Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm
Ny väg och spårförbindelse i tunnel under Saltsjön och Djurgården. Ca 8 km totalt. Nya trafikplatser för anslutning mot Ropsten, Frihamnen och Värmdöleden. Ny spårväg som ansluter Tvärbanan till Lidingöbanan/Spårväg City ca 8,8 km lång med 5 nya hållplatser mellan Sickla Allé och Ropsten.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning. Innnanför och utanför järnvägsområdet mellan Spånga och Huvudsta inklusive tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Exploatering samt markförstärkningar mm i Spånga, etapp 2
Området är beläget inom en geotekniskt komplicerad del av Spånga kringgärdat av Mälarbanan och Bällstaån. Arbetena omfattar i stort marksanering, markförstärkning med hjälp av inblandningspelare p.g.a. djupa lerlager, muddring samt ny gestaltning av Bällstaån, rivning av två befintliga vägbroar, tre nya vägbroar, två nya gångbroar, påldäck vid brofästen, stödmurar längs med ån, nytt gatunät, lekplats och finplanering. Nytt VA-nät med två nya platsbyggda pumpstationer, tre dagvattenmagasin och ett spillvattenmagasin. Det nya VA-nätet kräver delvis spontning.
Upprustning av idrottsplats i Vårberg, Skärholmen
Vårbergs IP ska byggas om och kompletteras med en stor multihall. Denna nya hall ska innehålla en fullstor idrottshall, teknikhall för fotboll, omklädningsrum och servering med pentry. Hallen beräknas vara 8 200 kvadratmeter, där ungefär 400 kvm ska vara avsedda för fritidsverksamhet som dans, gymnastik och enklare föreställningar. 350 kvm viks för boulebanor, med omklädningsrum och föreningslokal. Till hallen tillkommer en rundbana för skolfriidrott, en motionsslinga och en servicebyggnad. Alla byggnader ska byggas för att certifieras med Miljöbyggnad Silver.
Ny transformatorstation i Snösätra
Ny 400 kV-transformatorstation i Högdalen. En del i City Link.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 5
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1
Iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Ny arbetstunnel för ny tunnelbana till station Sofia, Södermalm
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde till station Sofia. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av arbetstunnel vid Sundstabacke
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Förberedande arbeten på Bobergsgatan
Avser att i samverkan marksanera, markförstärka och bygga en tillfällig väg i nordöstra delen av Hjorthagen inom detaljplan Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Fas 1 omfattar deltagande vid projektering och framtagande av riktpris. Fas 2 huvuddel 1 omfattar entreprenadarbeten avseende viss marksanering och byggnation av tillfällig väg samt temporära ledningar. Fas 2 huvuddel 2 omfattar entreprenadarbeten avseende marksanering och markförstärkning.
Utbyte av luftledningar i Herrängen, Stockholm
Avser kablifiering av 10,5 km luftledningslinjer och byta ut ca 2 km 11 kV kabel samt anslutningar av 332 serviser i Mälarhöjden, södra Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad dock ska servisanslutningarna på tomterna utföras som en totalentreprenad. Uppdraget ska genomföras under 2019-2022.
Renovering av tunnel och gatumiljö i Stockholm
Trafikkontoret avser utföra en konstruktionsförstärkning av den ledningstunnel som går under Kungsgatan på sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Ledningstunneln, som är ett skyddsobjekt, är 400 m lång och färdigställdes år 1911. Då tunneln behöver schaktas fram från gatan kan även vissa åtgärder i gatumiljön komma att utföras i samband med återställningen av gatan.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av skridsko & bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på 80x146 meter.
Ny 400 kV sjökabel mellan Beckomberga - Bredäng
The procurement consists of submarine cables, part 2 Mälaren with a total length of approx. 5.6 km. The procurement will be performed as a turn key contract accordning to ABT. The procurement consists of 420 kV delivery with 3 ties with 3 single phase cables, cable installation and civil works, including jointing of submarine and underground cables. To the cable ties, joints, earthing system and surveillance system be included. Projekt för markkabel mellan Beckomberga-Bredäng på 1521728.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Sanering av förorenad mark i Vinterviken, etapp 2
Entreprenaden består av schaktsanering av i huvudsak låglänta gräsytor inom fastigheterna Aspudden 1:1, del av Svavelsyran 1, 2 och 3 samt strandnära muddringsarbeten i Vinterviken. Hela saneringen är uppdelad i två etapper, denna upphandling avser etapp 2. Etapp 1 planeras och handlas upp separat i ett senare skede och datum för det är ännu ej bestämt.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Drift och underhåll av styr/övervakning i komplexa & enkla anläggningar, distrikt Öst-Stockholm
Kontraktet innefattar utförande av drift och underhåll för av styr- & övervakningssystem, branddetekterings- och miljömätningssystem. Omfattar Södra Länken, Muskötunneln, Norra Länken, Rinkeby- och Tenstatunnlarna, Frösvi- och Ullundatunnlarna, Törnskogs- och Häggvikstunnlarna. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Underhåll av ventilation/VA vid Norra Länken
Fläktar för tunnelventilation.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 6
Ny påfartsramp från E18 västerut till E4 Förbifart Stockholm söderut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Nybyggnad av transformatorstationer i Bredäng
Avser leverans av 3 st 220/110/33 kV 200/125/75 MVA samt en option på 1 st 220/110/33 kV 200/125/75 MVA transformatorer.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Jakobsberg till trafikplats Hjulsta.
Nyb av fotbollsplaner och servicebyggnad i Gubbängen
2 naturgräsplaner samt servicebyggnad.
Exploatering för nya stadskvarter på Södermalm
Anläggning av gata, ledningar, betongarbeten, VA, sprängning, rivning, ombyggnad av Emelies Gata och delar av Tegelviksgatan, Bondegatan och Barnängsgatan.
Konsultuppdrag för kollektivtrafikåtgärder i distrikt Öst/Stockholm
Multikoll innehåller projekt i Östergötland, Södermanland, Gotland, Stockholm, Västmanland och Uppsala län. Bättre tillgänglighet för kollektivtrafiken.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget.
Nybyggnad av park på Vårbergstoppen
Projektet är uppdelat i tre delprojekt upplevelsen, äventyret och sagoskoagen. Den totala projektkostnaden beräknas bli ca 50 mkr.
Nybyggnad av Fly-over bro, vägbro över Ulvsundavägen, Bromma
Exploateringskontoret bygger om flygplatsinfarten med en ny bro (flyover) vid handelsområdet vilket kräver omfattande gatu- och ledningsarbeten vid Ulvsundavägen. Entreprenaden omfattar gatu- och ledningsarbeten, finplanering, spont, bergsprängning/spräckning och markrening.
Renovering/byte av klaffbroar i Stockholm
Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen som byggdes år 1928 respektive 1954. Liljeholmsbroarna passerar över Liljeholmsviken mellan Södermalm och Liljeholmen
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Förläggande av ca 500-600 m huvudvattenledning i stål med dimension DN 600 mm och tillhörande anslutningsarbeten.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar spont, anläggning av gata, ledningar, betongarbeten, VA-mark, vägar, gc-vägar och sprängning.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Avser infrastruktur, anläggning av gator och GC-vägar, upprustning av Enbackens park, ledningsarbeten (VA, Fjärrvärme, El, gas etc), sprängning, finplanering.
Nybyggnad av park mm på Södermalm
Byggs efter färdigställande av Citybanan/överdäckning. Vid projekt Fatbursparken bygger Exploateringskontoret en lekpark, återställning av övriga parkytor, växtbäddar för träd, buskar mm. Pålning och byggnation av stödmurar och diverse konstruktioner, samt upprustning av befintliga gång- och cykelbanor.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
Ny elförbindelse i Stockholm
Sträcka: Från station Anneberg i Danderyd till station Skanstull, söder om Hammarbykanalen i Stockholm Längd: cirka 13,4 km Teknik: växelström, 400 kV kablar i tunnel Tunnelns diameter: 5 meter Tunnelns maxdjup: cirka 100 meter
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Avser dubbelriktad cykelbana på Bergslagsvägens lokalgata mellan Åkeshov och Brommaplan, en sträcka om cirka en kilometer. I projektet utökas även den befintliga cykelparkeringen med väderskyddade tvåvåningsställ vid Åkeshovs T-bana till ca 150 platser.
Omläggning av kabel i Högdalen, Stockholm
Avser omläggning av 220- och 33 kV kablar i Högdalen i södra Stockholm. Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material avseende markarbete, elarbete, rivningsarbete, provning samt teknisk dokumentation för anläggning. Delar av Entreprenaden genomförs i säkerhetsklassad miljö.
Förläggning av markkabel i Högdalen, Stockholm
Cable and accessories to Högdalen substation, Stockholm Sweden. Delivery time 2019-04-26. Power cable for installation in ground: 245 kV, area 1x630 mm2. 1320 meter total. One cable circuit with three single phase cables, 440 meters per phase on three cable drums. Cable termination outdoor: 245 kV, cable termination matching above cable area 1x630 mm2, 3 units. Cable joint: Joints to be installed against existing cable HN-GT6 Pirelli 220 kV AXKKJ 630 mm2, 3 units.
Arbetsgator, ledningar och uppfyllnad i Hagastaden,
Entreprenaden omfattar att utföra utföra en uppfyllnad av Dalagatan i Hagastaden. Delar av uppfyllnaden är med lättfyllnadsmassor. I entreprenaden ingår ledningsarbeten,
Sanering av oljebergrum vid Hässelbyverket i Hässelby
Stockholm Exergi intends to enter into a Contract with a contractor that can clean existing rock cavern at Hässelbyverket from heating oil 5. The Contract comprises: - Land and excavation work to prepare the work area and to open original work access roads to existing rock caverns, secure entrance tunnel including ventilation, lighting etc. - Decommissioning / demolition of existing installations in the commissioned rock caverns - Cleaning and decommissioning of four existing rock caverns from heating oil 5 so that environmental impact can be excluded.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora Essingen i Stockholm,
Entreprenaden avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter i korsningen Badstrandsvägen- Essingeringen och i dess närhet.
Utbyte och framdragning av kraftkablar i Stockholm
Entreprenaden avser byte av 0,4-11kV kraftkablar samt framdragning av 2 st. 11kV kablar till SL:s planerade likriktarstation på Djurgården. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. Projektet avser att byta ut ca 16,4 km 11 kV kabel och 6,14 km 0,4 kV kabel, Total schaktsträcka ca 3 km. Uppdraget ska genomföras under 2019-2020 Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor. Linnégatan - Djurgårdsvägen Karlavägen - Nybrogatan - Linnégatan Linnégatan - Styrmansgatan
Exploatering för bostäder i Nockeby, Bromma
I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, planeras sex mindre flerbostadshus med 106 lägenheter. Fastigheten ingår i Åkeshov 1:1. I projektet ingår ledningsarbeten och byggnation av gångväg som löper längs Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg, ny vändplan vid Gustav den III:s väg samt belysningsarbeten och installation av avåkningsräcke vid Drottningholmsvägen.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av fordonsbränsle vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Nybyggnad av glykolhanteringssystem vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Finplanering vid exploateringsområde på Kristineberg, Stockholm
I anslutning till exploatering i Kristineberg skall finplanering utföras. Entreprenaden inkluderar även ledningsarbeten samt anläggning av dagvattenbrunnar.
Nybyggnad av väg i Traneberg
Vägbyggnad och nivåhöjning av Tranebergsslingan samt schaktning invid tunnelbanan mellan Alvik och Tranebergsbron.
Anläggande av konstgräsplan i Spånga
Solhems BP är idag en grusad 11-spelplan. Demonterat konstgräs från Årsta IP ska installeras på denna plats.
Gjutning av portalinfästningar på Essingeleden, etapp 2
Montering av portaler på Essingebroarna.
Hastighetsdämpande åtgärder i Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark inkl VA och förläggning av tomrör för belysning. De aktuella vägavsnitten är belägna i stadsdelarna Liljeholmen och Fruängen. Trafikkontoret utför hastighetsdämpande åtgärder längs med Elsa Brändströms gata, i korsningen Liljeholmsinfarten/Liljeholmsvägen och en cirkulationsplats i korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.
DEF-Slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst
Byte av ca 5900 st spårslipers (betong) av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Objektet ska utföras inom underhållsområde Stockholm Öst, bandelarna: 345, 349, 350, 444, 450, 451 och 490.
Nya körfältssignaler längs E4/Kista-Häggvik
60 körfältssignaler ska monteras.
Upprustning av park på Södermalm
Ny vattenanläggning för vattenlek. ca 5-10 centimeter djup.
Relining i avloppsnätets markanläggningar vid Bromma och Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att inhämta information i denna RFI avseende relining på Arlanda och Bromma Airports markanläggningar och samtidigt hör vi hur tillgänglighet och marknad ser ut för övriga flygplatser på orterna Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Visby, Malmö och Landvetter.
Mark- och ledningsarbeten på Riddarholmen, Stockholm
Projektet avser ytskikt på mark samt omläggning av ledningar samt belysning. Inom trafikverkets projekt med Getingmidjan har tunneln under Järnvägshyllan renoverats. Det innebär att beläggningen på tunneltaket, som utgör Järnvägshyllan, har rivits. I samband med detta, jämte den pågående upprustningen av Riddarholmens ytor ska Järnvägshyllan få ny beläggning och göras mer tillgänglig.
Ombyggnad av gata/exploatering för bostäder i Bredäng
Ombyggnation av Vita Liljans väg i samband med att nya hyresrätter byggs i Bredäng. Ledningsarbeten för ny belysning, el och fiber. Vägen avsmalnas för att få karaktären av lokalgata med avsmalning vid övergångsställe och vid ny timglashållplats planerad ovanför befintlig gångport. Gångporten ska repareras och få ny pågjutning och nytt tätskikt. Invändigt ska gångporten målas om och göras trevligare. Nya planteringsytor längs med gata och i slänt längs med ny gång och cykelväg.
Finplaneringsarbeten m.m i Årstaberg
I denna etapp ingår: Finplanering, Gång och cykelväg, toppbeläggning, kantsten, trädplantering. Förändring av tomt runt huset röda längan, Årstaskogs väg 11. Murar mot järnvägen: Rivning av befintlig mur (en monolit om 14 meter) och uppbyggnad av ny något högre mur på samma plats samt höjning av befintlig mur (en monolit om 14 meter) inklusive pålningsarbeten.
Anläggande av torg, gata m.m. i Nockeby
Entreprenaden omfattar ny- och omläggning av ledningar, byggande av gata, torg samt upprustning av lekplats i samband med bostadsbyggande i detaljplaneområde Nockeby 2:22.
Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
Avser markarbeten vid t ex Arkivgatan och Hebbes trappa/Hylltrappen. Kommer troligen att delas upp i delprojekt.
Ny gång- & cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Anläggande av konstgräsplan samt upprustning av omklädningsbyggnad vid Kälvesta BP i Spånga
Avser anläggande av 11-manna konstgräsplan inkl dränering samt upprustning av omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av centrum i Rinkeby
En bred trappa från Skårbygränd till norra Rinkebygången, en liten lekfull park samt större torgyta utanför Folkets hus.
Upprustning av park i Midsommarkransen
Avser upprustning av etapp på av Svandammsparken. Projektet omfattar förnyelse av träd och buskar, upprustning av gräsyta, mindre plats för bollek, klätterlek, ny bro, sittplatser, gångvägar samt ny belysning.
Ombyggnad av torg och gator i Midsommarkransen
Ombyggnad av torg samt breddning av gator i syfte att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar gatuåtgärder som stenarbeten, beläggning, kabelschakter och flytt av brunnar längs Svandammsvägen.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Gamla enskede
Uppförande av sopsugsanläggning, dalens sjukhus.
Utveckling och förnyelse av park i Tensta
Projektet är en del av ''Grönare Stockholm''.
Underhållsbeläggning Tank inom Stockholms län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp AB-2019, AB-län, 2019-11-15 Tank – Beläggningsgrupp AB-2020, AB-län, 2020-11-15
Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen
Den befintliga gångytan av smågatsten längs med Norra Hammarbyhamnen mellan Östgötagatan och Alsnögatan får en ny beläggning på gångbanan i form av ett drygt två meter brett stråk av betongplattor. Sträckan är ca 1,5 kilometer lång. Smågatstenen byts också ut vid Tegelviksgatans anslutning mot kajen. Vissa anpassningar av höjdsättningen och dagvattenhanteringen samt befintliga gatuanläggningar kommer att göras i korsningarna med bussgatan vid Tullgårdsgatan och Tegelviksgatan. I entreprenaden kommer även viss växtbäddsrenovering att utföras. Entreprenaden omfattar bland annat TA-arbeten, schaktarbeten, rivningsarbeten, rörarbeten, markplanering, plattsättning, stensättning, beläggningsarbeten, beskärning av buskar och träd samt beläggningsarbeten.
Reparation av broar i Stockholm Nord/Syd
Broreparation och tätskiktsbyte.
Anläggande av konstgräsplan i Rågsved
Entreprenaden avser ny läggning av konstgräsplan på befintlig grusplan samt ny läggning av is pist och ny kylmaskin placerad i containerbyggnad.
Hastighetsdämpande åtgärder i Hässelby/Vällingby
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark, främst utförande av platågupp, busskuddar, avsmalningar, ombyggnation av övergångsställen, refuger och busshållplats, kanalisation för el- och VA-arbeten m.m.
Upprustning av park m.m. i Hässelby
Entreprenaden omfattar upprustning av parkleken Melonen i Hässelby gård med nya markytskikt, lekredskap, bouleplan, basketplan, möbler, belysning, träd och buskar m.m.
Mark- och anläggningsarbete för modulhus i Hägersten
Mark- och anläggningsentreprenad för modulhus med tillfälligt bygglov. Entreprenaden är uppdelad i två etapper där markarbeten för grundläggning utförs i den första och finplanering med planteringar och lekplats utförs i den andra. Etapp 1 beräknas starta i augusti 2019 och avslutas i början av november 2019, etapp 2 beräknas starta i december 2019 och avslutas i maj 2020.
Upprustning av gång- och cykelstråk, parklek m.m. i Stockholm
Projektet avser arbeten på Heliosgången och Heliostorget. Syftet med arbetena är en upprustning av cykelstråk, gångbanor, parklek och nyanläggning av Heliostorget.
Tätskiktsarbeten i tunnlar i område D och E, Hagastaden
Omfattar de resterande delen av tunnlarna i Hagastaden. Området är på drygt 16 000 kvm. Entreprenaden omfattar att utföra tätskikt samt lägga skyddsbetong på alla överytor på tunnlarna där kvartersmark ska byggas.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i innerstaden, Stockholm
Omfattar markarbeten för framkomlighetsförbättringar i och vid bussfiler i innerstaden, Stockholms stad.
Nytt torg i Kärrtorp
Projektet består av upprustning av torgytor, flytt av busstorg, samt av anläggande och upprustning av gång & cykelbanor i anslutning till centrumet.
Upprustning av stadsdelspark i Hagsätra
Parken Hagdalen ingår i ett grönt stråk som binder samman Hagsätras och Rågsveds centrum. Parken ska rustas upp och utvecklas som stadsdelspark med ytterligare funktioner. I rustning av parken ska följande punkter tas i beaktning: - Parkens karaktär och kvalitéer ska framhävs och bevaras. - Murverk och trappor ska restaureras. - Klipphällar framhävs. - Röjning av sly, skapande av utsiktsplatser. - Skogsstigar markeras genom tydliga entréer. - På utvalda platser skapas blomsterprakt. - Äventyrsslingor kopplar samman lekytor och natur - Vattenlek. - Basketplan med flera funktioner. - Utvecklad skate - Upprustad småbarnslek och en ny musiklekhörna.
Finplaneringsarbeten vid Nybohovsbacken i Stockholm
Finplanering samt anläggning av träd för Nybohovsbacken, ca 350 m.
Flytt av gång- och cykelbana mm i Stureby
Den befintliga gång- och cykelbanan ska flyttas och breddas från 3,5 meter till 5 meter. Utfarten från Östrandsvägen mot Tussmötevägen utformas med en upphöjd genomgående gångbana över Östrandsvägen.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: