Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 227 st.

Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 Förbifart Stockholm
Avser elförsörjning, mottagningsstationer pch distributionssystem (mellan- och lågspänning) inom hela anläggningen, belysnings i trafikutrymmen samt allmän el, belysning, ventilation och kyla i alla utrymmen.
Nybyggnad av Ö och påldäck i Lilla Värtan
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Tele, styr-och övervakning FSE901 Förbifart Stockholm
Telesystem, tex branddetektering, kommunikationsplattform, kameror, meddelandesystem, radio, telefoni. Överordnat styr- och övervakningssystem för alla tekniska system i anläggningen.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Hagastaden
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning. Montering av ca 200 fläktar och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Ny farled i Stockholms skärgård
Utbyggnad av Horstensleden samt delvis nydragning av Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden. Även Sandhamnsledens inre del behöver anpassas.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Hagastaden
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.
Ny transformatorstation i Snösätra
Ny 400 kV-transformatorstation i Högdalen. En del i City Link.
Sanering av bottensediment i Norra Djurgårdsstaden
Fas 1 omfattar deltagande vid projektering, framtagande av riktpris samt pilottester. Fas 2 omfattar entreprenadarbeten avseende sanering av bottensediment. Genomförandetiden för fas 2 bedöms preliminärt vara ca 12-16 månader.
Underhållsbeläggning Varm inom Stockholms län
Beläggningsgrupperna AB01-AB11.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Ny gång- och cykeltunnel i Bromsten
25 m lång gång- och cykeltunnel som kommer att ansluta mot Bromstensvägen/Spångavägen i söder och mot Skogsängsvägen/Borghöjdsvägen i norr.
Utbyte av luftledningar i Herrängen, Stockholm
Avser kablifiering av 10,5 km luftledningslinjer och byta ut ca 2 km 11 kV kabel samt anslutningar av 332 serviser i Mälarhöjden, södra Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad dock ska servisanslutningarna på tomterna utföras som en totalentreprenad. Uppdraget ska genomföras under 2019-2022.
Förberedande arbeten på Bobergsgatan
Avser att i samverkan marksanera, markförstärka och bygga en tillfällig väg i nordöstra delen av Hjorthagen inom detaljplan Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Fas 1 omfattar deltagande vid projektering och framtagande av riktpris. Fas 2 huvuddel 1 omfattar entreprenadarbeten avseende viss marksanering och byggnation av tillfällig väg samt temporära ledningar. Fas 2 huvuddel 2 omfattar entreprenadarbeten avseende marksanering och markförstärkning.
Exploatering samt markförstärkningar mm i Spånga, etapp 2
Området är beläget inom en geotekniskt komplicerad del av Spånga kringgärdat av Mälarbanan och Bällstaån. Arbetena omfattar i stort marksanering, markförstärkning med hjälp av inblandningspelare p.g.a. djupa lerlager, muddring samt ny gestaltning av Bällstaån, rivning av två befintliga vägbroar, tre nya vägbroar, två nya gångbroar, påldäck vid brofästen, stödmurar längs med ån, nytt gatunät, lekplats och finplanering. Nytt VA-nät med två nya platsbyggda pumpstationer, tre dagvattenmagasin och ett spillvattenmagasin. Det nya VA-nätet kräver delvis spontning.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Ny gångtunnel och nya butiker i Vasastaden
Odenplan får en 35 meter lång tunnel och torghandel. Ca 1000 kvadratmeter butiker kommer att kanta den 35 meter långa tunneln.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ny markkabelförbindelse i Snösätra
Kabelförbindelse SNS-Hn
Nybyggnad av transformatorstationer i Bredäng
Avser leverans av 3 st 220/110/33 kV 200/125/75 MVA samt en option på 1 st 220/110/33 kV 200/125/75 MVA transformatorer.
Schakt och sjöförläggning av tryckavloppsledning i Riddarfjärden, Stockholm
Schakt och förläggning av två (2) st 1000 PE tryckspilledningar på totalt cirka 265 m på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebär öppning av kaj på båda sidor. Förläggning av 50 m 200 PP spillvattenledning samt 45 meter 160 PE vattenledning. Rivning av befintlig tryckspillvattenledning 1000 stål cirka 25 meter. Sjöförläggning av 1000 PE ca 2 x 600 m.
Nybyggnad av AC-station i Skanstull
Skanstull 400/220 kV station (El, GIS) Helt ny station. Av utrymmesskäl kommer ett GIS ställverk att uppföras inomhus. I projektet ingår även uppförande av byggnad.
Stadsutveckling i Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Avser stadsutveckling/förtätning av Hagsätra/Rågsved.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget.
Byggnation av landanslutning för Lilla Lidingöbron, Ropsten
Avser byggnation av landanslutning (E-379) för Lilla Lidingöbron vid Ropsten.
Nybyggnad av vägbro mm i Hagastaden
Uppförande av brokonstruktion mellan kv fraktalen och kv forskaren samt anlägga sopsugsterminal under bron.
Nybyggnad av vägbro i Hagastaden
Uppförande av brokonstruktion mellan kv isotopen och kv molekylen.
Nybyggnad av transformatorstation i Gubbängen, Stockholm
Stationen kommer att uppföras som nybyggnation i direkt anslutning till idrottsanläggningen (pnr 1232458) vid målkruvan 10 i Enskede. Anläggningen kommer innehålla transformering 33/11 kV (3 x 20 MVA). Delar av byggnaden kommer att gestaltas med en belyst fasadbeklädnad. Elutrustning innefattar bl.a nytt 33kV-ställverk, nytt 11kV-ställverk, nollpuktsutrustning, EC batterier, ny kontrollutrustning inkl hjälpkraftsystem och fjärrkontroll.
Förnyelse av fördelningsstation i Nockeby
I entreprenaden ingår bland annat följande: - Utbyte av 11kV ställverk - Utbyte av kontrollanläggningen i sin helhet - Utbyggnad av ställverksbyggnad - Ny transformatorbyggnad - Ny transformator 20 MVA 33/11 kV - Mottagning och inkoppling av transformator - Komplettering av befintligt släcksystem - Utbyte av dörrar - Omläggning och skarvning av 33 och 11kV kablar - Anpassning av befintlig tryckavlastning
Nybyggnad av Fly-over bro, vägbro över Ulvsundavägen, Bromma
Exploateringskontoret bygger om flygplatsinfarten med en ny bro (flyover) vid handelsområdet vilket kräver omfattande gatu- och ledningsarbeten vid Ulvsundavägen.
DEF-Slipersbyte i Distrikt Syd, Väst, Stockholm och Öst
Entreprenaden omfattar partiellt byte av 7 951 st betongslipers fördelade över 20 bandelar våren och hösten 2019. Samtliga av dessa sliprar är av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Utbytet sker inom Underhållsområde Öst, Underhållsområde Syd och Underhållsområde Väst.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Nybyggnad av sjöförlagd huvudvattenledning mellan Lovön-Hässelby
Avser förläggning av en sjöförlagd huvudvattenledning innehållande ca 1 km sjöledning och 250 m markförlagd ledning och 2 kammare. Ledningen kommer att anläggas i mark och vatten inom naturreservaten Lovön och Grimsta. Ledningssträckan i mark på Lovön är ca 60 m och vid Hässelby strand ca 200 m.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen. E4.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Avser infrastruktur, anläggning av gator och GC-vägar, upprustning av Enbackens park, ledningsarbeten (VA, Fjärrvärme, El, gas etc), sprängning, finplanering.
Cykel och trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Stockholm, etapp 2
Mellan Islandstorget-Doktor Abrahams väg.
Ombyggnad av lokalnät på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,2 km 11 kV kabel, 16,4 km 0,4 kV kabel, 4,2 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 4,5 km på Sydöstra Kungsholmen. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501207.
Ombyggnad av lokalnät på Fredhäll och Lilla Essingen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,6 km 11 kV kabel, 10,2 km 0,4 kV kabel, 3,1 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 3,3 km. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501203.
Finplanering av gator och park i anslutning till nya bostäder, Hammarby Sjöstad
Virkesvägen/Heliosgatan samt Heliosgången i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet omfattar trottoarer, gator och parkmark.
Förläggning av ledningar, gata mm i Stockholm
Avser ombyggnad av delar av Älvsjövägen. Entreprenaden kommer att innehålla ledningsläggning, grundförstärkning, väguppbyggnad, trädgropar etc. Entreprenaden kommer att utföras i etapper avseende grov- resp. finplanering.
Förläggning av markkabel i Högdalen, Stockholm
Cable and accessories to Högdalen substation, Stockholm Sweden. Delivery time 2019-04-26. Power cable for installation in ground: 245 kV, area 1x630 mm2. 1320 meter total. One cable circuit with three single phase cables, 440 meters per phase on three cable drums. Cable termination outdoor: 245 kV, cable termination matching above cable area 1x630 mm2, 3 units. Cable joint: Joints to be installed against existing cable HN-GT6 Pirelli 220 kV AXKKJ 630 mm2, 3 units.
Exploatering för nya stadskvarter på Södermalm
Byggledningsuppdraget avser bl a: omfattande ledningsentreprenader med kopplingar till tredje man, arbeten innehållande omfattande rivning, spontning, jordschaktning, bergschaktning och sanering, trafikomläggningar med inriktning mot persontrafik och kollektivtrafik samt Produktionsteknik och planering av omfattande infrastruktur och bostadsproduktion.
Utbyte av eldistributionsnät i Söderort, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör som t.ex. kontrollkablar, jordlinor. Anbudsområde 1: Högdalen industriområde: Entreprenaden avser utbyte av ca 9,2 km 11 kV-kabel och ca 4,6 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 1,8 km. Samförläggning sker med Stokab. Anbudsområde 2: Gubbängsfältet, Herrhagsvägen: Entreprenaden avser utbyte av ca 7,0 km 11 kV-kabel och ca 3,4 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 2,3 km. Samförläggning sker med Stokab. Anbudsområde 3: Midsommarkransen byte 11kV: Entreprenaden avser utbyte av ca 4,9 km 11 kV-kabel och ca 2,8 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 2,2 km. Samförläggning sker med Stokab.
Nybyggnad av gc-väg och bro i Enskede
G-c väg längs med Nynäsvägen.
Arbetsgator, ledningar och uppfyllnad i Hagastaden,
Entreprenaden omfattar att utföra utföra en uppfyllnad av Dalagatan i Hagastaden. Delar av uppfyllnaden är med lättfyllnadsmassor. I entreprenaden ingår ledningsarbeten,
Nybyggnad av arbetsgata samt finplanering i Norra Djurgårdsstaden
En arbetsgata med störmurar och ledningar ska anläggas. Vid ett senare tillfälle, när byggnader har uppförts, kommer gatan att färdigställas och finplaneras i en annan entreprenad.
Ombyggnad av gata/gc-väg mm i Årstaberg
Entreprenaden avser nya gator, ca 350 meter (arbetsgator till och med AG), Ombyggnad av ca 100 meter gata (inklusive finplanering), Cykelväg ca 300 meter, Ledningar, Komfortskärm ca 150 meter samt Skelettjordar.
Rörtryckning av dagvattenledning i Norra Djurgårdsstaden
För att klara framtida avrinning i området till följd av ökade flöden och högre vattenstånd samt möjliggöra framtida exploatering av området så behöver man lägga om den dagvattenledning som idag mynnar i Värtabassängen. Upphandlingen avser rörtryckning av del av denna nya ledning D2000 ca 30 meter.
Exploatering för bostäder i Nockeby, Bromma
I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, planeras sex mindre flerbostadshus med 106 lägenheter. Fastigheten ingår i Åkeshov 1:1. I projektet ingår ledningsarbeten och byggnation av gångväg som löper längs Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg, ny vändplan vid Gustav den III:s väg samt belysningsarbeten och installation av avåkningsräcke vid Drottningholmsvägen.
Nytt HSP-ställverk på Bromma Stockholm Airport
Denna entreprenad utgörs av att byta ut befintligt HSP-ställverk i K501 som är placerat i terminalbyggnaden, med ett nytt. Entreprenaden består av följande delar: - Tillfälligt ställverk - Rivningsarbeten - Nytt ställverk - Byggåtgärder
Nybyggnad av glykolhanteringssystem vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Nybyggnad av väg i Traneberg
Ny väg, schaktning invid tunnelbanan mellan alvik och tranebergsbron.
Lagerbyte på broar i region Öst/Stockholm
Pallning, utbyte av höghållfasta lager.
Ombyggnad av broar i Stockholm
Reparation av kantbalkar, utbyte tätskikt och övergångskonstruktioner vid bro 2-2030-7&8 Tpl Nyboda, vid bro 2-2040-1&2 Fredhällsbron, vid bro2-2042-3 Tpl Fredhäll, vid bro 2-2042-5 vid stödmur Tpl Fredhäll samt vid bro 2-2042-10 Tpl Frehäll.
Ombyggnad av broar vid Trafikplats Fredhäll och Kristineberg
Utbyte av övergångskonstruktioner vid bro 2-2042-1 Tpl Fredhäll Viadukt 1, 2-2043-6 Tpl Kristineberg, samt invändig reparation och utbyte avlopp bro 2-2043-6.
Upprustning av park i Midsommarkransen
- Upprustning av parkens södra del omfattar förnyelse av träd och buskar, upprustning av gräsyta, mindre plats för bollek, klätterlek, ny bro, sittplatser, gångvägar samt ny belysning. - Projekteringen omfattar följande teknikområden: landskap, belysning, VA, konstruktion.
Byte av lager mm på Gröndalsbron i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar.
Uppförande av gasisolerat 220 kV ställverk i Skanstull
Avser schaktarbeten, ny byggnad, 220 kV ställverk, kontrollanläggning, omläggning av 220 kV kablar.
Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
Avser markarbeten vid t ex Arkivgatan, Järnvägshyllan och Hebbes trappa/Hylltrappen. Kommer troligen att delas upp i delprojekt.
Tillbyggnad av kaj i Ladugårdsgärdet
Tillbyggnad (kajplats 501), öster om shanghai 1. Avser förlängning av befintlig kaj med pålning och betongdäck.
Ombyggnad av gata/exploatering för bostäder i Bredäng
Ombyggnation av Vita Liljans väg i samband med att nya hyresrätter byggs i Bredäng. Ledningsarbeten för ny belysning, el och fiber. Vägen avsmalnas för att få karaktären av lokalgata med avsmalning vid övergångsställe och vid ny timglashållplats planerad ovanför befintlig gångport. Gångporten ska repareras och få ny pågjutning och nytt tätskikt. Invändigt ska gångporten målas om och göras trevligare. Nya planteringsytor längs med gata och i slänt längs med ny gång och cykelväg.
Anläggande av konstgräsplan samt upprustning av omklädningsbyggnad vid Kälvesta BP i Spånga
Avser anläggande av 11-manna konstgräsplan inkl dränering samt upprustning av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstationer i Stockholm
I samband med utbyggnad av tunnelbanan finns behov transformatorstationer till kommande entreprenader för projekten Södermalm, Söderort och Nacka. Beställaren avser men garanterar inte att köpa åtta (8) st
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Gamla enskede
Uppförande av sopsugsanläggning, dalens sjukhus.
Underhållsbeläggning Tank inom Stockholms län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp AB-2019, AB-län, 2019-11-15 Tank – Beläggningsgrupp AB-2020, AB-län, 2020-11-15

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: