Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 genom Jönköping
Byggnation av additionskörfält. Utbyte av sidoräcken och påkörningsskydd vid bropelare under Bangårdsgatan och Herkulesvägen. Anpassning av bro 6-1063-1 över Strömsbergsbäcken och breddning av gc-port 6-699-1. Kompletterad och förbättrad vägvisning.
Överföringsledning samt pumphus för fjärrvärme i Jönköping
Avser överföringsledning för fjärrvärme mellan Torsvik kraftvärmeverk och centrala Jönköping , samt två pumphus längs sträckningen.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Fjärrvärmepumpar för överföringsledning i Jönköping
Jönköping Energi AB avser uppföra en fjärrvärmeledning för transitering av fjärrvärme mellan Torsvik och Jönköping. Avser 3 stycken pumpar installeras i två olika pumpstationer
Spårbyte mellan Bankeryd-Jönköping
Objektet avser utförande av spårbyte och ballastrening mellan Bankeryd och Jönköping, km 60 + 409 och 66 + 820.
Sanering av mark vid fd kemtvätt i Jönköping
Planer finns för sanering av mark vid f.d kemtvätten Färgaren i Jönköping. Sammanlagda yta knappt 6000 m2.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av konstgräsplan (11-manna) vid Råslätt,Björkkullen. Nyanläggande av två konstgräsplaner (11- manna) vid Jordbrovallen.
Nybyggnad av träning- och tävlingshall för hundar i Jönköping
Avser nybyggnad av tränings- och tävlingshall för hundar, ca 100 X 50 m.
Tätskikt på deponi, etapp 3, Jönköping
Slutteckning av deponi.. Projektet omfattar i huvudsak installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. Området som ska täckas med dessa 2 skikten är på ca 1,5 hektar deponiyta vid Miljöhantering i Jönköping.
Exploatering för bostadsområde i Taberg
Exploatering för nytt bostadsområde. Objekt avser utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplanområde inom del av Tahe 1:66
Förläggande av fjärrkylarör i Munksjön, Jönköping
Avser ny sjöledning för distribution av fjärrkyla i Munksjön, Jönköping. Ledningen kommer att anslutas mot fläns vid Spira, Munksjöstaden samt Skeppsbron
Nybyggnad av rececentrum Råslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av resecentrum för eldrivna bussar samt 2 st parkeringsytor intill Råslätt affärscentrum. Anläggande av ny bussgata med signalreglering.
Nybyggnad av va-ledning i Jönköping
Avser utbyggnad av nya huvudvatten- och dagvattenledningar, samt omläggning av spillvattennätet.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Junegatan och Klostergatan, ny beläggning, flytt av rännstensbrunnar, hastighetsdämpande åtgärder och belysningsåtgärder. Etapp 1
Nybyggnad av GC-väg vid Norrahammarsleden, Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Norrahammarleden med ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning med Värnamovägen. vägräcken, va-ledningar samt belysning.
Nytt slitlager på taxibana i Jönköping
Asfaltslitlager på kortbana D, taxibana Y samt fordonsväga.
Krossning av asfalt och betong Jönköpings kommun
Avser att upphandla krossning av asfalt (ej fräst) och betong på vår anläggning i Klämmestorp och på vår anläggning Miljöhantering i Jönköping.
Brounderhåll av bro över Hamnkanalen Jönköping
Avser underhållsarbete av bro 680-2508-1 över hamnkanalen på Södra Strandgatan i Jönköping,
Brounderhåll vid Tabergsån, Jönköping
Avser underhållsreparationer av bro 680-601-1 över Tabergsån i Jönköping.
Muddring av kanaler i sjösystemet Bunn
Ändrad omfattning. Avser muddring av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Ny mobil tankstation i Jönköpings kommun
Ny mobil tankstation för placering på fastighet kv Vägporten, Rosenlund, Jönköping. (Vasavägen 10).
Nybyggnad av Va, fjärrkyla och två busshållplatser i Jönköping
Avser markarbeten för VA, fjärrkyla, el-tomrör, opto-tomrör samt nybyggnad av 2 st busshållplatser
Ombyggnad av gata i Jönköping
Avser ombyggnad av Ebba Ramsays väg, gata, gc samt omläggning av Va. .
Laddsstationer och vändhållplatser, Jönköping
Projektet avser uppgradering med laddstationer. Denna handling berör 4 st vändhållplatser belägna i Vätterslund, Tokarp, Oxhagsgatan och Hissingsängen. Åtgärderna innebär i första hand en justering av befintlig gata/mark men även nyanläggning av påstigandehållplats samt en viss del ny sträckning/breddning.
Reparation av bro över enskild väg vid Granshult, söder om Bankeryd
Utförs i 2 etapper. Byte av räcken, tätskikt samt räckesinfästningar. Betongreparationer.
Sanering av förorenad torv i Jönköping
Avser sanering av förorenad torv på fastigheten Hyltena 1:98 nordöst om trafikplats Hyltena , Jönköping.
Naturvärdesinventering, Jönköping
Avser naturvärdesinventering av ett område i samband med framtagande av en ny detaljplan, detaljplan för del av Barnarp 3:1.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av bullervägg.
Nybyggnad av mast i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn1238 frymöb).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig (stn1143 wadmanslinje).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation stn1162 smörvik.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation stn1219 sjövik.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation stn1220 hustomten.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation stn1222 röshult.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation på Jäbo 1:3 och Tranhult 1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkyta i Jönköping.
Projektet avser nybyggnation av en parkyta. Inför detta behöver vi göra en riskanalys för närliggande byggnader samt kontrollåtgärden för utbyggnaden.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Avveckling av markavvattningsföretag i Jönköpings kommun
Avser för att behöver hjälp med att av konsult upprätta de handlingar som behövs för att avveckla respektive ändra berörda markavvattningsföretag.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Parkourbana flyttbar i Jönköping
En mindre parkourbana för spontanaktivitet. Målgruppen är barn och ungdom 7-15 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: