Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning. Byggnaden har en bottenyta på ca 5500 m2 och en byggnadsvolym på ca 100 000 m3.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1
Iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Basunderhåll längs Mälarbanan
Bandelarna 347, 349, 350, 354 och del av 444.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel under järnvägen i Spånga
24 m lång, 9 m bred öppning. Projekt Mälarbanan, km 10 + 700. Ny gc-tunnel under befintlig järnväg med tillhörande ramper för anslutning mot kommunalt vägnät. Omläggning av Spångaån genom ny kulvert under befintlig järnväg.
Ny vattenreservoar i Stockholm
För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden planerar Stockholm Vatten och Avfall en förnyelse av vattenreservoaren (vattentornet) vid Uggleviken. Den nuvarande reservoaren är byggd 1935. Förstudier visar att Ugglevikens reservoar både måste ökas i vattenvolym och höjas geografiskt. Då det inte går att renovera och bygga om för att motsvara behoven har Stockholm Vatten och Avfall tagit fram ett förslag till nybyggnad på samma plats men läget förskjuts cirka 30 meter åt sydost.
Exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten
Projektet är i programfasen. Omfattning att genomföra geotekniska undersökningar på land och på vatten för att dokumentera och fastställa geotekniska markförhållanden och bottenförhållande i Lilla Värtan. Undersökningen ligger sedan till grund för teknisk bedömning och val av metoder och konstruktioner för byggnation av stadens anläggningar inom Kolkajen- Ropsten.
Nya OPS-anläggningar i Stadsgården
Ny landelsförsöjning till kryssningsfartyg
Nybyggnad av gasisolerat 220 kV ställverk i Skanstull
Ellevios ställverk i Skanstull, Stockholm, ska utökas för anslutning av Svenska Kraftnäts nya station i samma område. Utökningen innebär behov av ett projekt för nybyggnation av ett 220 kV gasisolerat ställverk med tillhörande kontrollanläggning. Ställverket består av 3+3 ställverksfack. Projektet kommer att handlas upp- och genomföras i samverkan i två etapper. Fas 1 omfattar planering och projektering där projektet definieras. Fas 2 omfattar detaljprojektering av byggnad, ställverk, kontrollanläggning, markarbeten, stationsbyggnad inkl. kabelkällare, ställverk, kontrollanläggning och installationer för en komplett station samt förläggning, flyttning, skarvning av nya och befintliga 220 kV kablar.
Förnyelse av transformatorstation i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 2s
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 2s byggs ca 630 bostäder.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
En gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Bromsten
Objektet är beläget i blivande Bromstensstaden vid Skogängsvägen från Tvätt-Anders Park ner till den blivande bron vid Åkantsgränd. Infrastruktur för allmän platsmark inför utbyggnad av del av Bromstensstaden gällande detaljplanen för kv Gunhild/Gustav. - Markförstärkning med inblandningspelare. - Markarbeten för ledningsarbeten, inkl spontning. - VA-arbeten. - Anläggande av gata. - Finplanering i Bällstaåns å-slänt nedanför Fru Hultmans väg och i gaturum inom arbetsområdet.
Åtgärder för oskyddade trafikanter längs väg 226/Huddingevägen i Stockholm
Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder längs väg 226 mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning mellan Karlberg-Kummelby
Hastighetshöjning ytterspåren. Bandel 401 och 433, km 5 - km 15.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Flytt av spår och växlar mm.
Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Förslutningsarbeten efter återställning.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2, åtgärder för hastighetshöjning.
Nyb av fotbolls- rugbyplaner och servicebyggnad i Gubbängen
Entreprenaden avser nyanläggning av ett sportfält på Gubbängsfältet. Sportfältet består i stort av två naturgräsplaner med fullstora mått för rugby, en servicebyggnad samt parkeringar. Dessutom ingår arbeten på gång- och cykelvägar samt övrig mark.
Nybyggnad av vägbro mm i Hagastaden
Entreprenaden är en byggnation av en brokonstruktion, murar och uppfyllnad av arbetsgator. I arbetet ingår förberedelser för en sopsugsterminal och en kommunalteknisk yta med tillhörande installationer. I arbetet ingår gjutning av: golv, pelare och valv för brokonstruktionen. För sopsugsterminalen och kommunaltekniska ytan ingår inredning och ledningsarbeten. Väggar, port och dörrar utförs i entreprenaden. Entreprenaden innefattar även ledningsarbeten och gatuuppbyggnad.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 3
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 3 byggs ca 370 bostäder och en skola. Sopsugsanläggning.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 4
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 4 byggs ca 675 bostäder.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 2n
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 2n byggs ca 500 bostäder.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen. E4.
Berg- och betongarbeten vid Södra anslutningsspåret, Högdalen
Anslutning nytt spår mot befintligt spår söderut. Berg- och betongarbete.
Mark- och finplaneringsarbete vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden (E02) omfattar anläggning av park (Arlaparken), ny dagvattenledning, ny gc-väg, finplanering av kvartersmark samt lokalgata mm.
Ny markkabel i Överby
Luftledning och markkakbel 400 kV.
DEF-slipersbyte i distrikt Öst, Stockholm och Syd 2020
Utbyte av 7028 st spårslipers av betong fördelade över 24 bandelar (345, 349, 350, 351, 354, 401, 410, 414, 416, 418, 429, 430, 433, 443, 450, 476, 477, 490, 492, 493, 522, 524, 527 och 876 (824 heter den i sliperslistan).
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
Kajarbeten i Stockholm
Reparation av betongskador, montera nya isskydd på pålar, riva befintlig skyddsspont, montera ny skyddsspont samt att byta ut gammalt bulbskydd vid rampen. De planerade åtgärderna ska utföras på en kajsträcka om ca 260 meter.
Upprustning av gata/markarbeten på Norrmalm, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av Vasagatan. Arbetena omfattar markarbeten för gatuupprustning innefattande körbanor, cykelbanor, gångbanor, markvärme, dagvattenbrunnar, trädplantering, markutrustning, schakt- och kanalisation för ny belysnings- och trafiksignalanläggning, el och kommunikationsnät mm.
Ombyggnad av station Sn Högdalen, Stockholm
Luftisolerat 220 kV ställverk i Högdalen söder om Stockholm ska kompletteras med, och anpassas till, två stycken nya 400/220 kV transformeringar à 500 MVA.
Utbyggnad av infrastruktur inför bostadsbebyggelse i Bandhagen
I samband med exploatering för nya bostäder läggs ledningar om i Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya lokalgator byggs till arbetsgata och gc-vägar byggs om och breddas. Finplanering med nya gång och cykelbanor och trädplantering längs Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya gång och cykelvägar samt parkområden byggs ut och nya träd och buskar planteras.
Förläggning av ledningar, gata mm i Stockholm
Avser ombyggnad av delar av Älvsjövägen. Entreprenaden kommer att innehålla ledningsläggning, grundförstärkning, väguppbyggnad, trädgropar etc. Entreprenaden kommer att utföras i etapper avseende grov- resp. finplanering.
Finplaneringsarbeten i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar finplanering inklusive planteringar samt belysningsfundament och mindre ledningsarbeten.
Förläggning av kraftkablar m.m. i Stockholm
Entreprenaden avser att ansluta SVK till 11kV nätet. Delar av sträckan kommer även befintligt 0,4kV och 11kV att bytas ut. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. 1 st 11kV nätstation ska bytas ut för att möjliggöra anslutningen av SVK och under Magelungsvägen ska borrning utföras. Inom uppdraget utförs dessa som totalentreprenader. Total schaktsträcka ca 2 km. Uppdraget ska genomföras under 2021-2022. Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor.
Sanering av förorenad mark i Vinterviken, etapp 1
Entreprenaden består av schaktsanering av trädgårdar inom fastigheterna Svavelsyran 1 och 4 samt Vinterviken 1 och asfaltsläggning på vägar inom Aspudden 1:1 i Aspudden, Stockholm.
Ombyggnad av gata och VA mm i kv Minnet, Bromma
Delar av Bällstavägen kommer att byggas om för anpassning till befintlig samt planerad fastighet (Kv. Minnet & kv Alphyddan). Gång och cykelbanor kommer breddas, skelettjordar byggs och träd planteras, övergångsställe höjs upp samt så byggs angöringsfickor. I denna entreprenad ingår även ledningsarbeten, hantering av förorenade massor/asfalt och markarbeten för flytt av nätstation.
Ombyggnad av torg i Hässelby
Hässelby Torg ska rustas upp med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning.
Ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar en ny dagvattenkulvert i Andra Bassängvägen med tillhörande brunnar. Förläggning av kulverten skall ske med schaktfria metoder och brunnarna är tänkta att utföras som platsgjutna sänkbrunnar. I entreprenaden ingår även markrening, rivningsarbeten och ledningsarbeten.
Arbetsgator, ledningar m.m. i Hagastaden, område B
Entreprenaden omfattar uppfyllnad med ledningsarbeten på Hagaesplanaden, Valfrid Palmgrens gata, Agnes Arvidssons gata och del av Dalagatan. Vidare ska den västra delen av Dalagatan finplaneras mot Kv Algoritmen (Kv 7). Dessutom ska en befintlig armerad betong stödmur på Hagaesplanaden rivas genom sågning. Slutligen ska stödmur på Dalagatan demonteras och rivas genom sågning.
Ramavtal avseende ledningsrenovering med flexibla foder för Swedavia
Upphandlingen avser Ramavtal Ledningsförnyelse med flexibelt foder. Renovering ska kunna utföras av tryck- och självfallsledningar för dagvatten, spillvatten och i förekommande fall glykolhaltigt dagvatten. Ledningarnas läge är i första hand på airside men även på landside. På airside berörs både flygplansytor och övriga ytor. Flera enheter inom Swedavia kommer ha möjlighet att avropa på detta ramavtal. Det kommer att förekommer nattarbeten. Det är spridda krav på inställelsetid som ofta är av brådskande karaktär. Avrop kommer att ske året runt inklusive semestertider och är komplexa i sin natur på grund av höga säkerhetsregler unika för flygplatsen samt minutoperativa arbetsförhållanden med strikta tidsplaner för åtkomst av ytor på Airside. Följande flygplatser kommer att ha möjlighet att avropa: Stockholm Arlanda Airport, Bromma Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport.
Drift och underhåll av styr/övervakningssystem på öppningsbara broar i region Öst
Drift och underhåll av styr och övervakningssystem av öppningsbara broar i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Stockholms län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år eller 2 år.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 1
Ca 150 fastigheter i befintlig miljö.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Öst/Stockholm
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Öst/Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Målning och tvättning av takelement inom Södra Länken
Omfattar Årstatunneln, Sicklatunneln, Silvertunneln/Koppartunneln, Talltunneln/Bagartunneln, Tångtunneln/Målartunneln, Skeppartunneln/Skräddartunneln.
Omläggning av befintlig gata och nyläggning av GC-bana i Stockholm
Objektet avser omläggning av gata samt gc-bana. Projektet Anisen, Finplanering avser Ombyggnad av gång-och cykelbanor, Ledningsarbeten samt Planteringar.
Markarbeten och finplanering för modulhus i Beckomberga
Avser markarbeten, grundläggning och finplanering för modulhus i Råcksta 1:2. Husbyggnationen finns på 1582465.
Säkerhetssystem vägtunnlar och vägbroar nationellt för Trafikverket
Avser projektledning-Förvaltning och Investeringar för komplexa anläggningar och ledningscentraler samt projektingenjör tunnelsäkerhetssystem.
Anläggande av konstgräsplan i Rågsved
Entreprenaden avser ny läggning av konstgräsplan på befintlig grusplan samt ny läggning av is pist och ny kylmaskin placerad i containerbyggnad. 7-spelsplan.
Montage av växlar norr om Åkeshovs plattformar
Förberedande arbete till Gula linjen, montage av 2 extra växlar norr om Åkeshovs plattformar. Ingår i utbyggnaden av nya tunnelbanan/Arenastaden.
Ny infart till Högdalsdepån
Anslutning ny TB mot Högdalsdepån.
E-357 GK 3 och 4 park Markrening och Finplanering i Norra Djurgårdsstaden
Avser markrening av parkmark och utförande av parkväg och lekplats med belysning, samt sopsugspapperskorg. Objektet är beläget i parkmarken intill de tidigare gasklockorna (Gasklocka 3 och 4) i Norra Djurgårdsstaden.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation (pnr 1610649) samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer Stockholms stad bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanorna på båda sidor av vägen.
Nybyggnad av bullerplank i Mariehäll
Nära sex meter högt och 170 meter långt. När tvärbanans Kistagren byggs ut ska Bromma flygplats lämna ifrån sig mark, enligt avtal med SL. I samband med det rivs byggnaderna 004 (brandstationen) och byggnad 056 (kontor, förråd & garage), något som för med sig buller. Därför ska Swedavia bygga bullerskydd för att minska skadligt oväsen mot bostadsområdet. Byggnad 004: BTA 2604 m2 Byggnad 056: BTA 1043 m2.
Ny stadsdelspark mellan Telefonplan och Hägerstensåsen
Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder, och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken. Teaterparken planeras stå färdig under 2022.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i Stockholm
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare max 1 år i taget, dock längst till och med 2023-06-15. Avser 3 projektingenjörer.
Drift och underhåll av elkraft och belysning för öppningsbara broar i Mälardalen/Östergötlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Entreprenadbesiktning till program Mälarbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2+1+1+1 år.
Utbyte av konstgräs på Älvsjö IP, Älvsjö
För konstgräsplanerna på Älvsjö IP ska utbyte av konstgräs ske och så ska det demonterade gräset på Plan C läggas om på Plan D.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 2
Ca 75 fastigheter i befintlig miljö.
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken, Stockholm
Etapp 3 av projektet(Regnparken) dagvatten-& skyfallshantering i Rålis, Byggnation av en regnbädd/biofilter som ska ta han om & rena dagvatten från kringliggande vägar & broar. Nya naturstensmurar/stödmurar & ändring av markhöjder. BTA ca: 3600 m2 park.
Dokumentation och projektering för vägbelysning i Region Öst Stockholm
Option 2022-04-01 - 2024-03-31. Option 2024-04-01 - 2026-03-31
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Projektet avser anläggande av en gång- och cykeltunnel, bullerplank samt utbyggnad av 2 busshållplatser.
Ombyggnad av dammar och dagvattenledningar i Spångadalen
Syftet med anläggningarna är att fördröja dagvatten och skapa åtgärder för att förhindra skador av ett 100-årsregn i Bromsten nedströms. Anläggningarna får inte heller försämra dagens situation vid 10-årsregn uppströms. Anläggningarna ska också i möjligaste mån rena dagvatten från näringsämnen och zink, vilka är några av de största miljöproblemen i Bällstaån.
Ombyggnad av utterhyllor på broar i Stockholms län
Utterhyllor (10 broar) väg o järnväg.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i innerstaden, Stockholm
Omfattar markarbeten och andra förbättringsåtgärder för snabbare framkomlighet för kollektivtrafikbussar i innerstaden, Stockholms stad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: