Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 179 st.

Bullersanering längs Kontinentalbanan i Malmö
Förbättring av bullerskyddsåtgärder längs sträckan Östervärn-Fosieby samt nya bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder. Ca 4,4 km ny/förändrad bullerskärm.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Igångsättning tidigast 2019.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län, DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Nybyggnad av vindtunnel och ev sportanläggning i Hyllie, Malmö
Planer finns för att bygga en vertikal vindtunnel nära köpcentrumet Emporia. Man undersöker möjligheten att bygga en tunnel i området i kombination med en mindre sportanläggning med fyra padelbanor.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde. Uppskattad igångsättning.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596237 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. Hela parken ingår i tävlingsförslaget. Tävlingen inkluderar även en gågata/gångfartsgata intill de kommande husen längs den böljande kanten i öster, Tygelsjöstigen i nordvästra delen av parken samt utformning av ett kollektivtrafikstråk utmed Hyllie boulevard. Parkens utbyggnad kommer att delas in i tre etapper. De två första etapperna ska ligga i området norr om Almviksvägen. Det är upp till förslagsställaren att föreslå exakt gräns mellan etapp 1 och etapp 2. De tre etapperna ska vara ungefär lika stora. Etapp 3 är den del av parken som ligger söder om Almviksvägen.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbetn m.m. i bostadsområrde i Malmö
Entreprenaden omfattar att färdigställa allmän platsmark vid bostadsområde. Detta inkluderar 450 m gångfartsgata, belagd med marktegel, 2 st lokalgator samt en park med lekplats om 3000 kvm. Projektet kommer att etappindelas.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020.
Färdigställandearbeten för bostäderi Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställadearbeten i bostadsområde i Hyllie.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ny gång- och cykelväg i Malmö
Avser nybyggnad av cykelväg längs Tessins väg inkl. plantering, beläggning, VA-arbeten, Platt o stensättning och belysning.
Anläggande av byggator m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Avser byggnation av byggator, torg, VA-arbeten och ledningsarbeten för IT och gas samt konstruktionsdetaljer för kommande grönstruktur. Objektet är beläget i Västra hamnen, Stora Varvsgatan.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Totalkostnad för samtliga etapper ca 28 mkr. Option ingår under projektnummer 1575677 och 1575683. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Färdigställandearbeten i Hyllie, Malmö
Inom området finns byggator med slitlager av asfalt anlagda och byggator med bärlager utan asfaltslager. Det finns även gator där körbanan är helt färdigställd men gång- och cykelbana ej färdigställts. Enstaka delar av områdets dagvattenledningar ska förläggas. Omfattar nya slitlager, plantering, utrustning och ytor för gång- och cykeltrafik. Objektet är beläget mellan Ymers gata och Hyllie Boulevard inom Hyllie Malmö..
Anläggande av temalekplats i Malmö
Planer finns för anläggande av ny temalekplats.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Anläggande av byggator m.m i Elisedal, Malmö
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg. Avser anläggande av byggata och färdigställandearbeten. Uppskattad byggstart. Objektets läge: Elisedal begränsas av Ystadvägen, Jägersrovägen och Yttre ringvägen.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnad av gator och park. Omfattar ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser, planteringar, beläggning och parkmark. Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rosengård, Malmö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar samt finplanering för 41 st radhus.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Service och underhåll av reservkraftaggregat och UPS, VA SYD Malmö
Upphandlingen avser service och underhåll/funktionskontroll av samtliga, oberoende av leverantör reservkraftaggregat samt UPS:er inom VA SYD. Även tillkommande objekt under avtalsperioden ingår i upphandlingen.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av byggator, grovterrassering samt VA inklusive en fördröjande dagvattendamm som ska klara 20 årsregn och svämvallar kring denna damm ska ska klara 100-årsregn. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen. Uppskattad byggstart.
Anläggande av torg i Malmö
Projektet avser anläggande av nytt torg.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Anläggande av erosionsskydd i Norra hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av ett erosionsskydd på östra och västra sidan om Pirkajen i Norra Hamnen, Malmö. Pirkajen är ca 250 m lång och ca 15 m bredd. Ytterkantsavstånd mellan fenderlinjerna längs pirens utsidor uppgår till 19 m. Pirkajen består av en spontkonstruktion.
Va-arbeten i Malmö
Avser separeringsprojekt i området Solbacken på Långåkersvägen. Projektet avser främst att ersätta den befintliga kombinerade ledningen (K225BTG) med en ny ledning för dagvatten (D315PP) och en ny ledning för spillvatten (S200PP). Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet i gatan. Objektet är beläget i västra Malmö.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för anläggande av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Anbud specialistresurs trafiksignal, Malmö
Trafikplaneringssektionen svarar för en stor del av planeringen av trafikinfrastruktur i staden och hanterar bland annat frågor om trafiksäkerhet, cykling, trafik i planprocess och delar av trafikstyrningen. Det finns ett ständigt behov att utveckla våra befintliga trafiksignaler och att delta i varje aktivitet eller projekt där trafiksignalanläggningar ingår delvis eller som helhet. Vår specialist inom trafiksignalplanering lämnar sin tjänst och en kontinuitet måste upprätthållas.
Åtgärder av befintlig miljö, Sofielund i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Sofielund.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser att lägga nya dagvattenledningar, nya gång och cykelbanor och ny körbana.
Anläggande av gång- och cykelväg m.m i Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Triangeln och Pildammsvägen i Malmö. I projektet ingår även betongarbeten på markyta.
Va-arbeten i Malmö
Avser separering av ledningsnätet med en spill- dagvattenledning. Uppskattad kostnad.
Ramavtal gällande utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser ramavtal gällande ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö. Avtalet träder i kraft vid avtalets undertecknande och gäller två (2) år efter godkänd installation.
Anläggande av park i Malmö
Avser nybyggnad av park vid Varvsparken som begränsas av Lilla Varvsgatan i söder, Einar Hansens esplanad i öster, Flaggskeppsgatan i norr och Västra Hamnens skola i väster.
Om- och nyanläggning av tennisbanor
Avser nyanläggning av 5 st tennisbanor och 1 st mintennisbana, samt omläggning av 2 st befintliga tennisbanor på Limhamns ip.
Åtgärder av ledningsnätet i Malmö
Avser separering av ledningsnätet där gatan blir separerad med dag- och spillvattenledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va--arbeten mellan Linnègatan och Tycho Brahegatan över Tegnèrgatan.
Sten- och beläggningsarbeten i Malmö
Avser sten -och beläggningsarbeten vid Vattenverksvägen i Malmö
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser vägarbeten som omfattar byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart vid Cypressvägen.
Förnyelse av va-nät samt anläggande av va-serviser i Malmö
Avser anläggande av va-serviser i Getgatan och R F Bergsgatan på Limhamn till fastigheten Härfågeln.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Mark- och snötjänster i Malmö-Lund
Avser upphandling av markskötsel på sysavs objekt i Malmö och Lund. Snöröjning och halkbekämpning samt trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel)
Nybyggnad av skylt i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör) samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av sopanläggning i Malmö
Nybyggnad av anläggning med underjordsbehållare.
Tillbyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av glasräcke på befintlig mur.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad station.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av stödmur.
Rivning av plank i Malmö
Rivning av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av marknivå.
Nybyggnad av värmestuga i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende samlingslokal (värmestuga).
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat marklov avseende parkering.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser reinvesteringar - åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö.
Åtgärder av cykelparkeringar i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Beläggningsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten av parkeringsyta vid Davidhallstorg.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hans Michelsengatan. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Pildammsvägen.
Färdigställandearbeten i Malmö
Avser färdigställande av ytor efter byggproduktion. Objektets läge: mellan Glasbruksparken och Vaktgatan. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser ombyggnad av gata för ny gång- och cykelöverfart.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Stenåldersgatan i Malmö.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Stora Varvsgatan. En stamledning till Varvsstaden ska läggas ner och kopplas ihop med befintlig ledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Trelleborgsvägen.
Vassklippning och provtagning inom VA-syd
Avser vassklippning och provtagning inom VA-syd.
Nyinstallation av va-ledningar i Husie, Malmö
Fastigheten Husie 173:1 har två bostadshus, båda skall kopplas till VA syds ledning belägen intill korsningen Minnesdalsvägen-Elisedalsvägen. Bostäderna är belägna på MInnesdalsvägen 7 och 11. Minnesdalsvägen 11 har ett stall intill, för att möjliggöra inkoppling av personaldel och hästduschar skall en efterrening kopplas in före utloppet till vasyds ledning. En privat fastighetsägare på fastighets Husie 173:5,
Asfalteringsarbeten av gata i Hyllie, Malmö
Avser sten & asfaltsarbete mellan Regementsgatan och Casiot. Uppskattad kostnad.
Konsultutredning gällande oljedammarna i Malmö
Avser konsultutredning gällande utredning av föroreningssituationen vid de så kallade oljedammarna i Malmö, som utgörs av fem numera mer eller mindre igenvuxna, dammar belägna på utfylld mark längst ut i Malmö oljehamn.
Åtgärder av busskörfält i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av busskörfält.
Åtgärder vid Pildammsparken, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder vid Pildammsparken.
Åtgärder av befintlig miljö i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö Klagshamngsudden.
Åtgärder vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Bunkeflo Strandängar. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av stadsdelsparker i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av Stadsdelsparker i Malmö.
Grävningsarbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten vid Föreningsgatan. Uppskattad kostnad.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Beijersparksgatan.
Asfalteringsarbeten av gata i Hyllie, Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hyllie Boullevard. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: