Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassage.
Beläggning av E10 mellan Lappesuando-Svappavaara
Varma beläggningsarbeten. Igångsättning 2018: 2018-05-28, färdigställandetid 2018-09-14. Igångsättning 2019: 2019-05-27, färdigställandetid 2019-08-30. Väg E10.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Förstärkningsåtgärder på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av två områden, km 1502 och 1528. Tryckbankar ska anläggas för att öka stabiliteten i banan inför ökad axellast.
Färstärkning av bergbroar på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av tre bergbroar på km 1517+585, 1519+685 och 1536+275 utefter Malmbanan.
Anläggande av gc-vägar i Kiruna
Avser anläggande av gång- och cykelväg invid Jökelvägen, Etapp 2, inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten, samt en del VA-arbeten. Det planeras även anläggande av gång- och cykelväg invid Stamgatan, Etapp 3 (del A och del B). Beslut om Etapp 3 (option) fattas efter analys av kostnader för Etapp 2.
Spår- & växelslipning på Terminal Kiruna
Spår- och växelslipning på Terminal Kiruna, bandel 006.
Uppgradering Luossavaara konstsnöanläggning
Uppgradering av konstsnöanläggningen för turist- och tävlingsbacke samt park och barnbacke på Luossavaara skidbacke med option för uppgradering av Familjebacken och längdskidspår.
Ombyggnad av gata och VA mm i Kiruna
Tekniska Verken i Kiruna AB kommer genomföra en ombyggnation av korsningen Skyttegatan och Kyrkogatan inom Kiruna kommun. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten. Entreprenadform: Generalentreprenad, AB 04. Omfattning enligt AFB.22 angivna handlingar i förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av parkeringsplatser i nya Kiruna Centrum
Nybyggnad av ca 250 st parkeringsplatser med motorvärmarstolpar. Objektet ligger sydväst om nya Stadshuset.
Utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Laxforsen-Kallovaara, Kiruna kommun
Objektet avser anläggandet av ortsammanbindande nät mellan Laxforsen-Kallovaara i Kiruna kommun.
Utemiljö Vittangi fritidshem i Kiruna
Vittangi fritidshem, utemiljö.
Uppgradering PCS7 KUJ Kiruna
Överordnade styrsystemet till tågstyrning i KUJ ska uppgraderas. Systemet är av Modell Siemens PCS7.
Anläggning av Nya Torget - Etapp 1, Kiruna
Tekniska Verken i Kiruna AB ska anlägga den första etappen av torget i nya Kiruna centrum. Projektet omfattas av markarbeten, byggarbeten samt belysning och beläggningsarbeten.
Pilotförsök Ala Lompolo Kiruna
Omfattning Entreprenaden omfattar: • Markarbeten inför utförande av de muddrings- och avvattningsarbeten som kommer att utföras under augusti 2018 – september 2018. Option avslutning av avvattning efter provsvar. • Skötsel av arbetsområdet under entreprenadtiden. • Skalskydd i form av viltstängsel sätts upp för arbetsområdet under entreprenadtiden samt lämnas kvar vid entreprenad-avslut. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
LKAB kommer i början av maj att komma ut med en förfrågan för att genomföra mark- och infrastruktursarbeten inom området kallat Jägarskolan etapp 2. Detta område är beläget mellan Jägarskolan i Kiruna och Kurravaaravägen inom fastigheten Jägarskolan 8:5. Arbetena kommer att omfatta ungefär halva detaljplaneområdet beläget närmast Kurravaaravägen.
Ny drickvattenledning från KP11 till KS Kiruna
Försörjningen av dricksvatten till SAK industriområde går idag via KP11, som är belägen precis utanför blåsort CA175. Dricksvattenledningen går i dagsläget in i blåsorten och vidare genom schakt M0 upp till KS. Tidigare har försörjningen av dricksvatten i gruvan gått nedåt i schakt M0, men detta är ombyggt så att ledningen endast försörjer vatten uppåt i schakt M0. Blåsorten är i dåligt skick, frostsprängningar har gjort att berg har fallit på ledningarna och hela orten är avspärrad då det finns risk för ytterligare ned-fall av berg. Detta är enda försörjningen av dricksvatten till industriområdet och produktionen är beroende av dricksvatten. Därav genomförs detta projekt för att installera ny ledning som kan säkra försörjningen av dricksvatten.
Kompressorstation KK16, ny placering av pumpar, Kiruna
Kompressorstation KK16, ny placering av pumpar.
Ny oljepanna till värmecentral i Svappavaara
Avser montering av ny oljepanna i värmecentral Ormen Långe. Detta innebär att befintlig oljepanna C skall demonteras i sin helhet inklusive alla inkopplade installationer. Sedan skall entreprenör montera in en ny oljepanna inklusive alla nya installationer i en fullt fungerande anläggning.
Markarbeten för KP11 till KS Kiruna
Entreprenaden omfattar utförande av ny dricksvattenledning i mark från KP11 till KS. Försörjningen av dricksvatten till SAK industriområde går idag via KP11, som är belägen precis utanför blåsort CA175. Dricksvattenledningen går i dagsläget in i blåsorten och vidare genom schakt M0 upp till KS. Tidigare har försörjningen av dricksvatten i gruvan gått nedåt i schakt M0, men detta är ombyggt så att ledningen endast försörjer vatten uppåt i schakt M0. Blåsorten är i dåligt skick, frostsprängningar har gjort att berg har fallit på ledningarna och hela orten är avspärrad då det finns risk för ytterligare ned-fall av berg. Detta är enda försörjningen av dricksvatten till industriområdet och produktionen är beroende av dricksvatten. Därav genomförs detta projekt för att installera ny ledning som kan säkra försörjningen av dricksvatten.
Vägbyggnad Fa1250 (väg i ort) Kiruna
Entreprenaden omfattar vägkonstruktion, asfaltering samt anlägg-ning av dräneringsledning (betong samt stålrör) med tillhörande dräneringsbrunnar avseende transportort Fa1250 samt tappsling-eområde (infart-/utfartssida tappar 231, 232 och 232 samt infart pumpstation och bassänger Fa1250).
KA2, Ny brygga för kylare, Kiruna
Flytt av befintlig kylare för ställverk till ny brygga på ställverkshus KA2, för att förbereda för nybyggnation.
Marksanering Olofssonska diket i Svappavaara
Denna entreprenad omfattar sanering av Olofssonska diket i Svap-pavaara dit industriområdet har avvattnats under lång tid. Förutom vatten har också oljor, fett, diesel mm följt med vattenflödet och sam-lats i diket. Entreprenaden omfattar upptagning av förorenad jord samt transport till destruktionsanläggningar efter behov samt installation av ny slambassäng med oljeavskilljare.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
Entreprenaden avser anläggningsarbeten för området beläget på fastigheten Jägarskolan 8:5 omfattande: - anläggande av vägar - anläggande av infrastruktur - grovterrassering av tomter - belysning för området - sanering av markföroreningar - borttagande av befintlig infrastruktur.
Sanering och fyllning kvarter 66 i Kiruna
Sanerings och fyllnads entreprenad inom området på fastigheten Industrin 9:8 i nya Kiruna centrum.
Utbyte AX1 ställverk i Svappavaara
LKAB har för avsikt att byta ut två befintlig 6kV-ställverk typ AX1(ABB) ställverk AH1 (anrikningsverk) och KH1 (kulsinterverk) i Svappavaara ovan jord. Projektet delas upp i etapper med start av etapp 1 i oktober 2018, etapp 4 beräknas avslutas i oktober 2020.
Dricksvatten ledning Silo KS till KK3 Kiruna
Dricksvattenledningen mellan silobyggnaden och KK3 maskinhus ska ersättas med en ny ledning.
Överföringsledning Baron PC - Upland UC Kiruna
Byggnation av värme i en överföringsledning mellan Baron panncentral och Upland undercentral.
Anläggande av 2st lekpatser i Kiruna
Anläggande av 2st lekplatser i Kiruna C med ett eventuellt tillägg om anläggande av en hundgård i närheten av den ena. Lekplats Idrottsvägen och Kyrkogatan Valen.
Brandsanering KAA Kiruna
Detta projekt innefattar sanering efter brand på avfallsanläggningen i Kiruna kommun. Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov 6 meter ostagad mast intill trafikverkets befintliga teknikhus.
Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad inomhusställverk 40/20 kv.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad kameratorn.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation 24 kw.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad ställverksbyggnad 24 kv.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation Saivomuotka 12:2,13:6,18:1.
Byte av belysningsarmaturer vid busslinjer i Kiruna C
Entreprenaden omfattar byte av belysningsarmaturer på busslinjer i Kiruna C.
Byte av belysning i Abisko och Jukkasjärvi elljusspår
Denna entreprenad omfattar byte av totalt 164 st armaturer på två elljusspår och nedsäkring av dessa.
Ombyggnad av busshållplats i Kiruna
Befintlig busshållplats på Dübengatan i Kiruna byggs om för att få en trafiksäker utformning. I entreprenad ingår markarbeten och beläggningsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: