Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 252 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Nybyggnad av Ö och påldäck i Lilla Värtan
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning.
Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 Förbifart Stockholm
Avser elförsörjning, mottagningsstationer pch distributionssystem (mellan- och lågspänning) inom hela anläggningen, belysnings i trafikutrymmen samt allmän el, belysning, ventilation och kyla i alla utrymmen.
Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.
Tele, styr-och övervakning FSE901 Förbifart Stockholm
Telesystem, tex branddetektering, kommunikationsplattform, kameror, meddelandesystem, radio, telefoni. Överordnat styr- och övervakningssystem för alla tekniska system i anläggningen.
Upprustning av tunnel i Stockholm
Objektet avser att förlänga tunnelns funktion 50 år avseende dess konstruktion och 30 år gällande installation, samt uppfylla de lagkrav som ställs på en tunnel av Klaratunnelns karaktär.
Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Arenastaden
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av spårväg mellan Djurgårdsbron-Frihamnen-Ropsten i Stockholm
Tillgänglighetsanpassning av hållplatsen vid Nybroplan ingår.
Upprustning alt utbyte av bro i Stockholm
Förbinder Gamla Stan och City.
Anläggande av ramper mellan Åby trafikplats och Årstalänken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.
Nybyggnad av skridsko & bandyhall i Gubbängen, Stockholm
Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på 80x146 meter.
Finplaneringsarbeten mm i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Förfrågan gäller ett större område av uppfyllnad kring kvartersmark samt en park. Förfrågan avser en utförande entreprenad och beräknas pågå under cirka 2 år. Entreprenaden kommer troligtvis delas upp i två huvuddelar.
Ledningsförläggning, markrening och byggnation av gata i Norra Djurgårdsstaden
Omfattar byggnation av arbetsgator, påldäck och ledningsförläggning.
Ny gångtunnel och nya butiker i Vasastaden
Odenplan får en 35 meter lång tunnel och torghandel. Ca 1000 kvadratmeter butiker kommer att kanta den 35 meter långa tunneln.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ny markkabelförbindelse i Snösätra
Kabelförbindelse SNS-Hn
Nytt exploateringsområde i Kista
Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av gc-väg längs E18 mellan Frescati-Mörby centrum, Täbystråket
Projektet avser anläggande av ett sk snabbcykelstråk på en ca 4,2 km lång sträcka.
Nybyggnad av AC-station i Skanstull
Skanstull 400/220 kV station (El, GIS) Helt ny station. Av utrymmesskäl kommer ett GIS ställverk att uppföras inomhus. I projektet ingår även uppförande av byggnad.
Finplaneringsarbeten i Bromma, Stockholm
Finplaneringsarbeten vid Bromma stormarknad.
Nybyggnad av bro i Stockholm
En ny bro planeras vid järnvägsövergången i Fagersjö som ska byggas i samband med att området förtätas.
Nybyggnad av vägbro mm i Hagastaden
Entreprenaden omfattar grundläggning och uppbyggnad av brokonstruktion för gata. I konstruktionen ska ledningar kunna hängas. Eventuellt ingår även rivning av ballast (0,7m), ballastmatta och KTL-fundament för gamla Värtabanan. Uppbyggnad av 2st broar, schakt-, betong-, lednings-, och installationsarbeten. Installationsarbeten för sopsugsterminal. E-440 HAG
Stadsutveckling i Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Avser stadsutveckling/förtätning av Hagsätra/Rågsved.
Nybyggnad av fördelningsstation i Hjorthagen
Nybyggnad av fördelningsstation. Projektet omfattar: Grundläggning för byggnad, Byggnad (totalt ca 1800 m2, 5 våningar) inkl all byggnadsnära installationer (solpaneler, värmeåtervinning, hiss, el, vvs, skalskydd, brandskydd, 110 kV GIS container utanför byggnad, 2 st transformatorer (110/11 kV), 40 MVA, 11 kV distributionsställverk, 40 fack mm. Driftsättning av den nya fördelningsstationen är planerad till andra kvartalet 2020.
Nybyggnad för bränslehanteringen vid P6 Högdalenverket i Högdalen
Omfattar mottagningshall (tipphall) på 22x18 m, bränslebunker om 5000 m3 med djup 8m, processhall för processutrustning om 35x18 m samt utrymmen för service- och bygginstallationer, ställverk, verkstad, kompressorutrymmen, hydraulik, rejektutmatning placerad i bottenvåning under processhallen. Även driftutrymme för övervakning av processen samt personalutrymmen. Den totala byggnadsytan är ca: 1900 m2 med en byggnadshöjd på ca 22 m.
Kajrenovering och ny sightseeingbrygga vid Masthamnen i Stockholm
Entreprenaden omfattar: Betongrenovering kaj, rivning befintliga fendrar, nyinstallation fendersystem, rivning befintlig skyddsspont, ny installation skyddsspont, rivning befintlig sightseeingbrygga, byggande av ny sightseeingbrygga, modulering erosionsskydd. Igångsättningstid för huvuddel 1, Kajrenovering, fenderinstallation, ny skyddsspont är 2018-10-19. Igångsättningstid för huvuddel 2, Sightseeingbrygga är 2019-10-28.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget.
Förnyelse av fördelningsstation i Nockeby
I entreprenaden ingår bland annat följande: - Utbyte av 11kV ställverk - Utbyte av kontrollanläggningen i sin helhet - Utbyggnad av ställverksbyggnad - Ny transformatorbyggnad - Ny transformator 20 MVA 33/11 kV - Mottagning och inkoppling av transformator - Komplettering av befintligt släcksystem - Utbyte av dörrar - Omläggning och skarvning av 33 och 11kV kablar - Anpassning av befintlig tryckavlastning
Nybyggnad av Fly-over bro, vägbro över Ulvsundavägen, Bromma
Ny infartsbro till flygplats och parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Gubbängen, Stockholm
Stationen kommer att uppföras som nybyggnation i direkt anslutning till idrottsanläggningen (pnr 1232458) vid målkruvan 10 i Enskede. Anläggningen kommer innehålla transformering 33/11 kV (3 x 20 MVA). Delar av byggnaden kommer att gestaltas med en belyst fasadbeklädnad. Elutrustning innefattar bl.a nytt 33kV-ställverk, nytt 11kV-ställverk, nollpuktsutrustning, EC batterier, ny kontrollutrustning inkl hjälpkraftsystem och fjärrkontroll.
Ombyggnad av lokalnät i Stockholm
Uppdraget avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät vid Norra Bantorget, från Fördelningsstation Tegnér till Nätstation Bryggargatan 9 via Klara Norra Kyrkogata.
Ombyggnad av lokalnät på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,2 km 11 kV kabel, 16,4 km 0,4 kV kabel, 4,2 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 4,5 km på Sydöstra Kungsholmen. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501207.
Ombyggnad av lokalnät på Fredhäll och Lilla Essingen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,6 km 11 kV kabel, 10,2 km 0,4 kV kabel, 3,1 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 3,3 km. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501203.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Ny påfartsramp från E18 västerut till E4 Förbifart Stockholm söderut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Cykel och trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Stockholm, etapp 2
Mellan Islandstorget-Doktor Abrahams väg.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 2
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm söderut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Drift och underhåll av styr/övervakning i komplexa & enkla anläggningar, distrikt Öst-Stockholm
Kontraktet innefattar utförande av drift och underhåll för av styr- & övervakningssystem, branddetekterings- och miljömätningssystem. Omfattar Södra Länken, Muskötunneln, Norra Länken, Norrortsleden, Rinkeby- och Tenstatunnlarna, Frösvi- och Ullundatunnlarna.
Uppförande av master och torn vid väg och järnväg i Sverige
Leverans/montage av master och torn samt utförande av mark och elarbeten. Avtalstid 4,5 år med option på en förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Manövrering öppningsbara broar i Mälardalen
Manövrering Hjulsta, Stallarholmen, Kvicksund och Kungsör öppningsbara broar, väg och järnvägsbroar. 3-83-1, 4-14-1, 4-12-1, 3500-3508-1, 19-28-1 och 3500-3507-1.
Ombyggnad av broar vid Trafikplats Nyboda, Fredhäll och Kristineberg
Utbyte av övergångskonstruktioner vid bro 2-2030-7 Tpl Nyboda Viadukt 2, bro 2-2042-1 Tpl Fredhäll Viadukt 1, 2-2043-6 Tpl Kristineberg, samt invändig reparation och utbyte avlopp bro 2-2043-6.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 7
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Hjulsta till trafikplats Jakobsberg.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Förläggande av ca 500-600 m huvudvattenledning i stål med dimension DN 600 mm och tillhörande anslutningsarbeten.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Finplanering på Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering av gator, torg och parkytor inom detaljplaneområdet Brofästet. Finplanering, stenarbeten, plantering mm. Utsedd konsult för ledningssamordning är Mark Tema AB i Täby.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Delar av Enbacken-parken blir ny skolgård där parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela Enbacken-parken får en ny gestaltning, entréer och parkvägar förbättras. Planen innehåller också förslag att bygga om korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan samt för ge mer plats till gående och cyklister. En ny återvinningsstation vid Tellusborgsvägen byggs och en gasreglerstation som finns idag flyttas.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Nybyggnad av begravningsplats inom järvafältet
Ca 20 000 begravningsplatser.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen. E4.
Nybyggnad av sjöförlagd huvudvattenledning mellan Lovön-Hässelby
Avser förläggning av en sjöförlagd huvudvattenledning innehållande ca 1 km sjöledning och 250 m markförlagd ledning och 2 kammare. Ledningen kommer att anläggas i mark och vatten inom naturreservaten Lovön och Grimsta. Ledningssträckan i mark på Lovön är ca 60 m och vid Hässelby strand ca 200 m.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Avser dubbelriktad cykelbana på Bergslagsvägens lokalgata mellan Åkeshov och Brommaplan, en sträcka om cirka en kilometer. I projektet utökas även den befintliga cykelparkeringen med väderskyddade tvåvåningsställ vid Åkeshovs T-bana till ca 150 platser.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Förläggning av ledningar, gata mm i Stockholm
Avser ombyggnad av delar av Älvsjövägen. Entreprenaden kommer att innehålla ledningsläggning, grundförstärkning, väguppbyggnad, trädgropar etc. Entreprenaden kommer att utföras i etapper avseende grov- resp. finplanering.
Exploatering för nya stadskvarter på Södermalm
Byggledningsuppdraget avser bl a: omfattande ledningsentreprenader med kopplingar till tredje man, arbeten innehållande omfattande rivning, spontning, jordschaktning, bergschaktning och sanering, trafikomläggningar med inriktning mot persontrafik och kollektivtrafik samt Produktionsteknik och planering av omfattande infrastruktur och bostadsproduktion.
Finplaneringsarbeten på Södermalm, Stockholm
Finplanering av gata, upprustning av befintlig park, nybyggnad av lekplats samt stödmurar och plantering av växter och träd.
Nybyggnad av bro till Djurgården
Ny gångbro skall utföras över Djurgårdsbrunnsviken. Bron placeras i närheten av Rosendals slott i söder och Tekniska museet i norr. Entreprenaden avser nybyggnad av landfästen av betong till bro. Landfästena är grundlagda på berg resp pålad fyllning. I arbetena ingår också tätspont av borrade RD rör samt tätkaka.
Utbyte av 0,4-12 kv kabelnät i Västerort i Stockholm
Projektet avser att ersätta ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna. Servisanslutningarna på tomterna utförs som en totalentreprenad. I arbetet med servisanslutningarna ingår att ansvara för kundkontakter och överenskommelser med berörda fastighetsägare. Uppdraget ska färdigställas senast 2022.
Ombyggnad av allmänplats i Farsta, Stockholm
Vid projekt Sunneplan bygger Exploateringskontoret om en allmänplats vid Kristinehamnsgatan i Farsta. Avser anläggning av gator, torg och ledningsarbeten.
Ny cykellösning för cykeltrafik på Norrmalm
Från Sankt Eriksplan till Sabbatsbergsvägen. Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för nya cykelbanor längs med Torsgatan: -Rivning och demonteringsarbeten -Schakt för gata och ledningar -Kantstensarbete -Asfaltering och väglinjemålning -Sten- och betongmarkbeläggningar -Ny väguppbyggnad -Kanalisation och fundamentsättning för ledningsägare
Nybyggnad av gc-väg och bro i Enskede
G-c väg längs med Nynäsvägen.
Flytt av fjärrvärmeledning i Farsta, Högdalen
Stockholm Exergi har tre utgående fjärrvärmeledningar från Högdalenverket. En av dessa tre ledningar är Farstaledningen. Då Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar för en ny avfallshanteringsanläggning i området kommer Farstaledningen att behöva flyttas till ett nytt läge.
Upprustning av idrottsplats i Vårberg, Skärholmen
Anläggande av friidrottsytor och konstgräsplaner mm på Vårbergs IP. HD 1 Anläggande av 11-manna konstgräsplan mm på befintlig 11-manna grusfotbollsplan. HD 2 Byte av konstgräs på befintlig konstgräsplan och anläggande av friidrottsytor mm vid befintlig 11-manna konstgräsplan.
Utbyte av ledverk vid Hammarbyslussen, Stockholm
Avser utbyte av nordöstra och sydvästra ledverken vid Hammarbyslussen. Arbetet inkluderar rivning av befintliga ledverk och därefter grundläggning och byggande av nya dykdalber och ledverksbalkar. Därutöver ingår betongreparationer och diverse underhållsarbeten på slussplan på ömse sidor om slussen.
Exploatering för bostäder i Nockeby, Bromma
I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, planeras sex mindre flerbostadshus med 106 lägenheter. Fastigheten ingår i Åkeshov 1:1. I projektet ingår ledningsarbeten och byggnation av gångväg som löper längs Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg, ny vändplan vid Gustav den III:s väg samt belysningsarbeten och installation av avåkningsräcke vid Drottningholmsvägen.
Nybyggnad av arbetsgata samt finplanering i Norra Djurgårdsstaden
En arbetsgata med störmurar och ledningar ska anläggas. Vid ett senare tillfälle, när byggnader har uppförts, kommer gatan att färdigställas och finplaneras i en annan entreprenad.
Nytt HSP-ställverk på Bromma Stockholm Airport
Denna entreprenad utgörs av att byta ut befintligt HSP-ställverk i K501 som är placerat i terminalbyggnaden, med ett nytt. Entreprenaden består av följande delar: - Tillfälligt ställverk - Rivningsarbeten - Nytt ställverk - Byggåtgärder
Ombyggnad av gata/gc-väg mm i Årstaberg
Entreprenaden avser nya gator, ca 350 meter (arbetsgator till och med AG), Ombyggnad av ca 100 meter gata (inklusive finplanering), Cykelväg ca 300 meter, Ledningar, Komfortskärm ca 150 meter samt Skelettjordar.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: