Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 210 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats
Avser Tvärbanan, paket 1/förberedande arbeten. Rivning, ny bro samt spår mellan Norra Ulvsunda fram till Bromma flygplats. Hållplatser: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats.
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Berg- och anläggningsentreprenad. Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Hagastaden
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.
Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning. Innnanför och utanför järnvägsområdet mellan Spånga och Huvudsta inklusive tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet.
Nybyggnad av bergtunnlar Akalla, FSE613, Förbifart Stockholm
Avser drivning av 1,2 km parallella huvudtunnlar via arbetstunnel. Bergtransport med lastbil. Slutbesiktning senast 2021-06-30.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Arenastaden
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Upprustning alt utbyte av bro i Stockholm
Förbinder Gamla Stan och City.
Nytt utomhusbad på Järvafältet, Stockholm
Områdets omfattning blir 24000 kvm och byggnadsytan blir ca 2000 kvm BTA och kommer att innehålla tre bassänger (allmänhetens bassäng 25+25 x 20m, undervisningsbassäng 12,5 x 12,5m och en plaskbassäng 12 x 13m samt anslutningsbyggnader för teknik, entré, omklädningsrum och kiosk.
Anläggande av ramper mellan Åby trafikplats och Årstalänken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm
Renovering av bro i Stockholm
Bron är byggd 1936 och måste byggas om eller renoveras i samband med att Spånga centrum förtätas med bostäder.
Nybyggnad av skridsko & bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på 80x146 meter.
Nybyggnad av cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken
Ny cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken för fotgängare och cyklister. Bron planeras att dra utmed Centralbron, med anslutning till Tegelbacken i norr och den nya cykelbron som ingår i Slussenprojektet i Söder.
Uppförande av nytt ställverk i Stockholm
Förnyelse av 33 kV ställverk och nytt 220 kV-GIS ställverk, inklusive transformatorer.
Mark- och ledningsarbeten, Årstafältet
Entreprenaden E 01 Mark- och ledningsarbeten är den första stora entreprenaden i utvecklingen av Årstafältet och omfattar huvudsakligen markförstärkningar, omfattande och komplicerad ny- och omläggning av VA-ledningar, utbyggnad av arbetsgator samt iordningställande av dagvattendammar med spont och bergförankrade bottenplattor. Den kommer sedan att följas av ett flertal grov- och finplaneringsentreprenader.
Byte av elledningar i Hägersten
Mellan Mälarhöjden och Hägersten.
Trimningsåtgärder på vägar i Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Uppförande av nytt ställverk i Frihamnen, Stockholm
110/11 kV. 2 st 40 MVA strömtranformatorer
Ombyggnad av kabelnät samt nätstationer på Stora Essingen, Stockholm
Avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät samt ca 10 nätstationer, av typ O74, O77 och O80, på Stora Essingen. Schaktsträckan ca 14 km där ca 10 km 11 kV och 30 km 0,4 kV kabel ska bytas ut. Utförande i fält är planerat till perioden 2018-2020.
Utbyggnad av spårväg mellan Sergels torg/T-centralen till Klarabergsviadukten i Stockholm
Sträckan mellan Hamngatan och brofästet vid Klarabergsgatan.
Nybyggnad av bro i Stockholm
En ny bro planeras vid järnvägsövergången i Fagersjö som ska byggas i samband med att området förtätas.
Finplanering inkl ledningsarbeten i Hagastaden
Arbetet omfattar schakt och fyll, plattsättning med bland annat granitstenshällar, skelettjord och plantering av träd med trädgaller. Gatutrustning för bland annat belysning, bänkar, cykelpollare, papperskorgar. Området består av torgytorna vid Torsplan, del av Norra Stationsgatan, Gävlegatan, Torsgatan och Norrbackagatan.
Nytt påldäck för ny gata och ledningsarbeten i Norra Djurgårdsstaden
Nytt påldäck ca 1200 kvm. Ny gata över Värtabassängen. Pålgrundlagd arbetsgata med kanalisation för VA, fjärrvärme, el, opto, sopsug m.fl. Rivning av norr och västra passagerargången vid värtahamnen, söder om hamnpirsvägen.
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgplatser i Stockholm
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgmiljöer.
Nybyggnad av sjöförlagd huvudvattenledning mellan Lovön-Hässelby
Avser förläggning av en sjöförlagd huvudvattenledning innehållande ca 1 km sjöledning och 250 m markförlagd ledning och 2 kammare. Ledningen kommer att anläggas i mark och vatten inom naturreservaten Lovön och Grimsta. Ledningssträckan i mark på Lovön är ca 60 m och vid Hässelby strand ca 200 m.
Finplanering på Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering av gator, torg och parkytor inom detaljplaneområdet Brofästet. Finplanering, stenarbeten, plantering mm. Utsedd konsult för ledningssamordning är Mark Tema AB i Täby.
Uppförande av master och torn vid väg och järnväg i Sverige
Leverans/montage av master och torn samt utförande av mark och elarbeten.
Övergripande styrsystem vägbelysning region Öst/Stockholm
Avser utförande av utveckling, installation och konfigurering av ett nationellt styr- och övervakningssystem för vägbelysning (ÖVB).
Nybyggnad av park på Södermalm
Byggs efter färdigställande av Citybanan/överdäckning.
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Ny lösning för cykeltrafik på Norrmalm
Projektet syftar till att förbättra cykellösningarna på Vasagatan, Östra Järnvägsgatan, Vasaplan samt Norra Bantorget. Även breddning av gångbanorna och förbättring av belysning.
Exploatering för nya stadskvarter på Södermalm
Byggledningsuppdraget avser bl a: omfattande ledningsentreprenader med kopplingar till tredje man, arbeten innehållande omfattande rivning, spontning, jordschaktning, bergschaktning och sanering, trafikomläggningar med inriktning mot persontrafik och kollektivtrafik samt Produktionsteknik och planering av omfattande infrastruktur och bostadsproduktion.
Ny lösning för cykeltrafik i Stockholm
Entreprenaden har för avsikt att bygga ett nytt pendlingsstråk för cykel längs södra sidan av Flatenvägen mellan motorvägen och naturreservatet, på en sträcka om ca 1,1 km. Sträckan kopplar till tidigare genomförd utbyggnad av cykelinfrastruktur på Flatenvägen. Entreprenaden omfattar även utförande av ny belysning på hela sträckan.
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar en ny lokalgata med vändplats och nya parkeringsplatser samt ledningsarbeten.
Finplaneringsarbeten på Södermalm, Stockholm
Finplanering av gata, upprustning av befintlig park, nybyggnad av lekplats samt stödmurar och plantering av växter och träd.
Utbyte av 0,4-12 kV kabelnät i centrala och södra Stockholm
För denna upphandling kommer 4 st tilldelningsbeslut att fattas: Tilldelning 1: Reimersholme Tilldelning 2: Övre Östermalm Tilldelning 3: Perstorpsvägen Tilldelning 4: Kata Dalströms gata Objekten avser utbyte av kabel samt ombyggnad av nätstationer.
Utbyte av kabelnät, kablifiering av luftledningar i Västerort, Stockholm
Avser ersättning av ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Utförs som utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna som utförs som totalentreprenad. Utförs under 2018-2019.
Nybyggnad av kvarterspark och gata i Årstaberg
Denna etapp avser: - En helt ny gata och GC-väg. Ledningar. På en sträcka om ca 300 m. - En ny kvarterspark (Zachrisbergsparken) ca 50x50 m, inklusive betongarbeten. - Ca 200 m justering av Sjöviksbacken med bl.a. nya kantstenar och busshållsplats.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sankt Eriksplan till Sabbatsbergsvägen.
Ny lösning för cykeltrafik på Södermalm, Stockholm
Projektet omfattar Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen, en sträcka på ca 700m.
Flytt av fjärrvärmeledning i Farsta, Högdalen
Stockholm Exergi har tre utgående fjärrvärmeledningar från Högdalenverket. En av dessa tre ledningar är Farstaledningen. Då Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar för en ny avfallshanteringsanläggning i området kommer Farstaledningen att behöva flyttas till ett nytt läge.
Utbyggnad av pendlingsstråk i Stockholm
Objektets läge är en på Stadsgårdsleden cirka 500 meter lång sträcka mellan Tegelviksslingan och Fotografiska museet på Södermalm i Stockholm.
Utökning av reservkraft vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser utökning av befintlig temporär reservkraft för att tillgodose det ökade effektbehovet på Södersjukhuset. Projektet omfattar i huvudsak två nya containrar innehållande motorer och generatorer inkl. tillhörande kringutrustning.
Ombyggnad till park i Årstaberg
Projektet hette tidigare Årstabergsparken del 3, packrummet.
Sanering av mark inför bebyggelse i Hjorthagen
Entreprenaden omfattar markrening och rivning av befintliga grundkonstruktioner.
Ny lösning för cykeltrafik i Stockholm
Farstastråket. Avser breddning av GC-väg på en längd av ca 1 km.
Byte av lager mm på Gröndalsbron i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte.
Åtgärder för cykeltrafik i Spånga
Breddning av befintlig gång- och cykelbana på Spångavägens västra sida mellan Enebyvägen och Enevägen. Genomgående (upphöjda) gc-passager, tillgänglighetsanpassade övergångställren, borttagning av övergångsställe och breddning av rondellrefug, flytt av bullerplank, träd- samt belysningsåtgärder, bädd av biokolsmakadam, bergssprängning längs en sträcka.
Förstärkning av ändtvärbalkar på broar i Stockholm
Bro 2-2037-1 och 2 samt bro 2-2035-1 och 2.
Ombyggnad av Fredhällsbron vid Tpl Fredhäll/Tpl Nyboda
Reparation kantbalk samt utbyte tätskikt på bro 2-2040-1 och 2, 2-2042-5, 2-2042-10 samt 2-2030-7.
Lagerbyte på broar i region Öst/Stockholm
Pallning, utbyte av höghållfasta lager.
Ombyggnad av TP Bromma i Stockholm
Ellevio ska bygga om tryckpunktsstation (Tp) Bromma i södra Stockholm inför kommande förstärkningsåtgärder i matningsområdet. Stationen är uppförd 1980 och består av 3 st 110/33 kV inomhusplacerade transformatorer, 2 st 75 MVA och 1 st 50 MVA, ett 33 kV ställverk byggt i två plan, och matas via 3 st inkommande 110 kV ”fack”. I arbete med utbyte av 33 kV ställverk till nytt i kapslat, gasisolerat utförande ingår även demontage och omhändertagande av befintligt 33 kV ställverk med tillhörande kontroll- och reläutrustning, ny ls-försörjning, ny kontroll- och reläutrustning, omläggning av utgående 33 kV kablage, nya 33 kV kablar till transformatorerna samt erforderliga ändringsarbeten i byggnaden.
Omisolering av bro samt gångtunnlar i Spånga
Entreprenaden omfattar omisolering av 3 st. gångtunnlar i Spånga och 1st vägbro över västra stambanan. - 180-10352-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg norr om Svinningegränd - 180-10356-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg norr om Holmingegränd - 180-10358-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg söder om Krällingegränd - 180-10041-1 Vägbro över västra stambanan (nya)
Ny park och trapp m.m på Liljeholmen, Stockholm
En ny park och trapp mellan de nya husen i Nybohovsbacken. Förutom det vanliga markarbeten, plantering, bänkar och lekutrusning ingår här även betongmurar och ståltrappa.
Utbyggnad av torg vid kyrkan i Hässelby centrum, etapp 2
Uppdraget gäller finplanering och innefattar plattläggning, murar, trädplantering, växtbäddar, belysning, upprustning av rondell samt viss ledningsomläggning.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk i Stockholm
Entreprenaden syftar till att främja framkomligheten för gående och cyklister vid Gustav Adolfs torg fram till Kungsträdgården och från norra delen av Arsenalsgatan ner till Hamngatan och Raoul Wallenbergstorg. I uppdraget ingår breddning av befintlig cykelbana och trottoarer, läggning av ny ytskikt i syfte att tydliggöra cykelbanan, samt flytt av den befintliga belysningen m.m.
Om- och nybyggnad av lekpark i Årstaberg
I park Blockriket, Årstabergsparken del 4, planeras en ny lekplats att byggas, den befintliga lekparken kompletteras, ny ståltrappa monteras, stentrappor byggas, liksom träkonstruktioner och betongkonstruktioner.
Ombyggnad av park i Vasastan
Markarbeten för upprustning och ombyggnation av parkområdet Enkehusparken.
Nybyggnad av lekplats på Ladugårdsgärdet, Stockholm
En ny lekplats ska byggas på Sportfältet, Gärdet, intill Kampementsbadet i Nationalstadsparken.
Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen
Byte av smågatsten mot betongplattor och omfattar en bredd på motsvarande 6 betongplattor (35x35 cm) längs med hela sträckan samt vid några av sittytorna. Sträckan är cirka 1,5 km lång och den totala ytan som berörs är drygt 3000 kvm. Till detta kommer några mindre kantstensjobb vid Tegelviksgatans anslutning mot kajen.
Ny konstgräsplan på Bredängs BP, Skärholmen
11-manna plan. Gradäng läktare ca 30 meter. Anläggande av ny konstgräsplan på befintlig grusplan med ny belysning.
Hastighetsdämpande åtgärder i Spånga-Tensta
Avser hastighetsdämpande åtgärder längs med Tenstavägen, Hjulsta backar, Tensta Allé och Spånga kyrkväg. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Hastighetsdämpande åtgärder vid gator/vägar i Hägersten, Stockholm
Trafikkontoret rustar upp och bygger om vägar med hastighetsdämpande åtgärder längs med Västertorpsvägen, Vasaloppsvägen, Personnevägen, Slättgårdsvägen och Hägerstensvägen. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister
Utbyggnad av parkeringsområde och angöring (Landside) på Bromma Stockholm Airport
Omfattar iordningställande av parkeringsytor, bussangöring samt ytor för taxi och hantering av dagvatten för parkeringsytor på Landside utanför terminaler.
Upprustning av park i Solberga, Stockholm
Avser bla tillgänglighetsanpassning mm.
Ombyggnad av skolgårdar i Stockholm
Avser skolgårdar på Backluraskolan, Enskede Gårds gymnasium, Husbygårdsskolan, Hägerstensåsens skola & Sätraskolan. Arbeten består av asfalt, lekutrustning, konstgräs, kantsten, plantering m.m.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: