Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggingsentreprenad Skeppsbron, etapp 1 Jönköping
Avser utbyggnad av allmän platsmark, gator och VA för Skeppsbron etapp 1. I uppdraget ingår anpassning av del av Jordbrovägen utmed exploateringsområdet och anläggande av ny distributionsledning för vatten och ny huvudledning för avlopp genom området. Planteringar och tillfällig gestaltning för del av etapp 1. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: — Nybyggnad av gator — Ledningsarbeten, VA-ledningar inkl. brunnar och linjeavvattning för avvattning av berörda ytor m.m. — Pålning för VA-ledningar — Pumpstation för spillvatten — Arbeten gällande fjärrvärme- och fjärrkylaledningar exkl. läggning av ledningarna — Skydd av befintliga kablar och ledningar som berörs av entreprenaden — Schakt och återfyllning för belysning, el, tele, opto, kabelarbeten, kabelskyddsrör och sättning och riktning av stolpfundament för belysning — Planteringar längs gatan mellan kvarter 3 och kvarter 4 — Tillfällig gestaltning på gatan öster om kvarter 3 och kvarter 4 — Återställande av mark
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A Basunderhåll väg och Del B Vinterkritiska sträckor med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp anläggs utmed avfarten/rampen i kombination med en fri högersväng i norra cirkulationsplatsen från väg 40 till väg 26/47 norrut. Dessutom en påfartsramp utmed väg 26/47. Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp in till den norra cirkulationsplatsen norrifrån, från väg 26/47. Cirkulationsplatsen får ett extra körfält norrifrån mot Göteborg. Bro på väg 26/47 över ny kommunal gata som ska ansluta till framtida industriområde öster om väg 26/47. Kapacitetsförstärkning.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Transformatorbyte till två 16MVA i Jönköping
Transformatorbyte till två 16MVA
Exploatering för bostadsområde i Taberg
Exploatering för nytt bostadsområde.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Bankeryd, Jönköping
Avser nybyggnad av lokalgata om ca 400 m inklusive VA, el, opto och belysning.
Ledningsdragning för ny kraftförsörjning o mottagninsstationer Jönköping
Avser ledningsgator och ledningar samt nytt 12 kV ställverk, nytt styrsystem till bef reservkraftsystem i hus J4 mm.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 1
Omfattar pendlarparkeringar i Skärstad (väg 993), Ölmstad, Fagerhult, Blankaholm och Åkebo. Även en busshållplats i Blankaholm och ett vänstersvängfält i Tranås ingår.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Utbyggnad av infrastruktur för del av nytt detaljplaneområde, Jönköping
Avser utbyggnad av ca 400 m gata, gångväg, gc-väg, två torgytor samt nedläggning av ledningar och kablar.
Beläggningsåtgärder enskilda vägar i Jönköpings län 2018
Avser utförande av beläggningsåtgärder på enskilda vägar i Jönköpings län. Flera typer av beläggningsåtgärder förekommer. Upphandlingen består av tio huvuddelar: Beställare; Huvuddel 1 Långarum - Danstorp Vägsamfällighet. Huvuddel 2 Ravelsmark - Åsmark Vägsamfällighet. Huvuddel 3 Källerud - Mossabron Vägsamfällighet. Huvuddel 4 Pilagårdens Vägsamfällighet, Huvuddel 5 Linnebergs Vägsamfällighet, Huvuddel 6 Taberg – Ekeryd Vägsamfällighet. Huvuddel 7 Ålmås – Sandvik Vägsamfällighet. Huvuddel 8 Ölmstad Norra Vägsamfällighet. Huvuddel 9 Ölmstad Västra Vägsamfällighet och Huvuddel 10 Drömminge Hindsekind Vägsamfällighet.
Upprustning av gata i Jönköping
Avser upprustning av gata samt planteringar, utrustningar och plattbeläggda gång- och sociala ytor.
Ombyggnad för cykelparkering och cykelåtgärder i Jönköping
Avser åtgärder som syftar till att förbättra cyklisters framkomlighet på korsningspunkter. Uppdelat på 12 delprojekt som i sin tur är uppdelade på 3 huvuddelar. Huvuddel 1: - Cykelöverfart vid Elmiarondellen - Cykelöverfart vid Kastanjevägen - Cykelpassage/övergångsställe vid Sannaparken - Cykelparkering vid Rosenlunds infartsparkering - Cykelparkering vid HV Parkeringen Huvuddel 2: - Cykelparkering vid Hisingsängsvändplan - Cykelparkering och bussväntkur vid Huskvarna Bråneryd - Cykelparkering vid Huskvarna Station Huvuddel 3: - Cykelparkering vid Tallhöjden - Cykelparkering vid och bussväntkur vid Norrahammar Viadukten - Cykelparkering vid Tabergs centrum - Cykelparkering vid Månsarps vändplan
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget. Beräknas komma igång under vintern 2019/2020.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Planer finns för cykelbana utefter gatan, men också byggnation av stadsgata, avser anpassning för boende och staden Huskvarna. Byggnation beräknas till 2020.
Anläggande av ny vandringsled Lillåleden i Bankaryd
Avser anläggande av ny vandringsled längst med Lillån i Bankeryd.
Asfaltering av grusad gång- och cykelväg i Jönköping
Avser uppbyggnad/förstärkning av gång- och cykelväg för att kunna höja kvalitén med ett slitlager av asfalt, anlägga en förstärkt passage, montering av möbler.
Anläggande av kabelpark i Munksjön, Jönköping
Avser kabelpark för vattenskidåkning i Munksjön. Banan ska vara monterad genom typen vattentorn med motvikter och ha en längd på ca 185 meter.Den ska klara en topphastighet runt 30 km/h. Med möjlighet att steglöst reglera hastigheten från 0-30 km/h för föraren
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av pendelparkering med cykelparkering.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (L-stöd).
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybygnad av marknätstation (N150956).
Rivning av nätstation i Jönköping
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schakting av markområde.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Marknätstation (N150959 Nordanvik).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybygggnad av marknätstation (N150953 Nedre Visslebo).
Nybyggnad av vindkraftverk i Jönköping
Nybyggnad av 10st vinkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
nybyggnad av en nätstation (STN1131 Ugglan).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av marknätstation (N150954 Lövfällan).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av marknätstation (N150955 Brunseryd).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av marknätstation. (N150953 Nedre Visslebo).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av marknätstation. (N150958 Trollkullen).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Östra Ubbarp 1:17 , Östra Ubbarp 1:47 , Rogbeerga-Hult 5:3 & Östra Ubbarp 1:5.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation STN 1085 Hultet.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation STN 1086 Bygget.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av p-plats -tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. station.
Uppförande av BMX-bana i Barnarp
Avser uppförande av BMX-bana.
Inkoppling VA tennisklubben Bankaryd
Avser installation av kommunalt vatten och avlopp till tennisklubben i Bankeryd.
Nybyggnad av fotbollsplan i Jönköping
Anordnande av bollplan.
Naturvärdesinventering Kortebo i Jönköping
Jönköpings kommun behöver naturvärdesinventera ett område i samband med arbetet av framtagande av ny detaljplan. Lämpligtvis enligt metod Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014. Lämplig nivå av naturvärdesinventeringen är nivå 3, fältinventering detalj. Detaljplaneområde ca 5 ha.
Biträdande projektledare till Småland
Planceringsort Jönköping. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: