Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel med tillhörande teknikhus. Mark, el, signal och telearbeten.
Nytt industrispår i Norrköping
Nytt industrispår, Malmölandet
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping etapp 2B
Nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnation av GC-väg i Svärtinge, Norrköping
ny gång- och cykelväg längs norra sidan av Finspångsvägen, från Tingsbrötsvägen och ca 4 km västerut till gränsen mot Finspångs kommun. I åtagandet ingår även gatubelysning samt dagvattenhantering längs sträckan.
Spårbyte mm i Norrköping
Spårbyte Värmlandsgatan inklusive tillgänglighetsanpassning av hållplatser, förstärkning av plankorsning Riksvägen.
Utveckling av bad i Himmelstalund mm Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, ny reningsanläggning, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark. Renovering av gamla Strömbadet genom uppförande av nya bryggor, anläggande av strandpromenad samt renovering av befintlig brygga. Option om att uppföra trägradänger och byta ytskikt runt bassängområdet.
VA utbyggnad i Vånga, Norrköpings kommun
Entreprenaden består av överföringsledningar för vatten och avlopp ca 1800 m från Vånga tätort till området Vånga Sund plus fördelningsnät i området till respektive fastighetsgräns. På överföringsledningen räknar vi med att ca 1400 m kan utföras med hjälp av styrd borrning. Entreprenaden avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Alla avloppsanslutningar är i form av självfallsavlopp. Objektet innefattar även två avloppspumpstationer i området Vånga Sund.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Det är fyra större byggnader (hus 4, 6, 7 och 8) ett sprängmedelsförråd och enklare träkonstruktioner mellan byggnad 7 och 8 som ska rivas. Byggnaderna ska generellt rivas ner till underkant källargolv eller till underkant betongkonstruktion. Förutom del av källarvägg och källargolv i byggnad 7 där del mot Saltängsgatan ska sparas som stödmur för Saltängsgatan av stabilitetskäl.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Göta kanal
Entreprenaden avser utförande av drift och underhåll på 18 st öppningsbara broar (16 st vägbroar och 2 st järnvägsbroar) över Göta kanal. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Nybyggnad av torg i Norrköping
Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår också arbetet med att anlägga en ny park samt en uppdatering av Sveatorget.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
17 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 321936
Anläggning av park/lekplats samt ombyggnation torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1
Avser anläggande av ny park, lekplats, byggnation av ett mindre torg samt renovering av befintlig gata. Området avser Tunnbindaregatan och Mjölnareparken.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ny station 130/10kv i Norrköping
Ny station 130/10kv
Ombyggnad av gata i Norrköping
Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Nyanläggning av park vid Hästskodammens strand, Norrköping
Avse nyanläggning av park vid Hästskodammens strand samt tre optioner. Option 1 består av brygga i gallerdurk i anslutning till sittgradäng vid Hästskodammens strand. Option 2 består av belysning på Kråkholmen. Option 3 består av vattenspruta vid Hästskodammens strand.
Relining av S 1400-ledning i Inre Hamnen, Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av S1400-ledning i inre hamnen i Norrköping. Arbetet avser bl a anpassning till befintlig anläggning samt leverans, montage, installation och driftsättning.
Nybyggnad av väg i Norrköping
Granuddsvägen kommer att byggas ut mellan Ramshällsvägen och Västerbyholmvägen.
Rivning av branddammar i Norrköping
Uppdraget omfattar rivning av fem stycken branddammar i Norrköpings kommun. Av dessa är två stycken gjutna i betong, en är en överbyggd grop av träkonstruktion och två är grävda gropar i marken. De olika branddammarna är belägna i Skärlöta, Kårtorp, Tingstad, Strömsfors och Kuddby.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Förbättring av pendlarparkering i Norrköping
Förbättringar till en bättre standard med fler parkeringsplatser och en tryggare belysning. För att erbjuda säkra cykelparkeringar kommer låsbara cykelboxar att finnas på platsen.
Ombyggnad av rondell i Norrköping
Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen Packhusrondellen samt vid en passage över Norra promenaden österut från Rondellen.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är: Skvallertorget, Passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan samt Passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten.
Nybyggnad av bullerskärm i Norrköping
Ny bullerskärmen för att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Nybyggnad av bryggdäck i Norrköping
Markarbeten, grundläggning och byggnation av bryggdäck med tillhörande belysningsanläggning vid Grytstorget och Moa Martinssons plats.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Norrköping
Byggnation av parkeringsplatser, beläggning och belysningsarbeten på Ljuragatan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsyta.
Åtgärder i Pjältån, Norrköping
Projektera, anmäla vattenverksamhet och anläggande/åtgärdande av ett vandringshinder.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av brygga i Norrköping
Rivning av ångbåtsbrygga.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Uppförande av kalkfilterbäddar; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av stödmur för invallning av cisterner.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Sankt Johannes 9:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Tingstad 7:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Össby 1:19,1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Hastighetsöversyn i ytterområden, Norrköpings kommun
Projektet omfattar inköp av hastighetsskyltar, stolpar och fundament inklusive montering och markarbeten samt rivning av befintliga skyltar, stolpar, fundament och borttransportering av dessa till deponi.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.
Nybyggnation av bro i Norrköping
Bro i förlängningen av Östra Promenaden

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: