Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 171 st.

Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Anläggande av avloppstunnel mellan Lund och Malmö
Avser ny avloppstunnel mellan Lund och Malmö.
Bullersanering längs Kontinentalbanan i Malmö
Förbättring av bullerskyddsåtgärder längs sträckan Östervärn-Fosieby samt nya bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder. Ca 4,4 km ny/förändrad bullerskärm.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2001 Varm, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020, FH 02 Varm 2020, FH 03 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Anläggande av snabbcykelstråk mellan Malmö-Lund
Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund. Upprustning av vägen längs Gamla Lundavägen, väg 852 och nybyggnad längs Lommavägen, väg 896.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde. Uppskattad igångsättning.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Underhållsbeläggning DNS 4 grupper, DSS 3 grupper.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Explateringsarbeten för bostäder i Malmö
Projektet avser anläggande av gator för bostadsområde.
Färdigställandearbetn m.m. i bostadsområrde i Malmö
Entreprenaden omfattar att färdigställa allmän platsmark vid bostadsområde. Detta inkluderar 450 m gångfartsgata, belagd med marktegel, 2 st lokalgator samt en park med lekplats om 3000 kvm. Projektet kommer att etappindelas.
Färdigställandearbeten för bostäderi Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställadearbeten i bostadsområde i Hyllie.
Nybyggnad av gångbro i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av gångbro. Objektets läge: nordöst om centralstationen.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Anläggande av byggator m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Avser byggnation av byggator, torg, VA-arbeten och ledningsarbeten för IT och gas samt konstruktionsdetaljer för kommande grönstruktur. Objektet är beläget i Västra hamnen, Stora Varvsgatan.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60-65 bostäder gällande västra delen av Nummertolvsvägen i Husie Malmö. I projektet ingår även ombyggnad av park.
Anläggande av byggata m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser ny byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även va-arbeten, ledningsarbeten, dagvattendammar, anläggande av gång-och cykelväg, anläggande av grovasfalt.m.m. Objektets läge: sydväst om Botildenborgs vattentorn med villaområdet Västra Kattarp i väst och Botildenborgsvägen i söder. Färdigställandetid av gata under december 2019, va-arbeten under våren 2020.
Nyanläggning av vatten- och spillvattennät i Oxie Malmö
Avser anläggande av 3,5 km Va-ledningar som anläggs 1.2 m under befintlig mark. Till största delen utföres arbetena genom styrd borrning. Även borrning under väg E65.
Ny GC-väg samt ombyggnad av gata, Innerstaden, Malmö, etapp 2
Avser färdigställande/ombyggnad av allmän platsmark. Cirkulationsplatsen Carlsgatan/Lokgatan blir signalreglerad korsning och Lokgatan får ny utformning med cykelbana och mer grönska.
Anläggande av temalekplats i Malmö
Planer finns för anläggande av ny temalekplats.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Option ingår under projektnummer 1575677 och 1575683. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Ny gång- och cykelväg i Malmö
Avser nybyggnad av cykelväg längs Tessins väg inkl. plantering, beläggning, VA-arbeten, Platt o stensättning och belysning.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnad av gator och park. Omfattar ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser, planteringar, beläggning och parkmark. Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.
Exploateringsarbeten för radhus i Västra Klagstorp, Malmö
Avser exploateringsarbeten för nytt radhusområde som omfattar 76 bostäder. Avser anläggande av gator, va-arbeten, parker, lekplatser.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rosengård, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 41 st radhus.
Service och underhåll av reservkraftaggregat och UPS, VA SYD Malmö
Upphandlingen avser service och underhåll/funktionskontroll av samtliga, oberoende av leverantör reservkraftaggregat samt UPS:er inom VA SYD. Även tillkommande objekt under avtalsperioden ingår i upphandlingen.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Ny- och ombyggnad av temalekplats på Sorgenfri, Malmö
Projektet avser ny temapark på Arildsplan i Sorgenfri inspirerad av Mary Andersson. En områdeslekplats med sandlåda, lekhus, gungor, gungdjur och klätterställning med rutschkana samt parkbänkar. Objektet innehåller även en optionsdel avseende byggnadsverk. Arildsplan ligger i Östra Sorgenfri, ett delområde. Objektet är beläget mellan Spånehusvägen och Båstadgatan Uppskattad byggstart.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Malmö
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av byggator, grovterrassering samt VA inklusive en fördröjande dagvattendamm som ska klara 20 årsregn och svämvallar kring denna damm ska ska klara 100-årsregn. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder vid Swede Harbour i Malmö
Avser dagvattenåtgärder samt tillhörande ledningsarbete i anslutning till svackdikena.
Anläggande av torg i Malmö
Planer finns för anläggande av nytt torg.
Anläggande av erosionsskydd i Norra hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av ett erosionsskydd på östra och västra sidan om Pirkajen i Norra Hamnen, Malmö. Pirkajen är ca 250 m lång och ca 15 m bredd. Ytterkantsavstånd mellan fenderlinjerna längs pirens utsidor uppgår till 19 m. Pirkajen består av en spontkonstruktion.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Va-arbeten i Malmö
Avser separeringsprojekt i området Solbacken på Långåkersvägen. Projektet avser främst att ersätta den befintliga kombinerade ledningen (K225BTG) med en ny ledning för dagvatten (D315PP) och en ny ledning för spillvatten (S200PP). Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet i gatan.
Färdigställandearbeten i Malmö
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser färdigställandearbeten av lokalgator m.m inom kv Gjuteriet 18 m fl i Malmö. Objektets läge: väster om Limhamnsvägen mellan Packhusgatan och Geijersgatan.
Utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser en (1) styck ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö.
Anläggande av park i Malmö
Avser nybyggnad av park vid Varvsparken som begränsas av Lilla Varvsgatan i söder, Einar Hansens esplanad i öster, Flaggskeppsgatan i norr och Västra Hamnens skola i väster.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser att lägga nya dagvattenledningar, nya gång och cykelbanor och ny körbana.
Anläggande av gång- och cykelväg m.m i Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Triangeln och Pildammsvägen i Malmö. I projektet ingår även betongarbeten på markyta.
Anbud specialistresurs trafiksignal, Malmö
Trafikplaneringssektionen svarar för en stor del av planeringen av trafikinfrastruktur i staden och hanterar bland annat frågor om trafiksäkerhet, cykling, trafik i planprocess och delar av trafikstyrningen. Det finns ett ständigt behov att utveckla våra befintliga trafiksignaler och att delta i varje aktivitet eller projekt där trafiksignalanläggningar ingår delvis eller som helhet. Vår specialist inom trafiksignalplanering lämnar sin tjänst och en kontinuitet måste upprätthållas.
Va-arbeten i Malmö
Avser separering av ledningsnätet med en spill- dagvattenledning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av befintlig miljö, Sofielund i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Sofielund.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va--arbeten mellan Linnègatan och Tycho Brahegatan över Tegnèrgatan.
Sten- och beläggningsarbeten i Malmö
Avser sten -och beläggningsarbeten vid Vattenverksvägen i Malmö
Åtgärder av ledningsnätet i Malmö
Avser separering av ledningsnätet där gatan blir separerad med dag- och spillvattenledning.
Om- och nyanläggning av tennisbanor
Avser nyanläggning av 5 st tennisbanor och 1 st mintennisbana, samt omläggning av 2 st befintliga tennisbanor på Limhamns ip.
Förnyelse av va-nät samt anläggande av va-serviser i Malmö
Avser anläggande av va-serviser i Getgatan och R F Bergsgatan på Limhamn till fastigheten Härfågeln.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser vägarbeten som omfattar byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart vid Cypressvägen.
Provtagning av mark i Sjölunda, Malmö
Projektet avser provtagning och analyser av mark vid Sjölunda avloppsreningsverk. Avsikten med markundersökningen är att göra en kartläggning kring vilka föroreningar vid vilka nivåer i jord samt i grundvatten som finns på fastigheten. Detta projekt görs som en del i arbetet med att bygga ut hela Sjölunda inför stigande belastningar och strängare utsläppskrav.
Nyinstallation av avloppsanläggning i Malmö
Avser installation av avloppsanläggning - inkoppling på kommunal ledning vid Kvarny som är ett område för bostäder, föreningslokaler, ridanläggning m.m.
Inkoppling av va-anläggning i Malmö
Avser installation av avloppsanläggning - inkoppling på kommunal ledning vid Östra Kattarp som är ett bostadsområde.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Mark- och snötjänster i Malmö-Lund
Avser upphandling av markskötsel på sysavs objekt i Malmö och Lund. Snöröjning och halkbekämpning samt trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel)
Rivning av plank i Malmö
Rivning av plank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat marklov avseende parkering.
Nybyggnad av sopanläggning i Malmö
Nybyggnad av anläggning med underjordsbehållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerskärm.
Tillbyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av glasräcke på befintlig mur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av staket i Malmö
Nybyggnad av smidesstaket.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av stödmur.
Ombyggnad av transformatorstation i Malmö
Ombyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering och vändzon.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Utökning av 34 parkeringsplatser.
Åtgärder av cykelparkeringar i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser reinvesteringar - åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö.
Beläggningsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten av parkeringsyta vid Davidhallstorg.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hans Michelsengatan. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Pildammsvägen.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser ombyggnad av gata för ny gång- och cykelöverfart.
Byte av vattenserviser i Malmö
Avser byte av trasiga vattenserviser.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser underhållsarbete samt reparation av brunn på västra sidan av Klaffbron.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Stenåldersgatan i Malmö.
Nyinstallation av va-ledningar i Husie, Malmö
Fastigheten Husie 173:1 har två bostadshus, båda skall kopplas till VA syds ledning belägen intill korsningen Minnesdalsvägen-Elisedalsvägen. Bostäderna är belägna på MInnesdalsvägen 7 och 11. Minnesdalsvägen 11 har ett stall intill, för att möjliggöra inkoppling av personaldel och hästduschar skall en efterrening kopplas in före utloppet till vasyds ledning. En privat fastighetsägare på fastighets Husie 173:5,
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för ändrade höjder för byggnation av damm samt utplacering av massor på befintlig bullervall.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser vägarbeten vid Hyllie Allé mellan Arenagatan och Atles gata. Projektet avser färdigställande av in/utfart till Bures gata samt att flytta en dagvattenbrunn.
Asfalteringsarbeten av gata i Hyllie, Malmö
Avser sten & asfaltsarbete mellan Regementsgatan och Casiot. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Djäknegatan vid Drottninggatan/Baltzarsgatan samt delar av Amiralsgatan.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Djäknegatan/Stora Nygatan och Major Nilsgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten samt linjemålning vid Flygfältsvägen. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Flygfältsvägen. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Ankaresmedsgatan. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av stadsdelsparker i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av Stadsdelsparker i Malmö.
Åtgärder av busskörfält i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av busskörfält.
Åtgärder vid Pildammsparken, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder vid Pildammsparken.
Ventilarbeten i Malmö
Avser byte av ventiler vid Käglinge Parkväg, Rönnebjärsvägen mfl.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: