Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A Basunderhåll väg och Del B Vinterkritiska sträckor med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp anläggs utmed avfarten/rampen i kombination med en fri högersväng i norra cirkulationsplatsen från väg 40 till väg 26/47 norrut. Dessutom en påfartsramp utmed väg 26/47. Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp in till den norra cirkulationsplatsen norrifrån, från väg 26/47. Cirkulationsplatsen får ett extra körfält norrifrån mot Göteborg. Bro på väg 26/47 över ny kommunal gata som ska ansluta till framtida industriområde öster om väg 26/47. Kapacitetsförstärkning.
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Underhållsbeläggning tank i F, GK och H län
Omfattar 4 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Ny elförsörjning samt ny tömningscentral Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken mottagningsstationer för högspänning samt tömningscentral för medicinska gaser. Total bruttoarea: ca 370 m2. Bruttovolym: ca 1100 m3
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Anbud kartläggning av skötselbehov gällande biotopskydd o naturvårdsavtal, Jönköping
Avser upphandling av konsulter för kartläggningav skötselbehov inom Skogsstyrelsens skyddade områden, ca 10500 objekt över hela Sverige. Avtalet kommer att tecknas på län eller distrikt. Max 35 avtal.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Exploatering för bostadsområde i Taberg
Exploatering för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av rondell och två busshållplatser i Jönköping
Ombyggnad av Torparondellen samt två busshållplatser.
Utbyggnad av VA-nätet, Ulvstorp, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-nätet. Det innhåller både ett självfallssystem och ett LTA system. Total sträcka är ca 1800 m ledningsgrav. Schaktarbetena kommer i huvudsak att ske väg men även i natursmark. I entreprenaden ingår även schaktning av ny pumpstation.
Utbyggnad av infrastruktur för del av nytt detaljplaneområde, Jönköping
Avser utbyggnad av ca 400 m gata, gångväg, gc-väg, två torgytor samt nedläggning av ledningar och kablar.
Små åtgärder på vägar i Småland, del 1
Omfattar pendlarparkeringar i Skärstad (väg 993), Ölmstad, Fagerhult, Blankaholm och Åkebo. Även en busshållplats i Blankaholm och ett vänstersvängfält i Tranås ingår.
BÄR/Tank beläggning i Jönköping och Kronoberg/Blekinge län
Kontraktet omfattar 3 beläggningsgrupper.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Jönköping
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrvärme med en höjd på 60 meter som skall rymma 40.000 kubikmeter. Skall vara lokaliserad i stadskärnan, specificerad plats är oklart.
Beläggningsåtgärder enskilda vägar i Jönköpings län 2018
Avser utförande av beläggningsåtgärder på enskilda vägar i Jönköpings län. Flera typer av beläggningsåtgärder förekommer. Upphandlingen består av tio huvuddelar: Beställare; Huvuddel 1 Långarum - Danstorp Vägsamfällighet. Huvuddel 2 Ravelsmark - Åsmark Vägsamfällighet. Huvuddel 3 Källerud - Mossabron Vägsamfällighet. Huvuddel 4 Pilagårdens Vägsamfällighet, Huvuddel 5 Linnebergs Vägsamfällighet, Huvuddel 6 Taberg – Ekeryd Vägsamfällighet. Huvuddel 7 Ålmås – Sandvik Vägsamfällighet. Huvuddel 8 Ölmstad Norra Vägsamfällighet. Huvuddel 9 Ölmstad Västra Vägsamfällighet och Huvuddel 10 Drömminge Hindsekind Vägsamfällighet.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör
Upprustning av gata i Jönköping
Avser upprustning av gata samt planteringar, utrustningar och plattbeläggda gång- och sociala ytor.
Ombyggnad för cykelparkering och cykelåtgärder i Jönköping
Avser åtgärder som syftar till att förbättra cyklisters framkomlighet på korsningspunkter. Uppdelat på 12 delprojekt som i sin tur är uppdelade på 3 huvuddelar. Huvuddel 1: - Cykelöverfart vid Elmiarondellen - Cykelöverfart vid Kastanjevägen - Cykelpassage/övergångsställe vid Sannaparken - Cykelparkering vid Rosenlunds infartsparkering - Cykelparkering vid HV Parkeringen Huvuddel 2: - Cykelparkering vid Hisingsängsvändplan - Cykelparkering och bussväntkur vid Huskvarna Bråneryd - Cykelparkering vid Huskvarna Station Huvuddel 3: - Cykelparkering vid Tallhöjden - Cykelparkering vid och bussväntkur vid Norrahammar Viadukten - Cykelparkering vid Tabergs centrum - Cykelparkering vid Månsarps vändplan
Ny cykelväg till Ljungarum industriomr, Jönköping
Avser ny cykelväg som kopplar samman Hovslätt och södra Kättilstorp med Ljungarums industriområde. Från Norrahammarsvägen till Rondellen vid Röde Påle.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Jönköping
Avser ombyggnad av två korsningar på Öxnehagaleden. Nya av refuger och nya vägmärk./måln. samt en breddn. vid korsning. Kungsängsvägen. Byggnation av 2 st busshållplatser med en passage över Tahevägen. En gångväg, från passage till hårdgjord yta söderut mot fastigheter. En gata från Tahevägen söderut mot bef. park. vid fastigheter. Avser även kabelförläggning och sättning av fundament för belysning ska göras. Byggnation av 2 st refuger samt 2 st ”busskuddar”. Byggnation nya upphöjda ”gc-passager” samt breddning av gc-väg.
Underhåll av bro över SJ i Jönköping
Avser underhållsreparation av plattbro i fem spann.
BÄR/Tank beläggning i Jönköping och Kalmar län
Kontraktet omfattar 2 beläggningsgrupper.
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Om- och tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Avser rivning av befintlig gummibeläggning och ersättning med ny beläggning. Även hela botten i vattengraven ska beläggas samt komplett linjering ingår.
Asfaltering av grusad gång- och cykelväg i Jönköping
Avser uppbyggnad/förstärkning av gång- och cykelväg för att kunna höja kvalitén med ett slitlager av asfalt, anlägga en förstärkt passage, montering av möbler.
Ramavtal Projektledning Genomförandefas Södra Munksjön, Jönköping
Bolaget Södra Munksjönsutvecklings AB, "SMUAB", avser att teckna ramavtal för projektledning under genomförandefas. Genomförande avser det stora samhällsbyggnadsprojektet vid södra Munksjön. Avtalet kan förlängas med 1+1 år. Avtal kommer att tecknas med 3 aktörer avseende projektledning.
Ombyggnad till restaurang i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus i nedre planet till restaurang. Samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av spontanidrottsplats på Råstlätt, Jönköping
Avser ombyggnad av spontanidrottsplats. Objektets läge är strax väster om Stadsgårdsskolan vid Råslätt, ca 150 m sydväst om korsningen mellan Pärlugglegatan och Kattugglegatan.
Anläggande av kabelpark i Munksjön, Jönköping
Avser kabelpark för vattenskidåkning i Munksjön. Banan ska vara monterad genom typen vattentorn med motvikter och ha en längd på ca 185 meter.Den ska klara en topphastighet runt 30 km/h. Med möjlighet att steglöst reglera hastigheten från 0-30 km/h för föraren
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anordnande av dagvattendamm samt schaktning och fyllning av markområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av perkeringsplatser/biluppställningsplatser samt boulebanor på Bymarken 2:1 och del av 2:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av p-plats (tillfällig parkeringsplats).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1087 Spafors).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1109 Maskingatan).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN1108 Kleven).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation. (STN 1084 Jorsnäs).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation. (STN 1110 Bosarp N).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av elverk i Jönköping
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (N148766 Torp).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (N150802).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation. (N 148767).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstaton.
Rivning av mast i Jönköping
Rivning av vindmätningsmast.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av skylt i Jönköping
Uppsättning av skylt på väderskydd.
Naturvärdesinventering Kortebo i Jönköping
Jönköpings kommun behöver naturvärdesinventera ett område i samband med arbetet av framtagande av ny detaljplan. Lämpligtvis enligt metod Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014. Lämplig nivå av naturvärdesinventeringen är nivå 3, fältinventering detalj. Detaljplaneområde ca 5 ha.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Jönköpings kommun
Avser naturinventering och naturvärdesbedömning av ett område inför arbetet med en ny detaljplan.
Markarbeten vid idrottsplats och badhus i Visingsö
Ny asfaltstopp på infart samt parkering och ytor som ska grävas ur för ny bärlag och asfalt. Montering av cykelställ med mera.
Markarbeten vid Lillåleden Bankaryd
Avser anläggande av ny vandringsled längst med Lillån i Bankeryd.
Sanering av mark i Jönköping
Sanering av Kniphammarens slamdeponi

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: