Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata mm i Eskilstuna
Projektet görs i anslutning till Mälardalens nya högskola. I projektet ingår VA arbeten, ombyggnation av Hamngatan, anlägga en ny torgyta och en brygga samt ombyggnad av en mindre bro.
Drift och underhåll av vägbelysning i Södermanlands Län
Drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Södermanlands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 600m gata inklusive VA-arbeten. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Ny växelanslutning och förlängning av spår i Eskilstuna
Nya växlar spår 22-41, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten. Ny växelanslutning för tågen från Svealandsbanan till Eskilstuna driftplats och Gredbydepån. Upprustning och förlängning av två spår inne på driftplatsen.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Näshulta Österby till cirka 150 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för opto och el samt en ny spillvattenpumpstation.
Underhåll av öppningsbara broar i Mälardalen
Drift och underhåll på öppningsbara broar i Mälardalen inom Västmanlands, Upplands och Södermanlands län.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan. Option 1: Befintligt konstgräs skall anpassas i storlek till målad spelyta Option 2: Ny sviktpad till den idrottsanläggning som det demonterade konstgräset skall flyttas till prissätts i option 2
Utbyte av economizer vid kraftvärmeverk i Eskilstuna
Värmeverket i Eskilstuna avser byta ut sin befintliga fjärrvärmeeconomizer. Uppdraget kommer att bestå av en totalentreprenad där utöver tillverkning, installation också rivning samt bortforsling av befintlig utrustning ingår.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Kommunen planerar att exploatera ett område för villa- och parhusbebyggelse. I denna första etapp kommer VA arbeten samt ca 600 m gata upp till och med AG att byggas.
Ombyggnad av signalställverk på sträckan Folkesta-Rekarne
Utbyte av centralenhet, ställverk 95.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Projektledare till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation på Öja-Berga 5:16 samt uppförande av transformatorstation på Bärsta 2:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av lekpark samt nybyggnad av förråd och skärmtak på förskola t.o.m 2022-06-30.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för marklov för fyllning/schaktning (dränering) t o m 2020-01-10.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Uppförande av mast 54 m samt 2 teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Hyndevad 22:1 & 22:8, Närsjö 1:30, 1:78 & 1:80,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Västermo-Malmberga 1:1, Stensö 1:3, Vi 5:3, Arninge 1:22, Arninge 1:12 och Åltorp 1:40,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation samt kraftmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: