Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (18)
Halmstad (27)
Hylte (4)
Kungsbacka (44)
Laholm (7)
Varberg (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Anläggande av råvattenledning i Varberg
Avser förläggning av en ca 12 m lång råvattenledning mellan sjön Stora Neden och Ragnhilds källa, samt vatten- och spilledningar Rolfstorp och Skällinge. Uppskattad byggstart och kostnad.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Anläggande av skatepark, park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Projektet avser anläggande av Skatepark, park, vägar och parkeringar. Detta kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet. Byggstart tidigast slutet 2019.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg och GC-väg m.m. i Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg, GC-väg m.m.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad nya industrigator och GC-vägar, VA-, EL- och fiberledningar. Objektet omfattar bl.a. följande arbeten. · Förorenade massor, samordning av miljöprovtagning och hantering av schaktmassor med mellanlagring, återanvändning och deponitransport. · Asfaltytor inkl. överbyggnad · VA-ledningar inkl. nytt dike och trumma · Förberedelser för El och fiber · Belysningsanläggning
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kopplingsstation.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Denna bygg- och anläggningsentreprenad avser en omlastnings-, mottagnings- och förbehandlingsanläggning för organiskt hushållsavfall och organiskt avfall från verksamheter. Maskiner för förbehandling av matavfall har upphandlats separat i Maskinentreprenadsupphandlingen. Byggentreprenaden omfattar även samordningsansvaret för de båda entreprenaderna. Tillsammans ska dessa två entreprenader utgöra en helhet, en ny fungerande anläggning för omlastning och förbehandling av matavfall.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser rivning samt nybyggnad av mindre badanläggning. Byggnad på 330 kvm och tomt 1000 kvm.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Anläggande av gc-väg vid bostadsområdet Stenen i Tvååker, etapp 2
Ny cirkulationsplats vid korsningen Fastarpsvägen och infarten till Övrevi idrottsplats, ny gång- och cykelpassage över Fastarpsvägen, befintlig gång- och cykelväg från Tvååker knyts ihop med en ny gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet Stenen, flytt av busshållplatsen Olsegården närmare Tvååker.
Exploatering handelsområde i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt handelsområde.
Ombyggnad av ställverk i Hylte
Msp-ställverk som omfattar tolv fack byts ut och det görs eventuellt i ny byggnad inom stationsområdet.
Exploatering av industriområde, Varberg
Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153. Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.
Nya terminalytor vid hamn i Halmstad
Avser nya terminalytor vid Hallands hamn i Halmstad.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Anläggande av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Varbergs kommun
Avser anläggande av nya gator, GC-vägar, VA-ledningar och dagvattenledningar, schakt för anläggande av fiber- och elledningar samt finplanering.
Anläggande av park och torg samt GC-väg i Halmstad
Avser anläggande av park- och torgyta, busshållplatser samt GC-väg vid Olanders Torg.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Förarbeten och sluttäckning av deponi i Hylte kommun
Avser förarbeten och sluttäckning av deponi vid Borabo avfallsanläggning.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Anläggande av parkering i Kungsbacka kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av vattenverk i Ullared
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 1
Grupp 1 Norra Halland utan Onsala; Flamsnäs, Tvååker Mossvägen, Frillesås, Vassbäck, Frillesås korsväg, Veddige station, Hanhalsvägen, Åsa idrottsplats.
Ombyggnad av gator och torg i Laholm
Projektet avser ombyggnad av gator och torg i centrum.
Uppgradering av kalkdoserare på kalkdoseringsanläggningar i Laholms kommun
Avser åtgärder på kalkdoseringsanläggningarna Börjeån, Ebbared, Drakabygget och Ulvered.
Ny anslutningsväg vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Byte av nätstation i Halmstad
Objektet avser utbyte av befintlig nätstation K2 med därtill hörande arbeten. Fastigheten är belägen inom Halmstad flygplats.
Ombyggnad av gata, GC-väg mm i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av befintlig gatan, GC-väg, parkeringar samt flytt av busshållplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Utbyggnad av uppställningsytor vid hamn i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av uppställningsytor (Yta C) för bilar. Omfattar följande arbeten: asfaltsytor inkl. överbyggnad, VA-ledningar inklusive fördröjningsdike, förberedelser för el och larm med kanalisation, nytt stängsel, belysningsanläggning och förorenade massor.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Upprustning av skolgård i Hylte
Upprustning av Unnaryds skolas yttre miljö avser markarbeten och elinstallationer såsom att: • nya lek- och aktivitetsytor tillskapas med ny lekutrustning och med nya målade figurer • nya grönytor tillskapas med nya planteringar • ny yttre belysning installeras. • bef lekutrustning ska renoveras Entreprenaden ska utföras i etapper.
Utbyte av styrsystem för fjärrvärme i undercentraler, Halmstad
Upphandlingen avser utbyte av befintliga värmeväxlare för fjärrvärme i fyra undercentraler inom Södra Vårhem.
Nybyggnad av brygga i Laholms kommun
Avser anläggande av en permanent badbrygga på Skummeslövsstrand. Bryggan planeras vara tre meter bred med en önskan om en så lång brygga som möjligt. Längst ut på bryggan anläggs en plattform och på bryggan ansluts en handikappramp för att ge människor med rörelsehinder större möjlighet till havsbad.
Nybyggnad av fotbollsplan i Halmstad
Bygglov för uppförande av konstgräsplan.
Nybyggnad av solcellspark i Falkenberg
Nybyggnad av solcellspark på 5000 kvadratmeter vid fabriken på Styrvägen 1 i Vinberg. Totalt blir det 804 solceller i solcellsparken.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Nybyggnad-parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - dagvattendammar och kullar i ranagård.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av busshållplats i Halmstad
Marklov - uppförande av hållplats som skall tillgänglighetsanpassas.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator.
Ombyggnad av anslutningsväg i Halmstad
Bygglov för ändring av in- och utfarter till drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov parkering samt marklov.
Tillbyggnad av plank i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-mur/plank.
Nybyggnad av belysningsmast i Kungsbacka
Belysningsmaster, bodar samt gödselplatta.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mur med skylt samt ändrad placering av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Anordna 9 parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Tillbyggnad av vattentorn i Falkenberg
Tillbyggnad vattentorn.
Återställande av väg i Laholm
Vägen ska återställas till dels naturmiljö, i detta fall öppna sanddyner men också kunna användas som gång- och cykelväg, med en överbyggnad av stenmjölsmaterial. Vägen har idag asfaltbeläggning och har varit avstängd för biltrafik sedan försommaren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: