Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Norrköping
Vägnätets totala längd för området är ca 1366 km varav grusväg ca 97 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av gator och park i Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av gator och nyanläggning av VA-ledningar, pumpstationer och öppna dagvattenlösningar. För huvuddel 1: Projektet omfattar ny nya vägar och öppna dagvattenlösningar. Ny belysningsanläggning ingår även i huvuddelen. För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar och pumpstationer.
Nytt industrispår i Norrköping
Nytt industrispår, Malmölandet
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Nybyggnad av vägar mm i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av park i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norrköping
I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Utbyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping
Nybyggnation av gator och GC-vägar med tillhörande anläggningar samt omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Projektet omfattar höjdjustering samt breddning av Lageruddsvägen för att dels anpassa vägen i höjd till korsningspunkten med den nya järnvägen som är under utbyggnad i området, samt breddning av vägen. Projektet innefattar även åtgärder på infarten till Rustas Lager samt en provisorisk väg som kan användas när arbeten görs på den ordinarie infarten. Projektet omfattar åtgärder på ca 400 m av Lageruddsvägen samt ca 100 m av infarten till Rusta.
Utbyggnad av lokalgator mm i Norrköping
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom lokalgata, gång- och cykelväg och park inom och i anslutning till detaljplan för Fiskeby 1:43 (Tråbrunna).
Utbyggnad av vatten och avlopp i Norrköping
Utbyggnad av VA i Dövestad
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
GC-bro över Motala Ström i Åbackarna
Ombyggnad av Östra Promenaden i Norrköping
Projektet ”Trädföryngring och ombyggnad av Östra promenaden” innebär byte av alla träden på Östra promenaden (ca 200 st.), avsmalning av ett körfält, ny gångbana, belysning, möblering och planteringar. Ombyggnad av korsningen Gustav Adolfsplan med omgivande gång- och cykelvägar samt grönytor inklusive borttagande av tunnel. Korsningsombyggnaden föranleder också ombyggnad av Södra promenaden till och med Parkgatan samt en del av Söderköpingsvägen. Omfattande ledningsomläggningar ingår även i projektet då dessa ska flyttas utanför trädens växtbäddar.
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Nybyggnad av konstgräsplan i Butängen, Norrköping
Bollspelaren, ny konstgräsplan Markentreprenad, exkl. konstgräs och belysning
Nybyggnad av brygganläggning i Norrköping
Rivning av befintliga bryggor och bryggvandring mm samt byggnation av nya flytbryggor och bryggvandring. Etapp 1: 2020-02-17 => 2020-03-31 Etapp 2: 2020-09-01=> 2021-03-31 Etapp 3: 2021-09-01 => 2021-12-31
Totalombyggnad dubbel 40 kV Skärblacka
SKAR Skärblacka, dubbel 40 kV, totalombyggnad.
Ny ledning Skärblacka-Gillberga
40 kV L21 ny ledning Skärblacka-Gillberga.
Nybyggnad av park i Norrköping
I etapp två kommer vi att lägga asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Dränering samt markarbete vid skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser markarbeten för dränering av hus A, hus B samt skolgård på Kättinge skola, Vikbolandet, Norrköping. Option på lekutrustning och planteringar.
Utbyte av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Norrköping
Etapp A – sträckan Tvåstugubacken 21-25 Etapp B – sträckan Tvåstugubacken 5-19 Etapp C- Hättingsgatan 46 försörjs med serviser från Tvåstugubacken över tomtmark.
Upprustning av park i Norrköping
Anläggning av lekmiljöer, dagvattenlösningar, motions- och bollsportsanläggning samt renovering och uppbyggnad av grönytor samt upprustning av befintlig belysning. Det övergripande målet med projektet är att stärka sociotopvärdena lek, blomning, motion och bollsport.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Nybyggnad av park i Norrköping
Park intill Borgen, nya förskolan och St Maria ortodoxa kyrka. Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ligger parkområdet. Här planeras en park med vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor för barn.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Ombyggnad av ca 490m på Mästermansgatan
Ombyggnad av mark i Norrköping
Projektet omfattar att transportera cirka 120 000m3 schaktmassor från angivet upplag vid Rustas centrallager i Norrköping till tre olika platser. Exempel på arbeten som ska utföras är schaktning/lastning, transport och fyllningsarbeten.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Nybyggnad av parkering och GC-väg
Nybyggnad av park i Norrköping
Mellan Ellen Mobergs gata och fastigheten Pukan 1 finns mark planlagd som parkmark. Parkområdet är, enligt detaljplan, på cirka 1800 kvadratmeter och ska komma att innehålla lekutrustning för små barn samt några parkbänkar och belysning.
Ny åfåra för Torshagsån i Norrköping
Projektet omfattar omledning av en ca 100 m lång åsträcka av Torshagsån vid Kvarntorp som idag är kanaliserad och överbyggd av mestadels asfalt. Åtgärden medför omledning av vatten, schakt och bortforsling av delvis förorenade massor, rivning av dammbyggnad samt formning av ny åfåra med lekområden för fisk.
Nya bryggor i Valdemarsvik
Utbyte av bryggor
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av mast samt teknikbod.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för utökning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av dagvattendammar.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Anläggande av damm; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av markstation (transformatorstation) samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av markstation (transformatorstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Uppförande av silobyggnad samt ställverk.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Strandskyddsdispens markarbete.
Ombyggnad av hockeyrink vid Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser demontering av befintlig rink, anpassning inför nya rink samt montering av ny rink.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: