Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (14)
Lessebo (9)
Ljungby (15)
Markaryd (13)
Tingsryd (2)
Växjö (13)
Älmhult (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår mellan Alvesta-Växjö
Under utredning. Planer finns på anläggande av mötes- och dubbelspår.
Spårbyte mellan Älmhult-Olofström
Upprustning, elektrifiering och fjärrblockring av befintlig bana mellan Älmhult-Olofström, ca 40 km lång sträcka. Slopning av 19 plankorsningar, 13 nya vägövergångar, ny mötesstation med 2 spårväxlar samt nytt ställverk.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Avser nybyggnad av 8 stycken vindkraftverk.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
449 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll samt 21 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll.
Nybyggnad av 12kV- och 60kV-ställverk i Växjö
Projektet avser nybyggnad ställverksbyggnad innehållande 12kV-ställverk, 60kV-ställverk och kontrollutrustning. Byggnaden kommer att ersätta befintlig ställverksbyggnad i fördelningsstation Elverket vid Växjösjöns norra del.
Nytt verksamhetsområde i Öjaby
Även Öjaby 4:3, 20:1 och Bergkvara 6:1
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Växjö
Avser mark- och byggnadsarbeten i samband med uppförandet av den nya stations-byggnaden samt rivning av den gamla. Byggnaden kommer att ersätta befintlig ställverks-byggnad.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Just nu pågår arbete för ändring av hamnen med ny pir och tankstation. Nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi, ca 46000 kvm.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Bredvik, Växjö
Avser anläggande av mark för nya bostäder i Bredvik, Växjö.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av gata, Norra Esplanaden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Marksanering
Avser ev marksanering.
Nybyggnad av torg, Lenhovda Centrum
Samhällsföreningen vill skapa en mötesplats i centrum. Enligt förslag marknadsgata och dammar, synliggörande av bäck, friluftsscen och en mindre dansbana samt publikplats med bänkar. Tanken är att torget ska få en medeltida karaktär.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Exploateringsarbeten gata och Va för nytt område i Älmhult
Avser exploatering av gata och Va för nytt område.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Ny gång- och cykelförbindelse mot Växjö Centrum
Planer i tidigt skede. Tanken är att förbinda Växjös nya planerade stadsdel Bredvik med en gc-förbindelse mot Växjö centrum via en träbro över Norra Bergundasjön.
Sprinkling vid Arena i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ska utföras under 2019. Sprinkling vid Ljungby arena
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser nybyggnad av vatten och spillvattenledning vid Aplamon, ca 1 km ledningsgrav och anslutningspunkter för 11 fastigheter.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Anslutning till kommunalt VA i bostadsområde i Växjö, etapp 4
Syftet med planläggningen är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart tidigast sommar 2018. Kostnad okänd.
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Trafiksäkerhetsåtgärder i Älmhult
Trafiksäkerhetsåtgärder på Älmhult
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.
Kajreparation vid Badebodaån i Åseda, Lenhovda
Avser reperation av stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda. Muren ska repareras till en stenbeklädd betongstödmur. Under utförandet måste vattnet i ån samt inkommande dagvattenledningar ledas om temporärt.
Gatuåtgärder i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser gatuåtgärder.
Nybyggnad av grönområde industriområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Planeeras utföras 2019. Grönytor vid karlsro industriområde.
Anläggande av bussgata för stadsbussar, Växjö stationsområde
Vision för Växjö stationsområde. Kostnad okänd.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppsättning av nodstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Transformatorstation Elnät.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Uppförande av parkeringsplatser samt skyltanordning, Ulvaryd 2:43, 2:65, 2:66 Samt Markaryd 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Strandsjyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstaion Elnät.
Rivning av nätstation i Markaryd
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Nybyggnad av lekplats i Markaryd
Nybyggnad av klätterställning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Åseda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Nybyggnad grillhus samt ersätta bef. lekplats med ny utrustning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av hårdgjord yta.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lessebo
Ansökan om bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för ett plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för idrottsanläggning (mountainbikebana).
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov utegym.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (shcaktning/fyllning) flytt av byggnad, nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov och rivningslov för transformatorstation kylhult 1:406.
Ombyggnad av elverk i Alvesta
Installation av rökkanal för reservkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Nybyggnad av gc-bro i Markaryd
Nybyggnad av gångbro samt väderskydd.
Nybyggnad av campingplats i Lessebo
Avser byggnad av skjutbana.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg 25 över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Utredningar inför hydrologiska restaureringsåtgärder, Växjö
Avser tre stycken utredningar av påtänkte hydrologiska restaureringar inom skyddade områden. Två av utredningarna avser vattendrag med kopplade vattenförättningar till sig. Och den tredje handlar om höjning av tre tidigare sänkta sjöar.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Mobilt elverk, Ljungby kommun
Upphandlingen gäller för att säkerställa elförsörjningen för en av Ljungby kommuns fastigheter genom köpet av ett mobilt reservelverk.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2020-2023
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.
Nybyggnad av skolgård i Alvesta
Nyetablering av skolgård med lekutrustning, staket samt ett skärmtak på vegbybackens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: