Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (34)
Flen (6)
Gnesta (5)
Nyköping (19)
Trosa (4)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eskilstuna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av gasterminal i Oxelösunds hamn
Nybyggnad av gasterminal för flytande metan i Oxelösunds hamn.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Ombyggnad av väg 218 mellan Vagnhärad-Trosa
Flerfältsväg. Ca 10 km lång sträcka.
Utbyggnad av VA-ledningar i Fornbo, Flen
Avser nybyggnad samt idrifttagning av distributionsledningar samt servisledningar.
Sluttäckning av Frutorps deponi, Flen
Avser sluttäckning av Frustorps deponi. Ytan som ska sluttäckas är ca 4 ha. En lösning med bentonitmatta som tätskikt och dräneringsmattta som dränskikt har valts. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska vara färdigt i början av år 2024.
Upprustning av park i Eskilstuna
Eskilstuna kommun avser att bygga ny lekplats i Stadsparken. Lekutrustningen ska vara inspirerad av lek i trädkojor och hängbroar och delar av utrustningen ska vara så att det upplevs att man är i trädkronornas nivå. I uppdraget ingår gestaltning, konstruktion, leverans och montering av utrustning. Gestaltning/placering ska ske i nära samråd med beställaren som själv projekterar och anlägger gångvägar, bänkar m.m.
Ombyggnad av gata mm i Eskilstuna
Projektet görs i anslutning till Mälardalens nya högskola. I projektet ingår VA arbeten, ombyggnation av Hamngatan, anlägga en ny torgyta och en brygga samt ombyggnad av en mindre bro.
Om- och tillbyggnad av väg samt VA-ledningar i Trosa
Projektet omfattar VA arbeten, ny tryckspillsledning och vattenledning. Befintlig väg ska byggas om, breddas och asfalteras samt ny gatubelysning.
Utbyggnad av VA-ledning i Sandhem, Eskilstuna
Det primära syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen, skydda grundvattentäkten och att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrendetomterna för att därefter kunna anslutas till det kommunala va-nätet.
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 450 m gata. I projektet ingår VA-arbeten, rivning av fjärrvärmerör med skyddshölje av eternit, kabelarbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten och storgatsten, beläggning av prefabricerade element, växtbäddar, plantering, belysningsarbeten inklusive armaturer som både hängs upp i linspann och monteras på stolpar, diverse utrustning såsom bussväderskydd, bänkar, papperskorgar, cykelställ mm.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Utbyggnad av nya gator, gc-vägar, bussvändslinga, dagvattenhantering samt ledningar. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Korsningsåtgärder längs väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Törundakorset, Rytternakorset och Dingtunakorset.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Uppdraget består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 12kV. Med fabriksmonterad menas att all elutrustning är monterad i prefabricerad isolerad byggnad och testad på fabrik.
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Ny range, 6-12 nya hål (på sikt) totalt 30 hål. Nytt övningsområde, en ny drivingrange och ett golfbilsgarage.
Markanläggning inför förskola i Finninge, Strängnäs
Avser mark- och anläggningsarbeten för Tryffelstråkets förskola. Tomten är 11476 kvm.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Anordnande av lekplats. Upplevelseslingan skall försiktigt placeras in i befintlig naturmark. Byggherren köper in material.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Öst
Placeringsorter: Eskilstuna, Örebro, Linköping, Uppsala. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Reparation av bro vid Vindsbro, söder om Dunker
Utbyte av kantbalkar och räcke. Nytt tätskikt.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
In- & utvändig renovering av Vagnhärad vattentorn med option på renovering av Trosa vattentorn.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Ny GC-väg mm i Katrineholm
Avser förbättring av trafikmiljön på Sveavägen genom att bygga farthinder i form av busskuddar vid hållplatsen på Sveavägen, bygga nytt övergångsställe och cykelpassage över Sveavägen, och bygga en upphöjd gång- och cykelbana över Johannes stenbergs plan.
Ombyggnad av kök i Eskilstuna
Avser renovering av kök samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 223 i Björnlunda
Avser sträckan mellan Stationsvägen-Ekvägen. Ca 450 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Utbyte av flytbrygga samt landgång i Eskilstuna
Brygga 2000, flytbrygga inklusive landgång, ska bytas ut i Sundbyholm.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor per resurs förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år per resurs, dock längst till 2024-12-31.
Tillbyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation - nis 278707.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs härads-kumla 1:144.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation lotorp 1:12.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hälleby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 9510997 lommen 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta 1.7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, resedan 6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser breshammar 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, strängnäs 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglovsansökan, nybyggnad transformatorstation södra skogen 1:68.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för mast med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Rivningslov, och ändring av marknivå och ändrad användning av garageinfart, baddaren 6.
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av kabelschakt.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning och avjämning av fastighet för att möjliggöra framtida industriell verksamhet gnejsen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av gc-väg längs Hebyvägen i Laxne
Avser sträckan Hebyvägen fram till Spårbacken. Ca 250 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Upphandling av friluftsanordningar i naturreservat i Eskilstuna
Avser upphandling av vedförråd, vindskydd, rastbord, toalett mm.
Borttagning av brygga samt muddring i Torshälla, Eskilstuna
Avser borttagning av befintlig brygga på Alnö i Torshälla. Bryggan är ca 250 meter. Muddring ska ske runt befintlig brygga och syftet är att fördjupa botten så att det blir ett jämnt djup på samtliga båtplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: