Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Ny spontkaj mm vid Norra servicekajen, Kapellskär
Avser ny spontkaj, reparation av balk under ramp, rivning av pollare, byggande av ny 75 tons pollare, erosionsskydd vid ramp samt markarbeten.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Projektet avser upprustning av centrala torget i Hallstavik med omgivande ytor. Själva torgytan, som omfattar ca 2300 kvm, ska rivas och ersättas med ny underbyggnad, överbyggnad samt ny markbeläggning. En fontänanläggning ska byggas på torgets mitt och befintlig vattenkonst ska flyttas. På övriga ytor ska befintlig markbeläggning ytbehandlas och förses med planteringar, sittplatser, cykelställ och ny belysning. OPTION En större trappa i granitsten ska anläggas i den södra delen av arbetsområdet, vilket även inrymmer planteringar, sittmöbler och cykelställ. Området är ca 350 kvm i storlek. Optionen omfattar dessutom ett antal planteringar i arbetsområdets östra del som ligger längs med Gottstavägen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Ny krafttransformator till station Rimbo i Norrtälje
Avser upphandling av en styck ny krafttransformator. Transformatorn ska levereras till station Rimbo där en ny byggnad ska upprättas.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter samt en ny pumpstation.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av miljöteknisk konsult till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget avser upphandling av en projektledare för delprojekt Miljö. I uppdraget omfattar främst att på strategisk och praktisk nivå driva efterbehandling av förorenad mark inom den nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Uppdraget omfattar även vissa andra miljöfrågor tex gällande kontrollfrågor kopplade till vattenarbeten, miljökontroll av entreprenaderna mm.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Ny värmeväxlare för fjärrvärme vid värmeverk i Norrtälje
Leveransen skall omfatta tillverkning och leverans av värmeväxlare med stativ.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning (markutfyllnad).
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning från ekonomibyggnad/ lada till övrig fritidsverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 stycken parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig som raseras).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig station på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ nätstation.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel och uppsättning av kabelskåp.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Markarbeten vid Edebo kyrka
Dränering och markarbeten runt kyrkan pga av fukt i grundmurarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: