Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Nybyggnad av fjärrkylaledningar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av fjärrkyleledningar av PE-material omfattande i dimension D250 cirka 660 kulvertmeter. Samti dimension D140 cirka 110 kulvertmeter. Objektet är beläget till största delen längs med Bredgatan mellan Västra Sandgatan och Rönnowsgatan i Helsingborg.
Ombyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Nybyggnad av slamanläggning vid NSR i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av slamanläggning vid NSR. Man avser att bygga en väderskyddad anläggning för mellanlagring av slam. (Lagerbyggnad för slam inkl. markarbeten).
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Rivning-nyinstallation av konstgräsplaner, Helsingborg
Rivning och nyinstallation av 5 st konstgräsplaner.
Dual fuel burners Västhamnsverket Helsingborg
The main scope of supply is to rebuild the fuel preparation, install new day bin for pulverized bio fuel, install new transport system to the burners, new fan system, new dual fuel burners and new bio oil system. The scope includes design, engineering, manufacturing, delivery and erection of all equipment and systems as well as the commissioning and final testing of the plant. The scope also includes training of the purchaser´s staff as well as operation and maintenance instructions for the plant.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av gatorna Bagaregatan, Hjalmar Forsbergs gata, Folkskolegatan, Tågagatan, Skogstorpsgatan och Färjemansgatan i Helsingborg.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Avser utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen, strax norr om Ödåkra i Helsingborg.
Anläggande av elljusspår Pålsjöskog, Helsingborg
Avser nybyggnad av nytt elljusspår, uppdatering av befintligt elljus samt förläggning av nytt löparspår. Ledningslängd ca: 4000 meter. Option 1 avser uppdatering av befintligt elljus på GC väg monterade på stålstolpar med armatur littera L06. Option 2 avser Portalstolpar
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Ombyggnad av park, Drottningshög, etapp 4 Helsingborg
Avser entreprenadarbeten för att färdigställa Grönkullaparken.
Exploateringsarbeten för bl.a bostäder Rydeäck, Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder, skola m.m. Innefattar bland annat gator, VA, belysning, park, lekplats, dagvattenmagasin.m.m. Avser ca 10 ha markområde.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Rååns vattenråd ska anlägga ett tiotal våtmarker och tvåstegsdiken enligt rapporten ”Plan för vattenvårdande åtgärder inom Rååns avrinningsområde” och söker nu en konsult som på vattenrådets uppdrag planerar och projekterar dessa åtgärder.
Kontaktledningsbyte mellan Ramlösa-Helsingborg
Byte av 23 st kontaktledningsstolpar, ca 3000 meter kontaktledning, 4 st bryggor.
Ramavtal avseende maskinservice, Helsingborg
Avser gällande service, reparation och köp av småmaskiner.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Uppförande av skateanläggningar i Helsingborg
Avser nybyggnad skateanläggningar inom Helsingborgs stad. Avser Husensjö, Gantofta och Viskstråket. Arbetena avser asfaltering, byggnadsverk (ramper, etc.), förankringar, betong gjutning och belysningsarbeten. Objekt Laröd ligger som option under projektnummer 1653004 Objektets läge: Husensjö ligger ca 1.5 km ifrån stadens centrum på en grönyta längs Jönköpingsgatan. Objekt Viskstråket ligger ca 1 km ifrån stadens centrum vid Olympiaskolan. Objekt Gantofta ligger ca 10 km ifrån stadens centrum på en grönyta i de södra delarna av Gantofta.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Projektet avser anläggande av en mur vid Lägervägen.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
RFI underhållsmuddring/rensmuddring vid Helsingborgs hamn
Syftet med RFI:n är att få information gällande lämpligaste muddermetoden avseende miljö, effektivitet och pris.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Rosengård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av bro vid g/c-tunnel i Helsingborg
Avser renovering vi en bro över en gång- och cykelvägstunnel på Ängelholmsleden. Arbetena avser avser nytt tätskikt.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Planer finns för trygghetsåtgärder vid parkområde.
Ombyggnad av djurpark i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av inomhusdjurpark/tropikariet.
Tillbyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av damm i Helsingborg
Marklov för fördröjningsdammar.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av plank.
Rivning av radiomast i Helsingborg
Rivningslov för rivning av radiomast/telemast.
Nybyggnad av gasverk i Helsingborg
Avser nybyggnad av gasanläggning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av stödmur.
Utvändigt underhåll av mur i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av mur.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för förlängning av mur.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Uppförande av skateanläggning i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1448920. Avser nybyggnad skateanläggning i Laröd Helsingborgs stad. Arbetena avser asfaltering, byggnadsverk (ramper, etc.), förankringar, betong gjutning och belysningsarbeten. Objekt Laröd ligger ca 6 km ifrån stadens centrum på en grönyta i de östra delarna av Laröd.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att gjuta om brobaneplattan, lägga ny asfalt och byta ut räcke. Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att lägga ny asfalt och justera avrinningen vid bron. Projektet avser även att lägga ny asfalt intill bron Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att lägga ny asfalt. Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Tillbyggnad av entré vid idrottshall i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad med entré - olympiahallen.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser anläggande av tvåstegsdike.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av G/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator.
Asfalteringsarbeten Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator. Objektets läge: Södergatan, busshållplats vid GA-torg.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten av parkering i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten vid tennisbana i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten vid tennisbana.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen söderut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen österut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Pilshulstsvägen vid Mariehällsrondellen.
Nybyggnad av bullerplank i Helsingborg
Avser nybyggnad av bullerplank.
Va-arbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser va-arbeten i Mörarp.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Backstugevägen, 1,4,7.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Ventilarbeten mm. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Elinebergsvägen 1-9.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gärdesvägen 2, 4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lantmätaregatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Linköpingsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lärkstigen 3-5, 2-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ramlösavägen 87-99.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skaftgatan 1-63, 12,16,18.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skiftesgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stagneliusgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södertäljegatan 15-41, 16-42.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Hunnetorpsvägen.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Lokvägen 21 A-E samt 23 A-E.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Planteringsvägen 9-11.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Ramlösavägen 109-113, 110-114.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Rännarbanan 1-7, 8-10.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Åldermansgatan 2-24, 1-5.
Ledningsarbeten i Helsingborg
Projektet avser ledningsarbeten vid Regementsvägen 3-20.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ryavägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid S:t Clemens gata 20-56.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid S:t Clemens gata 37-45
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sabelgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lägervägen 15-37.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Larmvägen 22.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hammarögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kopparmöllegatan 5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Falkenbergsgatan 1-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Varbergsgatan 1.
Va-arbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Videgatan 12-18, 13-15.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Björliden 18-30, 19-39.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Brigadgatan 2-4.
Ventilarbeten i Domsten, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Domsten.
Ventilarbeten i Döshult, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Döshult.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: