Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Avser ny entré samt en ny ishall vid Ljungbackens IP.
Exploateringsarbeten inför verksamhetsområde Stockholm Syd, Södertälje kommun
Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Sluttäckning av Tveta deponi, Södertälje
Avser sluttäckning av Tveta deponi i Södertälje kommun. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska i dess helhet vara färdigt i början av år 2024. Etapp 1:1 ska färdigställas under 2020 samt option för ytterligare yta, Etapp 1:2 vilken ska påbörjas under 2021 och pågår till och med 2024
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 522, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 576, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Utbyte av bro över Mölnboån i Södertälje
Omfattar utbyte av befintlig betongbro över Mölnboån.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Södertälje kommun
Området omfattar totalt 722 möjliga anslutningar. 604 av de möjliga anslutningarna ligger på Mörkö och 118 på den intilliggande ön Oaxen. Målsättningen är att omkring 85% av samtliga fastigheter ska anslutas.
Borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken i Södertälje
Avser borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken. Dikena är belägna på båda sidor om Golfbanevägen i Södertälje kommun.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Byte av konvektion vid Igelstaverket, Södertälje
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Igelstaverket.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av staket samt grindar.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig tarnsformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om rivningslov för befintlig transformatorstation samt bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: