Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:2
Utbyggnad av Cirkulationsplats på väg 263, samt grundförstärkning av en återvinningsstation under mark. Allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten). I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Korsningslösning och signalanläggning vid väg 263 i Märsta
Signalombyggnad och ny kommunal anslutning norrifrån i befintlig korsning mellan väg 263 och 859. Trimning av trafiksignal i korsningen väg 263, Bristagatan. Trafiksäkrare utfart från Arlanda Golfbanan. Korsningen stängs och flyttas till korsning väg 263 och 273. Ny trafiksignalanläggning samt ny anslutande väg söderifrån i korsning väg 263 och 273.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ridbana 30x70 m.
Avlägsning av dagvattenledning samt återställande av mark i Sigtuna
Uppdraget avser att avlägsna nergrävd ledning för dagvatten samt återställande av mark på fastigheten Rävsta 5:59 i Sigtuna kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: