Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (19)
Halmstad (35)
Hylte (15)
Kungsbacka (23)
Laholm (9)
Varberg (33)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad för härdkylning på Ringhals
Projektet avser nybyggnad av två stora byggnader som kommer att innehålla vattenkällor och processutrustning som kan utföra härdkylning vid vissa extrema händelser.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
TSK- och varmmassabeläggning i distrikt Väst
Distrikt Halmstad (DH) i distrikt Väst. Objekten är indelade i två (2) beläggningsgrupper DH01, DH02 med vardera två (2) huvuddelar utförande 2018 alternativt 2019.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Utbyggnad av VA-ledningar i Varberg
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar inom Varberg hamnområde, Gödestadsvägen och övre delen av Kyrkogårdsvägen. samt inom Magsinsgatan och nedre delen av Kyrkogårdsvägen. Objektet omfattar ca 1865 meter rörgrav i befintliga vägar och parkmark, en dagvattenkammare samt demontering och återställning av kaj (ca 20 meter).
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Objektet avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering i korsningarna väg 940/ Norra Fasanvägen och väg 940/Tranbärsstigen samt genom att anlägga en mittrefug i Forsbäck.
Nybyggnad av va-ledninga och opto i Lerkil, etapp 8
Projektet avser anläggande av ca 3700 meter VA-ledningar i befintliga gator, åker- och naturmark och ca 6000 meter optokabel som delvis samförläggs med VA.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel. Byggstart tidigast början 2020.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplatser och GC-bana i Varberg, etapp 2
Projektet avser byggnation av cirkulationsplatser för anslutning mot ett befintligt och ett planerat exploateringsområde, ny GC-väg, ny belysning efter hela sträckan, nya brunnar och ledningar för drän- och dagvatten samt en vattenservis. Även förläggning av rör för el tele och opto ska utföras.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Nybyggnad av gator mm vid bostadsområde i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, gång- och cykelväg i ett exploateringsområde. GC-vägen avskiljs från vägen med grönremsa och hastighetsdämpande refuger anläggs. Ledningsnät för VA, el och fiber anläggs i området, med VA-serviser till de blivande bostadshusen. Anläggande av belysning utgör del av projektet. Schaktarbeten inkluderar jord och bergschakt.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Utökning av fjärrvärmenät i Falkenberg
Avser förstärkning av befintligt fjärrvärmenät med nya ledningar.
Exploatering av industriområde, Varberg
Projektet avser exploatering av industriområde i Varberg. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde.
Nya VA- och tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nya VA- och tryckspill-ledningar.
Ombyggnad av skolgård i Veddige, Varberg
Projektet avser ombyggnad av skolgård vid skola.
Ombyggnad av stridsteknikfält i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av stridsteknikfält.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan.
Nybyggnad av fotbollsplan samt flytt av GC-väg, Halmstad
Avser anläggande av ny fotbollsplan av naturgräs samt flytt av befintlig GC-väg.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av lekplats i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning. Uppskattad kostnad.
Utbyte konstgräsplan i Hylte
Omfattar utbyte av konstgräs på konstgräsplan för fotboll (11-mannaplan) med padd och utan uppvärmning. Planen kommer att snöröjas och saltas. Vidare linjemarkering för två planer för 7-mannalag, samt linjemarkering för 9-mannalag på samma yta. Planbelysning finns.
Nybyggnad av badbrygga i Torup, Hylte
Avser leverans av två badbryggor inklusive två badstegar och två landgångar.
Kablifiering av ledningar i Holmagärde, Varbergs kommun
Avser markförläggning av delsträcka med befintliga luftledningar.
Nybyggnad av lekplatser i Varbergs kommun
Projektet avser avveckling av 4 lekplatser och nybyggnad av 2 större lekplatser.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården. Byggstart augusti/september 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Byggstart augusti/september 2018. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig korttidsparkering med bla tillkommande asfalterad yta om ca 1600 kvm med tillhörande dagvattenhantering samt komplettering av ny infart och allmän översyn och anpassning.
Upphandling av badbryggor i Torup, Hylte
Avser upphandling av 2 st badbryggor inklusive badstegar och landgångar till Torups badplats. Leverans ska ske innan 2018-06-01.
Anläggande av resecentrum i Hyltebruk, Hylte kommun
Avser anläggande av ett grönare parkområde i Torups centrum. Omfattar också en fontän samt en pendlarparkering nordost om järnvägsövergången. Uppskattad kostnad.
Uppförande av kalkstation med kalkdoserare för våtdosering i Hylte kommun
Avser uppförande av kalkstation med kalkdoserare för våtdosering i Hylte kommun.
Arkeologisk undersökning i Söndrum, Halmstad
Avser upphandling av konsult för arkeologisk undersökning inom RAÄ 106 och 108 i Söndrums socken, Halmstad.
Nybyggnad av bro i Hylte
Avser nybyggnad av en 300 m lång bro mellan Torupsvägen och Källstigen.
Sanering av mark i Tvååker
Projektet avser sanering av mark inför anläggande av park. Uppskattad kostnad.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning och målning av bassäng.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning, målning av bassäng, omklädningsrum och kiosk.
Rivning av mast i Falkenberg
Rivning vindmätningsmast.
Rivning av mur i Halmstad
Rivningslov - rivning av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Uppförande av 1 st vindkraftverk och transformatorbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Bygglov - parkering/ställplats med plats för åtta husbilar/husvagnar.
Tillbyggnad av campingplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av campingtomter, karlstorps camping.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank, sannarps grundskola.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt tillfällig toalett, ernst wigforss plats.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av stenmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning (flytt av befintlig) eld-002 vallavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148940 snöstorps mölla.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148944 årnarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148952 hallaberg.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148941 björkås.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148942 röinge.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148943 bäckåkra.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, spmn672 vårdberget.
Utvändigt underhåll av badanläggning i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av badanläggning, montering av solceller, brottet.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Allarp 2:2,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Cykelparkering+skyltanordning.
Nybyggnad av värmeverk i Falkenberg
Gasoltank för uppvärmning av spannmålstork.
Tillbyggnad av plank i Varberg
Höjning av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervallar.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedelse inför nybyggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov Buera 6:136,6:140,6:138,6:137,6:139,6:134,6:135.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Marklov för tillfällig åtgärd anordnande parkering samt yta för containrar, mercado - 20180206-20280226.
Ombyggnad av nätstation i Falkenberg
Ersättning av befintlig nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Varberg
Flytt av parkeringsplats enligt detaljplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: