Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gaslager mm i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Nytt läge för gc-porten i Rupa, ändring av enskilda vägar till allmänna gc-vägar, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Resurs för etapp och produktionsplanering till Norrbotniabanan
Avtal till 2022-12-31 med 1+1 år option. EST-resurs gällande etapp- och produktionsplanering inom EST-området, speciellt signal under detaljprojekterings- och entreprenadskedet.
Delprojekteringsledare till Norrbotniabanan
Beställaren har option att tilläggsbeställa nedanstående arbete. År 2022-01-01 – 2022-12-31 75% År 2023-01-01 – 2023-12-31 75%
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny mark- och sjökabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt av kabel.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av gångtunnel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av gångtunnel t.o.m 20220903.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2023-12-30.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nätstation t o m 2027-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2022-12-30.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Luleå
Förlänga bef parkering med 20 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Ny betongbrygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av helgjuten betongbrygga inkl landgång till Luleå hamnområde.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Luleå
Nybyggnad av bullerskydd/plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: