Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1418770
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Ny- och ombyggnad av väg/gata i Huddinge
Nybyggnad av huvudgata (ca 150 m) samt gång- och cykelväg (ca 300 m ) samt ombyggnad av befintlig huvudgata (250 m) och lokalgata (550 m). Arbetet omfattar även markarbeten för el, tele och fjärrvärme. Omläggning av befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar med dimensioner 300 mm (720 m), dimension 500 mm (40 m), dimension 1000 mm (130 m), dimension 1200 mm (180 m) samt dimension 1600 mm (40 m)
Tillbyggnad av cykelbana mm i Huddinge
Avser anpassning och breddning av gc-väg samt va-arbeten.
Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Nyläggning av ca 1,65 km ny huvudvattenledning med dimension 1200 mm parallellt med befintlig huvudvattenledning mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Utbyggnad av gator i Gladö kvarn, etapp 3
Huvuddel 1: Utbyggnad av 4000m lokalgata inklusive belysning, varav 2050m med gång och cykelbana och 1950 utan gång- och cykelbana. Samt markarbete för el och tele.
Utbyggnad av va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
Avser i huvudsak schakt- och rörläggning av vatten- och avloppsledningar, samt utförande av avloppspumpstationer. Inklusive återställningsarbeten. Utbyggnad av vattenledningar, spillvattenledningar, självfall, tryckspillvattenledningar och dagvattenledningar. Även avloppsbrunnar.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Markarbeten inför bostäder i Trångsund
Ombyggnation av Trångsundsvägen, bortaggning av rondelen, utbyggnad av en ny infart, breddning av gång- och cykelvägen, ombyggnation av tre-vägs korsning vid Trångsundsöverfart, flytt av busshållplatsen mot vägmittlinje, ny belysning, schaktarbete åt Vattenfall, anläggning av Huddinge kommun fibernät.
Upprustning av lekplats i Huddinge
I denna entreprenad ingår nyanläggning lekplats, upprustning och komplettering av ytskikt och planteringar.
Bättre utemiljö i Vårby gård och Geneta
Avser upprustning av aktivitetsytor vis Vårby Gård.
Anläggande av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Avser anläggande av konstsnö(motions)spår med tillhörande tekniska funktioner i Ågesta friluftsområde.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av park i Huddinge
Upprustning av Flemmingsbergsparken med lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.
Renovering av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Utförs delvis med schaktfri metod.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå Gladö 76:16,76:14.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Ombyggnad av nätstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av nätstation samt tidsbegränsat lov för uppställning av tillfällig nätstation.
Rivning av transformatorstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad - koltrastvägen.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av vindskydd/plank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av staket i Huddinge
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur Gladö Kvarn 1:227,1:228,1:216.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: