Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383. Men först krävs ett saneringsarbete som väntas pågå under hela 2018.
Byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i vattentorn i Kalmar
Avser byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i det nya vattentornet i Kalmar.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Sanering av fd gasverk i Kalmar
Sanering av Sandås fd gasverk
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark med bland annat en lekyta för mindre barn, utrustning för äldres träning, en större pergolakonstruktion, vegetationsytor, delvis markmodulering, lekytor för äldre barn innehållande bland annat en större rutschkana i slänt, studsmattor, hinderbana och grillplats. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, en ny va-anslutning till en dricksfontän, framdragning av el till scenen i pergolan samt en ny belysningsanläggning. Totalyta ca 5 hektar.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 1 i Kalmar kommun
Etapp 1. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom sex geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Nybyggnad av gc-väg i Oxhagen, Kalmar
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgårdsvägen.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Exploatering för bostäder i Kalmar
45 villatomter och 7 tomter för flerbostadshus.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Projektet avser nybyggnation av en drickvattenreservoar med tillhörande ventilbyggnader vid vattenverket i Skälby i Kalmar. Projektet är uppdelat i fyra olika entreprenader
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket utgörs av en gjuten betongklack om 2 meters bredd. Gångstråket förses med räcke ut mot vattnet och några bänkar. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper.
Byte av kontrollutrustning i station H1 fördelningsstation i Kalmar
Avser byte av befintlig kontrollutrustning i fördelningsstation H1.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för bortschaktning av vall.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Marklov: Utfyllnad del av hamnbassäng.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för eget bruk.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150904 Arby 6:1 Arby 6:1,4:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150911 Vallby 8:4,1:1,10:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150970.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150971 Hagby 1:19,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation, n151787.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Kalmar
Nybyggnad av två reservkraftsbyggnader samt en ställverksbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnads av nätstation.
Nybyggnad av vågbrytare i Kalmar
Flytande vågbrytare, tidsbegränsat liv från 180101 - 221231.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Tidsbegränsat lov för plank, 1/6 2018 - 31/5 2022.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov: 30 maj 2018 - 30 maj 2028. ansökan om parkering och skylt.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov 2018-04-01 -- 2022-10-30.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov för 2018-04-01 -- 2018-10-31.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Rivning och nybyggnad av staket i Kalmar
Avser rivning av gammalt samt uppsättning av nytt staket vid Trollskogen.
Staketarbeten i Kalmar
Avser byte samt renovering av staket runt byggnader och hagmark på Rågö i Västerviks skärgård.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kalmar/Jönköping
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kalmar/Jönköping i Region Syd.
Nybyggnad av trä-betongbadbryggor i Kalmar
2 st Trä-betongbryggor (badbryggor). •Badbrygga Bergavik Badbrygga Björkenäs

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: