Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamn i Norrköping
Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2025. 300-600 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 80 000 -120 000 m2
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Sanering av mark mm vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator Det är 3 Huvuddelar i denna del: - HD Schakt gasverksfastigheten m.fl. - HD Termisk behandling - HD Gator
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet. 12 st vindkraftverk.
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Ny- och ombyggnad av reningsanläggning i Himmelstalund i Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, ny reningsanläggning, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Ny mötesplats på Lindö Strand, Norrköping etapp 2
Etapp 2: torg, park och naturmiljöer
Ny mötesplats på Lindö Strand, Norrköping etapp 3
Etapp 3: badstrand, bryggor och pir
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 2
Nyförläggning av 22 kV kabel och diverse anpassningsarbeten mot befintligt kontrollrum.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Nybyggnad av GC-väg mm i park, Norrköping
Pryssgårdsparken GC-väg och dagvattendamm
Ny och tillbyggnad av vägar i Norrköping
Projektet omfattar förlängning av Ramshällsvägen inkl. VA och belysning samt utbyggnad av Granuddsvägen inkl. belysning.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde. Ombyggnad av befintligt gatustråk på ST: Persgatan till ett nytt attraktivt gångfartsområde för gående och andra trafikslag. I projektet också ingår rivning, ny markbeläggning, trädplantering och viss elinstallation. Arbetet kommer att delas upp i två etapper se under deltider.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Nyanläggning av park vid Hästskodammens strand, Norrköping
Avse nyanläggning av park vid Hästskodammens strand samt tre optioner. Option 1 består av brygga i gallerdurk i anslutning till sittgradäng vid Hästskodammens strand. Option 2 består av belysning på Kråkholmen. Option 3 består av vattenspruta vid Hästskodammens strand.
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Ombyggnad av skolgårdar i Norrköping, del 9 och 10
Avser skolgårdar på Vånga skola, Grebyskolan, De Geerskolan samt Tamburinens skola.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Nybyggnad av bullerskärm i Norrköping
Ny bullerskärmen ca 220 M för att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.
Nybyggnad av väg och VA i Norrköping etapp 2 a
Nybyggnad av grusväg ca 150 m och nytt VA.
Omläggning av dike i Björkalund i Norrköping
Entreprenaden avser flytt av och omgrävning av cirka 2,5 km dike i den nya stadsdelen Björkalund söder om Vrinnevi sjukhuset vid gamla Övägen i Norrköpings kommun.
Nybyggnad av allmän plats i Norrköping
0,5 km gata, park och natur.
Förbättring av pendlarparkering i Norrköping
Förbättringar till en bättre standard med fler parkeringsplatser och en tryggare belysning. För att erbjuda säkra cykelparkeringar kommer låsbara cykelboxar att finnas på platsen.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Nybyggnad av parkering och GC-väg
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är: Skvallertorget, Passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan samt Passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Utökning av parkering samt markåtgärder vid skola i Norrköping
Omfattar åtgärder för att utöka antalet parkeringar för rörelsehindrade (HKP) samt anordna en plattgång mellan befintlig parkering och entré. Höja konstverk ca 300 mm vid södra entré. Målning av linjer, skyltar med eventuellt fundament för HKP skall ingå. Lämplig jord för återplantering av träd och bärlager för asfalt och erforderliga installationer skall vara medräknat.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Nybyggnad av bryggdäck i Norrköping
Projektet omfattar byggnation av ett nytt bryggdäck som ska byggas i strömmen. Bryggdäcket som är båtformat och ca 340 kvadratmeter stort ska grundläggas på stålpålar ner till fast berg.
Projekteringsledare BEST till Ostlänken
Projekteringsledare BEST till produktionsenhet Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Nybyggnad av värmeverk i Norrköping
Uppförande av askhanteringsanläggning; tidsbegränsat.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Uppförande av belysningsanläggning.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga med uteservering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av brygga i Norrköping
Ombyggnad och rivning av befintlig brygga ; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Anläggande av damm för dagvatten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsplats.
Tillbyggnad av transformatorstation i Norrköping
Tillbyggnad av transformatorstation och uppförande av mast samt strandskyddsprövning.
Relining av VA i Norrköping
ST:Persgatan och Bryggargatan fram till Gamla Rådstugegatan.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrköping
Strandskyddsprövning för anläggande av parkourbana.
Nybyggnad av två lekmiljöer i Norrköping
Uppdraget omfattar nybyggnation av två stycken lekmiljöer i Smedby och Pryssgården i Norrköping. I entreprenaden ingår även ny belysning samt rivning av befintligt lekutrustning.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Bryggan kommer att anläggas utanför Gamla Tullhuset 1. Det finns en idé om att upplåta bryggan tillfälligt sommartid för uteservering för den restaurang som kommer att etableras i Gamla Tullhuset.
Ombyggnad av brygganläggning i Norrköping
Avser rivning och nybyggnad av två nya helbetongbryggor med förtöjningsbommar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: