Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utomhusbassäng på Stångebro, Linköping
Rivning samt nybyggnation av 50-meters utomhusbassäng i partnering. Bassängen används idag på SM-nivå och ska klara av gällande regler vid en nybyggnation. Till bassängen kommer det även att dras ny reningsledning och anläggas en brunn. Tinnerbäcksbadet ska hållas öppet sommaren 2019 och ny utomhusbassäng ska vara i drift till sommarsäsongen 2020 vilket resulterar i en byggtid mellan cirka september 2019 till april 2020.
Utbyggnad av gator inom Ebbepark etapp 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av gator och ledningar inom del av Ebbepark. I objektet ingår utbyggnad av gator tom AG samt nya spill, dag och vattenledningar samt fjärrvärme och fjärrkyla-ledningar, I objektet ingår även tomrörskanalisation för el, opto och belysning.
Renovering av kraftverksdamm i Linköping
Vattenbilning och fräsningsarbeten.
Ombyggnad av mark/gata och parkmiljö ,mm i Linköping, etapp 1 & 2
Objektet består i huvudsak av ombyggnad av mark/gata (g:a tanneforsvägen, nya tanneforsvägen, klövergatan) och parkmiljö; så som trafikåtgärder, torg (stenbeläggning), trappor (9 st), murar (sten/betongmurar), ramp (1 st), bryggor (4 st), bänkar/soffor, kaj (renovering bef kajanläggning), gångvägar, träd, dagvattenledningar/fördröjningsmagasin, belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Nybyggnad av pistolhall och skjutbana på Trädgårdstorp, Linköping
Nybyggnad av skyttehall vid Skyttecentrum, Trädgårdstorp.
Ny solcellspark i Linköping
Solcellspark vid Gärdstadverket
Nybyggnad av aktiv mötesplats i Ljungsbro
Avser nybyggnation av utegym, hinderbana, agilitybana, skate, lekområden, grönytor, grill- och sittplatser vid värmeverket i Ljungsbro mellan Hedagatan och kanalbanken.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi.
Nybyggnation av gata mm i Linköping
Nybyggnation av en 8 meter bred och ca 500 meter lång industrigata med diken och gc-bana på båda sidor. Två mindre angöringsgator med 6 meter breda och sammanlagt ca 250 meter långa med gc-bana på ena sidan. En vägbro inkl. cykeltunnel och ramper. Belysning, el, opto, VA och Fjv ska dras fram.
Nybyggnad av gata mm i Vallastaden, Linköping
Utbyggnad av gator i Vallastaden, Paradisgatan bland annat.
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljungsbro
Tekniska Verken Linköping Nät AB avser att uppföra en ny fördelningsstation TS614 BLÅSVÄDRET i Ljungsbro norr om Linköping.
Exploateringsområde i Linköping
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Befintlig naturgräsplan i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Nybyggnad av lekplats mm i Linköping
Nybyggnad av lekplats, utegym och padelbana
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 41 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 150-525 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1189 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 431 meter.
Utbyggnad av GC-väg i Linköping
Objektet består av byggnation av en separerad gång- och cykelväg mellan Trastsångsvägen och Sävsångarevägen i Linghem. Den nya gång- och cykelvägen är ca 550 meter lång och 3 meter bred, samt skall vara belyst.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Utbyggnad av gator, gc-vägar samt finplanering i Linköping
Avser markarbeten för gator, gång- och cykelvägar samt plantering av växter. Objektet är beläget i södra delen av Möjetorp, öster om väg 687 (Brokindsleden) och norr om Landeryds golfbana.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Invändiga arbeten i kraftvärmeverket i Linköping
Avser att byta ut ett befintligt elektrostatisk fällningsfilter (ESP) och ersätta det med ett påsehusfilter för panna 3 (P3) Inom ramen ingår också anläggningar för filterastrester, en ny lagringssilo
Ny bufferttank till biogasanläggning i Linköping
Projektet omfattar ny bufferttank på befintligt fundament. Rivning av befintlig tank, Bufferttanken ska rymma ca 200 m³ netto, Montage av ny bufferttank inkl anslutningar i tank och tak.
Nybyggnad av gator i Linköping
Objektet består av utbyggnad av lokalgator till ett nytt bostadsområde beläget vid nuvarande Skogsvallen i Hjulsbro. Innefattar även ombyggnad av Vårdsbergsvägen aktuell sträcka med bla vänstersvängfält till nya området. I samband med utbyggnaden av lokalgatorna så utför även Tekniska Verken utbyggnad av sitt ledningsnät till det nya bostadsområdet.
Muddring av kanal mm i Rimforsa
Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Anläggning och asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av hårdgjord yta ca 17 000 m2 för att skapa en lageryta för träbränsle.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Ny fasadbelysning på vattentorn i Berga
Ny fasadbelysning på Berga vattentorn
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Upprustning av lekplats i Johannelund, Linköping
Avser upprustning av lekplats.
Nybyggnad av lekplats i Norrberga, Linköping
Nybyggnation av lekplats med tillhörande grönyta och kulle.
Ombyggnad av cykelväg i Linköping
Två sammankopplade cykelbanor ska binda samman skola, fotbollsplaner och bostadsområde.
Upprustning av lekplats i Linköping
Upprustning av befintlig lekplats.
Nya cykelvägar i Linköping etapp 3
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt marklov.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation på Ringatorp 1:2, Vimarka 2:19, Gammeltorp 1:1 och Vårdsberg 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation på Skäfstorp 2:1, Lind 1:4, Södra Lund 3:6, Maspelösa 2:2, Flistad 8:2, Vårdsbergs Prästgård 1:1, Rappestad 7:1, Gällringe 1:7, Slycke 7:1, Haddorp 3:1 och Rystads-Bjursholmen 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation på Stratomta 4:1, Jäppestad 2:4, Vimarka 2:15, Nartomta 1:6, Sålla 3:10, Smedstad 1:4, Tolefors 1:2 och Holmetorp 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Linköping
Anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats på Ostkupan 10 och Ostkupan 2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser ( 4 st ).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser ( 92st ).
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats på Gåsen 1, 2, 3, 4 och 8.
Nybyggnad av plank i Linköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Heda 1:39 och Sockenmarken 3:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Normstorp 4:1, Hargs-Grindtorp 2:1 och Ringatorp 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Skeda-Mörby 2:1, Orlunda 2:13 och Olofstorp 1:89.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Skog 1:9, Skog 1:13 och Skog 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Stratomta 1:1, Stratomta 4:1 och Forsa 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Anläggning av våtmarker i Linköping
Två dammanordningar ska anläggas ett vid Ullaberg och ett vid rundplanen strax norr om den tidigare bebyggelsen vid Mossen
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”rörelse”. (eng. movements).
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av busshållsplatser efter Hjulsbrovägen.
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.
Inspektion av funktionsbelysning i Linköping
Upphandlingen omfattar inspektion av ca 41 000 ljuspunkter i Linköpings kommun och Mantorp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: