Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (23)
Halmstad (33)
Hylte (12)
Kungsbacka (50)
Laholm (3)
Varberg (35)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal.
Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Varberg, etapp 1
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.
Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hyltebruk
Projektet avser att anläggningen ska genomgå dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängd. Konstruera en ny damm i betong, nya utskov och en jorddamm och förstärka dammslänterna samt installera instrument för att kunna övervaka dammen.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Om- och tillbyggnad av kraftverk i Ätrafors
Projektet är framflyttat. Ansöker om tillstånd. Tidigare planer på en stor om- och tillbyggnad har reviderats och objektet kan komma att få mindre omfattning. Renovering av turbin plus ev nya turbiner som placeras i en ny stationsbyggnad bredvid den befintliga byggnaden. Nytt intag och ny intagstunnel. Igångsättning ej fastställd. Kostnaden är uppskattad.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Förnyelse av ställverk i Gottskär, Onsala
Avser byte av 50kV utomhusställverk.
Exploatering för bostäder i Tröingeberg, Falkenbergs kommun
Avser exploatering för nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt 2 radhus med 6 lägenheter vardera samt nybyggnad av gator & VA-ledningar.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hyltebruk
Planer finns på uppförande av 5 verk 2MW/verk och med en maxhöjd på 150 meter. Avvaktar tillstånd. Oviss byggstart.
Nybyggnad av va-ledninga och opto i Lerkil, etapp 8
Projektet avser anläggande av ca 3700 meter VA-ledningar i befintliga gator, åker- och naturmark och ca 6000 meter optokabel som delvis samförläggs med VA.
Ombyggnad av kraftstation i Falkenberg
Avser att förnya aggregat G2 med helt ny turbin- och generatorutrustning samt renovera aggregat G1. Sedan ska befintlig kontrollanläggning uppdateras och anpassas till de nya förutsättningarna. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av torg. och framåt. Avser byte av markbeläggning.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
Varmmassabeläggning och infräsning. Omfattar objekt N611 Vapnö-Stålsberg, N613 Harplinge-Rävinge, N728 Torup-Kinnared och N730 Skärkehylte-Landeryd.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Nyläggning av tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av tryckspill-ledning.
Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Ca 7 km lång sträcka. Del av Kattegattleden.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning mm. Uppskattad kostnad.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Falkenberg
Avser utbyggnad av ledningar för dricks- och spillvatten från Långasand till Eftra samt inom Eftra by. Omfattar även anläggande av tryckstegringsstation för dricksvatten. Byggstart november/december 2018.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Hyltebruk
Den blivande skejtparken i Hyltebruk planeras bli 1 500 kvadratmeter stor, och ska enligt planerna stå klar nästa sommar i grönområdet mellan Forum och Nissan.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av råvattenledning till sjön Neden i Varberg
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Ragnhilds Källa och sjön Neden.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell. Byggstart tidigast oktober 2018.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Sanering av va-ledning i Hyltebruk
Omfattar 400 meter. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Omfattar pålning, ny betongöveryta samt mindre reparationer under däck. Uppskattad kostnad.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Sanering av VA-ledning i Landeryd
Projektet avser sanering av VA-ledningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka
Projektet avser utbyte av växtbäddar på naturgräsplaner.
Ombyggnad av gator och torg i Laholm
Projektet avser ombyggnad av gator och torg i centrum.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga. Oviss byggstart.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Om- och utbyggnad a parkering i Laholm
Projektet avser om- och utbyggnad av pendelparkering vid stationen. Byggstart tidigast början 2019.
Ny beläggning på friidrottsanläggning i Varberg
Avser ny banbeläggning på löparbanor samt återställande av mark som använts under entreprenaden.
Nybyggnad av vänt utrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Rivning samt nybyggnad av trnasformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Strandskyddsdispens nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorkiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorskiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstationer-+rivninglov Särö 1:379,1:447,1:493,1:471,1:494.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad+rivningslov.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad+rivningslov.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande mast och 2 teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering till flerbostadshus samt ändring av va i källaren Grenen 3,6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: