Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (12)
Lessebo (5)
Ljungby (20)
Markaryd (16)
Tingsryd (5)
Uppvidinge (10)
Växjö (22)
Älmhult (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Tvinnesheda/Badeboda, Uppvidinge
Alla tillstånd är klara, avvaktar ekonomiska beslut.Tidigare upphandling av leverantör för verk samt markentreprenör är avbruten och ny upphandling kommer att göras närmare byggstart. Omfattar 50 st vindkraftverk, ca 2-3 MW/verk. Totalhöjd max 191 meter. Uppskattad kostnad.
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Avser 11 st vindkraftverk om 2-3,5 MW generatoreffekt vardera.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Nybyggnad av vindkraftverk i Rosenholm
Miljötillstånd överklagat. Området Rosenholm utanför Norrhult i nordvästra delen av Uppvidinge kommun har arrenderats för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att sammanlagt 16 verk om ca 2,3 MW kan bli aktuella på området. Byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av triangelspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen.
Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 20 ver. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av vindkraftverk i Marhult, Uppvidinge kommun
Omfattar ca 11 stycken verk om 2-3 MW,max 185 meter. Vindmätningar har utförts. Miljötillstånd är beviljat.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv etapp 2, Växjö
Objektet avser anläggande av nytt område för bostäder, kontor samt handel och sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Avser nybyggnad av ca 8 vindkraftverk, 160 meter höga.
Nybyggnad av järnvägsbro över Bäckaslöv i Växjö
Ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Tingsryd
Avser byggnation av Hetvatten för process och fjärrvärme produktion 3000KW.
Nytt verksamhetsområde i Öjaby
Även Öjaby 4:3, 20:1 och Bergkvara 6:1
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av väg i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av ny väg. Österleden - Danska vägen - Elmevägen. Planerad byggstart tidigast 2019.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Upptaget i kommunens översiktsplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av infartsväg i Uppvidinge
Avser nybyggnad av infartsväg.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Överföringsledning i Alvesta.
Avser nybyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt ny avloppspumpstation. Även anläggande av GC väg.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2022.
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Tidiga planer. Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus.
Bredbandsutbyggnad i Hovets byanät
Avser byggnation av fiberoptisk bredbandsnät söder om Hovmantorp i Lessebo och Tingsryds kommun.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Exploatering av nytt område för handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Projektet ligger vilande.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2001 Varm.
Sanering av gammal deponi i Växjö
Avser sanering av gammal deponi. Det rör sig om sanering och borttagning av fyllnadsmassor om 10 000- 25 000 ton.
Anläggande av urnkyrkogård i Växjö
Avser planerande av naturkyrkogård vid Teleborg. Projektet kommer påbörjas våren 2020 och pågå under ca 10 år. Området är 2 hektar.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Avser anläggande av tryckledning över sjön.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skateboardpark vid kvarteret Fritiden.
Nybyggnad av biogasanläggning i Lessebo
Avser nybyggnad av bioenergianläggning.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Anslutning till kommunalt VA i bostadsområde i Växjö, etapp 4
Syftet med planläggningen är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart tidigast sommar 2018. Kostnad okänd.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av krafttransformator station i Alvesta
Avser ny 25/32,5MVA transformator för att säkra elförsörjningen i Alvesta tätort.
Nybyggnad av gc-väg Eka industriområde, Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs längs med Näsvägen på Eka industriområde i Ljungby.
Nybyggnad av gc-väg Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs mellan Gnustorp och Tutaryd längs med väg 25.
Nybyggnad av minigolfbana i Markaryd
Anläggande av minigolfbana.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Beläggning av bro i Växjö
Avser tätskicktsutbyte Stora vägen i Växjö kommun. Yta ca: 100 m2
Anläggande av konstgräsplan i Älghult
Avser anläggande av konstgräsplan på ca 1800 kvm, samt utegym.
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Anläggande av konstgräsplan.
Sanering av mark, Ljungby
Marken på Holmsborgsområdet är förorenat och ska saneras.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Anläggande av ny våtmark på Västermaden i Alvesta
Avser anläggande av våtmark på Västermaden i Alvesta. Beräknat schaktbehov uppgår till ca 25000m3.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av va-arbeten i Växjö
Förnyar ledningar för kommunalt vatten och avlopp i Björnö i Lammhult.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.
Upprustning av lekplats och grönytor i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser upprustning av en lekplats och grönytor i Björket, Ljungby.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av mur.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur Saturnus 14,15.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Växjö
Uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Växjö
Uppsättande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ändring av marknivå samt nybyggnad parkeringsplatser.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Åseda
Nybyggnad av nätstation på Sandsjöryd 2:1 och Lillahult 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Åseda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,4:6,Klint 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby Östra
Avser att ersätta befintlig transformator T2(12MVA) och T3 (8MVA) i station Ljungby östra med en ny 25MVA transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Rivning av ställverk i Alvesta
Ansökan om rivningslov för ställverk.
Renovering av damm i Markaryd
Avser projektering för ev renovering av mur vid Ribersdal i Markaryd.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Rivning av gaslager i Markaryd
Rivning av gasförråd.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Grönområde vid bostadsområder i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönytor vid bostadsområde Replösa skola.
Inloppspump i Markaryd
Inloppspump Ribersdals intagningsstation. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad pulkabacken i Markaryd
Pulkabacken, Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: