Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län.
Byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i vattentorn i Kalmar
Avser byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i det nya vattentornet i Kalmar.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Sanering av fd gasverk i Kalmar
Sanering av Sandås fd gasverk
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark med bland annat en lekyta för mindre barn, utrustning för äldres träning, en större pergolakonstruktion, vegetationsytor, delvis markmodulering, lekytor för äldre barn innehållande bland annat en större rutschkana i slänt, studsmattor, hinderbana och grillplats. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, en ny va-anslutning till en dricksfontän, framdragning av el till scenen i pergolan samt en ny belysningsanläggning. Totalyta ca 5 hektar.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Utförande av kanalisationsarbete i Kalmar kommun
Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Nybyggnad av gc-väg i Oxhagen, Kalmar
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgårdsvägen.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Exploatering för bostäder i Kalmar
45 villatomter och 7 tomter för flerbostadshus.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av satellitstation och åskledarmast.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation Skällby 1:29,4:27,4:26,2:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnads av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Plank för uteservering, tidsbegränsat säsongslov.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Marklov: Utfyllnad del av hamnbassäng.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av 3 nätstationer Kvigerum 2:2,1:3,2:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av 4 nätstationer Krankelösa 2:1,1:5,2:2.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för eget bruk.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n150164).
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov, tillfällig parkering (dnr 2012-5214).
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov 2018-04-01 -- 2022-10-30.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov för 2018-04-01 -- 2018-10-31.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Staketarbeten i Kalmar
Avser byte samt renovering av staket runt byggnader och hagmark på Rågö i Västerviks skärgård.
Nybyggnad av trä-betongbadbryggor i Kalmar
2 st Trä-betongbryggor (badbryggor). •Badbrygga Bergavik Badbrygga Björkenäs

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: