Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 174 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra och södra Skåne
Avser 4 underhållsbeläggningar; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option, DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Utförande av vägmarkeringar inom Skåne län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden, option 1 2025-01-01—2025-12-31, option 2 2026-01-01—2026-12-31.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Igångsättning tidigast 2019.
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Fastigheterna Fodret 5 och 19 med flera i Tygelsjö ska få ändrad användning. Istället för industri och lager ska området inrymma ca 320 bostäder och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutikoch en förskola. (Konsult för efterbehandlingsrapport: WSP. Konsult för miljöteknisk markundersökning vid Arrivas bussparkering: D-miljö AB.) Objektets läge: Kv Fodret begränsas av Sjötorpsvägen i norr, Rödklintsgatan i öster samt åkermark söder och väster om området. Uppskattad igångsättning.
Anläggande av byggator m.m i Elisedal, Malmö
Projektet avser utbyggnad av allmän platsmark samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg. Avser anläggande av byggata och färdigställandearbeten. Samt ombyggnad av Jägersrovägen mellan Sadelstigen och Elisedalsvägen. Objektets läge: Sydöstra delen av Malmö. Inom stadsdel Rosengård i södra och östra delen av Elisedal. I söder och öster begränsas området av Ystadvägen, Yttre ringvägen och Elisedalsvägen. I väster av befintlig bebyggelse och i norr av travbanans träningsområde
Rivning och nybyggnad av bro i Malmö
Avser nybyggnad av Varvsbron i Malmö. Bron byggs i Varvsstaden och blir en ny mötesplats vid vattnet och skapar ett nytt rörelsestråk mellan stadens äldre stadsdelar och Västra hamnen.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vindtunnel och ev sportanläggning i Hyllie, Malmö
Planer finns för att bygga en vertikal vindtunnel nära köpcentrumet Emporia. Man undersöker möjligheten att bygga en tunnel i området i kombination med en mindre sportanläggning med fyra padelbanor, centrumverksamhet samt kontor.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Projektet avser va-arbeten inom Almåsa Fritidsby- huvuddel 2 som omfattar: Förläggning av nya självfallsledningar drän-, dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar, uppförande och elanslutning av pumpstationer samt LPS-enheter. Objektet är beläget väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65. Projektet avser huvuddel 2 med option på huvuddel 3.
Ombyggnad av busstråk m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för ett bostadsområde som omfattar ca 300-400 lägenheter.
Ombyggnad av park Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser anläggande av huvuddel 1 av Hyllie stadsdelspark innehållande schakt/terrassering, VA och arbete för anläggande av grönstruktur, dvs planteringsytor för odling, träd och buskage. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. (Detta är första etappen av fyra.)
Anläggande av gata, va-ledningar m.m. vid Hyllie Boulvard, Malmö
Projektet avser cirka 850 m huvudgata mellan Almviksvägen och Pildamsvägen. Fyra styck busshållplatslägen. Fyra väderskydd. Sex styck ”vägbulor” GC-väg mellan Hyllie boulevard och Tygelsjöstigen (längs med Almviksvägens södra sida) ca 80 m. Vatten ca 790 m och spillvattenledningar ca 825 m. Dagvattenledning ca 850 m (dim 500 -1400 mm) inkl dagvattenutlopp till Vintriediket. Objektet är beläget i södra delen av Malmö i Hyllie. I norr och väster begränsas området av Tygelsjöstigen. I öster av Pildammsvägen och i söder av Vintriediket.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av korsningar samt färdigställandearbeten. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet omfattar komplett utbyte av samtliga gasledningar på Sjölunda avloppsreningsverk. De nuvarande gasledningarna som förbinder Sjölundas alla gaskomponenter är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvert- system. De nya ledningarna ska förläggas utomhus i mark för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage i framtiden.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Nybyggnad av luftelledning i Malmö
Byte av 130 kV-kabel ÖTA-FÅB M22.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
ÖTA-. Nytt 130/10 kV ställverk.
Färdigställande av byggator m.m.i Hyllie, Malmö
Projektet avser Iordningställande av byggator åt Fastighets- och gatukontoret vid Skrivaregatan i Hyllie. I entreprenaden ingår även en option för Skrivareparken, ett litet område intill byggområdet samt VA-arbeten åt VA SYD som utökar sitt ledningsnät i området.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Anläggande av temalekplats i Oxie, Malmö
Projektet avser anläggande av ny temalekplats i Oxie med inspiration från Bröderna Lejonhjärta genom världen Nangijala. Den nya lekplatsen har utformats genom tolkning av boken och i samråd med Astrid Lindgren AB. (Prefab lekutrustning samt specialdesignade byggnadsverk och lekutrustning). Objektets läge: Hanöhögaparken.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. (Detta är andra etappen av fyra.)
Exploateringsarbeten för radhus i Västra Klagstorp, Malmö
Avser exploateringsarbeten för nytt radhusområde som omfattar 76 bostäder. Avser anläggande av gator, va-arbeten, parker, lekplatser.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av ny byggata, grovterrassering, inklusive ledningsarbeten, dagvattendamm samt gång- och cykelväg. Tre fastigheter planeras inom området. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen.
Exploateringsarbeten för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett markområde som omfattar kontor och industriverksamhet.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Exploateringsarbeten för skola och LSS-boende i Bulltofta, Malmö
Avser exploateringsarbeten för skola och LSS-boende där arbetena omfattar anläggande av väg, va-ledningar, dagvatten, terrasseringsarbeten m.m.
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för anläggande av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Marksanering vid bilanläggning i Malmö
Avser option från 1632878. Projektet avser marksanering vid bilanläggning.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Avser sanering av mark vid skola.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser att infodra/strumpa spill- och dagvattenledningarna i Spelmansgatan och Lergöksgatan.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Entreprenadbesiktning hus i Region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år t o m 2024-12-31.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Ombyggnad av park Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser mindre åtgärder vid Rörsjöparken.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av markdisposition.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Rivning samt nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Tillbyggnad av bullerskärm vid terrass.
Tillbyggnad av ställverk i Malmö
Tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av plank i Malmö
Bygglov för anläggande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av 2 nätstationer/transformatorstationer för laddning av elbussar.
Nybyggnad av mast i Malmö
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation samt rivning av bifintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av stödmurar (öster om turbinbron).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av markparkering (avseende bil och cykelparkering) samt bullerplank.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser underhållsarbete samt reparation av brunn på västra sidan av Klaffbron.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser byte av stenplattor vid Mäster Johansgatansgatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten p.g.a inkoppling av avloppsservis.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten delar av Bergsgatan samt alla hållplatser båda riktningar.
Beläggningsarbeten av gator i Malmö
Avser asfalteringsarbete i rondellen Annetorpsvägen/ Lorensborgsgatan.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser fjärrvärmeareten.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll inom Malmö
Avser ramavtal gällande Konsulttjänst för Öresunds recipientkontrollprogram. Avtalets startdatum är 2021-01-01 och gäller i tre (3) år. Avtalet kan därefter förlängas med ett (1) år.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Skåne län
Ystad Jaktpaviljongsvägen, Nybrostrand V, Nybrostrand Badet, Hammenhög Mariedalsvägen, Simrishamn Backgatan.
Ändrad användning av friskvårdsanläggning i Malmö
Ändrad användning (utökad verksamhet friskvård).
Ändring till yogastudio i Malmö
Ändring av butik till yogastudio.
Åtgärder av vägräcke i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser att lägga ledning i gatan samt återställa kantsten.
Sanering av bilanläggning i Malmö
Projektet avser saneringsarbeten vid bilanläggning.
Åtgärder av befintlig miljö i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö Klagshamngsudden.
Åtgärder av gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser gatuåtgärder vid Friisgatan, delen N. Parkgatan-Kapellgatan. Uppskattad byggstart.
Gatuarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten vid Skeppsbyggaraegatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser åtgärder av gata samt inkoppling av va-ledningar.
Gatuarbeten i Malmö
Avser åtgärder av gata. Uppskattad kostnad.
Vägarbeten i Malmö
Avser åtgärder av gata. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser asfalteringsarbeten vid korsningen Lundavägen/Hornsgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser asfalteringsarbeten vid Lockars kyrkoväg.
Trädplantering m..m i Malmö
Avser ombyggnad/plantering av träd utanför butik.
Beläggningsarbeten i Malmö
Avser sten- och beläggningsarbeten vid Klågerupsvägen.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: