Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Ombyggnad av väg 136 mellan Ekerum-Borgholm
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Glömminge-Rälla
Kollektivtrafikanläggning, vägtunnel, mitträcke, parkeringsplatser för busspendlare mm vid Algutsrum ingår.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg
Ny omstigningshållplats vid E22 i Mönsterås
Trimning och effektivisering.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i vattentorn i Kalmar
Avser byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i det nya vattentornet i Kalmar.
Markarbeten för byggnation av hyreshus, Västervik
Avser markarbeten inför nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vimmerby
Detaljplanearbete pågår. 45 villatomter för styckebebyggelse. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplats vid E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Hultsfred
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 360 st fastigheter inom området Hultsfred landsbydg.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Nyanläggning av bussangöring samt ombyggnad av väg i Torsås, Kalmar
Avser nyanläggning av bussangöring samt ombyggnad av Kalmarvägen i Torsås.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station i Västervik
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station.
Sanering av fd gasverk i Kalmar
Sanering av Sandås fd gasverk
Renovering av Kajplats i Oskarshamn
Kajplats 37 ligger i Oskarshamns hamn. Kajen består av ett 6 meter brett pålat betongdäck. Östra delen av kajen har seglats på av ett fartyg. Påseglingen skadade konstruktionen så svårt att delar av den ska rivas. - Riving av ett 6x20 m stort betongdäck. - Rivning av 17 betongpålar i vatten. - Mindre schaktarbete.
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark med bland annat en lekyta för mindre barn, utrustning för äldres träning, en större pergolakonstruktion, vegetationsytor, delvis markmodulering, lekytor för äldre barn innehållande bland annat en större rutschkana i slänt, studsmattor, hinderbana och grillplats. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, en ny va-anslutning till en dricksfontän, framdragning av el till scenen i pergolan samt en ny belysningsanläggning. Totalyta ca 5 hektar.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser byte panna tre:s primärekonomiser vid Stegeholmsverket.
Utförande av kanalisationsarbete i Kalmar kommun
Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Nyförläggning av VA-lednningar i Nybro
Avser sanering av befintliga va-ledningar samt anläggande av nya va-ledningar.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser upphandling av tillverkning och montage av en komplett konvektion till panna 4.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Färjestaden, Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar samt utbyggnad av väg, GC-vägar, gatubelysning vid Räkstigen i området Snäckstrand. Omfattar ca 520 m ny gata, ca 100 m nya VA-ledningar samt belysningsanläggning.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Utbyte av 10kV-ställverk inklusive kontrollutrustning i Hultsfred
Utbyte av 10kV-ställverk inklusive kontrollutrustning.
Ombyggnad av väg i Emmaboda
Väglängd cirka 54 km. Finns möjlighet att begära förlängning av avtalet för år 2019 och därefter för år 2020.
Nybyggnad av GC-väg i Nybro
Objektet avser nybyggnad av gc-väg, inklusive belysning, längs Bruksvägen samt breddning av befintlig väg på delar av sträckan.
Nybyggnad av lekpark i Borgholm
Nybyggnad av lekpark för yngre barn.
Exploatering för bostadsområde i Vimmerby, etapp 2
Avser 10-12 villatomter. Planarbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Oxhagen, Kalmar
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgårdsvägen.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av stenmur på Öland
Avser stenmursarbeten och utvändiga målningsarbeten samt mindre byggnadsarbeten vid Ottenby Ölands södra uddes fyrplats.
Renovering av bro i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Exploatering för bostäder i Kalmar
45 villatomter och 7 tomter för flerbostadshus.
Infodring av spillvattenledningar i Påskallavik och Oskarshamn
Avser infodring av spillvattenledningar i Kristdalavägen, Påskallavik och Tallvägen respektive Skogskyrkogården i Oskarshamn.
Nybyggnad av bro i Fagerhult , Högsby
Avser ny bro över Välens utlopp på Gästgivarevägen i Fagerhult.
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Fiberbaserat öppet bredbandsnät Sevede, Vimmerby
Avser tillhandahållande av fiberbaserat öppet bredbandsnät inklusive överlåtelse av beslut om bredbandsstöd och försäljning av passiv bredbandsinfrastruktur.
Leverans av 12kV-ställverk
Projektet hör ihop med 1497004. Avser leverans och uppställning av nytt 12 kV-ställverk med tillhörande reläutrustning.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av satellitstation och åskledarmast.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Nybyggnad av allaktivitetslekparker i Borgholm
Förhandsbesked anordnande av allaktivitetspark för äldre barn. Högby 8:1,Borgholm 11:1.
Nybyggnad av sopanläggning i Mönsterås
Nybyggnad ansökan om bygglov för underjordiskt avfallssystem.
Nybyggnad av park i Västervik
Nybyggnad av ramper, toalett samt anläggande av park.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av busshållplats i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av busskur, cykelställ samt sittplatser med tak.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnads av nätstation.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Ny stödmur med räcke vid industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Plank för uteservering, tidsbegränsat säsongslov.
Rivning av fördelningsstation i Torsås
Rivning av fördelningsstation byggnad i tegel, stolpar och transformator.
Rivning av mast i Oskarshamn
Rivning av utsiktstorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Kasinge 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation Skällby 1:29,4:27,4:26,2:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Ukna-botorp 1:3,Ukna-hula 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstationsbyggnad. placering av åskskyddsmast.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation (n150164).
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142043 och N142042.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142044.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: