Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Anläggande av torg m.m i Helsingborg
Avser nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytor, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande och en flyttbar väderskyddad cykelparkering. Torget ska ansluta till Järnvägsgatans gatustruktur med cykelvägar, övergångsställen och biltrafik/ korsning. Gestaltningen ska ansluta mot befintliga byggnader och entréer samt tillgänglighets anpassas. Platsen ska belysas med mast och stolpbelysning samt effektbelysning.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Ombyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av gatorna Bagaregatan, Hjalmar Forsbergs gata, Folkskolegatan, Tågagatan, Skogstorpsgatan och Färjemansgatan i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser option från projektnumer 1597830. Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Uppskattad kostnad.
Anläggande av station i Helsingborg
Projektet ligger vilande. Beslut om projektets genomförande ej taget. Avser till största del anläggningsarbeten såsom bil- och cykelparkeringar, väntskydd, mötesspår, gångtunnel. Dock ej någon stationsbyggnad.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Rivning-nyinstallation av konstgräsplaner, Helsingborg
Rivning och nyinstallation av 5 st konstgräsplaner.
Nya processtankar till Filbornaverket i Helsingborg
För ett projekt på Filbornaverket avser Öresundskraft att handla upp två styck tankar med volym på ca 70-100 m3 vardera. Själva inköpet planeras att genomföras i början av 2021. Tankarna ska vara konstruerade i glasfiberarmerad plast (preliminärt vinylester). Installation på Filbornaverket i Helsingborg är tänkt att ske under våren 2021 (preliminärt i maj). Leverans ska ske till Filbornaverket i Helsingborg.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Åtgärder av oljeledning VHV-FCI vid Västhamnsverket i Helsingborg
Projektet avser att montera ett bränslesystem för olja mellan anläggningarna Västhamnsverket och FC-Israel. Bränslesystemet ska transportera Biodiesel alternativt EO1 från två cisterner placerade på Västhamnsverket via en pumpstation till Västhamnsverkets pulverpanna och sedan vidare till en nära belägen anläggning, FC Israel, där oljeledningen ansluter mot en befintlig cistern. Projektet avser en entreprenad för oljeledning mellan två kraftvärmeanläggningar för transport av Biodieselolja vid Västhamnsverket i Helsingborg. Avser rörentreprenad för oljeledning VHV - FC som omfattar att installera pumpstationen samt uppförandet av bränslesystemets oljeledningar från cisternerna på Västhamnsverket till cisternen på FC-Israel. I entreprenaden ingår även schaktning, samtliga lyft, ställningar, återställande av mark och hårdgjorda ytor.
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Avser utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen, strax norr om Ödåkra i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser fortsatt byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Anläggande av elljusspår Pålsjöskog, Helsingborg
Avser nybyggnad av nytt elljusspår, uppdatering av befintligt elljus samt förläggning av nytt löparspår. Ledningslängd ca: 4000 meter. Option 1 avser uppdatering av befintligt elljus på GC väg monterade på stålstolpar med armatur littera L06. Option 2 avser Portalstolpar
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2021. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Objektet avser färdigställande gator och trottoarer inom fastigheten Filborna 36:9, Vildrosgatan och Lundbäcksgatan. I entreprenaden igår även en option avseende plantering av häck på fastigheten Miniatyren 13.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser färdigställande av gator i bostadsområde. Gatuyta ca: 15.000 m2. Entreprenaden omfattar mark-, va- samt elarbeten. Objektet är beläget i Rydebäck. Ca 14 km från Helsingborgs centrum.
Exploateringsarbeten för bostäder i Ringstorp i Helsingborg
Projektet avser anläggande av vägar, va-ledningar samt finplanering för 14 st radhuslägenheter.
Exploateringsarbeten för bl.a bostäder Rydeäck, Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder, skola m.m. Innefattar bland annat gator, VA, belysning, park, lekplats, dagvattenmagasin.m.m. Avser ca 10 ha markområde. Månsgård.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 5-6 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Uppförande av skateanläggningar i Helsingborg
Avser nybyggnad skateanläggningar inom Helsingborgs stad. Avser Husensjö, Gantofta och Viskstråket. Arbetena avser asfaltering, byggnadsverk (ramper, etc.), förankringar, betong gjutning och belysningsarbeten. Objekt Laröd ligger som option under projektnummer 1653004 Objektets läge: Husensjö ligger ca 1.5 km ifrån stadens centrum på en grönyta längs Jönköpingsgatan. Objekt Viskstråket ligger ca 1 km ifrån stadens centrum vid Olympiaskolan. Objekt Gantofta ligger ca 10 km ifrån stadens centrum på en grönyta i de södra delarna av Gantofta.
Kontaktledningsbyte mellan Ramlösa-Helsingborg
Byte av 23 st kontaktledningsstolpar, ca 3000 meter kontaktledning, 4 st bryggor.
Nya naturreservat i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
RFI underhållsmuddring/rensmuddring vid Helsingborgs hamn
Syftet med RFI:n är att få information gällande lämpligaste muddermetoden avseende miljö, effektivitet och pris.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Projektet avser anläggande av en mur vid Lägervägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Rosengård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av bro vid g/c-tunnel i Helsingborg
Avser renovering vi en bro över en gång- och cykelvägstunnel på Ängelholmsleden. Arbetena avser avser nytt tätskikt.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Planer finns för trygghetsåtgärder vid parkområde.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av ljusanordning, 5 st belysningsmaster.
Nybyggnad av damm i Helsingborg
Marklov för fördröjningsdammar.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank/bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank/skärm (kadettgatan 26a-e, 28a-b, 30a-d).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank/skärm.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av mast i Helsingborg
Bygglov för anläggande av radiomast/telemast med teknikbod.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av stödmur.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 18 m högt radiomast/telemast, rivning av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank kring uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/skärm (kadettgatan 32a-e, 34a-b, 36a-d).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/skärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av mur/stödmur.
Tillbyggnad av entré vid idrottshall i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad med entré - olympiahallen.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att lägga ny asfalt. Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Uppförande av skateanläggning i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1448920. Avser nybyggnad skateanläggning i Laröd Helsingborgs stad. Arbetena avser asfaltering, byggnadsverk (ramper, etc.), förankringar, betong gjutning och belysningsarbeten. Objekt Laröd ligger ca 6 km ifrån stadens centrum på en grönyta i de östra delarna av Laröd.
Nybyggnad av begravningsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av begravningsplats.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser anläggande av tvåstegsdike.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Brigadgatan 2-4.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Regementsvägen.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Vaktgatan 1-3.
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen söderut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen österut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Pilshulstsvägen vid Mariehällsrondellen.
Nybyggnad av bullerplank i Helsingborg
Avser nybyggnad av bullerplank.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Elinebergsvägen 1-9.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gärdesvägen 2, 4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kollebergagatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Linköpingsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ramlösavägen 87-99.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skaftgatan 1-63, 12,16,18.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skvadronsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stagneliusgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södertäljegatan 15-41, 16-42.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Hunnetorpsvägen.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Gåsebäcksvägen 2-10.
Ventilabyten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Inspektörsgatan.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Kvarnstensgatan 4.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Lokvägen 21 A-E samt 23 A-E.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Planteringsvägen 9-11.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Ramlösavägen 109-113, 110-114.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Rännarbanan 1-7, 8-10.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Åldermansgatan 2-24, 1-5.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bergögatan.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Björliden 18-30, 19-39.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: