Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Integrerat brounderhåll i Jönköping
Förutbestämt underhåll på 997 broar. Tillståndsbaserat underhåll (ex. utbyte kantbalk, tätskiktsbyten, utbyte rörbro) på 24 broar.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar, Kronoberg/Blekinge samt distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar 6 beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020, DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Överföringsledning samt pumphus för fjärrvärme i Jönköping
Avser överföringsledning för fjärrvärme mellan Torsvik kraftvärmeverk och centrala Jönköping , samt två pumphus längs sträckningen.
Spårbyte mellan Bankeryd-Jönköping
Objektet avser utförande av spårbyte och ballastrening mellan Bankeryd och Jönköping, km 60 + 409 och 66 + 820.
Sanering av mark vid fd kemtvätt i Jönköping
Planer finns för sanering av mark vid f.d kemtvätten Färgaren i Jönköping. Sammanlagda yta knappt 6000 m2.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggande av markområde samt nybyggnad av industribyggnad/tvätteri.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser nya ledningar för vatten- och avlopp bytas ut, fjärrvärme och fiber grävas ner och en ny cykelväg byggas.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: FH 02 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Exploatering för bostadsområde i Taberg
Exploatering för nytt bostadsområde.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 6
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: FH 03 Varm 2020.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser ombyggnad av Hakarpsvägen med ny GC väg samt Va- ledningar.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av konstgräsplan (11-manna) vid Råslätt,Björkkullen. Nyanläggande av två konstgräsplaner (11- manna) vid Jordbrovallen.
Ny cykelväg till Ljungarum industriomr, Jönköping
Avser ny cykelväg som kopplar samman Hovslätt och södra Kättilstorp med Ljungarums industriområde. Från Norrahammarsvägen till Rondellen vid Röde Påle.
Brounderhåll vid Tabergsån, Jönköping
Avser underhållsreparationer av bro 680-601-1 över Tabergsån i Jönköping.
Krossning av asfalt och betong Jönköpings kommun
Avser att upphandla krossning av asfalt (ej fräst) och betong på vår anläggning i Klämmestorp och på vår anläggning Miljöhantering i Jönköping.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Förbättring av parkeringsytor mm. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 3.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 4
Ny pendlarparkering vid Sörängsrondellen i Nässjö. Nya busshållplatser, pendlarparkering samt gc-väg vid Fänestadskrysset i Forsheda.
Utbyggnad av GC-väg, Banvallen till Bottnaryd i Jönköping
Reservobjekt. Förslaget utbyggnadsprojekt i cykelplan. Kommer att ske i egen regi. Byggstart oviss.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Utföra säkerhetsanalys, Jönköpings kommun
Engångsrapport. Avser genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
Rivning del av spång vid Rocksjön, Jönköping
Avser rivning av spång vid naturreservat.
Förläggande av fjärrkylarör i Munksjön, Jönköping
Avser ny sjöledning för distribution av fjärrkyla i Munksjön, Jönköping. Ledningen kommer att anslutas mot fläns vid Spira, Munksjöstaden samt Skeppsbron
Utredning förnyelseområden i Huskvarna C-Vättersnäs, Jönköping
2 mkr upptaget 2013 i investeringsbudget till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna S-Gråbo Tormenås
2 mkr upptaget 2014 i investeringsplan 2014-2015 till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av Va, fjärrkyla och två busshållplatser i Jönköping
Avser markarbeten för VA, fjärrkyla, el-tomrör, opto-tomrör samt nybyggnad av 2 st busshållplatser
Lekskepp till temalekplats i Jönköping
Avser lekskepp för placering på nybyggd kommunal terminallekplats.
Naturvärdesinventering, Jönköping
Avser naturvärdesinventering av ett område i samband med framtagande av en ny detaljplan, detaljplan för del av Barnarp 3:1.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggande av markområde.
Nybyggnad av lekplats i Jönköping
Anordnande av lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av bullervägg.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig (stn1143 wadmanslinje).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Anneberg 2:1, Finnarp 1:20, Stora Roten 1:16 & 1:12, Östanå 1:8, Anneberg 2:1, Mörstorp 1:10, Gudarp 1:1, Tykavik 1:2, 1:4, Kaxtorp 1:4 & Knopparp 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Gudmunderyd 1:18, 1:6, Tuggarp 1:4, 2:4, 2:7, Vändelstorp 1:5 och Fingalstorp 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Kortebo 4:9 och Gränna 8:38.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Mjälaryd 3:248 och Mjälaryd 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Ramsjöholm 9:2, Stömsholm 1:1, Östra Romnarp 1:1 & Rävlinge S:1.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Ölmstads-Håknarp 1:1, Öland 1:4, Vändelstorp 1:8, Stora Långeberg 1:4, Udderyd 1:8, Smedjeberg 1:2 & 1:18, Högemålen 1:11, Godebrunn 1:9 & Skärstads-Eskilstorp 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (fundament med brandavskiljande vägg).
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av skylt i Jönköping
Uppförande av skylt, skärmtak och ljuslådor.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av stödmur.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Parkourbana flyttbar i Jönköping
En mindre parkourbana för spontanaktivitet. Målgruppen är barn och ungdom 7-15 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: