Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (24)
Halmstad (28)
Hylte (6)
Kungsbacka (41)
Laholm (10)
Varberg (43)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Anläggande av infrastruktur för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Anläggande av ny infrastruktur för nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Upptaget i investeringsbudget.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Nybyggnad av vindkraftverk i Hyltebruk
Planer finns på uppförande av 5 verk 2MW/verk och med en maxhöjd på 150 meter. Avvaktar tillstånd. Oviss byggstart.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Ca 7 km lång sträcka. Del av Kattegattleden.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Avser ny förbehandlingsanläggning av organiskt matavfall.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Falkenberg
Avser utbyggnad av ledningar för dricks- och spillvatten från Långasand till Eftra samt inom Eftra by. Omfattar även anläggande av tryckstegringsstation för dricksvatten. Byggstart november/december 2018.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Exploatering handelsområde i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Upförande av bullerskärm i Kungsbacka
Avser uppförande av bullerskärm.
Anläggande av park och torg samt GC-väg i Halmstad
Avser anläggande av park- och torgyta, busshållplatser samt GC-väg vid Olanders Torg.
Anläggande av väg och parkering i Skummeslöv
Avser anläggande av skogsbilväg och parkering vid ett naturreservat i södra Hallands län.
Nybyggnad av brygga i Laholms kommun
Avser anläggande av en permanent badbrygga på Skummeslövsstrand. Bryggan planeras vara tre meter bred med en önskan om en så lång brygga som möjligt. Längst ut på bryggan anläggs en plattform och på bryggan ansluts en handikappramp för att ge människor med rörelsehinder större möjlighet till havsbad.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg. Ej med i budget före 2023.
Markarbeten vid ahla återvinningscentral i Laholm, etapp 1
Avser sluttäckning av halva Ahla deponi i Laholms kommun. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland
Är uppdelat i 3 områden; Onsala, Norra Halland utan Onsala samt Södra Halland.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Ombyggnad av gator och torg i Laholm
Projektet avser ombyggnad av gator och torg i centrum.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och utbyggnad a parkering i Laholm
Projektet avser om- och utbyggnad av pendelparkering vid stationen. Byggstart tidigast början 2019.
Byte av nätstation i Halmstad
Objektet avser utbyte av befintlig nätstation K2 med därtill hörande arbeten. Fastigheten är belägen inom Halmstad flygplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Nybyggnad av väntutrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Nybyggnad av solcellspark i Falkenberg
Nybyggnad av solcellspark på 5000 kvadratmeter vid fabriken på Styrvägen 1 i Vinberg. Totalt blir det 804 solceller i solcellsparken.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Amfrebo 1:5, Amfrebo 2:3, Gässlingsbo 1:5, Långaryds-Borgen 1:10, Långaryds-Hästerås 1:11, Visslebo 1:2 och Äskeryd 2:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad, torn, transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av pulkabacke.
Nybyggnad av golfbana i Falkenberg
Marklov för äventyrgolfbana.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Mur och plank-nybyggnad Kyvik 26:37,26:34.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullervall i samband med ombyggnation av e6 södra infarten.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n120340 röinge samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppställning av sopcontainer samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Södra Ekeryd 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppförande mur/plank.
Tillbyggnad av brygga i Falkenberg
Strandskyddsdispens förlängning av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: