Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser fortsattfärdigställande av ytor som finns kring bostäder, hotell och kongress. Avser färdigställande av kajpromenad, gator, torg samt parkstråk kring bostadskvarteret, fastighet Kvick 1. Objektets läge: Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Avser avser nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/500 omfattande cirka 450 meter genom schakt och svetsgropar, innefattar även nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/400 cirka 80 meter genom schaktfri förläggning under järnväg. Omfattar även alla nödvändiga arbeten med fjärrvärmerör, svetsning, skarvisolering etc.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Trädgårdsgatan.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Exploateringsarbeten för bostäder och kontor i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostads- och kontorsområde. Detaljplaneärende. Saneringsentreprenör anlitas via ramavtal.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering på Tågaborg samt del av Drottninggatan.
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Anläggande av station i Helsingborg
Projektet ligger vilande. Beslut om projektets genomförande ej taget. Avser till största del anläggningsarbeten såsom bil- och cykelparkeringar, väntskydd, mötesspår, gångtunnel. Dock ej någon stationsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig lekplats. Yta: ca 1700 m2. Objektet är beläget 1 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av pendlarparkering vid Ramlösa och Rydebäcks station, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av en pendlarparkering vid Ramlösa station, ca 3 km från Helsingborgs centrum samt nybyggnad av en pendlarparkering vid Rydebäcks station, ca 12 km från Helsingborgs centrum
Mötesplatser på kajerna i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. Uppskattad igångsättning.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Nybyggnad av mur, Helsingborg
Avser nybyggnad av murar på refug längs Södra Stenbocksgatan. Nybyggnation av refug med granitkantstöd och smågatsten inom en del av sträckan sam nya murar inom Eneborgsplatsen. Objektet avser även ombyggnation av va-ledningar inom området samt Va-sanering.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning. Objektets läge: Kadettgatan 9, Birkagatan 230, Riddaregatan 236, Lindforsgatan 241, Sandåkersgatan 254 samt Rosenzinksgatan 400.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nubyggnad av lekplats på Dalhem, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats, 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana, planteringar, grillplatser, möblering och belysning i parkområde. Yta ca 2000 kvm. Ledningslängd ca: 1100 m för belysning. Gatulängd ca: 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser renovering av ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anläggande ny vattenledning.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Anläggande av cykelbana, busshållplatser m.m. i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana, gångstigar, busshållplatser, planteringar, belysning och utrustning. Objektets läge: Gantofta, ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Exploateringsarbeten för bl.a bostäder Rydeäck, Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder, skola m.m. Innefattar bland annat gator, VA, belysning, park, lekplats, dagvattenmagasin.m.m. Avser ca 10 ha markområde.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser förnyelse av va-ledningar vid del av Drottninggatan vid Fria bad mellan Ehrensvärdsgatan och Petter Pihls gata.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avse fortsatt ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Avser ombyggnad delar av Kadettgatan på Västra Berga. Avser anläggande av gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av deponigassytem Filborna i Helsingborg
Avser uppgradering av deponi med bla installation av brunnshuvuden, anslutning av gasbrunnar till reglerstationer och huvudledning, installation av reglerstationer, anläggning av avvattningsbrunnar, uppmärkning och skyltning av brunnar, ledningar och reglerstationer mm.
Nybyggnad av biogasanläggning i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av gasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering - 50-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Anläggande av mur samt belysning.
Anläggande av tvåstegsdike i Bårslöv, Helsingborgs kommun
Projektet avser anläggande av ett cirka 300 meter långt tvåstegsdike intill kulverterat dikningsföretag för att öka möjligheten för fiskvandring, öka biologiska mångfalden på sträckan samt att i möjlig mån minska näringspåverkan i Råån. Objektets adress är fastighet Bårslöv 1:4 söder om Bårslöv i Helsingborgs kommun.
Förbättringar av belysning i Helsingborg
Avser komplettering av belysning i Carl Öhrns gatas grönområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt nya refuger. Uppskattad kostnad.
Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborg
Avser spolning av huvudvattenledningar inom Helsingborgs kommun. Först ut är Rydebäck och därefter kommer Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg.
Ombyggnad av gata i Påarp, Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan.
Upprustning av lekplats Helsingborg
Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering vid Tågagatan.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Anbud infordras gällande konsultuppdrag för Framtidens belysning mm i Malmö
Avser ett omfattande och komplext projekt som berör många delmoment för att Helsingborgs stad ska uppnå framtidsynen för Framtidens belysning och IoT (sakernas internet), se AUC.1. Det innebär bl.a. att konsulten ska forma en konstellation av nödvändiga kompetenser (med egna resurser alternativt tillsammans med underkonsulter), inom områden som drift och underhåll samt planläggning av reinvestering av gatubelysningen, styrning av belysning, design av belysningsutrustning och ljus, geografisk information i ArcGIS-miljö eller den GIS-miljö beställaren vid var tid har, utveckling och implementering av IoT samt upphandling enligt LOU av entreprenader och konsultuppdrag.
Ramavtal gällande konsult för övergripande konsekvensbeskrivning mm i Helsingborg
Helsingborgs stad avser att upphandla en konsult för övergripande konsekvensbeskrivning och för strategisk miljöbedömning för översiktsplan 2021.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.
Hastighetsdämpande åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan.
Åtgärder av gata i Ramlösa, Helsingborg
Projektet avser att bygga hastighetsdämpande passage med övergångsställe över Södra Brunnsvägen till och från entrén till Ramlösa brunnspark vid Rosenschöldsgatan. I projektet ingår även nybyggnad av refuger.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga två upphöjda gång- och cykelpassager över Grenadjärsgatan respektive Kurirgatan i närheten av macken vid Ängelholmsleden.
Åtgärder av gång- och cykelöverfarter i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda gång- och cykelöverfarter vid busshållplatserna som ligger i anslutning till trafikplatsen över Ängelholmsleden.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att måla gång- och cykelfält på båda sidorna av Kastellgatan respektive Muskötgatan. Man gör även parkeringsmöjligheter som finns i mittrefugerna i de båda gatorna tydligare genom att måla parkeringsrutor och sätta upp skyltar.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Fjärestadsvägen 334-363. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Ola Pärs väg. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Vallåkra, Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Östra Fjärestadsvägen 5,13,19. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Avser reparation/beläggningsarbeten av gata. Uppskattad kostnad.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Drottninggatan 35, 96, 98 samt 100.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Tågagatan 4-12, 7-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Birkagatan 139-167.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Björnbärsgatan 8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bogesundsgatan 68-82.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jonstorpsvägen 361-485, 380-448. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jönsköpingsgatan 31-37 och 42-56. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Kungsgårdsvägen. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Mariedalsvägen. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Veingegatan 7. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid örebrogatan 30-32. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Flemminggatan 1 A o B.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hudiksvallsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl X Gustavs gata 43-49 samt 50-54.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Krusbärsgatan 1-7 o 4-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Motalagatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Mullbärsgatan 10.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Olsgårdsgatan 17-23.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Olsgårdsgatan 20.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piteågatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piteågatan. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av dag- och spillvattenlednignar i Helsingborg
Projektet avser omkopplingsarbeten på dag- och spillvattennätet.
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tågagatan 58-66.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Pålsjögatan 36.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: