Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Bullersanering längs Kontinentalbanan i Malmö
Förbättring av bullerskyddsåtgärder längs sträckan Östervärn-Fosieby samt nya bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder. Ca 4,4 km ny/förändrad bullerskärm.
Exploateringsarbeten i bostadsområde i Kirseberg Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett framtida bostadsområde. Projektet omfattar: anläggning av byggator samt gång- och cykelvägar - Ca 3 100 m byggata - Ca 2 150 m gång- och cykelväg. VA-arbeten för VA-Syd - FV-arbeten för E.on värme, rivning av kulvertar, skyddsrum samt byggnad 32. Urgrävning av markförorening, belysningsarbeten, skyddsåtgärder i form av inhägnader och barriärer för att skydda befintlig vegetation och träd, samt provisoriska parkeringsytor. Totalt i etapperna planeras exploateringsarbeten för 750 bostäder. Området ligger i Kirseberg i östra Malmö och begränsas av Östra Fäladsgatan och Simrisbanvägen. Öster om området ligger småhusbebyggelse och norr om området finns flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Fastigheterna Fodret 5 och 19 med flera i Tygelsjö ska få ändrad användning. Istället för industri och lager ska området inrymma ca 320 bostäder och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutikoch en förskola. (Konsult för efterbehandlingsrapport: WSP. Konsult för miljöteknisk markundersökning vid Arrivas bussparkering: D-miljö AB.) Objektets läge: Kv Fodret begränsas av Sjötorpsvägen i norr, Rödklintsgatan i öster samt åkermark söder och väster om området. Uppskattad igångsättning.
Rivning och nybyggnad av bro i Malmö
Avser nybyggnad av Varvsbron i Malmö. Bron byggs i Varvsstaden och blir en ny mötesplats vid vattnet och skapar ett nytt rörelsestråk mellan stadens äldre stadsdelar och Västra hamnen.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar följande beläggningsgrupper; DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län, DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Nybyggnad av spill vattenledningar samt dricksvatten, Malmö.
Omfattar nya ledningar för spillvatten, dricksvatten samt för dagvatten med installation av fördröjningsmagasin på respektive fastighet. Förekommer även installation av fettavskiljare samt byte av dränering på utvalda byggnader. Aktuella byggnader som omfattas är byggnad nr: 8301, 8303, 8311, 8312, 8320, 8322, 8323, 8325, 8356.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Nybyggnad av markanläggning och exploateringsområde i Malmö
Avser nybyggnad av markområde för 30000 m2 tomtmark för kontor och industriverksamhet för småindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser utbyte av gasledningar vid Sjölunda avloppsreningsverk. Gasledningarna är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvertsystem. Nya ledningarna ska förläggas utomhus i ränna, för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Ny gång- och cykelväg i Malmö
Avser nybyggnad av cykelväg längs Tessins väg inkl. plantering, beläggning, VA-arbeten, Platt o stensättning och belysning.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Totalkostnad för samtliga etapper ca 28 mkr. Option ingår under projektnummer 1575677 och 1575683. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Färdigställandearbeten i Hyllie, Malmö
Inom området finns byggator med slitlager av asfalt anlagda och byggator med bärlager utan asfaltslager. Det finns även gator där körbanan är helt färdigställd men gång- och cykelbana ej färdigställts. Enstaka delar av områdets dagvattenledningar ska förläggas. Omfattar nya slitlager, plantering, utrustning och ytor för gång- och cykeltrafik. Objektet är beläget mellan Ymers gata och Hyllie Boulevard inom Hyllie Malmö..
Nybyggnad av ställverk i Malmö
KMV-. Nytt 10 kV ställverk samt byte av 10kV ställverk.
Anläggande av g/c-väg samt park i Oxie
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg samt park m.m.
Anläggande av byggator m.m i Elisedal, Malmö
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg. Avser anläggande av byggata och färdigställandearbeten. Uppskattad byggstart. Objektets läge: Elisedal begränsas av Ystadvägen, Jägersrovägen och Yttre ringvägen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rosengård, Malmö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar samt finplanering för 41 st radhus.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av byggator, grovterrassering samt VA inklusive en fördröjande dagvattendamm som ska klara 20 årsregn och svämvallar kring denna damm ska ska klara 100-årsregn. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen. Uppskattad byggstart.
Anläggande av torg i Malmö
Projektet avser anläggande av nytt torg.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Planer finns för sanering av mark vid skola.
Va-arbeten i Malmö
Avser separeringsprojekt i området Solbacken på Långåkersvägen. Projektet avser främst att ersätta den befintliga kombinerade ledningen (K225BTG) med en ny ledning för dagvatten (D315PP) och en ny ledning för spillvatten (S200PP). Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet i gatan. Objektet är beläget i västra Malmö.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för anläggande av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Underhåll av Citytunneln samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av ventilation, belysning och bygg.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Rens- och muddringsarbeten vid Turbinhamnen i Malmö
Projektet avser rens- och underhållsmuddring av Turbinhamnen, fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Konsultuppdrag gällande ekosystemtjänstanalys, Malmö stad
Avser utförande av en ekosystemtjänstanalys. Utredningen ska analysera och redovisa för samtliga ekosystemtjänster.
Ramavtal gällande utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser ramavtal gällande ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö. Avtalet träder i kraft vid avtalets undertecknande och gäller två (2) år efter godkänd installation.
Va-arbeten i Malmö,
Avser va-arbeten vid Idrottsgatan mellan Linnègatan och Tegnèrgatan.
Reparation av bro i Malmö
Projektet avser broreparation vid Inre Ringvägen.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Konsulttjänster för utförande av svängstudier gällande cirkulationsplatser inom Malmö
Upphandlingen avser konsulttjänster för utförande av svängstudier i korsningar och cirkulationsplatser inom Malmö. Anbudsgivaren ska utföra mätningar och leverera mätdata till Fastighets- och gatukontoret. Mätningarna görs för trafiken i korsningar som underlag för kapacitetsberäkningar, trafiksimuleringar och andra slags trafikanalyser. Totala antalet mätningar under våren 2020 uppskattas till cirka 65 stycken i enlighet med bilaga 1 - prisbilaga. Observera att detta ska ses som en ren orientering och inte som utlovad volym
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Rivning av nätstation i Malmö
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av skjutbana i Malmö
Rivning samt nybyggnad av skjuthall.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av marknivå (uppfyllnad efter rivning).
Nybyggnad av staket i Malmö
Ändring av skärmtak, nybyggnad av mur vid ramp, nytt staket, nytt cykelställ med skärmtak samt flytt av 2 st skyltar på parkeringsyta.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende nybyggnad av plank samt infoskylt.
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende parkering.
Nybyggnad av värmestuga i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende samlingslokal (värmestuga).
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende uppförande av byggplank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Markförberedelser för nybyggnation av malmö logistic centre.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för spontning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Nybyggnad av elladdningsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Nybyggnad av invallningsmurar runt area 9.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur (ramp, trappa och räcke).
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank samt renovering av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av skylt i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör) samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av mur i Malmö
Fasadändring (byte av fasadmaterial på mur).
Nybyggnad av staket i Malmö
Fasadändring (nytt staket och grindar).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Åtgärder av cykelparkeringar i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Spontningsarbeten i Malmö,
Avser borttagning av spont vid Lilla Varvsgatan mellan Västra Varvsgatan och Rodergatan.
Vassklippning och provtagning inom VA-syd
Avser vassklippning och provtagning inom VA-syd.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Stora Varvsgatan. En stamledning till Varvsstaden ska läggas ner och kopplas ihop med befintlig ledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Trelleborgsvägen.
Vägarbeten i Malmö,
Avser stenarbeten vid Sofielundsvägen mellan Nobelvägen och Södervärnsgatan.
Ramavtal avseende nyckelfärdiga laddboxar för elbilar inom Malmö stad
Avser ramavtal gällande nyckelfärdiga laddboxar för elbilar inklusive installation och montage. Uppskattad volym är ca 500 laddboxar under avtalstiden på 4 år. Ca 50 laddboxar kommer att beställas under 2020. Avtalstid:2020-04-01 - 2022-03-31 Option:2022-04-01 - 2024-03-31
Konsultutredning gällande oljedammarna i Malmö
Avser konsultutredning gällande utredning av föroreningssituationen vid de så kallade oljedammarna i Malmö, som utgörs av fem numera mer eller mindre igenvuxna, dammar belägna på utfylld mark längst ut i Malmö oljehamn.
Åtgärder av busskörfält i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av busskörfält.
Åtgärder av stadsdelsparker i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av Stadsdelsparker i Malmö.
Åtgärder av befintlig miljö i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö Klagshamngsudden.
Åtgärder vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Bunkeflo Strandängar. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder vid Pildammsparken, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder vid Pildammsparken.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Beijersparksgatan.
Grävningsarbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten vid Föreningsgatan. Uppskattad kostnad.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Finlandsgatan.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Hyllie Kyrkoväg.
Ledningsarbeten på Limhamn i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Hyllsorpsgatan i Malmö
Ledningsarbeten på Limhamn i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Hylltorpsplan i Malmö
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kronetorpsgatan.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kung Oscars väg.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Mirandavägen.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Norra Hyllievägen.
Ledningsarbeten på Limhamn i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Plantagegatan i Malmö
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Hökgatan.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kilian Zolllsgatan.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Priorsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Smejekullsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Stadiongatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Stenkyrkegatan.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: