Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Anläggingsentreprenad Skeppsbron, etapp 1 Jönköping
Avser utbyggnad av allmän platsmark, gator och VA för Skeppsbron etapp 1. I uppdraget ingår anpassning av del av Jordbrovägen utmed exploateringsområdet och anläggande av ny distributionsledning för vatten och ny huvudledning för avlopp genom området. Planteringar och tillfällig gestaltning för del av etapp 1. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: — Nybyggnad av gator — Ledningsarbeten, VA-ledningar inkl. brunnar och linjeavvattning för avvattning av berörda ytor m.m. — Pålning för VA-ledningar — Pumpstation för spillvatten — Arbeten gällande fjärrvärme- och fjärrkylaledningar exkl. läggning av ledningarna — Skydd av befintliga kablar och ledningar som berörs av entreprenaden — Schakt och återfyllning för belysning, el, tele, opto, kabelarbeten, kabelskyddsrör och sättning och riktning av stolpfundament för belysning — Planteringar längs gatan mellan kvarter 3 och kvarter 4 — Tillfällig gestaltning på gatan öster om kvarter 3 och kvarter 4 — Återställande av mark
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser renovering och förlängning av befintlig kajkonstruktion i betong samt nya överbyggnader, ytskikt, planteringar och utrustning.
Uppgradering av flygplats , Jönköping
Uppgradering av flygplats till 4E , innebär att kunna hantera större flygplan med åtgärder som vändzoner för flygplan på landningsbana i båda ändar, samt bredare taxibana mellan landningsbana och platta för uppställning av flygplan.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Transformatorbyte till två 16MVA i Jönköping
Transformatorbyte till två 16MVA
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Bankeryd, Jönköping
Avser nybyggnad av lokalgata om ca 400 m inklusive VA, el, opto och belysning.
Ledningsdragning för ny kraftförsörjning o mottagninsstationer Jönköping
Avser ledningsgator och ledningar samt nytt 12 kV ställverk, nytt styrsystem till bef reservkraftsystem i hus J4 mm.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av två stycken konstgräsplaner, en 11-manna samt en 7-manna. Byta ut befintlig konstgräsmatta samt lagning/byte av underliggande sviktpad.
Ny cykelväg till Ljungarum industriomr, Jönköping
Avser ny cykelväg som kopplar samman Hovslätt och södra Kättilstorp med Ljungarums industriområde. Från Norrahammarsvägen till Rondellen vid Röde Påle.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Planer finns för cykelbana utefter gatan, men också byggnation av stadsgata, avser anpassning för boende och staden Huskvarna. Byggnation beräknas till 2020.
Utbyggnad av fjärrkylacentral till A6-området i Jönköping
Avser ny fjärrkylacentral i en befintlig byggnad för utökad kylkapacitet på A6-området i Jönköping.
Upphandling av flytbrygga i Jönköping
Avser upphandlar flytbrygga till Barnarpasjön. - Bryggan ska förankras mot land utan trappsteg. Dvs en rullstolsbunden ska själv kunna nå bryggan med ramp eller liknande.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Tenhult.
Avser ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid Hult deponi i Tenhult.
Anläggande av ny vandringsled Lillåleden i Bankaryd
Avser anläggande av ny vandringsled längst med Lillån i Bankeryd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av p-plats samt uppförande av skyddsplank.
Rivning av brygga i Jönköping
Anmälan för rivning av brygga.
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Ombyggnad och utv. ändring av fördelningsstation samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av biogasanläggning i Jönköping
Nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation och rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Mariebo 1:89 och Lilla Åsa 3:348.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Stigby 3:12, Visingsborg 3:1, Stigby 2:22 & Stigby 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Svarttorps-Björnaryd 1:1, Svarttorp 4:6, Svarttorp 5:18 och Svarttorp 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Svarttorps-Hult 2:1, Svarttorp 7:1 och Svarttorp 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Östra Ubbarp 1:17 , Östra Ubbarp 1:47 , Rogbeerga-Hult 5:3 & Östra Ubbarp 1:5.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Jönköping
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation på Siringe 4:7 och Siringe 4:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av p-plats.
Tillbyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (Blivande Stigamo 1:58).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (blivande Västergöken).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av stödmurar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Biträdande projektledare till Småland
Planceringsort Jönköping. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av fotbollsplan i Jönköping
Anordnande av bollplan.
Uppförande av BMX-bana i Barnarp
Avser uppförande av BMX-bana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: