Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Sanering av mark mm vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator Det är 3 Huvuddelar i denna del: - HD Schakt gasverksfastigheten m.fl. - HD Termisk behandling - HD Gator
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Nybyggnad av väg mm i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Utveckling av hamn i Norrköping
Detta projekt: Förberedande arbeten inför muddringsentreprenad och hamnbyggnadsverkentreprenad. Sanering av föroreningar på land och i anslutning mot vatten, röjning av vegetation och vass, borttagning av träds- och buskars rotsystem. Provisorisk väg och etableringsyta samt framdragning av VA. Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 1
Vatten- och avloppsanläggningar samt gator med belysning. Detta projekt är etapp 1 av totalt fem planerade etapper. När alla etapper är genomförda kommer cirka 300 friliggande bostäder och cirka 150 lägenheter att stå klara.
Nybyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park i stadsdelen Berget i samband med bostadsbyggandet mellan St. Persgatan och Kvarngatan samt breddning av Trappan Klockgjutaregatan. Hemvärnet är en grönyta på Väster (Berget) som är i stort behov av utveckling och upprustning. Området har offentliga ytor kring strömmen i Industrilandskapet men saknar gröna offentliga rum. Inom stadsdelen saknas ytor tillräckligt stora för en stadsdelspark vilket skapar ett stort behov av att utveckla de lokala grönytor som finns.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 2
Avser utförande av markarbeten, kabelförläggning samt installationer av 3 st. fabriksfabricerade moduler innehållande, 22kV ställverk, förläggning av 22kV kabel och kontrollutrustning, och därtill även kompletteringar av befintlig omformarstation.
Nybyggnad av GC-väg mm i park, Norrköping
Pryssgårdsparken GC-väg och dagvattendamm
Ny och tillbyggnad av vägar i Norrköping
Projektet omfattar förlängning av Ramshällsvägen inkl. VA och belysning samt utbyggnad av Granuddsvägen inkl. belysning.
Exploatering för villor i Fyrby, Norrköping
ca 80 st villatomter som man säljer till privatpersoner.
Nybyggnad av park i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av park i Norrköping
Nybyggnad av park.
Nybyggnad av väg och VA i Norrköping etapp 2 a
Nybyggnad av grusväg ca 150 m och nytt VA.
Nybyggnad av bullerskärm i Norrköping
Ny bullerskärmen ca 220 M för att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Underhåll av trappa i Norrköping
Breddning av trappa med markvärme.
Ombyggnad av parkeringsplats i Arkösund
Bättre standard med fler parkeringsplatser.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Nybyggnad av parkering och GC-väg
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är Skvallertorget, passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan och passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan där den sistnämnda passagen ligger som en option.
Förlängning av väg mm i Norrköping
Trottoarer, belysning mm
Nybyggnad av bryggdäck i Norrköping
Projektet omfattar byggnation av ett nytt bryggdäck som ska byggas i strömmen. Bryggdäcket som är båtformat och ca 340 kvadratmeter stort ska grundläggas på stålpålar ner till fast berg.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Norrköping
Uppförande av fjärrvärmeverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete för in- och utfart.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete för upplag och parkeringsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; schaktning för marksanering samt arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Uppförande av lekplats.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation och transformatorkiosk samt markarbete (ostlänken, delprojekt kardonbanan).
Nybyggnad av staket i Norrköping
Uppförande av staket samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Uppförande av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av teknikhus, transformatorstation,nätstation samt markarbete (ostlänken, delprojekt kardonbanan).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av 2 teknikhus och 2 transformatorstationer (ostlänken, delprojekt kardonbanan) Händelö 2:41.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga med uteservering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerskyddsskärm samt markarbete (ostlänken, delprojekt kardonbanan).
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrköping
Strandskyddsprövning för anläggande av parkourbana.
Tillgänglighetsanpassningar vid Hästskodammens strand, Norrköping
Tillgänglighetsanpassningar vid Hästskodammens strand.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Bryggan kommer att anläggas utanför Gamla Tullhuset 1. Det finns en idé om att upplåta bryggan tillfälligt sommartid för uteservering för den restaurang som kommer att etableras i Gamla Tullhuset.
Ombyggnad av brygganläggning i Norrköping
Avser rivning och nybyggnad av två nya helbetongbryggor med förtöjningsbommar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: