Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (4)
Ljungby (19)
Markaryd (6)
Tingsryd (6)
Växjö (25)
Älmhult (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Uppförande av vindkraftverk i Tvinnesheda/Badeboda, Uppvidinge
Alla tillstånd är klara, avvaktar ekonomiska beslut.Tidigare upphandling av leverantör för verk samt markentreprenör är avbruten och ny upphandling kommer att göras närmare byggstart. Omfattar 50 st vindkraftverk, ca 2-3 MW/verk. Totalhöjd max 191 meter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 1: Id 1212349
Spår- och växelbyte genom Alvesta
Spår 421, 423, 404 och 405.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Nybyggnad av järnvägsbro över Bäckaslöv i Växjö
Ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg.
Ombyggnad till cirkulationsplatser längs väg 30 i Växjö
Två befintliga korsningar ska byggas om; trafikplats Öjaby och korsningen mellan rv 30 och väg 719/Nylandavägen. Ny planskild gång- och cykelpassage samt flytt av busshållplats.
Nybyggnad av transformator i Sandviksverket, Växjö
Avser ny transformator och en ny byggnad för bl a kontrollrum och ställverksrum.
Rening av Norra Bergundasjön i Växjö
Tidigt skede..Igångsättning tidigast om 5 år och uppskattad kostnad.
Anläggande av bussdepå i Växjö
Avser nybyggnad av bussdepå för stadsbussar i Växjö.
Nybyggnad av infartsväg i Uppvidinge
Avser nybyggnad av tunnel till industriområde Åseda Söder.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Överföringsledning i Alvesta.
Avser nybyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt ny avloppspumpstation. Även anläggande av GC väg.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Arbetena avser anläggande av gator, VA-, fjärrvärmeledningar samt el- och optokablar. Objektet är beläget i stadsdelen Bergsnäs, mellan väg 23 och Norra Bergundasjön.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Utbyte av transformator i Sandviksverket, Växjö
Omfattar tillverkning, provning och uppställning på fundament samt montage till driftfärdigt skick av ny krafttransformator T2 i fördelningsstation F5 SANDVIKSVERKET.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2001 Varm.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Avser anläggande av tryckledning över sjön.
Anläggande av urnkyrkogård i Växjö
Avser planerande av naturkyrkogård vid Teleborg. Projektet kommer påbörjas våren 2020 och pågå under ca 10 år. Området är 2 hektar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Nybyggnad av biogasanläggning i Lessebo
Avser nybyggnad av bioenergianläggning.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Underhåll av broar längs väg 714 vid Bergkvara
Omfattar 3 broar på väg 714 mellan Bergvara Gård och väg 23. Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Stationsåtgärder i Lessebo
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm. Tillgänglighetsanpassning.
Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Växjö
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Kårestad, Risinge, Södra Åreda, Vikensved och Tveta byar. Ca 200fastigheter.
Nybyggnad av uppställningsplats för fyrfacks återvinningskärl.
Avser uppställningsplats för sopkärl fyrfack.
Nybyggnad av gc-väg Eka industriområde, Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs längs med Näsvägen på Eka industriområde i Ljungby.
Nybyggnad av gc-väg Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs mellan Gnustorp och Tutaryd längs med väg 25.
Nybyggnad av minigolfbana i Markaryd
Anläggande av minigolfbana.
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Marken är såld och ska brukas efter att elledningar har tagits bort.
Sanering av mark, Ljungby
Marken på Holmsborgsområdet är förorenat och ska saneras.
Anläggande av bussgata för stadsbussar, Växjö stationsområde
Vision för Växjö stationsområde. Kostnad okänd, uppskattad byggstart.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för parkeringsplats med infotavla.
Nybyggnad av plank i Tingsryd
Ansökan om bygglov för plank runt 2 stycken padeltennisbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för asfaltering av ytor på fastigheten Stjärnan 1,2,3.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Marklov för schaktning samt anläggande av asfalterad ramp.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation, skall ersätta befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Växjö
Uppsättande av bullerplank.
Renovering av damm i Markaryd
Avser projektering för ev renovering av mur vid Ribersdal i Markaryd.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Inloppspump i Markaryd
Inloppspump Ribersdals intagningsstation. Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: