Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Malmö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för del A (basunderhåll väg) och del B (vägassistans) med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Anläggande av byggator m.m i Elisedal, Malmö
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg. Avser anläggande av byggata och färdigställandearbeten. Samt ombyggnad av Jägersrovägen mellan Sadelstigen och Elisedalsvägen. Objektets läge: Sydöstra delen av Malmö. Inom stadsdel Rosengård i södra och östra delen av Elisedal. I söder och öster begränsas området av Ystadvägen, Yttre ringvägen och Elisedalsvägen. I väster av befintlig bebyggelse och i norr av travbanans träningsområde
Nybyggnad av stödmur i Malmö
Avser ny stödkonstruktion som skall uppföras på norra sidan av Annetorpsvägen med ett utseende så som den befintliga på södra sidan av Annetorpsvägen. Ca 269 m lång betongkonstruktion. Objektet är beläget längs norra sidan av Annetorpsvägen mellan Hyllievångsvägen i öst och Hyllie Boulevard i väst.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar följande beläggningsgrupper; DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av busstråk m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser utbyte av gasledningar vid Sjölunda avloppsreningsverk. Gasledningarna är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvertsystem. Nya ledningarna ska förläggas utomhus i ränna, för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage.
Nybyggnad av spillvattenledningar samt dricksvatten, Malmö.
Omfattar nya ledningar för spillvatten, dricksvatten samt för dagvatten med installation av fördröjningsmagasin på respektive fastighet. Förekommer även installation av fettavskiljare samt byte av dränering på utvalda byggnader. Aktuella byggnader som omfattas är byggnad nr: 8301, 8303, 8311, 8312, 8320, 8322, 8323, 8325, 8356. Fastigheter: Kirseberg 14:112, Trädplantan 1, Trädridån 1, Trädridån 2, Trädridån 3, Trädtoppen 3 och Trädtoppen 4
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60-65 bostäder gällande västra delen av Nummertolvsvägen i Husie Malmö. I projektet ingår även ombyggnad av park.
RFI! Smart Fire Hy-drant Caps, VA Syd, Malmö
VA SYD hereby invites interested suppliers to an open hearing about our vison of Smart Fire Hy-drant Caps. The purpose of the open hearing session is to further describe our vision and to per-form a market research before we take action in an innovative public procurement.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser option från projektnummer 1500623. Avser fortsatta va-arbeten som omfattar nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Totalkostnad för samtliga etapper ca 28 mkr. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet. Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Anläggande av g/c-väg samt park i Oxie
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg samt park m.m.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
KMV-. Nytt 10 kV ställverk samt byte av 10kV ställverk.
Exploateringsarbeten för radhus i Västra Klagstorp, Malmö
Avser exploateringsarbeten för nytt radhusområde som omfattar 76 bostäder. Avser anläggande av gator, va-arbeten, parker, lekplatser.
Anläggande av park i Malmö
Avser nybyggnad av park vid Varvsparken som begränsas av Lilla Varvsgatan i söder, Einar Hansens esplanad i öster, Flaggskeppsgatan i norr och Västra Hamnens skola i väster.
Ombyggnad av skolgård i Malmö
Avser en omfattande anpassning av utemiljön till elevernas åldersspann på skolan och innefattar ny asfaltering av skolgården, plantering av buskar och träd, nya sittytor, ny lekutrustning samt komplettering/förbättring av utebelysning och konstruktion av en ny förrådsbyggnad.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av byggator, grovterrassering samt VA inklusive en fördröjande dagvattendamm som ska klara 20 årsregn och svämvallar kring denna damm ska ska klara 100-årsregn. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten, separering av duplikat system. Objektets läge: I Slottsstaden, söder om Tessins väg och vid Mariedalsvägen i Malmö.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Planer finns för sanering av mark vid skola.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för anläggande av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av gatumark i Malmö
Avser ombyggnation av delar av gatumark för trädplantering i gatorna runt Möllevångstorget.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Rens- och muddringsarbeten vid Turbinhamnen i Malmö
Projektet avser rens- och underhållsmuddring av Turbinhamnen, fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Konsultuppdrag gällande ekosystemtjänstanalys, Malmö stad
Avser utförande av en ekosystemtjänstanalys. Utredningen ska analysera och redovisa för samtliga ekosystemtjänster.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Major Nilssongatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Vedgatan. Gatan ska höjas upp vid infarterna.
Konsulttjänster för utförande av modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö
Malmö stad bjuder in till offertförfrågan avseende långsiktiga modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö.
Konsulttjänster för utförande av svängstudier gällande cirkulationsplatser inom Malmö
Upphandlingen avser konsulttjänster för utförande av svängstudier i korsningar och cirkulationsplatser inom Malmö. Anbudsgivaren ska utföra mätningar och leverera mätdata till Fastighets- och gatukontoret. Mätningarna görs för trafiken i korsningar som underlag för kapacitetsberäkningar, trafiksimuleringar och andra slags trafikanalyser. Totala antalet mätningar under våren 2020 uppskattas till cirka 65 stycken i enlighet med bilaga 1 - prisbilaga. Observera att detta ska ses som en ren orientering och inte som utlovad volym
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Nybyggnad av staket i Malmö
Ändring av skärmtak, nybyggnad av mur vid ramp, nytt staket, nytt cykelställ med skärmtak samt flytt av 2 st skyltar på parkeringsyta.
Rivning av nätstation i Malmö
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende nybyggnad av plank samt infoskylt.
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Underhandsförfrågan angående ombyggnad av utemiljö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malmö
Underhandsförfrågan angående paddelbanor vid bunkeflostrand ip.
Nybyggnad av plank i Malmö
Underhandsförfrågan angående plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Markförberedelser för nybyggnation av malmö logistic centre.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov avseende spont, schakt och grundläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur (ramp, trappa och räcke).
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank och mur.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank samt renovering av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av staket i Malmö
Nybyggnad av staket och grind.
Nybyggnad av belysningsmast i Malmö
Nybyggnad av toalettbyggnad, murar, pallisad, belysningsmast samt parkourelement.
Utvändigt underhåll av mur i Malmö
Fasadändring (byte av fasadmaterial på mur).
Nybyggnad av staket i Malmö
Fasadändring (nytt staket och grindar).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering, ljusanordning på fasad samt uppförande av växtplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Åtgärder av cykelparkeringar i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Målning av bro i Malmö
Avser målningsarbeten av bro vid väg vid bro 329.
Vassklippning och provtagning inom VA-syd
Avser vassklippning och provtagning inom VA-syd.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll inom Malmö
Avser ramavtal gällande Konsulttjänst för Öresunds recipientkontrollprogram. Avtalets startdatum är 2021-01-01 och gäller i tre (3) år. Avtalet kan därefter förlängas med ett (1) år.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser åtgärder vid Hemsögatan där järnvägsövergången kommer att stängas av på grund av reparationsarbete.
Ombyggad av gata i Malmö
Avser vägarbete med bullerskydd till järnvägen vid trafikplats Fosieby.
Tillstånsdsbedömning av gator i Malmö
I uppdraget ingår att genomföra vägtekniska undersökningar och tillståndsbedömning av utpekade trafikerade hårdgjorda ytor i Malmö, samt framtagande av rapport. Undersökningar som: • Vägytemätning • Fallviktsmätning • Georadarmätning • Skadeinventering Resultatet syftar till att utgöra ett underlag för detaljprojektering av konsult för projektering av bärighetshöjande åtgärder på etapperna.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser att separera ledningar vid Bellevuevägen.
Åtgärder av gata i Malmö
Projektet avser byggande av farthinder.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser fortsatt sten- och asfalteringsarbeten av Sallerupsvägen.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser fortsatta arbeten för att bygga ihop Skeppsgatan med Neptunigatan.
Ombyggad av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder av den södra sidan av korsningen samt att färdigställa gångbanan.
Åtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder del av gata där man ska gräva ner avlopp och el.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser sten- och asfalteringsarbeten vid Sallerupsvägen.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser underhållsarbete samt reparation av brunn på västra sidan av Klaffbron.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten vid Augustenborgsgatan.
Ramavtal avseende nyckelfärdiga laddboxar för elbilar inom Malmö stad
Avser ramavtal gällande nyckelfärdiga laddboxar för elbilar inklusive installation och montage. Uppskattad volym är ca 500 laddboxar under avtalstiden på 4 år. Ca 50 laddboxar kommer att beställas under 2020. Avtalstid:2020-04-01 - 2022-03-31 Option:2022-04-01 - 2024-03-31
Åtgärder av befintlig miljö i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö Klagshamngsudden.
Åtgärder vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Bunkeflo Strandängar. Uppskattad igångsättning.
Direktupphandling avseende trädgestaltning till Folkets Park i Malmö
Planer finns för en trädgestaltning i Folkets park som skapar en upplevelse under tex Halloween och kring jul.
Åtgärder vid Pildammsparken, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder vid Pildammsparken.
Åtgärder av stadsdelsparker i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av Stadsdelsparker i Malmö.
Åtgärder av busskörfält i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av busskörfält.
Anläggande av våtmarker vid Almåsa fritidsby, Malmö
Projektet avser nyanläggning av två våtmarker. Objektets läge: Almåsa fritidsby, ca 5 km öster om Malmö Stad
Åtgärder av gata i Malmö
Projektet avser vägarbeten.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: