Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Storlek på ackumulator 30 000 m3. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Exploatering för bostadsområde i Vikingstad, etapp 2
Objektet består av utbyggnad av lokalgator, VA, fjärrvärme samt elsystem.
Nybyggnad av gata mm i Vallastaden, Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar, rörbro samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Utbyggnad av gator och ledningar i Linköping, etapp 1
Objektet består av utbyggnad av nya gator och vägar med teknisk försörjning på Folkungavallens idrottsplats. Nyanläggning av VA-ledningar och fjärrvärmeledningar i del av hamngatan.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras.
Renovering av kaj i Linköping
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Denna etapp heter E, H, O och Q
Renovering av kaj i Linköping etapp 6-8
Etapper av Stångåns kaj som skall renoveras.
Utbyggnad av gata och ledningar för bostadsområde i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2020, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 28 stycken sträckor huvudledningar med dimension 150,225,300 och 400 mm. Sammanlagd sträcka Dag och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1500 meter. Objekten är belägna i Linköping.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 1: från Haningeleden och sträcker sig 500 meter österut. Entreprenad 1 består av Cykellänken och rivning av två busshållplatslägen.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 2 tar vid där entreprenad 1 slutar och sträcker sig 770 meter österut till Galoppgatan. Entreprenad 2 består av Cykellänken, tre stålbroar (också utförandeentreprenad), rivning av två busshållplatslägen och byggande av två busshållplatslägen.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi. Entreprenad 3 startar från Galoppgatan och sträcker sig 410 meter österut till Ålerydsrondellen. Entreprenad 3 består enbart av Cykellänken.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungsbro
Objektet består av utbyggnad av gator, VA anläggning, och elsystem för ett nytt bostadsområde i västra delen av Ljungsbro.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Linköping
VA-utbyggnad i Sätra stugby
Infodring av dag- och spillvattenledningar i Linköping 2020, etapp 3
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 35 st sträckor huvudledningar och serviser med dimension 150, 225, 300, 375 och 400 mm. Sammanlagd sträcka dag- och spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 1400 meter.
Uppförande av gastät gödselbrunn i Åby, Linköping
Avser uppförande av en gastät gödselbrunn i anslutning till befintlig biogasanläggning. Projektet är uppdelat i sex delentreprenader: E1 – GTGB Process, E2 – GTGB Mark & bygg, E3 – GTGB Gasledning i mark, E4 – GTGB Fordonsvåg, E5 – GTGB Elinstallationer samt E6 – GTGB Skåp och lådor.
Nybyggnad av park i Vallastaden
Park i Vallastaden
Ombyggnad av väg i Linköping
Ombyggnad av korsningen Lambohovsleden och Universitetsvägen. Ombyggnaden innebär att västergående trafik på Lambohovsleden får ett separat högersvängfält.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 2
Ombyggnad av Trädgårdsgatan, Apotekaregatan delen Storgatan-Drottninggatan, ytan framför entrén till Trädgårdsföreningen samt ny lokalgata mellan kv. Eddan och Emblan. I objektet ingår även återställning av trottoarer efter husproduktion på Drottninggatan och Djurgårdsgatan, utbyggnad av markvärmeanläggning samt ombyggnation och komplettering av befintlig belysningsanläggning.
Ny fasadbelysning på vattentorn i Berga
Ny fasadbelysning på Berga vattentorn
Nybyggnad av lekplats och utegym i Sturefors
Ny lekplats med utegym vid skogsdungen vid Norrbergaskolan. Lekplatsen kommer innehålla klätter- och rutschlek, pulkabacke, inte-nudda-marken-bana, hinderbana och miljöer som lockar till lek och tävling samt även grillplats och sittmöjligheter.
Nybyggnad av lekplats i Gottfridsberg, Linköping
Nybyggnation av lekplats och tillhörande grönyta. Borttagning av befintliga rester av blåbetongmur som finns på området samt en mindre asfaltsyta.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 2
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Trädgårdsgatan vid det nybyggda kvarteret Eddan fram till Torggatan
Trädplantering längs Kvinnebyvägen i Linköping
Objektet består av fällning, återplantering och vitalisering av träd längs med Kvinnebyvägen i Hjulsbro.
Renovering av bro i Linköping
Renovering av bron där Vistvägen och Brokindsleden möts.
Nybyggnad av begravningsplats i Linköping
Ändring/anläggande av begravninsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats samt ombyggnad av bef. parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser (42 st.).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Upprustning av lekplatser i Linköpings kommun
Upprustning av två lekplatser. Objekten är belägna i Ljungsbro i närheten av Blommedalsgatan samt i Sturefors i närheten av Näckrosvägen.
Upphandling av kamerabevakning, Tekniska verken i Linköping
Upphandlingen omfattar komplett anläggning med utrustning för kameraövervakning samt videoanalys i en av Tekniska verkens anläggningar i Linköping.
Nybyggnad av pendlarparkeringar i Linköping
Pendlarparkeringar på olika platser i Linköping. Även cykelgarage.
Byte av gatubelysning i Linlköping
Ny belysning Brokindsleden-Söderleden-Ålerydsvägen.
Inspektion av funktionsbelysning i Linköping
Upphandlingen omfattar inspektion av ca 40 000 ljuspunkter i Linköpings kommun och Mantorp.
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”elementen".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: