Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya inloppskanaler mm till Sjölunda avloppsreningesverk
Avser nybyggnad av inloppskanaler, gallerdurkar och rensavskiljning. För att säkerställa att utformningen uppfyller VA SYDs:s krav ska hydrauliska beräkningar och simuleringar av de nya inloppskanalerna genomföras. I inloppskanalerna kommer maskinell utrustning för rensavskiljning att placeras. Det är viktigt att inloppskanalerna utformas och dimensioneras på rätt sätt, rensavskiljningen ska inte vara en begränsande faktor för hur mycket avloppsvatten som kan tas emot och renas av Sjölunda ARV. Purac AB i Lund är konsult för processdelen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar.
Nybyggnad av slaggsorteringsbyggnad i Malmö
Objektet avser nybyggnad av en slaggsorteringsbyggnad för bottenaska. Yta: 3600 m2. Byggnaden består av en hallbyggnad i ett plan inkl. slagginmatning och area under fläktrum. Hallbyggnaden ska inrymma processutrustning och maskiner för sortering av slagg som kommer från Sysavs kraftvärmeverk ( som ingår under projekt.nr 1476963. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Eventuell igångsättning under våren 2019. Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av byggator, grovterrassering av en framtida park, VA-arbeten och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Uppskattad byggstart.
Anläggande av allmän platsmark, gator, park m.m.. i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av allmän platsmark för att möjliggöra utbyggnation av bostäder, centrumfunktioner, kontor, skola och förskola. Objektets läge: Västra Hamnens sydvästra del strax öster om nuvarnade Skeppsgatan, söder om Einar Hansens Esplanad och norr om Neptunigatan Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gator i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser Ombyggnad av Västra Varvsgatan med nyplantering av träd. Byte av asfaltsbeläggning på Riggaregatan. Utbyggnad av ändhållplatsen Fullriggaren samt ombyggnad av hållplatser Scaniabadet och Turning Torso. Objektets läge: Västar Hamnens norra del.
Exploatering för villaområde i Oxie, etapp 2
Projektet avser schakt och terrassering av tomtmark, byggator, el- och VA-arbeten samt byggnation av stödmurar.
Anläggande av bro m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av två st vägbroar ( Pildammsvägen- Vintrievägen) med underliggande cykelväg.Ledningsomläggning m.m.. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av park i Malmö
Ombyggnad av Söderkulla- och Fosietorpsparken med avseende på skyfallsåtgärder. Arbetena omfattar bl.a scakt och fyll samt markmodulering. Upprustning av lekplatser, bollplaner, belysning och planteringar osv samt nytt utegym.
Färdigställandearbeten för bostäderi Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställadearbeten i bostadsområde i Hyllie.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Planer finns för utbyte av gasledningar vid Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Projektet avser anläggande av gågata om ca 1500 m2 samt en lokalgata om ca 1200 m2,.
Anläggande av gata m.m.för bostäder och skola i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för bostäder och skola. Avser anläggande av lokalgata med trottoar, cykelväg, va-ledningar, utjämningsmagasin för dagvatten, gatubelysning, ridstig samt planteringsområden med träd, buskar och gräs, garantiskötsel m.m. Objektets läge: Objektet är beläget i Tygelsjö mellan Laavägen i norr och Per Henriks väg i söder.
Ombyggnad av gator i norra Malmö
Avser anpassning och ombyggnad av gator i en del av storstadspaketet i Malmö.
Anläggande av laddstationer för elbussar samt ombyggnad av hållplatser r i Malmö
Avser leverans och installation av 3 st laddstolpar med pantografer för elbussar samt ombyggnad av hållplatser.
Ramavtal gällande fjärrvärmearbeten i Malmö
Avser ramavtal gällande fjärrvärmearbeten. Avser 3 år med möjlighet till 1 års förlängning.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Gatuåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Miljöundersökning i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser miljöundersökning för att kartlägga möjligheten att ev exploatera området för bostäder/kontor. Fortuna Hemgården är beläget väster om yttre ringvägen, norr om Sallerupsvägen, öster om Tullstorpsvägen och söder om Fortunavägen.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Igångsättning under 2020.. Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av isbana i Malmö
Avser utbyte av ispist med angränsande arbeten samt ny hockeyrink. Arbetena börjar med förberedande arbeten gällande skydd, ventilation m m. Efter mark- och rivningsentreprenörens arbete kan generalentreprenörens byggnads- och installationsarbeten utföras.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Brounderhållsåtgärder på 4 stycken broar (12-3-1, 11-174-1, 11-68-1 och 12-939-1) i Skåne. Åtgärderna består bland annat av byte av kantbalk, målning, vegetationsröjning, betongreparation, byte av tätskikt och byte av beläggning.
Anläggande av park i Klagshamn i Malmö
På område av storlek ca 15100 m2 öster om Kalkbrottsjön i Klagshamn skall parkmark innefattande trädplantering, buskar, gräsytor samt mindre paviljong, utsiktsplats, belysning, gångstig, lekpark samt utegym m.m. anläggas på i huvudsak bef. naturmark. OBJEKTETS LÄGE Objektet är beläget utefter del av Syster Ellens Stig öster om Kalkbrottssjön och begränsas av Borrebackevägen i norr, Badvägen i söder, Folketshusvägen i öster samt ansluter även till befintliga exploateringsområden.
Underhåll av broar och tunnlar i område Syd
Åtgärder för medelstora däggdjur i Region Syd åren 2018-2020. Totalt består objektet av åtgärder på 28 vägbroar, 8 järnvägsbroar, 1 vägtrumma och 7 järnvägstrummor. Åtgärderna planeras på 14 st objekt 2018, 16 st 2019 och 14 st 2020. Broarna och trummorna ligger i södra Sverige inom Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge samt Skåne län.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Västra Skåne och Östra Skåne/Blekinge län (2 uppdrag). Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Nybyggnad av lekplats i Malmö
Avser ny lekplats vid Stadionlekplatsen. Projektet omfattar schakt/nya överbyggnader för gräs-, grus- och lekytor. Montering av div. lekutrustning, belysning, dagvattenarbete samt plantering av träd, buskar och häckväxter.
Anläggande av temalekplats i Malmö
Projektet avser anläggande av temalekplats vid Ribersborg.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Malmö
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Fortsättning på befintligt kajstråk färdigställt juni 2017. Öppen yta innehållande prefabricerade trappor, gradänger och stödmurar. Ny ramp i smågatsten. Planteringar och möblering. Entreprenaden omfattar även byggnadsverk som totalentreprenad: pågjutning av befintlig spont, stödmur och trädäck. Objektets läge: Dragörkajen strax söder om Strandgatan.
Anläggningsarbeten i anslutning till sorteringsanläggning i Malmö
Projektet avser anläggningsarbeten som ska utföras vid Spillepengsområdet i anslutning till sorteringsanläggning. Kan röra sig om vägar, va-arbeten m.m.
Nybyggnad av temapark på Sorgenfri, Malmö
Projektet avser ny temapark på Arildsplan i Sorgenfri inspirerad av Mary Andersson. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gata, VA-ledningar och GC-väg m.m. i Oxie, Malmö
Avser anläggande av ny gata, gång- och cykelbana, park samt va-ledningar och gatubelysning.
Marksanering och ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser marksanering och ombyggnad av utemiljö, yta för utemiljö ca 4000 kvm.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Igångsättning tidigast 2019.
Förnyelse av va-ledningar i Malmö
Projektet avser förnyelse av va-ledningar på Södra Förstadsgatan mellan Regementsgatan och Triangeltorget.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park.
Signalåtgärder vid Malmö godsbangård
Signalåtgärder för längre, tyngre och större tåg.
Beläggningsarbeten mm i park i Malmö
Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Färdigställande av gata i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställande av lokalgata på ca 300 m. samt anläggning av en litet dike.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Trädplanteringsarbeten i i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Inventering av marina havsbottnari Skåne län
Avser inventering av marina havsbottnar i fyra havsvikar i Skåne 2018.
Utrustning för dioxinprovtagning i Skåne
Avser komplett leverans, installation och driftsättning av tre st. semikontinuerliga dioxinprovtagare för avfallsförbränningsanläggningar.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser fortsatt beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet. Beläggning av marktegel.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet. Beläggning av marktegel.
Allmän vatten- och spillvattenanläggning i Malmö
Avser nyanläggning av överföringsledning för spillvatten, till största delen tryckledning, och delvis vatten, mellan Vombs by och Veberöd. Även vatten- och spillvattenledningar inom Vombs by ingår.
Anläggande av park i Malmö
Avser nybyggnad av park vid Varvsparken. Kostnad okänd.
Nyinstallation av va-ledningar i Husie, Malmö
Fastigheten Husie 173:1 har två bostadshus, båda skall kopplas till VA syds ledning belägen intill korsningen Minnesdalsvägen-Elisedalsvägen. Bostäderna är belägna på MInnesdalsvägen 7 och 11. Minnesdalsvägen 11 har ett stall intill, för att möjliggöra inkoppling av personaldel och hästduschar skall en efterrening kopplas in före utloppet till vasyds ledning. En privat fastighetsägare på fastighets Husie 173:5,
Va-separering i Virentofts i Malmö
Projektet avser separering av Hallstorpsvägen och Vannavägen samt förnyelse av vattenledningen och serviserna. nyanläggning av spillvattenledning på Hohögsgatan.
Naturvärdesinventering i Malmö kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering och analys. Avser delar av fastigheterna Bunkeflostrand 1:5, 3:1 och Limhamn 150:384.
Ombyggnad av nätstation i Malmö
Byte av prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för avjämning.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad (återuppförande) av del av fasadmur.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad (återuppförande) av fasadmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation samt rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation (lokalgatan).
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation samt rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad nätstation (telekur) samt uppförande av plank (station rosengård).
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ombyggnad av innergård.
Rivning av mur i Malmö
Rivning av fasadmur.
Rivning av mast i Malmö
Rivning av mätmast (i anslutning till lillgrund).
Rivning av nätstation i Malmö
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende parkering.
Nybyggnad av mast i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende uppförande av 30 m hög mast samt teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggplank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Underhandsförfrågan angående vall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Underhandsförfrågan avseende utökning av parkering.
Nybyggnad av mur i Malmö
Uppförande av murar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Utökning av parkeringsplatser.
Ändring till rekreationsanläggning i Malmö
Ändrad verksamhet till friskvård.
Besiktning av mark, vatten, avlopp 3009 Lindängen C, Malmö
Avser lekbesiktning av konstverk i Lindängen C.
Byggledning för ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Skåne
Avseende byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar Skåne i Region Syd. Arbetsområde D/Malmö och arbetsområde E/Kristianstad.
Nyinstallation av avloppsanläggning i Malmö
Avser installation av avloppsanläggning - inkoppling på kommunal ledning vid Kvarny som är ett område för bostäder, föreningslokaler, ridanläggning m.m.
Tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana i Malmö
Avser tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana. Tyngderna kommer att vara under vatten tre månader per år. Avser ca 30 st.
Asfalteringsarbeten av parkering vid ridklubb i Malmö
Avser asfalteringsarbeten av parkeringsplats vid Malmö ridklubb.
Nyinstallation av avloppsanläggning i Malmö
Avser installation av avloppsanläggning - inkoppling på kommunal ledning vid Östra Kattarp som är ett bostadsområde.
Riskutredning för detaljplan 5530 norra Hyllie, Malmö
Avser riskanalys avseende farliga godstransporter.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: