Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbro i stål med sex stöd varav två städ o öppet vatten som förbinder exploateringsområdet Oceanpiren med Knutpunktens parkeringsdäck. Objektets läge: Södra hamnbassängen, Helsingborgs hamn. Ca 1 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av biogasanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av gasanläggning på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Byggstart tidigast 2021. Projektet avser nybyggnad av kanal med 2 stycken tillhörande broar över kanalen. I projektet ingår även räcken samt belysning. Objektet är beläget i Helsingborg , ca 1 km från Helsingborgs centrum.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av järnvägsbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, nytt elskydd/räcke komplett med belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Totalyta beläggning ca: 880 m2 (inkl. ramper på mark och på bro) Brolängd ca 60 m. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Avser avser nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/500 omfattande cirka 450 meter genom schakt och svetsgropar, innefattar även nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/400 cirka 80 meter genom schaktfri förläggning under järnväg. Omfattar även alla nödvändiga arbeten med fjärrvärmerör, svetsning, skarvisolering etc.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Exploateringsarbeten för industriområde i Väla, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.. Tomtyta: 150000 m2. Projektet kommer att etappindelas.
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Nybyggnad av pendlarparkering vid Ramlösa och Rydebäcks station, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av en pendlarparkering vid Ramlösa station, ca 3 km från Helsingborgs centrum samt nybyggnad av en pendlarparkering vid Rydebäcks station, ca 12 km från Helsingborgs centrum
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för industriområde.
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Nybyggnad av mur, Helsingborg
Avser nybyggnad av murar på refug längs Södra Stenbocksgatan. Nybyggnation av refug med granitkantstöd och smågatsten inom en del av sträckan sam nya murar inom Eneborgsplatsen. Objektet avser även ombyggnation av va-ledningar inom området samt Va-sanering.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av parkområde med ny belysning, gångstigar, planteringsarbeten m.m. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning. Objektets läge: Kadettgatan 9, Birkagatan 230, Riddaregatan 236, Lindforsgatan 241, Sandåkersgatan 254 samt Rosenzinksgatan 400.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Anläggande av cykelbana, busshållplatser m.m. i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana, gångstigar, busshållplatser, planteringar, belysning och utrustning. Objektets läge: Gantofta, ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser renovering av ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anläggande ny vattenledning.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad. 1. Planteringen, Triangelskogen 2. Pålstorp, Kvartettgatan 3. Mörarp, Sofiagatan 4. Gantofta, Dalsläntegatan 5.315 Gantofta, Timjansgatan 6. 321 Vallåkra, Bokstigen 7. 341 Rydebäck, Tryggögatan 8. Påarp, Lokvägen
Va-arbeten i Helsingborg
Avser byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Skvadronsgatan, Artillerigatan och Kjällstorpsgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 500 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Västeviksgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 380 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
RFI-avseende miljökrav markentreprenörer
Inför kommande upphandling av markentreprenörer vill Helsingborgs Stad få in synpunkter från leverantörer avseende vissa miljökrav.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avse fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avser ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av gasverk i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av gasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Anläggande av mur samt belysning.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt nya refuger. Uppskattad kostnad.
Förbättringar av belysning i Helsingborg
Avser komplettering av belysning i Carl Öhrns gatas grönområde.
Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborg
Avser spolning av huvudvattenledningar inom Helsingborgs kommun. Först ut är Rydebäck och därefter kommer Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg.
Ombyggnad av gata i Påarp, Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan.
Upprustning av lekplats Helsingborg
Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Fjärestadsvägen 334-363. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Ola Pärs väg. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Vallåkra, Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Östra Fjärestadsvägen 5,13,19. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gullregnsgatan 13-29 samt 18-28.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Brunnsvägen 24-34, 38-50 samt 65-87.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sofiebergsvägen 81 A-D samt 83 A-D.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.
Hastighetsdämpande åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan.
Åtgärder av gata i Ramlösa, Helsingborg
Projektet avser att bygga hastighetsdämpande passage med övergångsställe över Södra Brunnsvägen till och från entrén till Ramlösa brunnspark vid Rosenschöldsgatan. I projektet ingår även nybyggnad av refuger.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga två upphöjda gång- och cykelpassager över Grenadjärsgatan respektive Kurirgatan i närheten av macken vid Ängelholmsleden.
Åtgärder av gång- och cykelöverfarter i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda gång- och cykelöverfarter vid busshållplatserna som ligger i anslutning till trafikplatsen över Ängelholmsleden.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att måla gång- och cykelfält på båda sidorna av Kastellgatan respektive Muskötgatan. Man gör även parkeringsmöjligheter som finns i mittrefugerna i de båda gatorna tydligare genom att måla parkeringsrutor och sätta upp skyltar.
Åtgärder av dag- och spillvattenlednignar i Helsingborg
Projektet avser omkopplingsarbeten på dag- och spillvattennätet.
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bogesundsgatan 68-82.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Tågagatan 4-12, 7-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Birkagatan 139-167.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Drottninggatan 35, 96, 98 samt 100.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser inkoppling av va-ledningar.
Inkoppling av ventiler i Helsingborg
Avser inkoppling av ventiler vid Berga allé 3.
Inkoppling av ventiler i Helsingborg
Avser inkoppling av ventiler vid Kadettagatan 42-48.
Grävningsarbeten m.m i Helsingborg
Avser grävningsarbeten samt lagning av huvudventil vid Alvägen.
Grävningsarbeten m.m i Helsingborg
Avser grävningsarbeten samt lagning av huvudventil vid Flädervägen.
Grävningsarbeten m.m i Helsingborg
Avser grävningsarbeten samt lagning av huvudventil vid Kastanjevägen
Grävningsarbeten m.m i Helsingborg
Avser grävningsarbeten samt lagning av huvudventil vid Rönnvägen.
Grävningsarbeten m.m i Helsingborg
Avser grävningsarbeten samt lagning av huvudventil vid Skolvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bjuvsleden 1 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Pålsjögatan 36.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rybsgatan 9 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Råggatan 9-10 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Senapsgatan 9 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kontrollörsgatan 8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tågagatan 58-66.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vetegatan 9-10 i Helsingborg.
Va-arbeten i Ramlösa, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Julinsgatan 10-24 samt 1-23 i Ramlösa.
Ventilarbeten i Ramlösa, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Julinsgatan 10-24 samt 1-23 i Ramlösa.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Färjemansgatan 5-13 o 8-14.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Alegatan 32 B. Uppskattad kostnad.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Aschebergsgtan 4-12, 5. Ingen kostnadsuppgift.
Ventilarbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bjuvsleden 26-28 i Mörarp.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Byalagsgatan 3-21, 4-24. Uppskattad kostnad.
Ventilarbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Gruvgatan 1 i Mörarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: