Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av vik i Luleå
Luleå kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att utföra efterbehandling av fibersedimenten i Notviken. Sedimenten i Notviken i Luleå är förorenade av främst kvicksilver och metylkvicksilver på grund av utsläpp från en f.d. slipmassefabrik (1911-1962) i Karlshäll.
Riskreducerande åtgärder i Råneå
Profiljustering och sättningsåtgärd med bankpålning på väg E4 strax norr om trafikplats Råneå Norra. Ca 350 meter lång sträcka.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Luleå
Objektet avser nybyggnad av ca 932 m fjärrvärmeledning av dimension 300/560 samt fördelnings- och servisledningar ca 370 m. Nybyggnad av ca 300 m fjärrkyla ledningar av dimension 225/355 av isolerade PE-tryckrör. Objekten är belägna på Residensgatan, Skeppsbrogatan, Tullgatan och Storgatan i Luleå.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt. Utförande av vägentreprenad längs Rutviksvägen 0-314 m samt Gamla Bodenvägen 0-477 m. Sänkning och nyanläggning av väg, anläggning av ränndalar, anläggning av gångytor, nyläggning av VA samt anläggning av optoledning.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Delprojektledare produktion järnväg, Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Byte av VA-ledningar i Luleå
Byte av vatten och avloppsledningar gäller del av Bredviksvägen, Kalvholmsgatan och Knöppelåsvägen. Avser byte av huvudledningar, brunnar och ventiler fram till tomtgräns. I återställningen tas trottoarer bort och ersätts med grönytor samt avsmalning av gatan till 6 meter.
Ombyggnad av platta 7 och kilen inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser rivning av befintlig betongplatta Platta 7 och ersätta den med ny betongplatta. Asfaltjusteringar för att ansluta mot nya betongplattan. Ny asfaltyta på befintlig grönyta mellan platta 8 och platta 1.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats i Luleå
Denna upphandling avser entreprenad gällande byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Åtgärdande av vandringshinder i Norrbottens län
Avser åtgärder för 5 st vandringshinder i Norrbottens län.
Ekologisk byggledning för investeringsprojekt i distrikt Nord
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Avser åtgärdande av vandringshinder, trumbyten och brobyten samt trösklingar.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel Sandön 1:15,1:10,1:4,8:5,1:5,1:8.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel samt ny mätstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och parkering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker, parkering och upplag t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för skyltanordning, parkeringplats och upplag t o m 2021-07-30.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstataion t o m 2030-06-01.
Nybyggnad av kyrkogård i Luleå
Nybyggnad av ask-gravlund.
Inventering och justering av lekbottnar för LIFE-projektet ReBorN, Länsstyrelsen Norrbotten
Uppdraget omfattar konsulttjänster gällande inventering och justering av lekbottnar inom Norrbottens län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: