Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (5)
Ljungby (12)
Markaryd (3)
Tingsryd (3)
Växjö (23)
Älmhult (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Avser 22 stycken ca 210 m höga vindkraftverk med en effekt på 4,5 MW vardera.
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Avser 11 st vindkraftverk om 2-3,5 MW generatoreffekt vardera.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Avser nybyggnad av 8 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Marhult, Uppvidinge kommun
Omfattar ca 11 stycken verk om 2-3 MW,max 185 meter. Vindmätningar har utförts. Miljötillstånd är beviljat.
Nybyggnad av återvinningscentral i Växjö
Avser nybyggnad av återvinningscentral med bla beredning av mark, vägar, belysning, va, gjutning av plattor. Nybyggnad av personalrum och konforenslokal ingå. Restaurering av Lakvattendammen samt utökning av Pinnmovägen ner till idrottsplatsens parkering.
Nybyggnad av 12kV- och 60kV-ställverk i Växjö
Projektet avser nybyggnad ställverksbyggnad innehållande 12kV-ställverk, 60kV-ställverk och kontrollutrustning. Byggnaden kommer att ersätta befintlig ställverksbyggnad i fördelningsstation Elverket vid Växjösjöns norra del.
Nytt verksamhetsområde i Öjaby
Även Öjaby 4:3, 20:1 och Bergkvara 6:1
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Växjö
Avser mark- och byggnadsarbeten i samband med uppförandet av den nya stations-byggnaden samt rivning av den gamla. Byggnaden kommer att ersätta befintlig ställverks-byggnad.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv etapp 2, Växjö
Objektet avser anläggande av nytt område för bostäder, kontor samt handel och sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.
Nybyggnation i gamla Regementsstaden i Växjö
Planer finns för nybyggnation i gamla Regementsstaden på ca 45000 kvm mark. Ännu inte bestämt vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av gokartanläggning i Växjö
Projektet omfattar en 1000 m lång utomhus gokartbana, en 3000 kvm stor gokarthall samt en trafikövningsbana. Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av gata, Norra Esplanaden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Bredvik, Växjö
Avser anläggande av mark för nya bostäder i Bredvik, Växjö.
Marksanering
Avser ev marksanering.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Nybyggnad av torg, Lenhovda Centrum
Samhällsföreningen vill skapa en mötesplats i centrum. Enligt förslag marknadsgata och dammar, synliggörande av bäck, friluftsscen och en mindre dansbana samt publikplats med bänkar. Tanken är att torget ska få en medeltida karaktär.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Exploateringsarbeten gata och Va för nytt område i Älmhult
Avser exploatering av gata och Va för nytt område.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Utredning gällande hydrologiska åtgärder i Kronobergs län
Avser att upphandla tre stycken utredningar av påtänkta hydrologiska restaureringar inom skyddade områden i Kronobergs län.
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Anslutning till kommunalt VA i bostadsområde i Växjö, etapp 4
Syftet med planläggningen är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart tidigast sommar 2018. Kostnad okänd.
Anläggande av konstgräsplan i Älghult
Avser anläggande av konstgräsplan på ca 1800 kvm, samt utegym.
Beläggning av banvall till cykelled, Uppvidinge
Avser iordningställande av cykelled på banvall, ca 14100 meter.
Upprustning av skolgårdar i Älmhult
Avser bla byte av redskap, markmaterial och belysning. Vissa VA arbeten som dränering av sandytor vid byte av sand. Är uppdelad i tre geografiska delar: Område 1 Hallaryd, Ryfors, Pjätteryd, Klöxhult o Norregård. Område 2 Linnéskolan, Violen o Haga. Område 3: Diö, Liatorp o Häradsbäck.
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
Anläggande av våtmark samt rening av sjön Trummen i Växjö
Oviss igångsättning och uppskattad kostnad.
Angöring Norr, Växjö stationsområde
Vision för Växjö stationsområde. En plats att hämta och lämna resenärer. Kostnad okänd. Tidigast byggstart 2019.
Anläggande av bussgata för stadsbussar, Växjö stationsområde
Vision för Växjö stationsområde. Kostnad okänd.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkering, tillfällig åtgärd t.o.m. 20190831.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av anslutningsväg i Alvesta
Anläggande av ny infart till parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Växjö
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för ett plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för idrottsanläggning (mountainbikebana).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov utegym.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov och rivningslov för transformatorstation kylhult 1:406.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg 25 över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Utredningar inför hydrologiska restaureringsåtgärder, Växjö
Avser tre stycken utredningar av påtänkte hydrologiska restaureringar inom skyddade områden. Två av utredningarna avser vattendrag med kopplade vattenförättningar till sig. Och den tredje handlar om höjning av tre tidigare sänkta sjöar.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kronoberg/Blekinge
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kronoberg/Blekinge i Region Syd.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.
Nybyggnad av biogasanläggning i Alvesta
Anläggande av biobädd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: