Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (4)
Ljungby (18)
Markaryd (19)
Tingsryd (10)
Växjö (26)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Uppförande av vindkraftverk i Tvinnesheda/Badeboda, Uppvidinge
Alla tillstånd är klara, avvaktar ekonomiska beslut.Tidigare upphandling av leverantör för verk samt markentreprenör är avbruten och ny upphandling kommer att göras närmare byggstart. Omfattar 50 st vindkraftverk, ca 2-3 MW/verk. Totalhöjd max 191 meter. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Nybyggnad av vindkraftverk i Rosenholm
Området Rosenholm utanför Norrhult i nordvästra delen av Uppvidinge kommun har arrenderats för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att sammanlagt 16 verk om ca 2,3 MW kan bli aktuella på området.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Marhult, Uppvidinge kommun
Omfattar ca 11 stycken verk om 2-3 MW,max 185 meter. Vindmätningar har utförts. Miljötillstånd är beviljat.
Nybyggnad av järnvägsbro över Bäckaslöv i Växjö
Ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg.
Ombyggnad till cirkulationsplatser längs väg 30 i Växjö
Två befintliga korsningar ska byggas om; trafikplats Öjaby och korsningen mellan rv 30 och väg 719/Nylandavägen. Ny planskild gång- och cykelpassage samt flytt av busshållplats.
Anläggande av bussdepå i Växjö
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av bussdepå för stadsbussar i Växjö. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av nytt område Teleborg i Växjö
Exploateringsentreprenad för första etappen av Telestadshöjden på Telebor Telestadshöjden etapp 2020 - GE - Gata, Mark
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Exploatering av nytt område Teleborg i Växjö
Telestadshöjden etapp 2020 - UE - ledningsarbeten. Entreprenad innehållande exploatering av VA m.m..
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Arbetena avser anläggande av gator, VA-, fjärrvärmeledningar samt el- och optokablar. Objektet är beläget i stadsdelen Bergsnäs, mellan väg 23 och Norra Bergundasjön.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Utbyte av transformator i Sandviksverket, Växjö
Omfattar tillverkning, provning och uppställning på fundament samt montage till driftfärdigt skick av ny krafttransformator T2 i fördelningsstation F5 SANDVIKSVERKET.
Nybyggnad av gc-väg i Skruv
Nybyggnad av GC-väg mellan Åbrogatan och Storgatan, Skruv.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser exploatering av nytt industriområde, Nylanda Växjö. 140 hektar ny verksamhetsmark .
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Avser anläggande av tryckledning över sjön.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Nybyggnad av biogasanläggning i Lessebo
Avser nybyggnad av bioenergianläggning.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738.
Nybyggnad av transformator i Sandviksverket, Växjö
Avser ny transformator och en ny byggnad för bl a kontrollrum och ställverksrum.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Direktupphandling elverk Växjö energi.
Avser ett HVO 100-drivet elverk.
Anläggande av stationärt reservkraftaggregat i Växjö
Avser driftfärdig anläggning stationär reservelverk inkl container vid Kungsmadsskolan. Reservkraftaggregat ska kunna försörja produktionsköket vid el-avbrott
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Växjö
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Kårestad, Risinge, Södra Åreda, Vikensved och Tveta byar. Ca 200fastigheter.
Nybyggnad av uppställningsplats för fyrfacks återvinningskärl.
Avser uppställningsplats för sopkärl fyrfack.
Nybyggnad av minigolfbana i Markaryd
Anläggande av minigolfbana.
Sanering av förorenad mark vid Rust Hunter, Uppvidinge kommun
Utredning pågår. Förstudie pågår. Medel har erhållits från Naturvårdsverket.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av bro på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult
Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljungby
Uppförande av bullerplank ovanpå bullerskyddsvall.
Nybyggnad av mur i Alvesta
Uppförande av mur för trädgårdsaavfall, kompost mm.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Växjö
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Alvesta
Höjning och renovering av befintligt bullerplank.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Pontansbygd 1:9,Vägarås 1:19,Sånnamad 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation, skall ersätta befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - ib324936.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation som ersätter befintlig på samma plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplats.
Rivning av mast i Tingsryd
Anmälan rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för parkeringsplats med infotavla.
Nybyggnad av plank i Tingsryd
Ansökan om bygglov för plank runt 2 stycken padeltennisbanor.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för asfaltering av ytor på fastigheten Stjärnan 1,2,3.
Renovering av damm i Markaryd
Avser projektering för ev renovering av mur vid Ribersdal i Markaryd.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Inloppspump i Markaryd
Inloppspump Ribersdals intagningsstation. Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: