Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Ombyggnad av järnväg för höjd hastighet mellan Helsingborg-Teckomatorp
Spår och växelbyte. 30 km långt spår. 2 växelbyten i Billeberga, upprustning av plankorsningar, dikesrensning mm.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av allmän platsmark med gator, gångvägar, kajpromenad, planteringar, VA samt platser för uteserveringar och umgänge. I projektet ingår även belysning och anläggande av konstruktioner. Fontän-anläggning och parkyta med tillhörande teknikbrunnar för VA och bevattning.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Nybyggnad av slamanläggning vid NSR i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av slamanläggning vid NSR. Man avser att bygga en väderskyddad anläggning för mellanlagring av slam. (Lagerbyggnad för slam inkl. markarbeten).
Exploateringsarbeten för industriområde i Väla, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.. Tomtyta: 150000 m2. Projektet kommer att etappindelas.
Anläggande av ö i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser byggande av ö för exploatering mellan Oceanpiren och Oslopiren. En förutsättning för projektet är att de massor som schaktas ur i samband med anläggandet av Landborgskopplingen (ett nytt parkeringsgarage som planeras i centrala Helsingborg) ska användas för att anlägga ön. Uppskattad byggstart.
Markarbeten inför nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 4 st villatomter i Tinkarpsbacken.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841. Uppskattad kostnad.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Dual fuel burners Västhamnsverket Helsingborg
The main scope of supply is to rebuild the fuel preparation, install new day bin for pulverized bio fuel, install new transport system to the burners, new fan system, new dual fuel burners and new bio oil system. The scope includes design, engineering, manufacturing, delivery and erection of all equipment and systems as well as the commissioning and final testing of the plant. The scope also includes training of the purchaser´s staff as well as operation and maintenance instructions for the plant.
Rivning-nyinstallation av konstgräsplaner, Helsingborg
Rivning och nyinstallation av 5 st konstgräsplaner.
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser fortsatt byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av nya odlingslotter med tillhörande parkeringsyta och vattenförsörjning. Objektet är beläget i södra Helsingborg i området Ramlösa, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Västeviksgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 380 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Skvadronsgatan, Artillerigatan och Kjällstorpsgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 500 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av parkområde med ny belysning, utegym, aktivitetsytor, planteringar och möblering samt upprustning av tennisbana. Yta ca: 1500 m2 Ledningslängd ca: 700 m för belysning Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Uppförande av skateanläggningar i Helsingborg
Avser skateanläggningar inom Helsingborgs stad. Byggplatser är ej fastställda.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Anläggande av cykelbana, busshållplatser m.m. i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana, gångstigar, busshållplatser, planteringar, belysning och utrustning. Objektets läge: Gantofta, ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västra Skåne
Uppdraget omfattar 29 objekt som avser nybyggnad av 4 tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av 25 befintliga busshållplatser.
Ramavtal avseende maskinservice, Helsingborg
Avser gällande service, reparation och köp av småmaskiner.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Cykelförbättringar i Helsingborg
Projektet avser att höja säkerheten samt tydligenheten för cyklister förbi Helsingborgs Arena. Detta genom att hällar på 110 m cykelbana över torgytan läggs om enligt annat mönster. Norra infarten, förses med upphöjd gc-passage. Södra infarten målas om. Objektet är beläget vid Helsingborgs arena utmed Mellersta stenbocksgatan i Helsingborg. Ca 1,5 km från Helsingborgs centrum.
RFI-avseende miljökrav markentreprenörer
Inför kommande upphandling av markentreprenörer vill Helsingborgs Stad få in synpunkter från leverantörer avseende vissa miljökrav.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avse fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Hittarpsvägen, utanför Laörds nya skola, med nya gångbanor, farthinder samt ny belysning.
Nybyggnad av begravningsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av begravningsplats.
Tillbyggnad av perrong i Helsingborg
Bygglov för anläggande av murar, perrongtak och strålkastare.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov för anläggande av radiomast/telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning bef.
Nybyggnad av gasverk i Helsingborg
Avser nybyggnad av gasanläggning.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprust(ning av lekplats samt komplettering av belysning vid Gantofta, Timjansgatan. (ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning lekplats samt komplettering av belysning vid Planteringen,Triangelskogen. (Ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020)
Upprustning av lekplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning inom Rydebäck, Tryggögatan. (ngår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Påarp Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning inom Påarp, Lokvägen. ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Dalsläntegatan i Gantofta. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Sofiagatan, Mörarp. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Vallåkra, Bokstigen. (ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplstas samt komplettering av belysning vid Pålstorp, kvartettgatan. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gullregnsgatan 13-29 samt 18-28.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Brunnsvägen 24-34, 38-50 samt 65-87.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sofiebergsvägen 81 A-D samt 83 A-D.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser anläggande av nya va-ledningar vid Skaragatan och vändplanen vid Rosengårdens centrum.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Ängsstigen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vetegatan 9-10 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Åvångsgatan 1-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten del av Vallåkravägen 654-660.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Backstigen.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bokstigen.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Dalstigen.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Hyllestigen.
Va-arbeten i Ramlösa, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Julinsgatan 10-24 samt 1-23 i Ramlösa.
Ventilarbeten i Ramlösa, Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Julinsgatan 10-24 samt 1-23 i Ramlösa.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Norra Vallåkravägen 7-109 o 2-54.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Tallstigen 1-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Storögatan 51. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sturegatan 9-23, 20-28. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Hagtornsgatan 32-48 och 35-51.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Telegatan 3-9, 2-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tulegatan 20.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rektorsgatan 1-9, 18-22.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rybsgatan 9 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Råggatan 9-10 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Senapsgatan 9 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Signetorpsvägen 17, 18 A o B i Kattarp.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skogstorpsvägen 1-13, 2-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sockengatan 49-59.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sockengatan 50-52.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drottninggatan 69.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Hudiksvallsgatan 47.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kontrollörsgatan 4,6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kopparmöllegatan 4-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kummelgatan 1-5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lindhultsgatan 1-25.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Luleågatan 42.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser va-arbeten som avser omkoppling av ny vattenledning vid Cederströmsgatan 1-3, 2-8.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser va-arbeten som avser omkoppling av ny vattenledning vid Drottninggatan 69-95, 126-136.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bjuvsleden 1 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser omkoppling av ny vattenledning vid Gröningen norra 1-31. Uppskattad kostnad.
Omkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Gasverksgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser inkoppling av va-ledningar.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Jönköpingsgatan 66-76, 49-57.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Sofiebergsvägen 31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: