Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Ombyggnad av bangård vid Luleå Centralstation
Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar, rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Luleå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ledningsrenovering samt ombyggnad av väg vid Campus Luleå
Projektet är indelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 avser: Ledningsrenovering av i första hand djupt liggande ledningar. Huvuddel 2 avser: Ombyggnad av Regnbågsalléns vägöverbyggnader och övrig finplanering samt renovering av/ersättning av ledningar.
Nybyggnad av Råneå överföringsledning
Kommunen har för avsikt att upphandla en entreprenad med preliminär start 2021 och färdigt 2025. Entreprenaden innebär följande: Förläggning av 30 km dricksvattenledning i dimension Ø200-315 i materialet PE. Förläggningen sker mestadels i skogs- och naturmark men det förekommer även passager av vattendrag och Natura 2000-områden, Anläggning av högreservoar för dricksvatten med prefabricerade väggelement och tillhörande anordningar samt driftsväg. Tryckstegringsstation.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av vattentorn i Sörbyarna, Luleå
Avser nybyggnad av två högreservoarer för dricksvatten (s.k. vattentorn) med tillhörande tryckstegringar för dricksvatten samt nödvändiga va-ledningar och transport/drift-vägar.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Samlat geoteknikstöd i norra Norrbotten
Uppdraget består i att tillhandahålla teknikstöd inom området geoteknik i väg- och järnvägsprojekt i norra Norrbottens län med placeringsort Luleå.
Anslutning av landström till Victoriahamnen i Luleå
Entreprenaden avser anslutning av landström i Victoriahamnen. Två fartyg ska kunna anslutas samtidigt från två separata anslutningspunkter.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Sjögatan i Luleå
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Bandel 119 (Boden-Luleå), km 1178+564.
Krafttransformatorer för Luleå Energi Elnät AB
Avser att under 2020-21 förstärka matningen i station PT32 Notviken inkluderande två krafttransformatorer. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera två krafttransformatorer 150/46/11,5 kV, 100/80/20 MVA till driftfärdigt skick. Transformatorerna skall levereras till anvisad plats inomhus.
Nybyggnad av begravningsplats i Luleå
Utvändig ändring, markanläggning av ny askgravlund.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Ändrad användning av markyta för nybyggnad av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av ställverk i Luleå
Utvändig ändring av ställverk.
Nybyggnad av anslutningsväg i Luleå
Schaktning för ny infart.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, anpassning av marknivå mot garvaregränd.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av markyta i anslutning till gamla bodenvägen Gammelstaden 7:1,7:2,8:1,12:1,6:10,11:1.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av väg i anslutning till rutviksvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser t o m 2020-12-31.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Justering av marknivå på grund av nybeläggning framför kyrkan.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Justering av nivå på anslutning till fastighet vid gamla bodenvägen.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Anpassning av slänt vid fastighet pga ombyggnation av rutviksvägen.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel Måttsund 16:14,27:1,16:22,16:21,16:6.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av 11 transformatorstationer Ängesbyn 20:2,Persön 23:4,Persön 22:13,Persön 9:10,11:16,1:56,Persön 40:1,2:16,6:2,3:24,19:6.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av elstängsel runt vattentorn.
Nybyggnad av energiverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: