Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Utbyggnad av tunnelbanan mellan Fridhemsplan-Älvsjö
Sex nya stationer vid Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Ca 10 km lång sträckning. Tunnel i Aspudden. Ca 9,7 km lång sträcka.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning. Byggnaden har en bottenyta på ca 5500 m2 och en byggnadsvolym på ca 100 000 m3.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1
Iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nya anslutningsspår och uppställningshall under mark i Högdalen
Berg- och anläggningsentreprenad. Bergschakt. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden.
Nytt utomhusbad i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
Ny arbetstunnel för ny tunnelbana till station Sofia, Södermalm
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde till station Sofia. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nya likriktarstationer för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm
Entreprenaden omfattar likriktarstationer och nätstationer för alla tunnelbaneutbyggnadsprojekt dvs för både Kungsträdgården - Nacka -Sockenplan , Odenplan - Arenastaden, Akalla - Barkarby samt Depåutbyggnaden.
Nybyggnad av tunnelbanestationer vid Sofia och Hammarby kanal
Bygg- och installationsentreprenad. Omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm vid station Sofia och Hammarby kanal. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 5
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel under järnvägen i Spånga
24 m lång, 9 m bred öppning. Projekt Mälarbanan, km 10 + 700. Ny gc-tunnel under befintlig järnväg med tillhörande ramper för anslutning mot kommunalt vägnät. Omläggning av Spångaån genom ny kulvert under befintlig järnväg.
Förnyelse av transformatorstation i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Betongarbeten vid Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Betongarbeten (Tunnlar och tråg) vid de två anslutningarna till befintlig tunnelbana samt vid arbetstunnelns mynning.
Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Förslutningsarbeten efter återställning.
Åtgärder för oskyddade trafikanter längs väg 226/Huddingevägen i Stockholm
Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder längs väg 226 mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.
Inredning och installationer i tunnelrum vid Högdalsdepån
Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. Sprinkler, arbetsbelysning mm.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Flytt av spår och växlar mm.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Bromsten
Objektet är beläget i blivande Bromstensstaden vid Skogängsvägen från Tvätt-Anders Park ner till den blivande bron vid Åkantsgränd. Infrastruktur för allmän platsmark inför utbyggnad av del av Bromstensstaden gällande detaljplanen för kv Gunhild/Gustav. - Markförstärkning med inblandningspelare. - Markarbeten för ledningsarbeten, inkl spontning. - VA-arbeten. - Anläggande av gata. - Finplanering i Bällstaåns å-slänt nedanför Fru Hultmans väg och i gaturum inom arbetsområdet.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Jakobsberg till trafikplats Hjulsta.
Utförande av underhållsbeläggning varm inom Stockholms län Grupp AB01, AB03, AB04 och AB11
Beläggningsgrupp AB 01 Fr He/E4 Norr, AB 03 Fr He/E18 Väst, AB 04 Fr He/E18 Öst och AB 11 Trimning.
Nyb av fotbolls- rugbyplaner och servicebyggnad i Gubbängen
Entreprenaden avser nyanläggning av ett sportfält på Gubbängsfältet. Sportfältet består i stort av två naturgräsplaner med fullstora mått för rugby, en servicebyggnad samt parkeringar. Dessutom ingår arbeten på gång- och cykelvägar samt övrig mark.
Utförande av underhållsbeläggning varm inom Stockholms län Grupp AB02, AB05, AB08 och AB09
Beläggningsgrupp AB 02 Fr He E4/E20 Söder, AB 05 Essingeleden/Södra Länken, AB 08 Just top Norr 1, AB 09 Fr He/Just top Norr 2.
Nybyggnad av vägbro mm i Hagastaden
Entreprenaden är en byggnation av en brokonstruktion, murar och uppfyllnad av arbetsgator. I arbetet ingår förberedelser för en sopsugsterminal och en kommunalteknisk yta med tillhörande installationer. I arbetet ingår gjutning av: golv, pelare och valv för brokonstruktionen. För sopsugsterminalen och kommunaltekniska ytan ingår inredning och ledningsarbeten. Väggar, port och dörrar utförs i entreprenaden. Entreprenaden innefattar även ledningsarbeten och gatuuppbyggnad.
Ny in- och utfart till tunnelsystem i Stockholm
Inom Norra djurgårstaden ska en ny in-utfart till Stockholm Exergis tunnelsystem byggas.Till denna tunnel ska tunnelmynningen anslutas tunnel påslaget och bekläs. BTA 190 m2.
Omisolering av Malmskillnadsgatan m.m. i Stockholm
Arbetsområdet är beläget på Malmskillnadsgatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan samt bron över Hamngatan. Entreprenaden omfattar omisolering av Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan samt nytt tätskikt på bron över Hamngatan. Följande moment ska ingå för Gatudäcket: - Rivning befintlig beläggning, skyddsbetong och tätskikt - Intäckning/väderskydd av arbetsområde - Läggning av tillhandahållen foamglas isolering - Nytt tätskikt - Ny skyddsbetong Följande moment ska ingå för Bron: - Rivning befintlig beläggning, skyddsbetong och tätskikt - Nytt tätskikt - Ny skyddsbetong - Impregnering av kantbalkar och undersida broplatta konsol - Rostskyddsbehandling samt lagning av räcke - Lagning av kantbalksskada Optioner för arbeten på bron omfattar: - Uppbyggnad ovan skyddsbetong samt finplanering
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 3
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 3 byggs ca 370 bostäder och en skola. Sopsugsanläggning.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system.
Byggnation av landanslutning för Lilla Lidingöbron, Ropsten
Avser byggnation av landanslutning (E-379) för Lilla Lidingöbron vid Ropsten. Entreprenaden består i huvudsak av utförandet av ett påldäck.
Berg- och betongarbeten vid Södra anslutningsspåret, Högdalen
Anslutning nytt spår mot befintligt spår söderut. Berg- och betongarbete.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Förläggande av ca 500-600 m huvudvattenledning i stål med dimension DN 600 mm och tillhörande anslutningsarbeten.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Kajarbeten i Stockholm
Reparation av betongskador, montera nya isskydd på pålar, riva befintlig skyddsspont, montera ny skyddsspont samt att byta ut gammalt bulbskydd vid rampen. De planerade åtgärderna ska utföras på en kajsträcka om ca 260 meter.
Upprustning av gata/markarbeten på Norrmalm, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av Vasagatan. Arbetena omfattar markarbeten för gatuupprustning innefattande körbanor, cykelbanor, gångbanor, markvärme, dagvattenbrunnar, trädplantering, markutrustning, schakt- och kanalisation för ny belysnings- och trafiksignalanläggning, el och kommunikationsnät mm.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
DEF-slipersbyte i distrikt Öst, Stockholm och Syd 2020
Utbyte av 7028 st spårslipers av betong fördelade över 24 bandelar (345, 349, 350, 351, 354, 401, 410, 414, 416, 418, 429, 430, 433, 443, 450, 476, 477, 490, 492, 493, 522, 524, 527 och 876 (824 heter den i sliperslistan).
Exploatering för nya bostäder i Farsta, Stockholm etapp 0
Objektet är beläget i stadsdelen Farsta utmed Perstorpsvägen från Edsvallabacke till strand söder om trafikplats Larsboda. Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering. Etapp 0 avser följande arbeten: - Park: En ny grusad och belyst promenadväg anläggs genom hela det nya parkområdet, som passas in i naturen. För att lösa nivåskillnader och förstärka parkrum ska kallmurar med olika storlek anläggas längs delar av parkvägar och parkrum. - Västra parkområdet: I den västra delen ska ett spängsystem längs strandkanten anläggas och vidare i naturen längs det befintliga diket. Nya planterade slänter byggs för att ta upp höjdskillnaden mellan parkstråk och nya kvarter. Den befintliga trädgården kring ”torpet”, som rivs, utvecklas med bland annat nya planteringar och sittplatser och andra mindre tillägg. Platsen där torpet legat utvecklas till en sittplats med utsikt över Drevviken och en ny brygga byggs nedanför. Landfäste och flytbrygga får bara byggas på senhöst. - Östra parkområdet: I den östra delen byggs ett utegym, mindre tillägg för lek samt ett öppet parkrum som kompletterar naturmarken. Naturmarken utvecklas genom gallring och röjning. Veddepåer ska anläggas och bäckfåran utvecklas. Parkerna kan påbörjas direkt efter byggstart och ska vara avslutade till slutbesiktning
Exploatering för nya bostäder i Farsta, Stockholm etapp 1
Objektet är beläget i stadsdelen Farsta utmed Perstorpsvägen från Edsvallabacke till strand söder om trafikplats Larsboda. Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering. Etapp 1 avser följande arbeten: 1A: Gatu och ledningsarbeten på Perstorpsvägen. Anslutning av ledningar till befintliga nät i korsningarna Edsvallabacken/Perstorpsvägen och Stortorpsvägen/Perstorpsvägen. Ombyggnation av Perstorpsvägen, befintlig gång- och cykelbana byggs ut och en ny gångbana anläggs på andra sidan ut mot Nynäsvägen. Om och nyläggning av ledningar samt servisanslutningar till ny byggnation. Ny nätstationsplats anläggs. Nybyggnation av en lokalgata med tillhörande ledningar och servisanslutningar. Påbörjas efter byggstart och färdigställs innan den 1 augusti 2021 1B: Nya serviser och slänter in på kvartersmark. Påbörjas efter byggstart och färdigställs innan den 1 augusti 2021 1C: Nytt dike grävs för att ta hand om vägdagvatten från Nynäsvägen som idag tas om hand på blivande tomtmark. Nytt makadamdike byggs som sen ansluts till dagvattensystemet. Påbörjas efter byggstart och färdigställs innan den 1 augusti 2021 1D: Rivning av gammalt torp i blivande park. Påbörjas efter byggstart och färdigställs innan den 1 juli 2020. 1E: Anläggning av salamanderdamm. Påbörjas efter byggstart och färdigställs innan den 1 mars 2021
Exploatering för nya bostäder i Farsta, Stockholm etapp 2
Objektet är beläget i stadsdelen Farsta utmed Perstorpsvägen från Edsvallabacke till strand söder om trafikplats Larsboda. Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering. Etapp 2 avser följande arbeten: - 2A: Ombyggnation av Perstorpsvägen, befintlig gång- och cykelbana byggs ut och en ny gångbana anläggs på andra sidan ut mot Nynäsvägen. Om och nyläggning av ledningar samt servisanslutningar till ny byggnation. Ny busshållplats anläggs. Påbörjas efter att etapp 1A är klar och färdigställs innan den 1 juni 2022. -2B: Nya serviser och slänter in på kvartersmark. Påbörjas efter att etapp 1A är klar och färdigställs innan den 1 juni 2022.
Exploatering för nya bostäder i Farsta, Stockholm etapp 3
Objektet är beläget i stadsdelen Farsta utmed Perstorpsvägen från Edsvallabacke till strand söder om trafikplats Larsboda. Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering. Etapp 3 avser följande arbeten: - 3A: Ombyggnation av Perstorpsvägen, befintlig gång- och cykelbana byggs ut och en ny gångbana anläggs på andra sidan ut mot Nynäsvägen. Ny busshållplats anläggs. Om och nyläggning av ledningar samt servisanslutningar till ny byggnation. Nybyggnation av en lokalgata med tillhörande ledningar och servisanslutningar, gatan mynnar ut i ett torg. Slänt längs ut mot parkstråket byggs. Påbörjas efter den 1 maj 2021 när plantagen frånträtt marken och Stockholms parkerings entreprenad kommit så långt att entreprenadarbetena kan utföras och färdigställas innan den 1 juni 2022. - 3B: Nya serviser och slänter in på kvartersmark. Påbörjas efter plantagens frånträde den 1 maj 2021 och färdigställs innan den 1 juni 2022 -3C: En lekplats ska anläggas i två nivåer mellan parkstråket och en av de nya fastigheterna. Lekparken, mur och slänt är beroende av att byggherren på kvartersmark (Wallenstam) har fyllt upp sin mark. Påbörjas efter att byggherren på kvartersmark har fyllt upp sin mark, och avetablerat ytan dock senast den 1 augusti 2023 och vara färdigställt till slutbesiktning.
Exploatering för nya bostäder i Farsta, Stockholm etapp 4
Objektet är beläget i stadsdelen Farsta utmed Perstorpsvägen från Edsvallabacke till strand söder om trafikplats Larsboda. Vid projekt Klockelund kommer cirka 480 bostäder byggas, en förskola samt byggnader för lager och parkering. Etapp 4 avser följande arbeten: Projektet färdigställs i sin helhet med finplanering av park, gator och anslutning mot fastigheter. Entreprenören ska räkna med ett etappvis färdigställande av finplaneringen vartefter byggherrarna på kvartersmark blir klara. Finplaneringen ska vara klar till slutbesiktning.
Ny markkabel i Överby
Luftledning och markkakbel 400 kV.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 16 st befintliga busshållplatser i Upplands-Väsby, Vallentuna och Upplands-Bro kommun.
Utbyggnad av infrastruktur inför bostadsbebyggelse i Bandhagen
I samband med exploatering för nya bostäder läggs ledningar om i Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya lokalgator byggs till arbetsgata och gc-vägar byggs om och breddas. Finplanering med nya gång och cykelbanor och trädplantering längs Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya gång och cykelvägar samt parkområden byggs ut och nya träd och buskar planteras.
Ombyggnad av station Sn Högdalen, Stockholm
Luftisolerat 220 kV ställverk i Högdalen söder om Stockholm ska kompletteras med, och anpassas till, två stycken nya 400/220 kV transformeringar à 500 MVA.
Utförande av underhållsbeläggning varm inom Stockholms län Grupp AB06 och AB10
Beläggningsgrupp AB 06 Fr He/Just top Söder 1, AB 10 Remixing.
Förläggning av ledningar, gata mm i Stockholm
Avser ombyggnad av delar av Älvsjövägen. Entreprenaden kommer att innehålla ledningsläggning, grundförstärkning, väguppbyggnad, trädgropar etc. Entreprenaden kommer att utföras i etapper avseende grov- resp. finplanering.
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Finplaneringsarbeten i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering inklusive planteringar samt belysningsfundament och mindre ledningsarbeten.
Schakt- och kajarbeten för ny dagvattenledning i Stockholm
Schakt‐ och kajarbeten för ny dagvattenledning Nackagatan. Cirka 120 meter ny dagvattenledning D600/800 förläggs i Nackagatan och ut genom befintlig kaj. Ledningen ska genom befintlig kajkonstruktion, under en befintlig räl längs kaj, under en befintlig större stödmur och över ett befintligt garage. Stora delar av ledningen ligger i en smal återvändsgata med flera entréer och garageinfarter som ska hållas tillgängliga under entreprenadtiden.
Utbyggnad av pendlingsstråk i Gubbängen
Entreprenaden omfattar breddning av befintligt cykelpendlingsstråk samt nybyggnation av gång- och cykelstråk längs Örbyleden från Nynäsvägen till Lingvägen samt förlängning av befintlig gångtunnel under Örbyleden i höjd med korsningen Måndagsvägen/Onsdagsvägen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora Essingen i Stockholm,
Entreprenaden avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter i korsningen Badstrandsvägen- Essingeringen och i dess närhet.
Sanering av förorenad mark i Vinterviken, etapp 1
Entreprenaden består av schaktsanering av trädgårdar inom fastigheterna Svavelsyran 1 och 4 samt Vinterviken 1 och asfaltsläggning på vägar inom Aspudden 1:1 i Aspudden, Stockholm.
Ombyggnad av gata och VA mm i kv Minnet, Bromma
Delar av Bällstavägen kommer att byggas om för anpassning till befintlig samt planerad fastighet (Kv. Minnet & kv Alphyddan). Gång och cykelbanor kommer breddas, skelettjordar byggs och träd planteras, övergångsställe höjs upp samt så byggs angöringsfickor. I denna entreprenad ingår även ledningsarbeten, hantering av förorenade massor/asfalt och markarbeten för flytt av nätstation.
Ombyggnad av torg i Hässelby
Hässelby Torg ska rustas upp med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning.
Ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar en ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen med tillhörande brunnar. Förläggning av kulverten skall ske med schaktfria metoder och brunnarna är tänkta att utföras som platsgjutna sänkbrunnar. I entreprenaden ingår även markrening, rivningsarbeten och ledningsarbeten.
Arbetsgator, ledningar m.m. i Hagastaden, område B
Entreprenaden omfattar uppfyllnad med ledningsarbeten på Hagaesplanaden, Valfrid Palmgrens gata, Agnes Arvidssons gata och del av Dalagatan. Vidare ska den västra delen av Dalagatan finplaneras mot Kv Algoritmen (Kv 7). Dessutom ska en befintlig armerad betong stödmur på Hagaesplanaden rivas genom sågning. Slutligen ska stödmur på Dalagatan demonteras och rivas genom sågning.
Ramavtal avseende ledningsrenovering med flexibla foder för Swedavia
Upphandlingen avser Ramavtal Ledningsförnyelse med flexibelt foder. Renovering ska kunna utföras av tryck- och självfallsledningar för dagvatten, spillvatten och i förekommande fall glykolhaltigt dagvatten. Ledningarnas läge är i första hand på airside men även på landside. På airside berörs både flygplansytor och övriga ytor. Flera enheter inom Swedavia kommer ha möjlighet att avropa på detta ramavtal. Det kommer att förekommer nattarbeten. Det är spridda krav på inställelsetid som ofta är av brådskande karaktär. Avrop kommer att ske året runt inklusive semestertider och är komplexa i sin natur på grund av höga säkerhetsregler unika för flygplatsen samt minutoperativa arbetsförhållanden med strikta tidsplaner för åtkomst av ytor på Airside. Följande flygplatser kommer att ha möjlighet att avropa: Stockholm Arlanda Airport, Bromma Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport.
Ledningsarbeten i Nockebyhov
trafiksäker väg med gångbanor längs båda sidor om gatan. Ledningsnätet byggs ut och rustas. Vägen får ny beläggning, gatubelysning byts ut. Ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme.
Målning och tvättning av takelement inom Södra Länken
Omfattar Årstatunneln, Sicklatunneln, Silvertunneln/Koppartunneln, Talltunneln/Bagartunneln, Tångtunneln/Målartunneln, Skeppartunneln/Skräddartunneln.
Omläggning av befintlig gata och nyläggning av GC-bana i Stockholm
Objektet avser omläggning av gata samt gc-bana. Projektet Anisen, Finplanering avser Ombyggnad av gång-och cykelbanor, Ledningsarbeten samt Planteringar.
Drift och underhåll av styr/övervakningssystem på öppningsbara broar i region Öst
Drift och underhåll av styr och övervakningssystem av öppningsbara broar i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Stockholms län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år eller 2 år.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Öst/Stockholm
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Öst/Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Säkerhetssystem vägtunnlar och vägbroar nationellt för Trafikverket
Avser projektledning-Förvaltning och Investeringar för komplexa anläggningar och ledningscentraler samt projektingenjör tunnelsäkerhetssystem.
Markarbeten och finplanering för modulhus i Beckomberga
Avser markarbeten, grundläggning och finplanering för modulhus i Råcksta 1:2. Husbyggnationen finns på 1582465.
Anläggande av konstgräsplan i Rågsved
Entreprenaden avser ny läggning av konstgräsplan på befintlig grusplan samt ny läggning av is pist och ny kylmaskin placerad i containerbyggnad. 7-spelsplan.
Montage av växlar norr om Åkeshovs plattformar
Förberedande arbete till Gula linjen, montage av 2 extra växlar norr om Åkeshovs plattformar. Ingår i utbyggnaden av nya tunnelbanan/Arenastaden.
Ny infart till Högdalsdepån
Anslutning ny TB mot Högdalsdepån.
Utförande av underhållsbeläggning varm inom Stockholms län Grupp AB07
Beläggningsgrupp AB 07 Fr He/Just top Söder 2.
Electrical and automation installations for KVV1 in Värtan, Stockholm
Stockholm Exergi intend to do a complete refurbishment of the Power and Heat Plant, KVV1, at Värtaverket in Stockholm.The Plant is more than 40 years old where most part of the equipment and installations have reached and exceeded the expected life span.Switchgears and other electrical equipment does not fulfill todays requirements on safety, durability and withstandability.Main parts of the control system are over 40 years old and it is very difficult to find spare and replacement parts. It is also hard to keep up the competence for operation and maintenance.A number of actions needs to be made to fulfill the new targets which are set for life length, performance, availability and emissions.The purpose with this RFI is to survey which suppliers that have capacity, experience and know-how within electrical and automation installations for this type of Project. The purpose is also to get feedback on prerequisits to be able to fulfill the proposed time schedule.
Nybyggnad av bullerplank i Mariehäll
Nära sex meter högt och 170 meter långt. När tvärbanans Kistagren byggs ut ska Bromma flygplats lämna ifrån sig mark, enligt avtal med SL. I samband med det rivs byggnader, något som för med sig buller. Därför ska Swedavia bygga bullerskydd för att minska skadligt oväsen mot bostadsområdet.
Utbyte av konstgräs på Älvsjö IP, Älvsjö
För konstgräsplanerna på Älvsjö IP ska utbyte av konstgräs ske och så ska det demonterade gräset på Plan C läggas om på Plan D.
Hastighetsdämpande åtgärder i Hässelby/Vällingby
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark, främst utförande av platågupp, busskuddar, avsmalningar, ombyggnation av övergångsställen, refuger och busshållplats, kanalisation för el- och VA-arbeten m.m. Arbetet ska utföras längs Astrakangatan, Björnmossevägen, Ekvägen, Loviselundsvägen, Maltesholmsvägen, Melongatan, Persikogatan och Råckstavägen.
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken, Stockholm
Etapp 3 av projektet(Regnparken) dagvatten-& skyfallshantering i Rålis, Byggnation av en regnbädd/biofilter som ska ta han om & rena dagvatten från kringliggande vägar & broar. Nya naturstensmurar/stödmurar & ändring av markhöjder. BTA ca: 3600 m2 park.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar i Mälardalen/Östergötlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Finplanering samt ledningsarbete för exploateringsområde i Farsta
Avser lednings- och finplaneringsentreprenad vid Stortorpsvägen i Farsta. I uppdraget ingår en ny timglasbusshållplats, ledningsarbeten samt ny gångbana.
Anläggning av park, hastighetsdämpande åtgärder mm i Gubbängen, Stockholm
Projekt Träklotsen ligger i närheten av Gubbängens T-banestation, där exploateras studentlägenheter av Järntorget. Stadens uppdrag är olika fartdämpande åtgärder för att dämpa buller, samt anläggning av en mindre park.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: