Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Malmö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för del A (basunderhåll väg) och del B (vägassistans) med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län.
Anläggande av byggator m.m i Elisedal, Malmö
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg. Avser anläggande av byggata och färdigställandearbeten. Samt ombyggnad av Jägersrovägen mellan Sadelstigen och Elisedalsvägen. Objektets läge: Sydöstra delen av Malmö. Inom stadsdel Rosengård i södra och östra delen av Elisedal. I söder och öster begränsas området av Ystadvägen, Yttre ringvägen och Elisedalsvägen. I väster av befintlig bebyggelse och i norr av travbanans träningsområde
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för om- eller nybyggnad av bostäder i kv. Vildanden. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar. Objektets läge: Utmed Ribergsborgsfältet i Malmö.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder på Holma, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde i Malmö.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Nybyggnad av stödmur i Malmö
Avser ny stödkonstruktion som skall uppföras på norra sidan av Annetorpsvägen med ett utseende så som den befintliga på södra sidan av Annetorpsvägen. Ca 269 m lång betongkonstruktion. Objektet är beläget längs norra sidan av Annetorpsvägen mellan Hyllievångsvägen i öst och Hyllie Boulevard i väst.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser anläggande av huvuddel 1 av Hyllie stadsdelspark innehållande schakt/terrassering, VA och arbete för anläggande av grönstruktur, dvs planteringsytor för odling, träd och buskage. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. (Detta är första etappen av fyra.)
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten, separering av duplikat system. Objektets läge: I Slottsstaden, söder om Tessins väg och vid Mariedalsvägen i Malmö.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Skåne län, etapp 2
Ystad Jaktpaviljongsvägen, Nybrostrand V, Nybrostrand Badet, Hammenhög Mariedalsvägen, Simrishamn Backgatan och Hasslö Centrum i Blekinge län.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser utbyte av gasledningar vid Sjölunda avloppsreningsverk. Gasledningarna är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvertsystem. Nya ledningarna ska förläggas utomhus i ränna, för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage.
Nybyggnad av spillvattenledningar samt dricksvatten, Malmö.
Omfattar nya ledningar för spillvatten, dricksvatten samt för dagvatten med installation av fördröjningsmagasin på respektive fastighet. Förekommer även installation av fettavskiljare samt byte av dränering på utvalda byggnader. Aktuella byggnader som omfattas är byggnad nr: 8301, 8303, 8311, 8312, 8320, 8322, 8323, 8325, 8356. Fastigheter: Kirseberg 14:112, Trädplantan 1, Trädridån 1, Trädridån 2, Trädridån 3, Trädtoppen 3 och Trädtoppen 4
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Nybyggnad av luftelledning i Malmö
Byte av 130 kV-kabel ÖTA-FÅB M22.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
ÖTA-. Nytt 130/10 kV ställverk.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Färdigställande av byggator m.m.i Hyllie, Malmö
Projektet avser Iordningställande av byggator åt Fastighets- och gatukontoret vid Skrivaregatan i Hyllie. I entreprenaden ingår även en option för Skrivareparken, ett litet område intill byggområdet samt VA-arbeten åt VA SYD som utökar sitt ledningsnät i området.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser option från projektnummer 1500623. Avser fortsatta va-arbeten som omfattar nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Totalkostnad för samtliga etapper ca 28 mkr. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Projektet avser va-arbeten inom Almåsa Fritidsby- huvuddel 2 som omfattar: Förläggning av nya självfallsledningar drän-, dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar, uppförande och elanslutning av pumpstationer samt LPS-enheter. Objektet är beläget väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65. Projektet avser huvuddel 2 med option på huvuddel 3.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet. Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Anläggande av temalekplats i Oxie, Malmö
Projektet avser anläggande av ny temalekplats i Oxie med inspiration från Bröderna Lejonhjärta genom världen Nangijala. Den nya lekplatsen har utformats genom tolkning av boken och i samråd med Astrid Lindgren AB. (Prefab lekutrustning samt specialdesignade byggnadsverk och lekutrustning). Objektets läge: Hanöhögaparken.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Anläggande av gator och torg i Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av parker, torg samt gator i anslutning till Båghallarna.
Anläggande av g/c-väg samt park i Oxie
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg samt park m.m.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg i anslutning till « Båghallarna, Spårvägstorget samt ny park.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
KMV-. Nytt 10 kV ställverk samt byte av 10kV ställverk.
Exploateringsarbeten för radhus i Västra Klagstorp, Malmö
Avser exploateringsarbeten för nytt radhusområde som omfattar 76 bostäder. Avser anläggande av gator, va-arbeten, parker, lekplatser.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Anläggande av park i Malmö
Avser nybyggnad av park vid Varvsparken som begränsas av Lilla Varvsgatan i söder, Einar Hansens esplanad i öster, Flaggskeppsgatan i norr och Västra Hamnens skola i väster.
Va-arbeten i Malmö
Vatten- samt spillvattenledning ska anläggas på en sträcka om totalt ca 800 m. Anläggning sker i huvudsak i befintliga vägar, Sjötorpsvägen samt Bäckaforsvägen. I uppdraget ingår även anläggande av ett magasin samt utloppsledning från denna till anslutning till dikningsföretag. Huvudledning för dagvatten ska anläggas på en sträcka om ca 650 m, i huvudsak i åkermark. Återställning av befintliga gator, ca 4000m2 (dock ej slitlager) samt återställning av åkermark, ca 3000m2.
Ombyggnad av skolgård i Malmö
Avser en omfattande anpassning av utemiljön till elevernas åldersspann på skolan och innefattar ny asfaltering av skolgården, plantering av buskar och träd, nya sittytor, ny lekutrustning samt komplettering/förbättring av utebelysning och konstruktion av en ny förrådsbyggnad.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av byggator, grovterrassering samt VA inklusive en fördröjande dagvattendamm som ska klara 20 årsregn och svämvallar kring denna damm ska ska klara 100-årsregn. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Gatuarbeten i Malmö
Avser ombyggnad av gata samt beläggningsarbeten.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utförande av vägmarkeringar inom Skåne län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden, option 1 2025-01-01—2025-12-31, option 2 2026-01-01—2026-12-31.
Ombyggnad av gatumark i Malmö
Avser ombyggnation av delar av gatumark för trädplantering i gatorna runt Möllevångstorget.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av konstgräsplan samt anläggande av en avgränsad yta för streetbasket. Anläggningen byggs intill Bollens förskola.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Avser sanering av mark vid skola.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Oxie, Malmö
Avser ombyggnad cirkulationsplats Galgebacksvägen/Käglinevägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Käglingevägen delen Galgebacksvägen - Stadsgränsen.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av gata vid Västra Klagstorp.
Vägarbeten i Malmö
Det ska gjutas en ramp/platta och färdigställa korsningen Tors gränd/Hyllie Allé.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Major Nilssongatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Vedgatan. Gatan ska höjas upp vid infarterna.
Konsulttjänster för utförande av modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö
Malmö stad bjuder in till offertförfrågan avseende långsiktiga modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg m.m. i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid gång-/cykelbana samt farthinder vid Hakegatan.
Nybyggnad av mur i Malmö
Anläggning av parkeringsplatser (31 st), stödmur samt flytt av 7 st flaggstänger.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov avseende spont, schakt och grundläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank och grindar samt anläggande av hårdgjorda ytor.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank och mur.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av staket i Malmö
Nybyggnad av staket och grind.
Nybyggnad av belysningsmast i Malmö
Nybyggnad av toalettbyggnad, murar, pallisad, belysningsmast samt parkourelement.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nyplacering av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Fasadändring (ny bullerskärm på tak).
Nybyggnad av mur i Malmö
Ändring av lokaler till 2 lägenheter samt uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Underhandsförfrågan angående ombyggnad av utemiljö.
Ändrad användning av friskvårdsanläggning i Malmö
Ändrad användning (utökad verksamhet friskvård).
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten vid Augustenborgsgatan.
Åtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder del av gata där man ska gräva ner avlopp och el.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Sjötorpsvägen.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser underhållsarbete samt reparation av brunn på västra sidan av Klaffbron.
Tillstånsdsbedömning av gator i Malmö
I uppdraget ingår att genomföra vägtekniska undersökningar och tillståndsbedömning av utpekade trafikerade hårdgjorda ytor i Malmö, samt framtagande av rapport. Undersökningar som: • Vägytemätning • Fallviktsmätning • Georadarmätning • Skadeinventering Resultatet syftar till att utgöra ett underlag för detaljprojektering av konsult för projektering av bärighetshöjande åtgärder på etapperna.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser fortsatt sten- och asfalteringsarbeten av Sallerupsvägen.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser byte av stenplattor vid Mäster Johansgatansgatan.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid St Pauli Kyrkogata. Arbetena avser att fräsa asfalt, sätta om sten, rätta till brunnar, lägga ny asfalt och lägga om plattor på gångbanan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten delar av Bergsgatan samt alla hållplatser båda riktningar.
Ombyggnad av gata i Malmö
Avser ombyggnad av busshållsplatser, beläggningsarbeten och byggnation av farthinder.
Va-arbeten Malmö
Avser utbyte av två ventiler.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten vid Skeppsbyggaregatan.
Direktupphandling avseende trädgestaltning till Folkets Park i Malmö
Planer finns för en trädgestaltning i Folkets park som skapar en upplevelse under tex Halloween och kring jul.
Anläggande av våtmarker vid Almåsa fritidsby, Malmö
Projektet avser nyanläggning av två våtmarker. Objektets läge: Almåsa fritidsby, ca 5 km öster om Malmö Stad
Vägarbeten i Malmö
I korsningen Nobelvägen/Spånehusvägen ska asfalten fräsas bort och ny ska läggas och en bussficka ska renoveras.
Saneringsarbeten vid Spillepeng, Malmö
Avser saneringsarbeten vid Sege kanal.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten Riseberga, Solbergagången.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Bågfilsgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Videdalsvägen vid hållplats Höja.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Nobelvägen, hållplats Spånehusvägen B
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Raspgatan.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: