Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation mm.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföres löpande under 2019.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser förlängning av kaj i Lomma.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser VA-, mark- och belysningsarbeten i Karstorpsvägen (i anslutning till Pilgatan), Pilgatan (delen Karstorpsvägen-Rönngatan) och Vattenverksgatan/Barkgatan i Lomma,
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Anläggande av g/c-väg samt va-arbeten i Lomma
Avser anläggande av gång-och cykelväg samt va-arbeten i Lomma.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Uppgradering av nätstation i Lund
Avser byte av ställverk.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor. Igångsättning slutet av september 2018.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för byte av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för bytr av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för mur/plank för enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för upplag och mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Lomma
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: