Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av landningsbana mm i Linköping
Förlängning av landningsbana
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Grupp E1 inom Östergötlands län 2020-2022.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Storlek på ackumulator 30 000 m3. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ny solcellspark i Linköping
Solcellspark med ca 30 000 paneler vid Gärdstadverket.
Utbyggnad av gator inom Ebbepark etapp 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av gator och ledningar inom del av Ebbepark. I objektet ingår utbyggnad av gator tom AG samt nya spill, dag och vattenledningar samt fjärrvärme och fjärrkyla-ledningar, I objektet ingår även tomrörskanalisation för el, opto och belysning.
Reparation av kraftverksdamm i Svartåfors
Renovering av kraftverksdamm
Exploatering för bostadsområde i Vikingstad, etapp 2
Objektet består av utbyggnad av lokalgator, VA, fjärrvärme samt elsystem.
Nybyggnation av gata mm i Linköping
Nybyggnation av en 8 meter bred och ca 500 meter lång industrigata med diken och gc-bana på båda sidor. Två mindre angöringsgator med 6 meter breda och sammanlagt ca 250 meter långa med gc-bana på ena sidan. En vägbro inkl. cykeltunnel och ramper. Belysning, el, opto, VA och Fjv ska dras fram.
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Ombyggnad och renovering av kajanläggning i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering av ca 310 m kajanläggning längs stångån (strandskoning) inkl gångväg längs aktuell kajsträckning. Vidare ingår ombyggnad av 4 st trappor och omgivande mark (slänter, stödmurar, parkering, del av gångbanor och gator etc) vid Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan, Tegelbruksgatan; omläggning VA-ledningar, åtgärder för 1 st fast träbrygga samt 1 st temporär flytbrygga, träd/planteringar (buskar, lökar), dagvattenledningar/fördröjningsmagasin (svackdiken), belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljungsbro
Tekniska Verken Linköping Nät AB avser att uppföra en ny fördelningsstation TS614 BLÅSVÄDRET i Ljungsbro norr om Linköping.
Nybyggnad av fördelningsstation i Tallboda, Linköping
Tekniska Verken Linköping Nät AB avser att uppföra en ny fördelningsstation TS615 Kallerstad i Tallboda, Linköping.
Exploatering för bostäder i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Nybyggnad av lekplats mm i Linköping
Nybyggnad av lekplats, utegym och padelbana
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Infodring av huvudspillvattenledningar i Linköping 2020, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 13 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 225 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 669 meter. Objekten är belägna i Tallboda, Linköping.
Infrastrukturarbeten i Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa ytskikten på Bigarråvägen och Morellvägen samt att utföra trafikanordningar på Blåeldsvägen och förstärkt belysning vid övergångsställe.
Kabelarbeten i Ljungsbro, över Motala Ström
Entreprenaden avser förläggning av 12 kV och 0,4 kV jordkabel samt kanalisation för opto i Ljungsbro. I entreprenaden ingår materialinköp, markarbeten, rör- och kabelförläggning inklusive skarvning och avslut enligt projektinformation. Vidare ingår kabelförläggning över Motala ström med restriktioner för utförandetidpunkt.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Byte av fjärrvärmeekonomiser vid värmeverk i Linköping
Projektet består av byte av hetvatteneko HW1 och HW2. Panna 3 (053) vid TvABs anläggning på Gärstad.
Nybyggnad av pendlarparkeringar i Linköping
Pendlarparkeringar på olika platser i Linköping. Även cykelgarage.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Upprustning av lekplats i Ljungsbro
Upprustning och ombyggnation av befintlig lekplats.
Nybyggnad av gc-väg i Linköping
Ny GC-väg utmed Konstruktörsgatans östra sida. Den nya gång- och cykelvägen är 460 meter lång och 3 meter bred.
Nybyggnad av mast i Linköping
Nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Stora Åby 16:1 och Lilla Kolaryd 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Anläggande av transformatorstation på Lind 6:2 & Lind 11:3, Lagerlunda 2:1 och Norrberga 4:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av plank.
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”rörelse”. (eng. movements).
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: