Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Utredningar pågår om trafikförbättrande åtgärder längs yttre Ringleden i Linköping. Projektet kommer att delas i 10-15 mindre projekt/områden och pågå från 2018-2020.
Exploatering för bostadsområde i Vikingstad, etapp 1
Objektet består av utbyggnad av lokalgator, park på ca 20 000 m2, lekplats, VA fjärrvärme, elsystem, trumma under Bankebergsvägen samt dikesrensning och ny dagvattendamm.
Breddning/ombyggnad av cykelbana i Ryd, Linköping
Objektet består av breddning/ombyggnad av ca 2700 m befintlig cykelbana. Utmed Stenbrötsgatan flyttas kantsten på norra sidan för att ge plats till cykelbanan. Objektet sträcker sig från Ryds centrum till Abiskorondellen i Linköping.
Nybyggnad av LBG-anläggning för fordonsgas i Linköping
Avser LBG-anläggning för flytande biogas för fordon, kommer att byggas intill nuvarande biogasanläggning.
Ny fjärrkylledning i Tornby, Linköping etapp 1
Ny ledning från centrala Linköping till Tornby.
Nya rökgasfläktar, rökgaskanaler mm till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Objektet avser ersättning av rökgasfläktar inklusive en viss sträcka av anslutande kanaler, nya kanaler från panna till cykloner samt ett nytt spjäll i rökgaskanal. Rivning av de befintliga motsvarande installationerna ingår i entreprenaden. Objektet är beläget inom ramen för Kraftvärmeverket, KV10:s område P3.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 4 st huvuddelar. De omfattar utbyte av delar av panelväggar i dragen på panna 3 och panna 4, utbyte av 2 st ekopaket på panna 4 samt utbyte av tuber i överhettare 3.1 i panna 4.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
VA-arbeten i Linköping
Infodring med flexibelt foder av ca 36 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 150-450 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1495 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 163 meter.
VA-arbeten i Linköping etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 42 st sträckor huvudspill och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 225-600 mm.
Ombyggnad av väg, busshållplats mm i Ljungsbro
Ombyggnad av Cloettavägen mellan O G Svensson väg och Hjalmar Svenfeldts väg samt ombyggnad av befintlig parkeringsplats söder om Löjtnantsgatan.
Anläggande av fiskomlöp och fiskränna vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, Rivning befintliga murar och staket/plank och uppsättning av nya kompositplank och staket med tillhörande mark inom fastigheterna 2801 Ostborret 1, 2802 Ostborret 2, 2803 Ostborret 3, 2804 Ostborret 4, 2805 Ostborret 5 och 2806 Ostborret 6 på adresserna Rydsvägen 264-408.
Ny gc-port och gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Avser nybyggnation av GC-port under Vårdsbergsvägen och GC-väg längs Brokindsleden.
Kollektivtrafikåtgärder längs S:t Larsgatan i Linköping
Avser ombyggnad av två hållplatslägen, gjutning av markbetong kantstensflytt, nya refuger samt ombyggnad av två trafiksignalanläggningar. I gatan ska asfalt fräsas och nytt slitlager ska läggas och ny vägmarkering ska utföras.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Anläggningsspecifika krav för järnväg mm, Linköping-Västervik
Avser anläggningsspecifika krav för järnväg (AKJ) och översiktsplan signalsystem för sträckan Linköping-Västervik, ERTMS.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar i Landeryd
Ersättningsvägar samt slopning av två plankorsningar (Dockekulla och Flygelgården). El och signalarbeten.
Biträdande projektledare till projekt Ostlänken
Uppdraget avser konsultuppdrag som kvalificerat utredningsstöd kring Ostlänkens dragning.
Kollektivtrafikåtgärder på Bergsvägen i Tornby, Linköping
Objektet avser ombyggnad av Bergsvägen ca 800 m i anslutning till Tornbyvägen.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Nybyggnad av lokalgator i Garnisonsområdet, Linköping
Objektet består av nybyggnad av två st lokalgator öster om Bataljonsgatan. Arbetena i denna etapp avser till första lagret asfalt. Det innefattar även nya VA, fjärrvärmeledningar samt elsystem i de nya lokalgatorna.
Nybyggnad av kvarterspark med lekytor i Manstorp
Objektet består av nybyggnation av kvarterspark med lekytor.
Ombyggnad av gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av ca 250 m gata med belysningsanläggning samt 1 st ny trafiksignalanläggning.
Ombyggnad av busshållplats i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats på Drabantgatan. Objektet är beläget i T1, Linköping.
Ombyggnad av busshållplatser längs Tallbergavägen i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser längs Tallbergavägen. På Nyckelgatan ska anläggas en ny hållplats i vardera körriktningen.
Om- och utbyggnad av värmesystem vid Kallerstad bussdepå i Linköping
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av värmesystem for bussvärme. Mediaskåpen skall uppgraderas med större värmeväxlare samtidigt som antalet bussplatser utökas till 112.
Ombyggnad av busshållsplats i Sjöliden, Berg
Ombyggnad befintliga busshållplatser samt anläggning av anslutande gång- och cykelvägar. Över Stjärnorpsvägen anläggas en ny passage.
Ombyggnad av GC-väg mm i Sturefors, Linköping
Projektet består av huvuddel 1: Mark och Huvuddel 2: Elsystem Ombyggnad om befintlig GC-väg längs Näckrosvägen till en separerad gång- och cykelbana på sträckan från Blåeldsvägen till Ängsullsvägen. På sträckan skall upphöjda passager anordnas över alla korsande gator och två passager över Näckrosvägen byggas om till upphöjda passager. Två befintliga busshållplatser skall rivas och ersättas av en ny busshållplats. På sträckan norr om Tranbärsvägen skall GC-bana byggas längs Blåeldsvägen. På sträckan skall befintlig vägbelysning byggas om och till samt kanalisation för opto förläggas.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 1
Breddning och ombyggnad av ca 300 m befintlig cykelbana. Hunnebergsgatan, ca 400 m cykelfartsgata samt vid Östgötagatan görs punktinsatser.
Nybyggnad av gc-väg i Linköping
Avser en tre meter bred gång- och cykelväg med kantstöd på östra sidan av Videgatan mellan Malmslättsvägen och Syrengatan. Ombyggnad av del av övergångställen vid Videgatan/Malmslättsvägen samt nybyggnad av trapp och ramp mellan Malmslättsvägen och Johannesborgsparken.
Breddning av väg i Linköping
Breddning av till- och frånfart på Kallerstadleden.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i Linköping, etapp 2
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Denna etapp består av 13 korsningspunkter inom Linköpings tätort, i stadsdelarna Berga, Johannelund, Ryd och Lambohov.
Ombyggnad cykelparkering vid resecentrum, Linköping
Cykelparkeringar på den södra delen av resecentrum ska byggas om för att ge plats för fler cyklar. Efter ombyggnaden ska ca 470 cykelplatser finnas på ytan. Platser ska erbjudas i ett nytt cykelgarage, nya cykelställ i två våningar med skärmtak och nya ställ i markplan.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation av VA i industrilokaler.
Nybyggnad av mast i Linköping
Mast och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av mottagningsstation, 2 st transformatorer.
Nybyggnad av nätstation i Linköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av badanläggning i Linköping
Fasadändring av badanläggning - installation av solceller på tak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Linköping
Bygglov för bullerskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av 4 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser (15 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser (8 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av stödmur.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank 5.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank.
Asfaltering av rondeller i Linköping
Asfaltering mellan Kallerstadsrondellen och Gumpekillarondellen.
Nybyggnad av plank i Linköping
Plank och trädäck.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Ändring av VA i restaurang.
Ombyggnad av parkeringsplats i Linköping
Ändring och tillskapande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser byggnation av övergångsställe, cykelöverfart, fartdämpande åtgärder av busskuddar med refuger och målning, trafiksäkerhetsåtgärder, förstärkt belysning, skyltsättning samt breddning av befintlig cykelbana.
Värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län
Avser konsulttjänst för materialinsamling, fältstudie, analys, värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län. Denna upphandling gäller 15 st. riksintresseområden inom tre st kommuner i Östergötlands län. Upphandlingen är den första av tre upphandlingar som tillsammans ska täcka in alla riksintressen som hittills inte har reviderats i länet. Uppdragets beräknas pågå från hösten 2018 och fram till våren 2019. Uppdraget ska redovisas i två etapper, den första delleveransen ska omfatta 7 st. områden och den andra delleveransen ska omfatta resterande 8 st. områden.
Upprustningen av lekredskap för Trädgårdsföreningen, Linköping
Avser upprustning av lekredskap för Trädgårdsföreningen i Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: