Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Drift, underhåll och reinvestering av trafikinformationsutrustning
Avser region Norr, Mitt, Stockholm/Öst, Väst och Syd. Upphandlingen kan komma att delas upp i flera anbudsområden.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1
Iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Basunderhåll längs Mälarbanan
Bandelarna 347, 349, 350, 354 och del av 444.
Ny arbetstunnel för ny tunnelbana till station Sofia, Södermalm
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde till station Sofia. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av arbetstunnel vid Sundstabacke
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm. Ny bebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd.
Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm etapp 1
Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering mellan Perstorpsvägen och Drevviken.
Nybyggnad av Fly-over bro, vägbro över Ulvsundavägen, Bromma
Exploateringskontoret bygger om flygplatsinfarten med en ny bro (flyover) vid handelsområdet vilket kräver omfattande gatu- och ledningsarbeten vid Ulvsundavägen. Entreprenaden omfattar gatu- och ledningsarbeten, finplanering, spont, bergsprängning/spräckning och markrening.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny 400 kV markkabel inkl station mellan Beckomberga - Bredäng
Avser markkabeldelen av sträckan, delområde 1 Bromma ca. 4,4 km resp. Delområde 3 Bredäng ca. 2,3 km en total sträcka på ca 6,7 km. Upphandlingen genomförs som en utförandeentreprenad inkl. ombyggnad av stamstationer Beckomberga-Bredäng. Projekt för sjökabel Beckomberga-Bredäng på 1521732.
Ny 400 kV sjökabel mellan Beckomberga - Bredäng
The procurement consists of submarine cables, part 2 Mälaren with a total length of approx. 5.6 km. The procurement will be performed as a turn key contract accordning to ABT. The procurement consists of 420 kV delivery with 3 ties with 3 single phase cables, cable installation and civil works, including jointing of submarine and underground cables. To the cable ties, joints, earthing system and surveillance system be included. Projekt för markkabel mellan Beckomberga-Bredäng på 1521728.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Förnyelse av transformatorstation i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Ny gångtunnel i Vasastaden
En gångtunnel under Odengatan från den nya biljetthallen för station Stockholm Odenplan med uppgång vid korsningen Odengatan/Norrtullsgatan på den södra sidan av Odengatan. Gångtunneln kommer att bli ca 60 meter lång.
Sanering av förorenad mark i Vinterviken, etapp 2
Entreprenaden består av schaktsanering av i huvudsak låglänta gräsytor inom fastigheterna Aspudden 1:1, del av Svavelsyran 1, 2 och 3 samt strandnära muddringsarbeten i Vinterviken. Hela saneringen är uppdelad i två etapper, denna upphandling avser etapp 2. Etapp 1 planeras och handlas upp separat i ett senare skede och datum för det är ännu ej bestämt.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Drift och underhåll av styr/övervakning i komplexa & enkla anläggningar, distrikt Öst-Stockholm
Kontraktet innefattar utförande av drift och underhåll för av styr- & övervakningssystem, branddetekterings- och miljömätningssystem. Omfattar Södra Länken, Muskötunneln, Norra Länken, Rinkeby- och Tenstatunnlarna, Frösvi- och Ullundatunnlarna, Törnskogs- och Häggvikstunnlarna. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2, åtgärder för hastighetshöjning.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Hagastaden
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Ombyggnad av transformatorstation Högdalen till 400/220 kV, Stockholm
Ellevios luftisolerade 220 kV ställverk i Högdalen söder om Stockholm ska förnyas och kompletteras med två stycken nya 400/220 kV transformeringar á 750 MVA.
Underhåll av ventilation/VA vid Norra Länken
Fläktar för tunnelventilation.
Anläggande av ny gata, gc-väg m.m. i Farsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnation av gatorna Perstorpsvägen, Ekebergabacken samt ny gata i Farsta. GC-väg, gångbana och anläggning av skelettjord och trädplantering. Därutöver ingår schakt för ledningar och markarbeten för nya elnätstationer samt busshållplatser.
Nybyggnad av fördelningsstation i Hjorthagen
Nybyggnad av fördelningsstation. Projektet omfattar: Grundläggning för byggnad, Byggnad (totalt ca 1800 m2, 5 våningar) inkl all byggnadsnära installationer (solpaneler, värmeåtervinning, hiss, el, vvs, skalskydd, brandskydd, 110 kV GIS container utanför byggnad, 2 st transformatorer (110/11 kV), 40 MVA, 11 kV distributionsställverk, 40 fack mm. Driftsättning av den nya fördelningsstationen är planerad till andra kvartalet 2020.
Nybyggnad av park på Vårbergstoppen
Projektet är uppdelat i tre delprojekt upplevelsen, äventyret och sagoskoagen. Här ska platser med olika aktiviteter på Vårbergstoppens olika höjder byggas. Bl.a lekytor, gym, fågelskådningsplatser, belysning möblering m.m. Den totala projektkostnaden beräknas bli ca 50 mkr.
Drift, underhåll samt nyinstallation av tele, radio, ITV mm i region Stockholm
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av Tele-, Radio-, ITV-, Passage-, PA- och SDS-system samt inbrottslarm i Stockholms län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år (1+1).
Boiler cleaning system for KVV1 in Värtan, Stockholm
In order to renew the cleaning system of the boiler, the plan is to replace existing sootblowers, install additional sootblowers and other soot cleaning equipment in selected parts of the boiler. The purpose of the procurement is to find a supplier that can provide the needed equipment, as well as finding a supplier that can perform the necessary pre-work and installation of the soot cleaning equipment. The same company can be chosen for both tasks. The purchaser also reserves the right to make framework agreements with one or several companies for future need of soot cleaning equipment, spare parts, service and maintenance. Kostnaden avser Leverans, Installation samt Ramavtal på 4+2+2 år.
Nybyggnad av park mm på Södermalm
Byggs efter färdigställande av Citybanan/överdäckning. Vid projekt Fatbursparken bygger Exploateringskontoret en lekpark, återställning av övriga parkytor, växtbäddar för träd, buskar mm. Pålning och byggnation av stödmurar och diverse konstruktioner, samt upprustning av befintliga gång- och cykelbanor.
Nya ledningar i Stockholm
Ca 7 km lång sträcka, från Lövsta till Beckomberga Elledningarna är tänkta att dras från det planerade kraftvärmeverket (pnr 307077) till stamnätsstationen i Beckomberga, först längs med Lövstavägen för att sen gå via Vinsta och Nälsta. Fjärrvärmeledningarna kommer sedan att fortsätta in till centrala Stockholm.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 7
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm söderut till E18 västerut och utökning till 3+4 körfält, från trafikplats Hjulsta till trafikplats Barkarby.
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora Essingen i Stockholm,
Entreprenaden avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter i korsningen Badstrandsvägen- Essingeringen och i dess närhet.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Nybyggnad av glykolhanteringssystem vid Bromma Stockholm Airport
Avser nybyggnad av anläggningar för lagring och distributionsutrustning av fordons-bränsle, glykol och formiat med bakgrund av: • Befintliga anläggningar måste rivas och flyttas för att frigöra mark till ny dragning av tvärbanan mot Kista. • Möjliggöra ombyggnad av BMA enligt UFB. • Swedavias miljömål är att år 2020 ha 0% utsläpp av fossila bränslen vilket ställer krav på tillgänglighet av förnyelsebara bränslen för samtliga fordon inom BMA. • Säkerställa effektivare och bättre lagringskapacitet av samtliga produkter. • Minska risken för miljöföroreningar och säkerställa bättre arbetsmiljö.
Nybyggnad av tunnel i Stockholm
Byggande av betongvägg med öppningsbar port i tunnelmynning för nedfartstunnel. Bta 100 m2.
Rörtryckning av dagvattenledning i Norra Djurgårdsstaden
För att klara framtida avrinning i området till följd av ökade flöden och högre vattenstånd samt möjliggöra framtida exploatering av området så behöver man lägga om den dagvattenledning som idag mynnar i Värtabassängen. Upphandlingen avser rörtryckning av del av denna nya ledning D2000 ca 30 meter.
Nybyggnad av tunnel i Stockholm
Ny anläggning - Byggande av betongvägg med öppningsbar port i tunnelmynning för nedfartstunnel. Bta 400 m2 Planeras byggstart 2020-01-01.
Anläggande av konstgräsplan i Spånga
Solhems BP är idag en grusad 11-spelplan. Demonterat konstgräs från Årsta IP ska installeras på denna plats.
DEF-Slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst
Byte av ca 5900 st spårslipers (betong) av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Objektet ska utföras inom underhållsområde Stockholm Öst, bandelarna: 345, 349, 350, 444, 450, 451 och 490.
Klottersanering järnväg och väg i Stockholm/Öst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Hastighetsdämpande åtgärder i Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark inkl VA och förläggning av tomrör för belysning. De aktuella vägavsnitten är belägna i stadsdelarna Liljeholmen och Fruängen. Trafikkontoret utför hastighetsdämpande åtgärder längs med Elsa Brändströms gata, i korsningen Liljeholmsinfarten/Liljeholmsvägen och en cirkulationsplats i korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 1
Ca 150 fastigheter i befintlig miljö.
Anläggande av konstgräsplan i Rågsved
Entreprenaden avser ny läggning av konstgräsplan på befintlig grusplan samt ny läggning av is pist och ny kylmaskin placerad i containerbyggnad.
Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
Avser markarbeten vid t ex Arkivgatan och Hebbes trappa/Hylltrappen. Kommer troligen att delas upp i delprojekt.
Anläggande av torg, gata m.m. i Nockeby
Entreprenaden omfattar ny- och omläggning av ledningar, byggande av gata, torg samt upprustning av lekplats i samband med bostadsbyggande i detaljplaneområde Nockeby 2:22.
Relining i avloppsnätets markanläggningar vid Bromma och Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att inhämta information i denna RFI avseende relining på Arlanda och Bromma Airports markanläggningar och samtidigt hör vi hur tillgänglighet och marknad ser ut för övriga flygplatser på orterna Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Visby, Malmö och Landvetter.
Finplaneringsarbeten m.m i Årstaberg
I denna etapp ingår: Finplanering, Gång och cykelväg, toppbeläggning, kantsten, trädplantering. Förändring av tomt runt huset röda längan, Årstaskogs väg 11. Murar mot järnvägen: Rivning av befintlig mur (en monolit om 14 meter) och uppbyggnad av ny något högre mur på samma plats samt höjning av befintlig mur (en monolit om 14 meter) inklusive pålningsarbeten.
Nybyggnad av gc-bro på Norra Djurgården, Stockholm
GC-bron mellan Albano och Bellevueparken planeras strax söder om Värtabanan, några hundra meter norr om Roslagstull i Stockholm. Bron är tänkt att i väster ansluta till Lögebodavägen i Bellevueparken och i öster mot taket på Värtabanans intunnling.
Nybyggnad av park i Hagastaden, etapp 2
Den genomgående väst-östliga axeln har utformats som ett långsträckt sluttande grönt parkrum från Hagaplan till Norrtull och ger Hagastaden kontakt med Hagaparken. Denna del av parken ramas in av trädrader med öppna terasser med mjlighet tll serveringar, lek och andra aktiviteter.
Ombyggnad av torg och gator i Midsommarkransen
Ombyggnad av torg samt breddning av gator i syfte att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för gångtrafikanter. Entreprenaden omfattar gatuåtgärder som stenarbeten, beläggning, kabelschakter och flytt av brunnar längs Svandammsvägen.
Utveckling och förnyelse av park i Tensta
Projektet är en del av ''Grönare Stockholm''.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Projektet avser bl.a: - En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen. - Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan. - Två busshållplatser byggs om längs sträckan och två hållplatser kommer att tas bort. - I korsningen Maria Röhls väg/Sandåkravägen byggs en genomgående gång- och cykelbana.
Gatu- och ledningsarbete mm i Rinkeby, Stockholm
Projektet består i huvudsak av infrastruktur, gatubyggnad, ledningar, VA, GC-vägar samt finplanering.
Upprustning av park i Midsommarkransen
Avser upprustning av etapp på av Svandammsparken. Projektet omfattar förnyelse av träd och buskar, upprustning av gräsyta, mindre plats för bollek, klätterlek, ny bro, sittplatser, gångvägar samt ny belysning.
Anläggande av parkytor ovanpå flerbostadshus i Stockholm
Bostäderna på projektnummer: 1032945
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 2
Ca 75 fastigheter i befintlig miljö.
Mark- och anläggningsarbete för modulhus i Hägersten
Mark- och anläggningsentreprenad för modulhus med tillfälligt bygglov. Entreprenaden är uppdelad i två etapper där markarbeten för grundläggning utförs i den första och finplanering med planteringar och lekplats utförs i den andra. Etapp 1 beräknas starta i augusti 2019 och avslutas i början av november 2019, etapp 2 beräknas starta i december 2019 och avslutas i maj 2020.
Upprustning av park m.m. i Hässelby
Entreprenaden omfattar upprustning av parkleken Melonen i Hässelby gård med nya markytskikt, lekredskap, bouleplan, basketplan, möbler, belysning, träd och buskar m.m.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: