Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av LBG-anläggning för fordonsgas i Linköping
Avser LBG-anläggning för flytande biogas för fordon, kommer att byggas intill nuvarande biogasanläggning.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
Ny tunnel under järnvägen vid Linghem
Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut, ersätts med tunnel under järnvägen i samma läge.
Sanering av mark i Bestorp
Sanering av Bestorps fd sågverk. Schaktning av cirka 16 900 m3 förorenad jord samt muddring av cirka 2000 m3 förorenat sediment.
Anläggande av fiskomlöp mm vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Ny gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Nybyggnation av GC-väg längs Brokindsleden mellan Ekholmsvägen och Uvebergsvägen.
Exploatering för bostäder i Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Objektet består i dag av befintlig åkermark. På området ska en ny 11 mot 11 konstgräsplan för breddfotboll att anläggas.
Markarbeten i Ryd centrum, Linköping
Omfattar markarbeten inom Ryd Centrum samt tillhörande optioner inom området Ryd i Linköping.
Samverkansledare till projekt Ostlänken
2 års avtalstid. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av två busshållplatser med omkringliggande diken och gång- och cykelvägar. Objektet är beläget utmed Universitetsvägen vid korsningen Universitetsvägen/Teknikringen.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 2
Ombyggnad av GC-väg i Skäggetorp. Projektet utförs i 2 etapper, totala sträckan är ca 2,5-3 km.
Ombyggnad av dagvattenanläggning vid motorstadion i Linköping
Objektet består av: Förläggning dräneringsledning med nedstigningsbrunnar, Utökning av dagvattendammar (fördröjningsmagasin), Rivning och proppning av gamla dagvattenledningar samt Bygge av nytt skyddsräcke.
Ombyggnad av park, gc-väg mm i Linköping
I en ömtålig miljö av hästkastanjer ska det anläggas en ny 80 meter lång gångväg i grus. I samma ömtåliga miljö ska det även byggas en lekplats och befintlig belysning ska rustas upp och kompletteras med ny ledningsdragning och nya armaturer. En ny gc-väg ska byggas på delar av befintlig parkering längs Videgatan och knytas ihop med nybyggd gc-väg mot malmslättsvägen och befintlig asfalterad gc-väg genom Johannesborgsparken. Den befintliga asfalterade gc-vägen ska få ny beläggning. I den södra delen av parken kommer parkeringarna mot griftegården byggas bort och ytorna kommer bearbetas med ny beläggning och nytt utseende.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Nybyggnad av aktiv mötesplats i Ljungsbro
Tex utegym, hinderbana, agilitybana, skate, lekområden, grönytor, grill- och sittplatser.
Ev åtgärder inför exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Detta projekt syftar till att ta fram en gemensam grund för åtgärder inom delavrinningsområdet kopplat till exploatering.
Ny och ombyggnad av mottagningsstation i Linköping
Avser två (2) nya krafttransformatorer 130/10 kV med effekt omkring 20 MVA, T1 och T2 till mottagningsstation M14 MALFORS. Byggnation av en ny 130/10 kV transformatorstation inkluderande ombyggnad av ett befintligt 130 kV utomhusställverk samt nybyggnation av 10 kV ställverk, kontrollutrustning, nollpunktutrustning mm i en ny byggnad.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Ombyggnad av korsningar i Linköping
För att öka tryggheten och minska hastigheten, byggs väglinser (farthinder) i korsningarna Snickaregatan/Kungsgatan och Snickaregatan/Ågatan.
Ny kyla i värmeverk i Linköping
Leverans av (1) st fabriksny kylanläggning med NH3 som köldmedium. Anläggningen kommer att vara placerad utomhus alternativt kan den placeras i container. Anläggningen ska levereras komplett, driftsatt, med styr och övervakning.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Tillbyggnad av kraftvärmeverk och nytt torn.
Tillbyggnad av ställverk i Linköping
Tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Linköping
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats 2019-01-15 - 2020-08-31.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov plank (2018-2021).
Nybyggnad av skylt i Linköping
Skylktanordnig - väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Strandskyddsdispens. Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av VA.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av Va/ventilation.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fälling av träd samt markarbeten.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fällning av träd och buskar samt schakt/fyllning av mark.
Nybyggnad av ställverk i Linköping
Nybyggnad av kontrollbyggnad och carport för polisen.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av tranformatorstation på Tokarp 1:1 och Tokarp 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Ljung 1:7, Släta 1:8, Högåsa 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Tokarp 1:32 och Kungsbro 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Förnyelse av VA-ledning på Skog 1:9, Vists-Hovertorp 8:1, 7:1 och 12:1.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av vägbro i Linköping
Bygglov och marklov för anläggande av 3 stycken nya broar och 4 stycken stenmurar.
Nybyggnad av mur i Linköping
Bygglov stödmur samt anläggande av transportväg och uppställningsplats.
Utvändigt underhåll av fördelningsstation i Linköping
Fasadändring av fördelningsstation.
Nybyggnad av mur i Linköping
Anläggande av mur samt anmälan om byggåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser samt marklov för fällning av träd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser byggnation av övergångsställe, cykelöverfart, fartdämpande åtgärder av busskuddar med refuger och målning, trafiksäkerhetsåtgärder, förstärkt belysning, skyltsättning samt breddning av befintlig cykelbana.
Anläggning av våtmarker i Linköping
Två dammanordningar ska anläggas ett vid Ullaberg och ett vid rundplanen strax norr om den tidigare bebyggelsen vid Mossen

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: