Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Nybyggnad av gata i Sigtuna
I planarbetet ska övervägas ny gatusträckning av Kabelgatan och om mark som idag är planlagd som allmän parkmark kan överföras till kvartersmark för industriändamål.
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda.
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Flytt av luftledning förbi Rosersberg
130 KV luftledning, ca 6,5 km lång sträcka.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Ombyggnad av park och väg/gata i Sigtuna
Upprustning av Borgmästarängen.
Reparation av bro i Sigtuna
Avser reparation av Måbybron med utbyte av glidlager, glidfjädar, styrfjädrar, glidplåtar och tätprofiler.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Nybyggnad av staket i Sigtuna
Nybyggnad av staket på Märsta 17:7, 17:4 och 17:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för sänkning av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för markparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för parkering, tidsbegränsat t.o.m 2029-10-01.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Bygglov för plank och skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggandet av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Uppförande av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: