Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (23)
Halmstad (42)
Hylte (2)
Kungsbacka (20)
Laholm (6)
Varberg (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av infrastruktur för ny stadsdel samt sanering av soptipp i Laholm, Laholms kommun
Anläggande av ny infrastruktur för nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 ledning. Planerat projekt. Upphandling av entreprenörer beräknas annonseras november 2021. Entreprenadform okänd. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Ny skogshamn i Varberg
Projektet avser ny skogshamn.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av vindkraftpark i Halmstad
Avser nybyggnad av vindkraftpark. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av bro över Nissan i Halmstad
Uppskattad byggstart och kostnad.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Entreprenaden avser utbyggnad av Farehamnen i Varberg.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och GC-vägar (broar).
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Avser utbyggnad av VA-ledningar. Området omfattar ca 130 fastigheter.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, schakt för elledningar samt grässådd.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Byggnation enligt detaljplan i östra delarna av hamnområdet i Halmstad. Projektet är Etapp 2 i utbyggnaden och omfattar byggnation av industrigator, landskapsmodellering samt VA för vattenverksamhet.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Nybyggnad av vattentorn i Varberg
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer. Uppskattad kostnad.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel. Byggstart tidigast början 2020.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nya gator och torg i Kungsbacka
I projektet ingår : -Gångväg på allmän platsmark på norra och nordöstra sidan om ny idrottshall -Gång- och cykelväg på allmän platsmark på västra sidan om ny idrottshall -Torgyta på kvartersmark vid huvudentré för ny idrottshall. Objektet är beläget i Aranäs stadsdel i Kungsbacka kommun. Projektet avgränsas i norr av Läraregatan, i öster av ny stadsgatan i söder av Idrottsparken och i väster av nya skola.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
• Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar och damm • Schaktfri passage av järnväg • El- och teleledningar • Belysningsanläggning
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats samt ombyggnad gata i Kungsbacka
Avser ombyggnad av cirkulationsplats i korsningen Varlavägen och Arendalsleden samt ombyggnad av Arendalsleden fram till korsningen med Kungsparksvägen. Till projektet hör också ombyggnad av del av gång- och cykelvägar samt flytt av busshållplats.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet omfattar bland annat följande arbeten: Rivning, av bl.a. asfalt, smågatsten och plattor Fräsning av asfalt Justering av markhöjder, kantsten, gatubelysning och anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor. Plantering av träd och iordningställning av grönytor Asfaltering, platt- och stenläggning samt vägmålning Ombyggnation av busshållplatser Montering av ny gatubelysning, vägmärken och övrig utrustning
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår på bangården.
Anläggande av lokalnät Åsa, Kungsbacka
Avser kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Utbyte av vattenledning i Hyltebruk
utbyte av en 254 meter lång vattenledning.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Sanering av deponi, Laholms kommun
Sanering av deponi inför nybyggnad av ny stadsdel på id: 1329005.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Sluttäckning av Veddige deponi i Varberg
Avser sluttäckning av Veddige deponi ca 35 000 kvm.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. BEfintlig grusplan invid infart mot Hallägrahallen mot Knut Peters väg.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Befintlig grusplan mittemot Furulundsbadet mot Sennavägen.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Ombyggnad av fontäner i Laholm
Ombyggnad av 2 st fontäner.
Nybyggnad av mobila elverk i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 4 st mobil reservkraftverk på 100 kVA.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Byggledare underhållsbeläggning asfalt i Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare beläggning till Distrikt Väst
Underhållsbeläggning asfalt inom DH, DK, DM och DV i Distrikt Väst. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank i befintlig pergola.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av 120 meter hög vindmätningsmast, tillfällig åtgärd i 5 år.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivnings- och bygglov för nybyggnad av transformator.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Rivningslov för rivning av kompressorbyggnad samt återställning av marken.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Halmstad
Mark- och bygglov för markuppfyllnad och 3 st belysningsmaster.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anpassning av marknivå.
Nybyggnad av damm i Halmstad
Marklov - nybyggnad av dagvattendamm.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning-södra infarten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Marklov - anordnande av parkering.
Nybyggnad av cykelbana i Falkenberg
Marklov för cykelbana.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad dagvattenanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Tillbyggnad av golfbana i Laholm
Marklov utökning till 9-håls korthålsbana.
Nybyggnad av belysningsmast i Halmstad
Bygglov för uppförande av 8 st. belysningsstolpar och 4 st. flaggstänger-dollar store.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande av stödmur vid konstgräsplan-söndrums ip.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande stödmur runt konstgräsplan-oskarströms ip.
Nybyggnad av antenn i Halmstad
Bygglov för uppsättning av antenn på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för anordnande 2 st padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n153575, sjöberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153572 ljungen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av va-installation/anläggning.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: