Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning. Byggnaden har en bottenyta på ca 5500 m2 och en byggnadsvolym på ca 100 000 m3.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd. Totalt 7 olika delprojekt.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1
Iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort.
Drift, underhåll och reinvestering av trafikinformationsutrustning
Avser region Norr, Mitt, Stockholm/Öst, Väst och Syd. Upphandlingen kan komma att delas upp i flera anbudsområden.
Nybyggnad av betongtunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Nytt utomhusbad i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
Åtgärdsvalsstudie vid Järvakilen och Brunnsviksrektangeln, Stockholm
Framkomlighet och tillgänglighetsåtgärder längs sträckan E4.18 från Sörentorp (söder om trafikplats Kista) – Norrtull och sträckan trafikplats Järva krog (E4.18) – Bergshamraleden (E18) – trafikplats Bergshamra – E18.20 Frescati (nedfart till Norra länken).
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel under järnvägen i Spånga
24 m lång, 9 m bred öppning. Projekt Mälarbanan, km 10 + 700. Ny gc-tunnel under befintlig järnväg med tillhörande ramper för anslutning mot kommunalt vägnät. Omläggning av Spångaån genom ny kulvert under befintlig järnväg.
Ny vattenreservoar i Stockholm
För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden planerar Stockholm Vatten och Avfall en förnyelse av vattenreservoaren (vattentornet) vid Uggleviken. Den nuvarande reservoaren är byggd 1935. Förstudier visar att Ugglevikens reservoar både måste ökas i vattenvolym och höjas geografiskt. Då det inte går att renovera och bygga om för att motsvara behoven har Stockholm Vatten och Avfall tagit fram ett förslag till nybyggnad på samma plats men läget förskjuts cirka 30 meter åt sydost.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Förnyelse av transformatorstation i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 2s
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 2s byggs ca 630 bostäder.
Nybyggnad av arbetstunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten.
Ny tunnel under Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Drivning av tunnel från öster under Örbyleden inkl förstärkning.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning mellan Karlberg-Kummelby
Hastighetshöjning ytterspåren. Bandel 401 och 433, km 5 - km 15.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Schaktning och spontning.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Bromsten
Objektet är beläget i blivande Bromstensstaden vid Skogängsvägen från Tvätt-Anders Park ner till den blivande bron vid Åkantsgränd. Infrastruktur för allmän platsmark inför utbyggnad av del av Bromstensstaden gällande detaljplanen för kv Gunhild/Gustav. - Markförstärkning med inblandningspelare. - Markarbeten för ledningsarbeten, inkl spontning. - VA-arbeten. - Anläggande av gata. - Finplanering i Bällstaåns å-slänt nedanför Fru Hultmans väg och i gaturum inom arbetsområdet.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Nyb av fotbolls- rugbyplaner och servicebyggnad i Gubbängen
Entreprenaden avser nyanläggning av ett sportfält på Gubbängsfältet. Sportfältet består i stort av två naturgräsplaner med fullstora mått för rugby, en servicebyggnad samt parkeringar. Dessutom ingår arbeten på gång- och cykelvägar samt övrig mark.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
Entreprenaden omfattar mark- och konstruktionsarbeten för ny gång- och cykelanslutning från Dartanjangs gata i Annedal till planerad tvärbanehållplats i Solvalla, genom Solvalla koloniområde och i tunnel under Ulvsundavägen.
Nybyggnad av vägbro mm i Hagastaden
Entreprenaden är en byggnation av en brokonstruktion, murar och uppfyllnad av arbetsgator. I arbetet ingår förberedelser för en sopsugsterminal och en kommunalteknisk yta med tillhörande installationer. I arbetet ingår gjutning av: golv, pelare och valv för brokonstruktionen. För sopsugsterminalen och kommunaltekniska ytan ingår inredning och ledningsarbeten. Väggar, port och dörrar utförs i entreprenaden. Entreprenaden innefattar även ledningsarbeten och gatuuppbyggnad.
Ny in- och utfart till tunnelsystem i Stockholm
Inom Norra djurgårstaden ska en ny in-utfart till Stockholm Exergis tunnelsystem byggas.Till denna tunnel ska tunnelmynningen anslutas tunnel påslaget och bekläs. BTA 190 m2.
Nya OPS-anläggningar i Stadsgårdshamnen
Ny landelsförsöjning till kryssningsfartyg
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 3
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 3 byggs ca 370 bostäder och en skola. Sopsugsanläggning.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 4
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 4 byggs ca 675 bostäder.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 2n
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 2n byggs ca 500 bostäder.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Kajarbeten i Stockholm
Entreprenaden omfattar i stort: Rivning av befintlig skyddsspont samt kajkant av betong. Ny skyddsspont installeras innanför befintlig kajlinje och kajkant återställs med ny betongkonstruktion. Balkar under kajdäck och ramp vattenbilas och förstärks med sprutbetong samt betonggjutning. Pålar/ pelare under kajdäck och ramp ska förses med nya isskydd. Fenderfundament förstärks med stålrörspålar som borras genom kajdäck. Befintligt påkörningsskydd med kajskyddsplattor förlängs.
Uppgradering av transformatorer för Trafikverket
Uppgradering till 3-fas BL-transformatorer, 14 st.
Upprustning av gata/markarbeten på Norrmalm, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av Vasagatan. Arbetena omfattar markarbeten för gatuupprustning innefattande körbanor, cykelbanor, gångbanor, markvärme, dagvattenbrunnar, trädplantering, markutrustning, schakt- och kanalisation för ny belysnings- och trafiksignalanläggning, el och kommunikationsnät mm.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Utbyggnad av infrastruktur inför bostadsbebyggelse i Bandhagen
I samband med exploatering för nya bostäder läggs ledningar om i Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya lokalgator byggs till arbetsgata och gc-vägar byggs om och breddas. Finplanering med nya gång och cykelbanor och trädplantering längs Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya gång och cykelvägar samt parkområden byggs ut och nya träd och buskar planteras.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Finplaneringsarbeten i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering inklusive planteringar samt belysningsfundament och mindre ledningsarbeten.
Åtgärder för oskyddade trafikanter längs väg 226/Huddingevägen i Stockholm
Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder längs väg 226 mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.
Schakt- och kajarbeten för ny dagvattenledning i Stockholm
Schakt‐ och kajarbeten för ny dagvattenledning Nackagatan. Cirka 120 meter ny dagvattenledning D600/800 förläggs i Nackagatan och ut genom befintlig kaj. Ledningen ska genom befintlig kajkonstruktion, under en befintlig räl längs kaj, under en befintlig större stödmur och över ett befintligt garage. Stora delar av ledningen ligger i en smal återvändsgata med flera entréer och garageinfarter som ska hållas tillgängliga under entreprenadtiden.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Omläggning av befintlig huvudvattenledning DN600mm sentab, ca 400m, till huvudvattenledning DN800mm stål, ca 430m, mellan Gamla Tyresövägen/Vinthundsvägen och Gamla Tyresövägen/Flygledargatan, inklusive byggande av ventilkammare vid båda inkopplingspunkter. Inkoppling vid norra sidan sker till befintlig DN600mm i sentab, och inkoppling på södra sidan sker till DN600mm i stål.
Exploatering för bostäder, ev sim- och idrottshall mm i Västertorp, Stockholm
Ett planprogram ska tas fram för Mellanbergsparken som utreder förutsättningar för en ny sim- och idrottshall samt stadsbebyggelse i området kring Mellanbergsparken och Västertorpsmotet. Personnevägen föreslås utvecklas till ett urbant stråk och förbättrade kopplingar över åsen kan stärka områdets samband med omgivande stadsdelar.
Sanering av förorenad mark i Vinterviken, etapp 1
Entreprenaden består av schaktsanering av trädgårdar inom fastigheterna Svavelsyran 1 och 4 samt Vinterviken 1 och asfaltsläggning på vägar inom Aspudden 1:1 i Aspudden, Stockholm.
Uppfyllnad av Östra parken i Hagastaden
Entreprenaden omfattar uppfyllnad, ledningsarbete samt arbetsgator på del av garage i Hagastaden. Ytan som fylls upp kommer användas till park och lokalgator. Arbetsytan är om ca 4900 kvadratmeter och består av ca 5300 kubikmeter fyllnadsmassor.
Ombyggnad av gata och VA mm i kv Minnet, Bromma
Delar av Bällstavägen kommer att byggas om för anpassning till befintlig samt planerad fastighet (Kv. Minnet & kv Alphyddan). Gång och cykelbanor kommer breddas, skelettjordar byggs och träd planteras, övergångsställe höjs upp samt så byggs angöringsfickor. I denna entreprenad ingår även ledningsarbeten, hantering av förorenade massor/asfalt och markarbeten för flytt av nätstation.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Projektet avser bl.a: - En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen. - Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan. - Två busshållplatser byggs om längs sträckan och två hållplatser kommer att tas bort. - I korsningen Maria Röhls väg/Sandåkravägen byggs en genomgående gång- och cykelbana.
Utbyte av VA-ledning i Hägesten
Projektet avser utbyte av ca 1,3 km VA-ledningar och i samband med detta ska markförlagda el-ledningar och centraler bytas ut. Den tilldelade totalentreprenören förbinder sig även att utföra isoleringsarbeten av grund och altaner direkt åt respektive fastighetsägare i separata avtal.
Ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar en ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen med tillhörande brunnar. Förläggning av kulverten skall ske med schaktfria metoder och brunnarna är tänkta att utföras som platsgjutna sänkbrunnar. I entreprenaden ingår även markrening, rivningsarbeten och ledningsarbeten.
Drift och underhåll av styr/övervakningssystem på öppningsbara broar i region Öst
Drift och underhåll av styr och övervakningssystem av öppningsbara broar i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Stockholms län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år eller 2 år.
Arbetsgator, ledningar m.m. i Hagastaden, område B
Entreprenaden omfattar uppfyllnad med ledningsarbeten på Hagaesplanaden, Valfrid Palmgrens gata, Agnes Arvidssons gata och del av Dalagatan. Vidare ska den västra delen av Dalagatan finplaneras mot Kv Algoritmen (Kv 7). Dessutom ska en befintlig armerad betong stödmur på Hagaesplanaden rivas genom sågning. Slutligen ska stödmur på Dalagatan demonteras och rivas genom sågning.
Omfogning av fasad på Stadion, Stockholm
Projekt ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Öst/Stockholm
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Öst/Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Säkerhetssystem vägtunnlar och vägbroar nationellt för Trafikverket
Avser projektledning-Förvaltning och Investeringar för komplexa anläggningar och ledningscentraler samt projektingenjör tunnelsäkerhetssystem.
Anläggande av konstgräsplan i Rågsved
Entreprenaden avser ny läggning av konstgräsplan på befintlig grusplan samt ny läggning av is pist och ny kylmaskin placerad i containerbyggnad. 7-spelsplan.
E-357 GK 3 och 4 park Markrening och Finplanering i Norra Djurgårdsstaden
Avser markrening av parkmark och utförande av parkväg och lekplats med belysning, samt sopsugspapperskorg. Objektet är beläget i parkmarken intill de tidigare gasklockorna (Gasklocka 3 och 4) i Norra Djurgårdsstaden.
Nybyggnad av bullerplank i Mariehäll
Nära sex meter högt och 170 meter långt. När tvärbanans Kistagren byggs ut ska Bromma flygplats lämna ifrån sig mark, enligt avtal med SL. I samband med det rivs byggnaderna 004 (brandstationen) och byggnad 056 (kontor, förråd & garage), något som för med sig buller. Därför ska Swedavia bygga bullerskydd för att minska skadligt oväsen mot bostadsområdet. Byggnad 004: BTA 2604 m2 Byggnad 056: BTA 1043 m2.
Utveckling och förnyelse av park i Tensta
Projektet är en del av ''Grönare Stockholm''.
Sanering av mark vid Rågsveds naturreservat, Stockholm
Området vid den gamla skjutbanan i Rågsveds naturreservat skall saneras. Anledningen är de höga blyhalter som uppmätts i området.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i Stockholm
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare max 1 år i taget, dock längst till och med 2023-06-15. Avser 3 projektingenjörer.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar i Mälardalen/Östergötlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Entreprenadbesiktning till program Mälarbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2+1+1+1 år.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Tillgänglighet och trafikseparerande utemiljö vid Rosenlunds sjukhus, Stockholm
Projektet avser ny trafiklösning samt tillgänglighetsanpassning i anslutning till entréer inom Rosenlunds sjukhusområde. Detta innebär bland annat utökat antal parkeringsplatser, bättre framkomlighet och tillgänglig angöring för färdtjänstbilar samt en tryggare miljö för fotgängare och övriga ankommande.
Ombyggnad av dammar och dagvattenledningar i Spångadalen
Syftet med anläggningarna är att fördröja dagvatten och skapa åtgärder för att förhindra skador av ett 100-årsregn i Bromsten nedströms. Anläggningarna får inte heller försämra dagens situation vid 10-årsregn uppströms. Anläggningarna ska också i möjligaste mån rena dagvatten från näringsämnen och zink, vilka är några av de största miljöproblemen i Bällstaån.
Ombyggnad av utterhyllor på broar i Stockholms län
Utterhyllor (10 broar) väg o järnväg.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: