Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av allmän platsmark med gator, gångvägar, kajpromenad, planteringar, VA samt platser för uteserveringar och umgänge. I projektet ingår även belysning och anläggande av konstruktioner. Fontän-anläggning och parkyta med tillhörande teknikbrunnar för VA och bevattning.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Byggstart tidigast 2021. Projektet avser nybyggnad av kanal med 2 stycken tillhörande broar över kanalen. I projektet ingår även räcken samt belysning. Objektet är beläget i Helsingborg , ca 1 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av kaj i Helsingborg
Projektet avser renovering och förstärkning av kajkonstruktion.
Nybyggnad av fjärrkylaledningar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av fjärrkyleledningar av PE-material omfattande i dimension D250 cirka 660 kulvertmeter. Samti dimension D140 cirka 110 kulvertmeter. Objektet är beläget till största delen längs med Bredgatan mellan Västra Sandgatan och Rönnowsgatan i Helsingborg.
Ombyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nypongatan 22-28.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av slamanläggning vid NSR i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av slamanläggning vid NSR. Man avser att bygga en väderskyddad anläggning för mellanlagring av slam. (Lagerbyggnad för slam inkl. markarbeten).
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av gatorna Bagaregatan, Hjalmar Forsbergs gata, Folkskolegatan, Tågagatan, Skogstorpsgatan och Färjemansgatan i Helsingborg.
Rivning-nyinstallation av konstgräsplaner, Helsingborg
Rivning och nyinstallation av 5 st konstgräsplaner.
Dual fuel burners Västhamnsverket Helsingborg
The main scope of supply is to rebuild the fuel preparation, install new day bin for pulverized bio fuel, install new transport system to the burners, new fan system, new dual fuel burners and new bio oil system. The scope includes design, engineering, manufacturing, delivery and erection of all equipment and systems as well as the commissioning and final testing of the plant. The scope also includes training of the purchaser´s staff as well as operation and maintenance instructions for the plant.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Avser utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen, strax norr om Ödåkra i Helsingborg.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bl.a bostäder Rydeäck, Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder, skola m.m. Innefattar bland annat gator, VA, belysning, park, lekplats, dagvattenmagasin.m.m. Avser ca 10 ha markområde.
Anläggande av elljusspår Pålsjöskog, Helsingborg
Avser nybyggnad av nytt elljusspår, uppdatering av befintligt elljus samt förläggning av nytt löparspår. Ledningslängd ca: 4000 meter. Option 1 avser uppdatering av befintligt elljus på GC väg monterade på stålstolpar med armatur littera L06. Option 2 avser Portalstolpar
Ramavtal avseende maskinservice, Helsingborg
Avser gällande service, reparation och köp av småmaskiner.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Kontaktledningsbyte mellan Ramlösa-Helsingborg
Byte av 23 st kontaktledningsstolpar, ca 3000 meter kontaktledning, 4 st bryggor.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Projektet avser anläggande av en mur vid Lägervägen.
RFI-avseende miljökrav markentreprenörer
Inför kommande upphandling av markentreprenörer vill Helsingborgs Stad få in synpunkter från leverantörer avseende vissa miljökrav.
Cykelförbättringar i Helsingborg
Projektet avser att höja säkerheten samt tydligenheten för cyklister förbi Helsingborgs Arena. Detta genom att hällar på 110 m cykelbana över torgytan läggs om enligt annat mönster. Norra infarten, förses med upphöjd gc-passage. Södra infarten målas om. Objektet är beläget vid Helsingborgs arena utmed Mellersta stenbocksgatan i Helsingborg. Ca 1,5 km från Helsingborgs centrum.
Uppförande av skateanläggningar i Helsingborg
Avser skateanläggningar inom Helsingborgs stad. Avser bl.a i Laröd, Husensjö, Gantofta.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Hittarpsvägen, utanför Laörds nya skola, med nya gångbanor, farthinder samt ny belysning.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Rosengård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av bro i Helsingborg
Avser renovering av bro där man byter ytskikt, lägger ny asfalt samt byter ut delar av räcket på bron.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Marklov för anläggning av skatebana, husensjö skate spot.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Marklov för anläggning av skatebana, laröd parkmark skate spot.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Planer finns för trygghetsåtgärder vid parkområde.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av plank.
Rivning av radiomast i Helsingborg
Rivningslov för rivning av radiomast/telemast.
Nybyggnad av gasverk i Helsingborg
Avser nybyggnad av gasanläggning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av mur i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av mur.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för förlängning av mur.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av entré vid idrottshall i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad med entré - olympiahallen.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att gjuta om brobaneplattan, lägga ny asfalt och byta ut räcke. Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att lägga ny asfalt och justera avrinningen vid bron. Projektet avser även att lägga ny asfalt intill bron Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Renovering av g/c-bro i Rydebäck, Helsingborg
Arbetena avser att lägga ny asfalt. Objektets läge: över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck.
Ombyggnad av park, Helsningborg
Avser entreprenadarbeten för att färdigställa Grönkullaparken.
Nybyggnad av begravningsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av begravningsplats.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser anläggande av tvåstegsdike.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator.
Asfalteringsarbeten Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator. Objektets läge: Södergatan, busshållplats vid GA-torg.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten av parkering i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten vid tennisbana i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten vid tennisbana.
Nybyggnad av bullerplank i Helsingborg
Avser nybyggnad av bullerplank.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Avser reparation/beläggningsarbeten av gator.
Va-arbeten i Domsten, Helsingborg
Avser va-arbeten på avloppsledning i Domsten.
Va-arbeten i Hittarp, Helsingborg
Avser va-arbeten på avloppsledning i Hittarp.
Va-arbeten i Laröd,Helsingborg
Avser va-arbeten på avloppsledning i Laröd.
Va-arbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser va-arbeten i Mörarp.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Backstugevägen, 1,4,7.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Ventilarbeten mm. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Klappebvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skiftesgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Snöbollsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sundstorget 1-7, 8-10.
Va-arbeten i Görarp, Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Södergårdsvägen 1-13, 4-14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Södra Brunnsvägen 1,7.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planteringsvägen 11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Ramlösavägen 128.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lantmätaregatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Lindforsgatan 11-37, 4-46.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lärkstigen 3-5, 2-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Mossagårdsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Carl Öhrns gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Döshultsvägen 505.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Elias Follins gata 20.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Fjärdingsmansgatan 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fäktmästaregatan 1-10.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sigridsgatan 2-12, 3-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Övre Långvinkelsgatan 86-94.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kopparmöllegatan 5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Grönkullagatan 29.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Dalgatan 5-17, 21.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ryavägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid S:t Clemens gata 20-56.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid S:t Clemens gata 37-45
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Andesitgatan.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Kjällstorpsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: