Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 237 st.

Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats
Avser Tvärbanan, paket 1/förberedande arbeten. Rivning, ny bro samt spår mellan Norra Ulvsunda fram till Bromma flygplats. Hållplatser: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats.
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Sofia och Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia och Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Berg- och anläggningsentreprenad. Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler.
Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.
Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Arenastaden
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nytt utomhusbad på Järvafältet, Stockholm
Områdets omfattning blir 24000 kvm och byggnadsytan blir ca 2000 kvm BTA och kommer att innehålla tre bassänger (allmänhetens bassäng 25+25 x 20m, undervisningsbassäng 12,5 x 12,5m och en plaskbassäng 12 x 13m samt anslutningsbyggnader för teknik, entré, omklädningsrum och kiosk.
Ny arbetstunnel för ny tunnelbana till station Sofia, Södermalm
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde till station Sofia. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av arbetstunnel vid Gullmarsplan/Sundstabacke
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nybyggnad av stödmurar mm vid Sockenplan
Mark- och anläggningsentreprenad. Uppförande av stödmurar samt schaktning vid tunnelpåslag Sockenplan, jordschakt, spontning samt iordningställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Anläggande av ramper mellan Åby trafikplats och Årstalänken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.
Trimningsåtgärder på vägar i Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Nybyggnad av skridsko & bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på 80x146 meter.
Finplaneringsarbeten mm i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Förnyelse av transformatorstation i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Mark- och ledningsarbeten, Årstafältet
Entreprenaden E 01 Mark- och ledningsarbeten är den första stora entreprenaden i utvecklingen av Årstafältet och omfattar huvudsakligen markförstärkningar, omfattande och komplicerad ny- och omläggning av VA-ledningar, utbyggnad av arbetsgator samt iordningställande av dagvattendammar med spont och bergförankrade bottenplattor. Den kommer sedan att följas av ett flertal grov- och finplaneringsentreprenader.
Ny tunnel under Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Drivning av tunnel från öster under Örbyleden inkl förstärkning.
Ny arbetstunnel för ny tunnelbana vid Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammaby sjöstad. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Uppförande av nytt ställverk i Frihamnen, Stockholm
110/11 kV. 2 st 40 MVA strömtranformatorer
Nytt exploateringsområde i Kista
Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av AC-station i Skanstull
Skanstull 400/220 kV station (El, GIS) Helt ny station. Av utrymmesskäl kommer ett GIS ställverk att uppföras inomhus. I projektet ingår även uppförande av byggnad.
Ny markkabelförbindelse i Snösätra
Kabelförbindelse SNS-Hn
Finplaneringsarbeten i Bromma, Stockholm
Finplaneringsarbeten vid Bromma stormarknad.
Finplanering inkl ledningsarbeten i Hagastaden
Arbetet omfattar schakt och fyll, plattsättning med bland annat granitstenshällar, skelettjord och plantering av träd med trädgaller. Gatutrustning för bland annat belysning, bänkar, cykelpollare, papperskorgar. Området består av torgytorna vid Torsplan, del av Norra Stationsgatan, Gävlegatan, Torsgatan och Norrbackagatan.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget.
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgplatser i Stockholm
Finplanering av gata, gc-väg, träd och torgmiljöer.
Nytt påldäck för ny gata och ledningsarbeten i Norra Djurgårdsstaden
Nytt påldäck ca 1200 kvm. Ny gata över Värtabassängen. Pålgrundlagd arbetsgata med kanalisation för VA, fjärrvärme, el, opto, sopsug m.fl. Rivning av norr och västra passagerargången vid värtahamnen, söder om hamnpirsvägen.
Förnyelse av fördelningsstation i Nockeby
I entreprenaden ingår bland annat följande: - Utbyte av 11kV ställverk - Utbyte av kontrollanläggningen i sin helhet - Utbyggnad av ställverksbyggnad - Ny transformatorbyggnad - Ny transformator 20 MVA 33/11 kV - Mottagning och inkoppling av transformator - Komplettering av befintligt släcksystem - Utbyte av dörrar - Omläggning och skarvning av 33 och 11kV kablar - Anpassning av befintlig tryckavlastning
Nybyggnad av transformatorstation i Gubbängen, Stockholm
Stationen kommer att uppföras som nybyggnation i direkt anslutning till idrottsanläggningen (pnr 1232458) vid målkruvan 10 i Enskede. Anläggningen kommer innehålla transformering 33/11 kV (3 x 20 MVA). Delar av byggnaden kommer att gestaltas med en belyst fasadbeklädnad. Elutrustning innefattar bl.a nytt 33kV-ställverk, nytt 11kV-ställverk, nollpuktsutrustning, EC batterier, ny kontrollutrustning inkl hjälpkraftsystem och fjärrkontroll.
Förnyelse av Fs Ängby i Stockholm
Upphandlingen gäller: total förnyelse av all el- och kontrollutrustning till ny tillbyggnad med undantag av krafttransformatorer.
Ny elförbindelse i Stockholm
Sträcka: Från station Anneberg i Danderyd till station Skanstull, söder om Hammarbykanalen i Stockholm Längd: cirka 13,4 km Teknik: växelström, 400 kV kablar i tunnel Tunnelns diameter: 5 meter Tunnelns maxdjup: cirka 100 meter
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Ombyggnad av lokalnät i Stockholm
Uppdraget avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät vid Norra Bantorget, från Fördelningsstation Tegnér till Nätstation Bryggargatan 9 via Klara Norra Kyrkogata.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Projektet avser anläggande av en gång- och cykeltunnel, bullerplank samt utbyggnad av 2 busshållplatser.
Uppförande av master och torn vid väg och järnväg i Sverige
Leverans/montage av master och torn samt utförande av mark och elarbeten. Avtalstid 4,5 år med option på en förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Finplanering på Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering av gator, torg och parkytor inom detaljplaneområdet Brofästet. Finplanering, stenarbeten, plantering mm. Utsedd konsult för ledningssamordning är Mark Tema AB i Täby.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Delar av Enbacken-parken blir ny skolgård där parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela Enbacken-parken får en ny gestaltning, entréer och parkvägar förbättras. Planen innehåller också förslag att bygga om korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan samt för ge mer plats till gående och cyklister. En ny återvinningsstation vid Tellusborgsvägen byggs och en gasreglerstation som finns idag flyttas.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Dubbelriktad cykelbana mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan.
Ny lösning för cykeltrafik i Stockholm
Entreprenaden har för avsikt att bygga ett nytt pendlingsstråk för cykel längs södra sidan av Flatenvägen mellan motorvägen och naturreservatet, på en sträcka om ca 1,1 km. Sträckan kopplar till tidigare genomförd utbyggnad av cykelinfrastruktur på Flatenvägen. Entreprenaden omfattar även utförande av ny belysning på hela sträckan.
Exploatering för bebyggelse vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar en ny lokalgata med vändplats och nya parkeringsplatser samt ledningsarbeten.
Finplaneringsarbeten på Södermalm, Stockholm
Finplanering av gata, upprustning av befintlig park, nybyggnad av lekplats samt stödmurar och plantering av växter och träd.
Utbyte av 0,4-12 kV kabelnät i centrala och södra Stockholm
För denna upphandling kommer 4 st tilldelningsbeslut att fattas: Tilldelning 1: Reimersholme Tilldelning 2: Övre Östermalm Tilldelning 3: Perstorpsvägen Tilldelning 4: Kata Dalströms gata Objekten avser utbyte av kabel samt ombyggnad av nätstationer.
Exploatering för nya stadskvarter på Södermalm
Byggledningsuppdraget avser bl a: omfattande ledningsentreprenader med kopplingar till tredje man, arbeten innehållande omfattande rivning, spontning, jordschaktning, bergschaktning och sanering, trafikomläggningar med inriktning mot persontrafik och kollektivtrafik samt Produktionsteknik och planering av omfattande infrastruktur och bostadsproduktion.
Förläggning av ledningar, gata mm i Stockholm
Avser ombyggnad av delar av Älvsjövägen. Entreprenaden kommer att innehålla ledningsläggning, grundförstärkning, väguppbyggnad, trädgropar etc. Entreprenaden kommer att utföras i etapper avseende grov- resp. finplanering.
Utbyte av kabelnät, kablifiering av luftledningar i Västerort, Stockholm
Avser ersättning av ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Utförs som utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna som utförs som totalentreprenad. Utförs under 2018-2019.
Nybyggnad av bro till Djurgården
Ny gångbro skall utföras över Djurgårdsbrunnsviken. Bron placeras i närheten av Rosendals slott i söder och Tekniska museet i norr. Entreprenaden avser nybyggnad av landfästen av betong till bro. Landfästena är grundlagda på berg resp pålad fyllning. I arbetena ingår också tätspont av borrade RD rör samt tätkaka.
Utbyte av 0,4-12 kv kabelnät i Västerort i Stockholm
Projektet avser att ersätta ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna. Servisanslutningarna på tomterna utförs som en totalentreprenad. I arbetet med servisanslutningarna ingår att ansvara för kundkontakter och överenskommelser med berörda fastighetsägare. Uppdraget ska färdigställas senast 2022.
Ny lösning för cykeltrafik på Norrmalm
Projektet syftar till att förbättra cykellösningarna på Vasagatan, Östra Järnvägsgatan, Vasaplan samt Norra Bantorget. Även breddning av gångbanorna och förbättring av belysning.
Utökning av reservkraft vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser utökning av befintlig temporär reservkraft för att tillgodose det ökade effektbehovet på Södersjukhuset. Projektet omfattar i huvudsak två nya containrar innehållande motorer och generatorer inkl. tillhörande kringutrustning.
Flytt av fjärrvärmeledning i Farsta, Högdalen
Stockholm Exergi har tre utgående fjärrvärmeledningar från Högdalenverket. En av dessa tre ledningar är Farstaledningen. Då Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar för en ny avfallshanteringsanläggning i området kommer Farstaledningen att behöva flyttas till ett nytt läge.
Utbyggnad av pendlingsstråk i Stockholm
Objektets läge är en på Stadsgårdsleden cirka 500 meter lång sträcka mellan Tegelviksslingan och Fotografiska museet på Södermalm i Stockholm.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sankt Eriksplan till Sabbatsbergsvägen. Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för nya cykelbanor längs med Torsgatan: -Rivning och demonteringsarbeten -Schakt för gata och ledningar -Kantstensarbete -Asfaltering och väglinjemålning -Sten- och betongmarkbeläggningar -Ny väguppbyggnad -Kanalisation och fundamentsättning för ledningsägare
Upprustning av idrottsplats i Vårberg, Skärholmen
Anläggande av friidrottsytor och konstgräsplaner mm på Vårbergs IP. HD 1 Anläggande av 11-manna konstgräsplan mm på befintlig 11-manna grusfotbollsplan. HD 2 Byte av konstgräs på befintlig konstgräsplan och anläggande av friidrottsytor mm vid befintlig 11-manna konstgräsplan.
Ombyggnad till park i Årstaberg
Projektet hette tidigare Årstabergsparken del 3, packrummet.
Ny lösning för cykeltrafik i Stockholm
Farstastråket. Avser breddning av GC-väg på en längd av ca 1 km.
Sanering av mark inför bebyggelse i Hjorthagen
Entreprenaden omfattar markrening och rivning av befintliga grundkonstruktioner.
Utbyte av ledverk vid Hammarbyslussen, Stockholm
Avser utbyte av nordöstra och sydvästra ledverken vid Hammarbyslussen. Arbetet inkluderar rivning av befintliga ledverk och därefter grundläggning och byggande av nya dykdalber och ledverksbalkar. Därutöver ingår betongreparationer och diverse underhållsarbeten på slussplan på ömse sidor om slussen.
Nybyggnad av arbetsgata samt finplanering i Norra Djurgårdsstaden
Avser NDS E-334 Gasverksvägen - arbetsgata och finplanering.
Ny lösning för cykeltrafik på Södermalm, Stockholm
Nya bredare enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan utreds. Breddning av gång- och cykelbanor över Liljeholmsbroarna.
Åtgärder för cykeltrafik i Spånga
Breddning av befintlig gång- och cykelbana på Spångavägens västra sida mellan Enebyvägen och Enevägen. Genomgående (upphöjda) gc-passager, tillgänglighetsanpassade övergångställren, borttagning av övergångsställe och breddning av rondellrefug, flytt av bullerplank, träd- samt belysningsåtgärder, bädd av biokolsmakadam, bergssprängning längs en sträcka.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Stockholms län (AB)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Gjutning av portalinfästningar på Essingebroarna i Stockholm
Nya portalinfästningar i betong. Objektet är beläget på E4/E20 mellan Tpl Västberga och Tpl Tomteboda.
Rivning av bussdepåer mm på Södermalm
rivning av bussdepån inkl. sanering samt spontning
Ombyggnad av TP Bromma i Stockholm
Ellevio ska bygga om tryckpunktsstation (Tp) Bromma i södra Stockholm inför kommande förstärkningsåtgärder i matningsområdet. Stationen är uppförd 1980 och består av 3 st 110/33 kV inomhusplacerade transformatorer, 2 st 75 MVA och 1 st 50 MVA, ett 33 kV ställverk byggt i två plan, och matas via 3 st inkommande 110 kV ”fack”. I arbete med utbyte av 33 kV ställverk till nytt i kapslat, gasisolerat utförande ingår även demontage och omhändertagande av befintligt 33 kV ställverk med tillhörande kontroll- och reläutrustning, ny ls-försörjning, ny kontroll- och reläutrustning, omläggning av utgående 33 kV kablage, nya 33 kV kablar till transformatorerna samt erforderliga ändringsarbeten i byggnaden.
Omisolering av bro samt gångtunnlar i Spånga
Entreprenaden omfattar omisolering av 3 st. gångtunnlar i Spånga och 1st vägbro över västra stambanan. - 180-10352-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg norr om Svinningegränd - 180-10356-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg norr om Holmingegränd - 180-10358-1 Gångtunnel under spånga kyrkväg söder om Krällingegränd - 180-10041-1 Vägbro över västra stambanan (nya)
Ny park och trapp m.m på Liljeholmen, Stockholm
En ny park och trapp mellan de nya husen i Nybohovsbacken. Förutom det vanliga markarbeten, plantering, bänkar och lekutrusning ingår här även betongmurar och ståltrappa.
Kablifiering av 33 kV kraftkablar FS Bromma-FS Nockeby och FS Beckomberga-FS Bromsten
Etapp 1 avser 3 stycken nya 33 kV 3-fas förband mellan station Bromma och station Nockeby. Etapp 2 avser 3 stycken nya 33 kV 3-fas förband mellan station Beckomberga och station Bromsten samt två 11 kV kraftkablar som förläggs på delar av sträckan. På denna etapp ingår anslutning av kablar till station Beckomberga och station Bromsten i denna entreprenad. Entreprenaden omfattar, schaktarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör till exempel opto-kablar, signalkablar, jordlinor. Leverans av brandskyddsklassad 33 kV kabel, för del som utförs i annan entreprenad, ingår i denna entreprenad.
Utbyggnad av torg vid kyrkan i Hässelby centrum, etapp 2
Uppdraget gäller finplanering och innefattar plattläggning, murar, trädplantering, växtbäddar, belysning, upprustning av rondell samt viss ledningsomläggning.
Om- och nybyggnad av lekpark i Årstaberg
I park Blockriket, Årstabergsparken del 4, planeras en ny lekplats att byggas, den befintliga lekparken kompletteras, ny ståltrappa monteras, stentrappor byggas, liksom träkonstruktioner och betongkonstruktioner.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk i Stockholm
Entreprenaden syftar till att främja framkomligheten för gående och cyklister vid Gustav Adolfs torg fram till Kungsträdgården och från norra delen av Arsenalsgatan ner till Hamngatan och Raoul Wallenbergstorg. I uppdraget ingår breddning av befintlig cykelbana och trottoarer, läggning av ny ytskikt i syfte att tydliggöra cykelbanan, samt flytt av den befintliga belysningen m.m.
Drift och underhåll av nationellt VA-system för Trafikverket
Option finns på förlängning om ytterligare 2 + 2 år.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Gamla enskede
Uppförande av sopsugsanläggning, dalens sjukhus.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: