Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Åtgärder i vattendrag, nybyggnad av park mm i Norrköpings kommun
Återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer. Planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Ny gång- och cykelväg Planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Nybyggnad av trafikplats i Norrköping etapp 1
Trafikplats. Projektet omfattar nybyggnation av trafikplats, omläggning och nyläggning av VA-ledningar, nybyggnation av gator och cirkulationsplatser med tillhörande anläggningar.
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet. 12 st vindkraftverk.
Ny mötesplats på Lindö Strand, Norrköping
Ny mötesplats med väg/gata, torg, bad, park mm
Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 B
Projektet omfattar nybyggnation av gator och nyläggning av VA-ledningar. Projektet är uppdelat i två huvuddelar: HD Mark och HD VA. Huvuddel Mark: Projektet omfattar ny nya vägar. Ny belysningsanläggning ingår även i huvuddelen. För huvuddel VA: Projektet omfattar nyläggning av VA-ledningar
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Nybyggnad av gator och park i Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av gator och nyanläggning av VA-ledningar, pumpstationer och öppna dagvattenlösningar. För huvuddel 1: Projektet omfattar ny nya vägar och öppna dagvattenlösningar. Ny belysningsanläggning ingår även i huvuddelen. För huvuddel 2: Projektet omfattar nyanläggning av VA-ledningar och pumpstationer.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norrköping
I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.
Nybyggnad av park i Norrköping
I Sandbyhov ska det byggas vägar, parker mm. Projektet är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Ny Gc-bro över Motala Ström
Utbyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping
Nybyggnation av gator och GC-vägar med tillhörande anläggningar samt omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ny isolerad luftledning och kabel i mark i Norrköping
Planerat projekt. Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 19 km ledning
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Ektorp och Vägträffen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrköping
Nybyggnad av gc-väg mellan Södra kajen och Inre hamnen
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Nybyggnad av hållplats och bussfält i Norrköping
Ny hållplats och kollektivtrafikfält
Ny isolerad luftledning och kabel i mark, Norrköping
Entreprenör tas via ramavtal. Uppskattad byggstart. 9 km ledning.
Ledningsåtgärder mellan Norsholm-Stocksätter, Norrköping
Entreprenör tas från ramvtal. Uppskattad byggstart. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till belagd luftledning och kabel.
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Nybyggnad av lekmiljö i Norrköping
Nybyggnad av lekmiljö vid Flaggan.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström.
Ledningsåtgärder Svärtinge-Svärtinge gård , Norrköping
Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 6 km ledning. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till jordkabel.
Utbyggnad av dagvattenledningar mm i Norrköping
Ansluta de 52 nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området
Utbyggnad av gångbana i Norrköping
Omfattar projektering och utbyggnad av gångbana längs Sprängstensgatan fram till Tjalvegården, inklusive belysning.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Nybyggnad av parkeringsledningssystem i Norrköping
Utökning och komplettering av skyltning till parkeringsplatser. Skyltar omfattar hänvisningsskyltar och realtidsskyltar. Realtidsskyltar ska anslutas till befintligt överordnat system för redovisning av lediga platser. Parkeringshus Gåsen och parkeringsplats Växeln ska förses med räknesystem.
Konstisbana i Hageby, Norrköping
Projektera, tillverka, leverera och montera en komplett kyla/kompressoranläggning för att kunna konstfrysa befintlig yta för ishockeyrink med is samt belägga färdigyta med konstgräs.
Ombyggnad av brygganläggning i Norrköping
Avser rivning och nybyggnad av två nya helbetongbryggor med förtöjningsbommar.
Borrningar i Östergötlands, Örebro och Västra Götalands län, SGU
Avser borrning av ca 20 st. hammarborrhål i Östergötlands, Västergötlands och Örebro län. Borrningarna ingår som en del i SGU:s hydrogeologiska kartläggning och resultaten kommer bland annat att användas som stöd för tolkning av tidigare utförda luftburna TEM mätningar i området.
Nybyggnad av VA-ledning på Händelö, Norrköping
Ny VA-ledning till Västerbyholmsgård
Nybyggnad av regionnät i Norrköping
Nedläggning av ledning, strandskyddsdispens.
Ombyggnad av VA-ledningar i Norrköping
Ombyggnad av VA-ledning
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av 3 st teknikhus.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Uppförande av belysningsmaster, teknikbodar och maskinhus samt anläggande av sandplatta och körväg, bygglov- och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Norrköping
Uppförande av tryckspill, spolplatta och tält.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande och ombyggnad av bryggor och brygganläggning.
Nybyggnad av driftledning i Norrköping
Förläggning av fiberkanalisation; strandskyddsprövning Östra Eneby 6:1,2:8.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av gårdsplan; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Norrköping
Anläggande av spontanidrottsplats.
Nya badbryggor till Ensjöbadet i Norrköping
Projektet omfattar leverans av badbryggor samt borttagning och deponi av de gamla.
Nybyggnad av hinderbana i Norrköping
Avser leverans av hinderbana anpassad för ungdomar och vuxna, upphandlingen omfattar inte montering och installation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: