Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (17)
Halmstad (33)
Hylte (7)
Kungsbacka (35)
Laholm (8)
Varberg (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 ledningsförnyelse.
Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 1
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.
Ny skogshamn i Varberg
Projektet avser ny skogshamn.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 2
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Exploatering för bostäder i Tröingeberg, Falkenbergs kommun
Avser exploatering för nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt 2 radhus med 6 lägenheter vardera samt nybyggnad av gator & VA-ledningar.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hyltebruk
Planer finns på uppförande av 5 verk 2MW/verk och med en maxhöjd på 150 meter. Avvaktar tillstånd. Oviss byggstart.
Ombyggnad av kraftstation i Falkenberg
Avser att förnya aggregat G2 med helt ny turbin- och generatorutrustning samt renovera aggregat G1. Sedan ska befintlig kontrollanläggning uppdateras och anpassas till de nya förutsättningarna. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av överföringsledningar i Varberg
Avser flytt av överföringsledning Norr (Ringhalsledningen) från planerade och pågående exploateringsområden i Södra Trönninge för att skapa möjlighet för planerade exploateringar samt rundmatning och försörjning mot kommande stadsdelen Västerport. I uppdraget ingår också nytt rörgalleri i Kvarnagårdens VV.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattentorn i Varberg
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen, Trönningenäs. Byggstart oviss.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning mm. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Falkenberg
Avser utbyggnad av ledningar för dricks- och spillvatten från Långasand till Eftra samt inom Eftra by. Omfattar även anläggande av tryckstegringsstation för dricksvatten. Byggstart november/december 2018.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Hyltebruk
Den blivande skejtparken i Hyltebruk planeras bli 1 500 kvadratmeter stor, och ska enligt planerna stå klar nästa sommar i grönområdet mellan Forum och Nissan.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Leverans och installation av vattenreningstankar vid värmeverk i Halmstad
Avser tillverkning, leverans och installation av vattenreningstankar till Kristinehedsverkets avfallspannor (P1 & P2).
Nybyggnad av brygga i Laholms kommun
Avser anläggande av en permanent badbrygga på Skummeslövsstrand.
Anläggande av väg och parkering i Skummeslöv
Avser anläggande av skogsbilväg och parkering vid ett naturreservat i södra Hallands län.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Omfattar pålning, ny betongöveryta samt mindre reparationer under däck. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Markarbeten vid ahla återvinningscentral i Laholm, etapp 1
Avser sluttäckning av halva Ahla deponi i Laholms kommun. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av överföringsledning i Halmstad etapp 2
Projektet avser en överföringsledning för vatten och spillvatten. Total längd ca 10 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Ombyggnad av gator och torg i Laholm
Projektet avser ombyggnad av gator och torg i centrum.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Om- och utbyggnad a parkering i Laholm
Projektet avser om- och utbyggnad av pendelparkering vid stationen. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av väntutrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande mast och 2 teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande mast och teknikbod.
Rivning av transformatorstation i Falkenberg
Rivning av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Rivning samt nybyggnad av trnasformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering till flerbostadshus samt ändring av va i källaren Grenen 3,6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n120340 röinge samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150449 hilleshult.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150450 esmared.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150451 skenekull.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150454 örlid.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151900 västkustägg.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppställning av sopcontainer samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Paddeltennis bana-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad 13 transformatorstationer Agnås 1:3,Kalsarebo 1:2,Moatånga 2:5,Moatånga 2:2,Gudmundared 1:11,Flyhult 1:10,Ranglebo 1:7,Karl Gustavs-backa 2:3,Algutsbo 1:16,Gudmundared 1:13,Gudmundared 1:5,Karl Gustavs-bua 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Amfrebo 1:5, Amfrebo 2:3, Gässlingsbo 1:5, Långaryds-Borgen 1:10, Långaryds-Hästerås 1:11, Visslebo 1:2 och Äskeryd 2:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Varberg
Nybyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: