Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Ny- och omläggning av dagvattentrummor samt hårdgöring av ytor i Åkersberga
Objektet avser anläggande av nya dagvattentrummor i ett befintlig delvis öppet dike samt byta ut två befintliga trummor. Detta inkluderar även delen under Sågvägen. Åtgärderna berör en sträcka på totalt cirka 280 meter.
Nyanläggning av aktivitetspark i Röllingby, Åkersberga
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark på en nuvarande grusad fotbollsplan. Den nya aktivitetsparken ska innehålla ytor för skate, klätterställning, padelbana, scen, grill, utegym, studsmatta, basket m.m.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Flytt av busshållplats, ny gc-väg mm i Åkersberga
Avser två nya busshållplatser norr om Sjökarbyskolan. Till busshållplatsen i östra sidan anläggs en cykelparkering och en ny gång- och cykelväg. Vid befintliga busshållplatserna anläggs en avlämningszon för skjutsande föräldrar. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt mm.
Utbyte av konstgräs på Margretelunds IP, Åkersberga
Avser utbyte till granulatfritt konstgräs på Margretelunds IP.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola på Ljusterö
Avser åtgärder med avsikt att förbättra trafiksäkerheten vid Ljusterö skola. Åtgärderna består i att förlänga den befintliga GC-vägen så att denna når ända fram till skolan, flytta och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna vid skolan, utföra övergångsställe mellan busshållplats och skola, anlägga cykelparkering samt upprusta befintlig parkeringsyta. Den nya GC-vägen är ca 120 m lång och 3 m bred. Parkeringsytan är ca 1400 kvm stor.
Nybyggnad av gc-väg i Runö Gårds Södra, Österåkers kommun
Avser en ny gång- och cykelväg i området Runö Gårds Södra intill väg 276 som ska kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är ca 210 meter lång i terräng. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt och stödmur mm.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande husbyggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorer.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring och tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av hamn i Österåker
Tillbyggnad av båthamn.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Uppförande av nätstation samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n 149121 fredenvägen).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (n 150565 - ekhammarsvägen).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: