Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar, Kronoberg/Blekinge samt distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar 6 beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020, DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Överföringsledning samt pumphus för fjärrvärme i Jönköping
Avser överföringsledning för fjärrvärme mellan Torsvik kraftvärmeverk och centrala Jönköping , samt två pumphus längs sträckningen.
Överföringsledning för fjärrvärme i Jönköping
Avser mark-, svetsnings- & muffningsarbeten gällande överföringsledning för fjärrvärme DN300/500 mellan KVVT(Kraftvärmeverket Torsvik) till Stigamo industriområde.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: FH 02 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser nya ledningar för vatten- och avlopp bytas ut, fjärrvärme och fiber grävas ner och en ny cykelväg byggas.
Tätskikt på deponi, etapp 2, Jönköping
Projektet omfattar i huvudsak installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. Området som ska täckas med dessa 2 skikten är på ca 1,5 hektar deponiyta vid Miljöhantering i Jönköping.
Ombyggnad av väg för kollektivtrafikfält i Jönköping
Projektet syftar till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Tidigast byggstart 2019-2020.
Exploatering för bostadsområde i Taberg
Exploatering för nytt bostadsområde.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Nytt vänstersvängfält samt ombyggnad av busshållplatser vid väg 40 i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: FH 03 Varm 2020.
Bortforsling av torv i Jönköping
Avse flytt av torv från en fastighetastning, gäller transport, lossning, sortering och mottagning.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av konstgräsplan (11-manna) vid Råslätt,Björkkullen. Nyanläggande av två konstgräsplaner (11- manna) vid Jordbrovallen.
Ny cykelväg till Ljungarum industriomr, Jönköping
Avser ny cykelväg som kopplar samman Hovslätt och södra Kättilstorp med Ljungarums industriområde. Från Norrahammarsvägen till Rondellen vid Röde Påle.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser ombyggnad av Hakarpsvägen med ny GC väg samt Va- ledningar.
Utbyggnad av GC-väg, Banvallen till Bottnaryd i Jönköping
Reservobjekt. Förslaget utbyggnadsprojekt i cykelplan. Kommer att ske i egen regi. Byggstart oviss.
Utföra säkerhetsanalys, Jönköpings kommun
Engångsrapport. Avser genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
Ev sanering/skyddsåtgärder av deponier i Jönköping
Provtagningsplaner för ev sanering av deponier i Jönköping. Hagadepån, Össerums depå, Ljungarums depå, östra. Projektet kommer löpa under 5år. Kostnad okänd.
Rivning del av spång vid Rocksjön, Jönköping
Avser rivning av spång vid naturreservat.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna C-Vättersnäs, Jönköping
2 mkr upptaget 2013 i investeringsbudget till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna S-Gråbo Tormenås
2 mkr upptaget 2014 i investeringsplan 2014-2015 till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Lekskepp till temalekplats i Jönköping
Avser lekskepp för placering på nybyggd kommunal terminallekplats.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggande av markområde.
Byte av vattenledning i Jönköping
Byte av vattenledning mellan M2- Lockebo. Avser köp av nya rör och tillbehör för vatten, ombyggnad mellan M2 och Lockebo.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Gudmunderyd 1:18, 1:6, Tuggarp 1:4, 2:4, 2:7, Vändelstorp 1:5 och Fingalstorp 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Mjälaryd 3:248 och Mjälaryd 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Norrahammars-Månstorp 1:21 , Norrahammars-Månstorp 2:2 och Tapeten 3.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (fundament med brandavskiljande vägg).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av nätstation i Jönköping
Ombyggnad av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (pålning inför kommande P-husbyggnation).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank samt anläggande av p-plats.
Nybyggnad av skylt i Jönköping
Uppförande av skylt, skärmtak och ljuslådor.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kontrollbyggnad (fördelningsstation).
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Parkourbana flyttbar i Jönköping
En mindre parkourbana för spontanaktivitet. Målgruppen är barn och ungdom 7-15 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: