Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station vid Rosengård samt ombyggnad av station Persborg i Malmö
Ny 177 m lång station vid Rosengård. Nya plattformar, bullerskyddsåtgärder och tillgänglighetsanpassning.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Nybyggnad av slaggsorteringsbyggnad i Malmö
Objektet avser nybyggnad av en slaggsorteringsbyggnad för bottenaska. Yta: 3600 m2. Byggnaden består av en hallbyggnad i ett plan inkl. slagginmatning och area under fläktrum. Hallbyggnaden ska inrymma processutrustning och maskiner för sortering av slagg som kommer från Sysavs kraftvärmeverk ( som ingår under projekt.nr 1476963. Uppskattad byggstart.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av byggator, grovterrassering av en framtida park, VA-arbeten och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av cykelbana i Malmö etapp 4
Projektet avser anläggande av ny gång- och cykelbana längs Nobelvägens östra sida. Justering av trafiksignal- och belysningsanläggningar. Trafiksäkring av korsningspunkter och in- och utfarter samt plantering av träd och anpassning av vägmarkeringar och skyltar.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (norra delen)samt Riggaregatan i Malmö. Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Anläggande av va-ledningar i Malmö
Nya avlopps- och vattenledningar inom Kölnans Fritidsby. Trädgårdskolonin Kölnans fritidsby ligger inom fastigheten Sallerup 180:32 vilken ägs av Malmö stad. Mark inom fastigheten upplåts av markavdelningen med bostadsarrende om fem år till Koloniträdgårdsföreningen Kölnan Fritidsby Malmö. Föreningen upplåter därefter de 282 stycken kolonilotterna till sina medlemmar. Området har idag kommunalt vatten. Medlemmarna har enskilda avloppsanläggningar inom respektive lott. Trädgårdskolonin omfattar ca 18 ha mark.
Anläggande av bro m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av två st vägbroar ( Pildammsvägen- Vintrievägen) med underliggande cykelväg.Ledningsomläggning m.m.. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av park i Malmö
Ombyggnad av Söderkulla- och Fosietorpsparken med avseende på skyfallsåtgärder. Arbetena omfattar bl.a scakt och fyll samt markmodulering. Upprustning av lekplatser, bollplaner, belysning och planteringar osv samt nytt utegym.
Mark- och yttre va-arbeten för bostäder´i Malmö
Projektet avser anläggande av mark- och yttre va-arbeten för nybyggnad av bostäder med i huvudsak lägenheter. Uppskattad byggstart
Anläggande av byggator, va-arbeten m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, va-arbeten samt tillfällig belysning
Anläggande av byggator mm i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, VA-ledningsarbeten samt tillfällig belysning. Objektet är beläget i Limhamn sydväst om Limhamnsvägen och Geijersgatan.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Signalåtgärder vid Malmö godsbangård
Signalåtgärder för längre, tyngre och större tåg.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Västra Skåne och Östra Skåne/Blekinge län (2 uppdrag). Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Underhåll av broar och tunnlar i område Syd
Åtgärder för medelstora däggdjur i Region Syd åren 2018-2020. Totalt består objektet av åtgärder på 28 vägbroar, 8 järnvägsbroar, 1 vägtrumma och 7 järnvägstrummor. Åtgärderna planeras på 14 st objekt 2018, 16 st 2019 och 14 st 2020. Broarna och trummorna ligger i södra Sverige inom Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge samt Skåne län.
Nybyggnad av lekplats i Malmö
Avser ny lekplats vid Stadionlekplatsen.
Ombyggnad av isbana i Malmö
Avser utbyte av ispist med angränsande arbeten samt ny hockeyrink. Arbetena börjar med förberedande arbeten gällande skydd, ventilation m m. Efter mark- och rivningsentreprenörens arbete kan generalentreprenörens byggnads- och installationsarbeten utföras.
Gatuåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Miljöundersökning i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser miljöundersökning för att kartlägga möjligheten att ev exploatera området för bostäder/kontor. Fortuna Hemgården är beläget väster om yttre ringvägen, norr om Sallerupsvägen, öster om Tullstorpsvägen och söder om Fortunavägen.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Anläggningsarbeten i anslutning till sorteringsanläggning i Malmö
Projektet avser anläggningsarbeten som ska utföras vid Spillepengsområdet i anslutning till sorteringsanläggning. Kan röra sig om vägar, va-arbeten m.m.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Fortsättning på befintligt kajstråk färdigställt juni 2017. Öppen yta innehållande prefabricerade trappor, gradänger och stödmurar. Ny ramp i smågatsten. Planteringar och möblering. Entreprenaden omfattar även byggnadsverk som totalentreprenad: pågjutning av befintlig spont, stödmur och trädäck. Objektets läge: Dragörkajen strax söder om Strandgatan.
Beläggningsarbeten mm i park i Malmö
Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Anläggande av laddstationer för elbussar i Malmö
Avser leverans och installation av 3 st laddstolpar med pantografer för elbussar.
Riskbedömning av nytt rekreationsområde i Malmö
Avser riskbedömning av Lindängelund, ett område som kommer att bli rekreationsområde.
Utrustning för dioxinprovtagning i Skåne
Avser komplett leverans, installation och driftsättning av tre st. semikontinuerliga dioxinprovtagare för avfallsförbränningsanläggningar.
Trädplanteringsarbeten i i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Anbud- förprojektering och kostnadsbedömning i förstudiefas, Holma
Uppdraget är en förprojektering för delar av Holma i Malmö. Förprojekteringen ska delas upp i 2 delleveranser. Delleverans 1 är den del av Holma som den första detaljplanen tas fram för.
Nybyggnad av kaj i Malmö
Nybyggnad av kaj.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Ombyggnad av nätstation i Malmö
Byte av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av 8 st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av idrottsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av paddelbana.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för byggplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggplank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Rivning av befintlig nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Rivning av mur i Malmö
Rivning av fasadmur.
Nyinstallation av avloppsanläggning i Malmö
Avser installation av avloppsanläggning - inkoppling på kommunal ledning vid Kvarny som är ett område för bostäder, föreningslokaler, ridanläggning m.m.
Tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana i Malmö
Avser tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana. Tyngderna kommer att vara under vatten tre månader per år. Avser ca 30 st.
Asfalteringsarbeten av parkering vid ridklubb i Malmö
Avser asfalteringsarbeten av parkeringsplats vid Malmö ridklubb.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: