Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (13)
Lessebo (3)
Ljungby (22)
Markaryd (15)
Tingsryd (9)
Växjö (23)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av triangelspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Ombyggnad till cirkulationsplatser längs väg 30 i Växjö
Två befintliga korsningar ska byggas om; trafikplats Öjaby och korsningen mellan rv 30 och väg 719/Nylandavägen. Ny planskild gång- och cykelpassage samt flytt av busshållplats.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Exploatering av nytt område Teleborg i Växjö
Exploateringsentreprenad för första etappen av Telestadshöjden på Telebor Telestadshöjden etapp 2020 - GE - Gata, Mark
Mittseparering längs väg 25 sträckan Glamshult-Vrå
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 5 km.
Mittseparering längs väg 25 sträckan Vrå-Boasjön
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 8 km.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Tidigt skede. Ny detaljplan krävs. Planer finns för nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
Nya faunaåtgärder längs väg 25 mellan Växjö-Eriksmåla
Viltstängsel och flera faunapassager på väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp (ca 23 km) och Lessebo-Eriksmåla (ca 13 km).
Exploatering av nytt område Teleborg i Växjö
Telestadshöjden etapp 2020 - UE - ledningsarbeten. Entreprenad innehållande exploatering av VA m.m..
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Nybyggnad av gator och va-ledningar. Alvesta
Avser nybyggnad av gator och Va Lekaryd Norra.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Utbyte av transformator i Sandviksverket, Växjö
Omfattar tillverkning, provning och uppställning på fundament samt montage till driftfärdigt skick av ny krafttransformator T2 i fördelningsstation F5 SANDVIKSVERKET.
Exploatering av nytt område i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Avser exploatering inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Etapp 2
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser exploatering av nytt industriområde, Nylanda Växjö. 140 hektar ny verksamhetsmark .
Anläggande av urnkyrkogård i Växjö
Avser planerande av naturkyrkogård vid Teleborg.. Området är 2 hektar.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Nybyggnad av transformator i Sandviksverket, Växjö
Avser ny transformator och en ny byggnad för bl a kontrollrum och ställverksrum.
Stationsåtgärder i Lessebo
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm. Tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Växjö
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Kårestad, Risinge, Södra Åreda, Vikensved och Tveta byar. Ca 200fastigheter.
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Anläggande av stationärt reservkraftaggregat i Växjö
Avser driftfärdig anläggning stationär reservelverk inkl container vid Kungsmadsskolan. Reservkraftaggregat ska kunna försörja produktionsköket vid el-avbrott
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Underhåll av bro på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult
Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Alvesta
Höjning och renovering av befintligt bullerplank.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov för uppfyllningsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation (ersätter bef. stolpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Pontansbygd 1:9,Vägarås 1:19,Sånnamad 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation som ersätter befintlig på samma plats.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Bygglov för ny prefabricerad nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för skylt samt 11 st stolparmaturer.
Nybyggnad av staket i Tingsryd
Ansökan om bygglov för staket till avfallshantering på befintlig p-plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för bärlager och asfaltering av industrimark.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljungby
Uppförande av bullerplank ovanpå bullerskyddsvall.
Nybyggnad av mur i Alvesta
Uppförande av mur för trädgårdsaavfall, kompost mm.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Växjö
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av gc-väg i Skruv
Nybyggnad av GC-väg mellan Åbrogatan och Storgatan, Skruv.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, nybyggnad vindkraftverk.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Nytt stängsel i transformatorstation Växjö
Byta ut befintliga staket till nya med el och larm i fördelningsstationerna F4 Teleborg och F7 Haga.
Brandskydd Sandviksverken Växjö
Växjö Energi önskar inspel ifrån marknaden med syfte att få ett bra underlag inför en kommande eventuell upphandling av nedanstående åtgärder. Översyn av befintlig branddetektering- och sprinklersystem på bränsletransportband Införande av branddetektering- och sprinklersystem för två ångturbiner Brandvattenförsörjning och avledning av släckvatten
Utredningar inför sol- och vindenergi Växjö
Framtagning av analys över potential för sol- och vindenergi.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: