Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

Borgholm (5)
Emmaboda (3)
Hultsfred (14)
Högsby (7)
Kalmar (28)
Nybro (19)
Oskarshamn (24)
Torsås (12)
Vimmerby (10)
Västervik (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Planerat projekt. Avser 58 verk.
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Glömminge
Kollektivtrafikanläggning, vägtunnel, gc-väg, mitträcke, parkeringsplatser för busspendlare mm vid Algutsrum ingår.
Ombyggnad av väg 136 mellan Glömminge-Rälla
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke, ny gc-väg vid sidan av vägen.
Ombyggnad av väg 23 mellan Målilla-Hultsfred Södra
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke. Sträckan är ca 10 km.
Flytt av va-ledning i tunnel under väg i Mönsterås
Kan även komma ofatta en planskild trafikplats och kollektivtrafikanläggning.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Planerad saneringstart 2019-2020.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383. Men först krävs ett saneringsarbete som väntas pågå under hela 2018.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av vattentorn i Orrefors
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Borgholm, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Kommer ev att utföras i egen regi. Byggstart tidigast under 2016.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Exploatering för nytt handelsområde i Målilla
Ca 4 hektar mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser utbyggnad av VA-ledningar mellan Saltvik - Dragskär.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Avser att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Sanering av fd gasverk i Kalmar
Sanering av Sandås fd gasverk
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Utbyggnad av vatten och avloppsledningar i Skälleryd
Objektet avser VA‐utbyggnad till Skälleryds by, strax söder om Blomstermåla samhälle.
Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Nybyggnad av gång och cyckelled inklusive träspång genom sumpskog. Byxelkrok - Trollskogen, 117 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134, Ca 10 km.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Ramavtal avseende upprustning och underhåll av tomtmark i Kalmar
Upphandlingen avser ramavtal för upprustning och underhåll av tomtmark i Strategisk partnering ABT. Kalmarhem ska under två års period (2019-2020) avropa upprustningar av ett flertal gårdar i olika bostadsområden i Kalmar genom detta avtal.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2021.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för bostadsområde i Vimmerby, etapp 2
Avser 10-12 villatomter. Planarbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Renovering av bro i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Nybyggnad av gc-väg i Hultsfred
Dagcenter-Kalvkätte Ca 500 meter.
Nybyggnad av överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Tillbyggnad av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av bro i Fagerhult , Högsby
Avser ny bro över Välens utlopp på Gästgivarevägen i Fagerhult.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Leverans av 12kV-ställverk
Projektet hör ihop med 1497004. Avser leverans och uppställning av nytt 12 kV-ställverk med tillhörande reläutrustning.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Utbyte av överbyggnad på bro över Utterbäcken i Flerohopp
Utbyte av befintlig överbyggnad av stålbalkar med träfarbana till ny överbyggnad av tvärspänd platta med längd 9,0 m och fri bredd ca 4 meter. Avser bro 40-2975-1 över Utterbäcken, på enskilda vägen 18732 i Flerohopp. Angiven kostnad är uppskattad.
Sanering av va-ledning i Hultsfred
Avser va-sanering Lillgatan och Biblioteksbacken.
Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Vimmerby
En gång och cykelväg som kommer att vara kopplad till Astrid Lindgrens värld.
Leverans och installation av nytt driftövervakningssystem i Vimmerby
Avser leverans och installation av nytt driftövervakningssystem.
Ombyggnad av lastväxlartank i Mönsterås
Avser renovering/ombyggnation av lastväxlartank.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Återställning av stenmurar och rösen i Vimmerby
Avser rivning och återställning av stenmurar och rösen.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt va Förlösa 2:13,1:1.
Nybyggnad av brygga i Högsby
Ansökan om bygglov för anläggande av brygga.
Nybyggnad av mast i Högsby
Ansökan om bygglov för mobilmast och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: