Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Sanering av mark i Bestorp
Sanering av Bestorps fd sågverk. Schaktning av cirka 16 900 m3 förorenad jord samt muddring av cirka 2000 m3 förorenat sediment.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Nybyggnad av LBG-anläggning för fordonsgas i Linköping
Avser LBG-anläggning för flytande biogas för fordon, kommer att byggas intill nuvarande biogasanläggning.
Resurskonsult avseende buller i region Öst
Avser handläggning av bullerskyddsåtgärder på fastigheter längs vägar och järnvägar inom område Öst i Trafikverkets Nationella Bullerprojekt, i huvudsakligen befintlig miljö.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Objektet består i dag av befintlig åkermark. På området ska en ny 11 mot 11 konstgräsplan för breddfotboll att anläggas.
VA-arbeten i Linköping etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 42 st sträckor huvudspill och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 225-600 mm.
Ombyggnad av väg, busshållplats mm i Ljungsbro
Ombyggnad av Cloettavägen mellan O G Svensson väg och Hjalmar Svenfeldts väg samt ombyggnad av befintlig parkeringsplats söder om Löjtnantsgatan.
Markarbeten i Ryd centrum, Linköping
Omfattar markarbeten inom Ryd Centrum samt tillhörande optioner inom området Ryd i Linköping.
Anläggande av fiskomlöp och fiskränna vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, Rivning befintliga murar och staket/plank och uppsättning av nya kompositplank och staket med tillhörande mark inom fastigheterna 2801 Ostborret 1, 2802 Ostborret 2, 2803 Ostborret 3, 2804 Ostborret 4, 2805 Ostborret 5 och 2806 Ostborret 6 på adresserna Rydsvägen 264-408.
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av två busshållplatser med omkringliggande diken och gång- och cykelvägar. Objektet är beläget utmed Universitetsvägen vid korsningen Universitetsvägen/Teknikringen.
Ombyggnad av kaj m.m. i Linköping
Objektet består i huvudsak av att bygga om och renovera befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Nybyggnad av kvarterspark med lekytor i Manstorp
Objektet består av nybyggnation av kvarterspark med lekytor.
Utbyggnad av aktivitetspark med lekplats i Tannefors, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyggnad av befintlig lek-och aktivitetsyta till en aktivitetspark med innehåll av skejt, interaktiv lek, klätterlek och sittplatser.
Ny och ombyggnad av mottagningsstation i Linköping
Byggnation av en ny 130/10 kV transformatorstation inkluderande ombyggnad av ett befintligt 130 kV utomhusställverk samt nybyggnation av 10 kV ställverk, kontrollutrustning, nollpunktutrustning mm i en ny byggnad.
Om- och utbyggnad av värmesystem vid Kallerstad bussdepå i Linköping
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av värmesystem for bussvärme. Mediaskåpen skall uppgraderas med större värmeväxlare samtidigt som antalet bussplatser utökas till 112.
Ombyggnad samt avyttring av anläggningar för Fortifikationsverket i Östergötlands län
G5880 omfattar ombyggnation av anläggning inom bygg, el och VVS. G5972 omfattar avyttring och återställning av anläggning. Objekten är belägna inom Östergötlands län.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ny gång- och cykelbana längsmed de nya husen samt ytor med bänkar, träd och cykelställ. Sveagatan rustas upp med ny beläggning och gångbanan på södra sidan får nya betongplattor.
Ombyggnad av busshållsplats i Sjöliden, Berg
Ombyggnad befintliga busshållplatser samt anläggning av anslutande gång- och cykelvägar. Över Stjärnorpsvägen anläggas en ny passage.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 2
Ombyggnad av GC-väg i Skäggetorp. Projektet utförs i 2 etapper, totala sträckan är ca 2,5-3 km.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Samverkansledare till projekt Ostlänken
2 års avtalstid. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad cykelparkering vid resecentrum, Linköping
Cykelparkeringar på den södra delen av resecentrum ska byggas om för att ge plats för fler cyklar. Efter ombyggnaden ska ca 470 cykelplatser finnas på ytan. Platser ska erbjudas i ett nytt cykelgarage, nya cykelställ i två våningar med skärmtak och nya ställ i markplan.
Ombyggnad av fotbollsplan i Linköping
Ändrad användning av åkermark till konstgräsplan.
Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Linköping
Åtgärder för att färdigställa nya gator, gång- och cykelvägar, slänter/diken, belysning och vägmärken
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov plank (2018-2021).
Nybyggnad av plank i Linköping
Uppförande av plank.
Rivning av transformatorstation i Linköping
Rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av fördelningsstation i Linköping
Fasadändring av fördelningsstation.
Nybyggnad av plank i Linköping
Nybyggnad av insyndskydd/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef,.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats (2 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av vägbro i Linköping
Bygglov och marklov för anläggande av 3 stycken nya broar och 4 stycken stenmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser byggnation av övergångsställe, cykelöverfart, fartdämpande åtgärder av busskuddar med refuger och målning, trafiksäkerhetsåtgärder, förstärkt belysning, skyltsättning samt breddning av befintlig cykelbana.
Värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län
Avser konsulttjänst för materialinsamling, fältstudie, analys, värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län. Denna upphandling gäller 15 st. riksintresseområden inom tre st kommuner i Östergötlands län. Upphandlingen är den första av tre upphandlingar som tillsammans ska täcka in alla riksintressen som hittills inte har reviderats i länet. Uppdragets beräknas pågå från hösten 2018 och fram till våren 2019. Uppdraget ska redovisas i två etapper, den första delleveransen ska omfatta 7 st. områden och den andra delleveransen ska omfatta resterande 8 st. områden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: