Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (6)
Ljungby (7)
Markaryd (8)
Tingsryd (6)
Växjö (18)
Älmhult (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hamneda
Planerat projekt. 10 vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk.
Nybyggnad av återvinningscentral i Växjö
Avser nybyggnad av återvinningscentral med bla beredning av mark, vägar, belysning, va, gjutning av plattor. Nybyggnad av personalrum och konforenslokal ingå. Restaurering av Lakvattendammen samt utökning av Pinnmovägen ner till idrottsplatsens parkering.
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Projektet omfattar 5 st vindkraftverk.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Nybyggnad av 12kV- och 60kV-ställverk i Växjö
Projektet avser nybyggnad ställverksbyggnad innehållande 12kV-ställverk, 60kV-ställverk och kontrollutrustning. Byggnaden kommer att ersätta befintlig ställverksbyggnad i fördelningsstation Elverket vid Växjösjöns norra del.
Rening av sjöar i Växjö
Projektet avser bottenbehandling med aluminiumklorid. Utredningskonsult även DHI, Danmark. Rening av Växjösjön ska påbörjas sommaren 2018 och Södra Bergundasjön sommaren 2019 - 2020. Tillstånd har beviljats för båda sjöarna.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Just nu pågår arbete för ändring av hamnen med ny pir och tankstation. Nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
VA-utbyggnad i Sjöatorp, Alvesta
Avser nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ca 40 fastigheter i Sjöatorp samt överföringsledning till Hjortsberga. Rörgraven är ca 2,6 km samt 650 meter sjöförläggning. Det ingår även byggnation av 2 pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi, ca 46000 kvm. Byggstart beräknas sommaren 2018.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Objektet avser nyanläggning av gatuöverbyggnad, vatten- och avloppsanläggningar.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Nybyggnad av gc-väg mellan Rydet-Rottne
Gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till Rottne och utmed väg 897 vid Rottne, Växjö kommun.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder. Gator och Va ledning söder om befintlig bebyggelse i förlängning av Ankargatan. Gatubyggnation totalt ca 400 m, Va schakt totalt ca 400 m till 18 fastigheter samt ny spill- och dagvattenpumpstation.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Nybyggnad av mötesplats vid Trummen i Växjö
Avser bygge av en träskulptur formad som en pyramid. Mötesplats med trappor, trädäck och olika träningsredskap. Bottenplatta 23 x 23 m.
Ny anslutning vid snabbbusshållplats i Lagan
Anslutning för oskyddade trafikanter mellan snabbusshållplatsen vid Lagan och samhället Lagan.
Upprustning av utemiljö vid skola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö vid skola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Markarbeten samt rivning av paviljoner i Växjö
Avser markarbeten för att placera nya paviljonger samt rivning av gamla paviljoner på Katedralskolan.
Byggnation av fibernät i Gemla
Avser byggnation av passivt fibereroptiskt nät, inklusive nedgrävning av tomrör.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Anbud mjukvarusystem och service laddstolpar, Växjö
Avser operatörtjänst samt service av laddstolpar. Avtalet kan förlängas 1+1+1 år.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av hårdgjord yta samt avgränsande betongblock.
Ombyggnad av markanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för dragkampsbana samt förrådscontainers.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkering och ställplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för utökning av personbilsparkering.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov för schaktning och fyllning för blivande upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Röckla 1:36,Skafta 3:5,Bökhult 1:23.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för släntlutning till omdragen väg.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov för dagvattenutjämning.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Växjö
Uppsättande av plank.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning, mobil lekplats t.o.m. 2018-12-31.
Renovering av stenmur vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Alvesta
Anläggande av biobädd.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser gjutning av ny betongplatta och ansluta dagvattenledning och oljeavskiljare.
Ombyggnad av närvärmevärmeverk i Rottne
Avser nytt styrsystem till närvärmeverket.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kronoberg/Blekinge
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kronoberg/Blekinge i Region Syd.
Ombyggnad av lekpark i Markaryds kommun
Avser en klätterställning i miljövänligt trä som ej behandlats av kemikalier.
Byggnation av fibernät med tillhörande utrustning i Växjö
Avser byggnation av fibernät med tillhörande utrustning i och mellan byarna Risinge, Kårestad, Södra Åreda, Tveta och Vikensved. Entreprenaden ansvarar för komplett inkopplat fiberrnät från stamnät till kundenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: