Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna
BEST-arbeten, fundamentsättningsentreprenad.
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av ca 2,7 km mötesfri väg och parkeringsfickor. Stigningsfält.
Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder, förstärkning.
Nybyggnad av teknikhus vid styrområde Gällivare och Björkliden
Ca 30 teknikhus driftplats och 120 teknikhus linje för leverans under 2019, 2020 och 2021 till etapp ERTMS Gällivare och Björkliden.
Exploatering för handel-, lager- & kontor i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, vägarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Nybyggnad av bostäder på 1502626.
Exploateringsområde Vägmästaren Gällivare
Objektet omfattas av markarbeten för nya va-ledningar, ca 160 meter, med dimensioner S-200, V-63 och D-250 för omförläggning av va-dragning.
Nybyggnad av gc-väg Repisvaara, etapp 1 i Gällivare,
Ny belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl skidspårsdragning om cirka 840 meter längs väg 825, Dundretvägen. Markförläggning av fjärrvärmeledning samt beläggningsarbeten. I markarbeten ingår: Schakt, för fjärrvärmeledning och nedläggning av fjärrvärmerör i ledningsschakt. Mottagning och lossning av rörleveranser för nybyggnad v ca 940 m fjärrvärmeledning i GC-Väg i Repisvaara. Fjärrvärmeledningar i mark förläggs friktionsfixerade.
Nybyggnad av vattenreservoar Repisvaara Gällivare
Ny dricksvattenreservoar om 1200 m3. Reservoaren är av typen högreservoar och byggs delvis under jord. Distribution av dricksvatten från reservoarens sker med hjälp av befintlig tryckstegringsstation som ligger cirka 200 meter från den planerade Reservoaren. Objektet omfattar i huvudsak betongarbeten, mark- och VA-arbeten, EL, och rörinstallationer.
Elmontage ställverk MVA00SJ408 Vitåfors, Gällivare
LKAB avser att byta ut ett ställverk i Vitåfors Anrikningsverk (MVA00SJ408) som installerades ca 1975. Anledningen till bytet är att ställverket är av äldre datum, personsäkerheten och anläggningssäkerhet behöver förbättras och ställverket har utsatts för påverkan från en ställverksbrand 2008. Nytt ställverk köptes in under återuppbyggnaden efter branden 2008. Anläggningen skall uppfylla prestandakrav i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan. I denna entreprenad ingår demontage och montage av ställverk. Leverans av kabel, kabelstege och annan erforderlig kringutrustning samt demontage av kabel som berörs av utbytet av ställverk. Utrustningen skall vara dimensionerad och konstruerad för kontinuerlig drift 24 h/dygn, 8150 h/år. Ställverksbytet kommer att ske under produktionsstopp v820-821. LKAB önskar offert på el-installation och kapslingar enligt bifogade handlingar. Objekt: LKAB Malmberget, Ställverk MVA00SJ408.
Anläggande av stamledning fjärrvärme etapp 2 Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar Anläggande av fjärrvärmeledningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlag för objektet.
Nybyggnad av tunnel i Gällivare
Upphandlingen omfattar anläggande av ny vägbro över en GC-väg. Bron ska lanseras på plats från norra sidan om väg E45. Entreprenaden utgörs i huvudsak av mark- och betongarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av parkområde, etapp 1 i Gällivare
Avser mark-, anläggnings-, belysnings- och landskapsarbeten för anläggande av park. Objektet avser anläggande av betongpark/skatepark i Sjöparken i Gällivare.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Avser mark & anläggningsarbeten samt elarbeten för en ny lekplats i del av kv Forsheden.
Dricksvatten till Baronen panncentral - Ventilation Printzsköld
Pump- och röranläggning för att förse Upland och Baronen panncentraler med dricksvatten.
Dragning samt rivning av industristaket, Malmberget
Staketdragning samt rivning av befintligt staket på LKAB Vitåfors.
Kraftmatning 20 kV ELIN-CA1000 Malmberget
LKAB Malmberget avser att förstärka friskluften i Printzskölds brytningsområde. Denna förfrågan avser förläggning (kabeldragning/montage) av ny 20 kV kraftmatning från ELIN-ställverket i Blodstensverket ovan jord till CA1000 under jord.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer, Nuortikon 1:17,Nattavaara 10:14,Markitta 4:8,Nattavaara 13:3.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 7 nätstationer Bönland 1:4,Flakaberg 1:4,Neitaskaite 1:17,Risträsk 1:8,Bönträsk 1:2,Flakaberg 1:9,Bönträsk 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av 6 nätstationer ns89864 Koskullskulle 2:2,1:1,Kavaheden 1:2,Robsam 1:1,Storlandet 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation, projektid 258644.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av motorvärmare för TOP Bostäder, Gällivare
Avser ombyggnad av motorvärmare till system för webb-styrning. Avser 10 st bostadsområden.
Sprinklersystem för laddbilsparkering Vitåfors, Malmberget
Ny sprinkleranläggning ska anläggas på laddbilsparkeringen i Vitåfors.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: