Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad nya industrigator och GC-vägar, VA-, EL- och fiberledningar. Objektet omfattar bl.a. följande arbeten. · Förorenade massor, samordning av miljöprovtagning och hantering av schaktmassor med mellanlagring, återanvändning och deponitransport. · Asfaltytor inkl. överbyggnad · VA-ledningar inkl. nytt dike och trumma · Förberedelser för El och fiber · Belysningsanläggning
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Plankorsningsåtgärder i Drared
Ombyggnad till B-anläggning.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplatsen Sagoängen. En 40 meter lång linbana, en snurrig karusell och lekhus i form av en svamp. Belysning, väderskydd och fler picknickbord.
Utbyggnad av uppställningsytor vid hamn i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av uppställningsytor (Yta C) för bilar. Omfattar följande arbeten: asfaltsytor inkl. överbyggnad, VA-ledningar inklusive fördröjningsdike, förberedelser för el och larm med kanalisation, nytt stängsel, belysningsanläggning och förorenade massor.
Utbyte av styrsystem för fjärrvärme i undercentraler, Halmstad
Upphandlingen avser utbyte av befintliga värmeväxlare för fjärrvärme i fyra undercentraler inom Södra Vårhem.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplats.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - dagvattendammar och kullar i ranagård.
Nybyggnad av busshållplats i Halmstad
Marklov - uppförande av hållplats som skall tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark (ny anslutning av vågbrytaregatan till oljevägen).
Nybyggnad av nätstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n554.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält - varje år 15/9 - 15/12 samt uppförande av mur.
Nybyggnad av fotbollsplan i Halmstad
Bygglov för uppförande av konstgräsplan.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande l-stöd/mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator.
Ombyggnad av anslutningsväg i Halmstad
Bygglov för ändring av in- och utfarter till drivmedelsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: