Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-ledning i Sandhem, Eskilstuna
Det primära syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen, skydda grundvattentäkten och att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrendetomterna för att därefter kunna anslutas till det kommunala va-nätet.
Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 600m gata inklusive VA-arbeten. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Ny växelanslutning och förlängning av spår i Eskilstuna
Nya växlar spår 22-41, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten. Ny växelanslutning för tågen från Svealandsbanan till Eskilstuna driftplats och Gredbydepån. Upprustning och förlängning av två spår inne på driftplatsen.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Näshulta Österby till cirka 150 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för opto och el samt en ny spillvattenpumpstation.
Underhåll av öppningsbara broar i Mälardalen
Drift och underhåll på öppningsbara broar i Mälardalen inom Västmanlands, Upplands och Södermanlands län.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Entreprenaden består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 10kV.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Uppdraget består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 12kV. Med fabriksmonterad menas att all elutrustning är monterad i prefabricerad isolerad byggnad och testad på fabrik.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Kommunen planerar att exploatera ett område för villa- och parhusbebyggelse. I denna första etapp kommer VA arbeten samt ca 600 m gata upp till och med AG att byggas.
Utbyggnad av väg i Eskilstuna
Avser utbyggnad av Svista lagerväg. I entreprenaden ingår anläggning av VA samt grusad vägkropp och bergschakt. Sträckan är ca 300 m.
Nybyggnad av gata & VA i Hållsta
Byggande av ca:300 meter bostadsgata inkl. VA samt förläggning av EL och kommunikation. I projektet ingår även styrd borrning av ca 150m meter ny vatten- och tryckspilledning, i och längs med trafikverkets väg. Objektet ligger i Hållsta, korsningen Tandlavägen och Byringevägen. Ca: 11KM söder om Eskilstuna Centrum.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Ombyggnad av signalställverk på sträckan Folkesta-Rekarne
Utbyte av centralenhet, ställverk 95.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Projektledare till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hammarbykorset i Eskilstuna
Nya refuger, omb gc-väg, flytt av belysningsstolpar och hastighetsskyltar, ombyggnad av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för uppförande av fördelningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation på Öja-Berga 5:16 samt uppförande av transformatorstation på Bärsta 2:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av lekpark samt nybyggnad av förråd och skärmtak på förskola t.o.m 2022-06-30.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Uppförande av mast 54 m samt 2 teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Hyndevad 22:1 & 22:8, Närsjö 1:30, 1:78 & 1:80,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Norrskogen 1:4 och Västertorp 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Skäggesta 5:1 och Ekorneberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Västermo-Malmberga 1:1, Stensö 1:3, Vi 5:3, Arninge 1:22, Arninge 1:12 och Åltorp 1:40,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation samt kraftmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av multiplan i Eskilstuna
En ny multiplan för sommar- & vinteridrott ska byggas på Kungsvallen i Kjula.
Rivning av plattform i Eskilstuna
Rivning av järnvägsplattform.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: