Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya mötesspår och hastighetshöjning längs Blekinge Kustbana
Ny mötesstation i Kallinge, växelbyten i Bromölla och Nättraby, rälsförhöjning på sträckan Nättraby-Karlskrona och trimningsåtgärder i Sölvesborg. Skyddsräcken och signalåtgärder samt justering av plankorsningar i Karlshamn och Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta.
Ny biooljebrännare till Sörbyverket i Ronneby
Planer för ny biooljebrännare
Nytt markområde för bostadsbyggande i Ronneby.
Projektet avser nybyggnad av 11 villor.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara.
Nybyggnad av café i Karlshamn
Avser nybyggnad a café på torget i Karlshamn. Huset blir nytt med i gammal tolkning.
Nytt bostadsområde i Hällevik
Ca 120 tomter för styckehus och eventuellt en del för radhus. Kommunen äger markområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Detaljplanen är lagakraftvunnen
Utbyggnad gator med mera för bostadsområde i Sölvesborg
Avser stycketomter och ev. grupphusbebyggelse. Ca 150 tomter.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll.
Nytt exploateringsområde för tomatodling i Karlshamn
Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda. Uppskattad byggstart.
Utförande av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning inom främst fjärrvärme, Karlshamn
Omfattar utförande tjänster av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning på löpande räkning under avtalstiden samt visst inköp av förenat material. Avtalet omfattar i huvudsak underhåll av fjärrvärmenät i mark samt i pannanläggningar och hos kunder till Karlshamn Energi i Karlshamns kommun. Även akut utryckning förekommer, och detta måste avhjälpas omgående för samhällskritiska funktioner. Möjlighet till förläning 1+1
Markundersökning och ev sanering av markområde i Backaryd
Finns inga finansiella beslut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av ny trafikled i Ronneby
Norra länken blir en förbindelselänk mellan Hultaleden i öst och Karlshamnsvägen i väst. Medel upptaget till förprojektering i kommunens investeringsplan för åren 2017 - 2019. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av solcellspark i Ronneby
Planer i tidigt skede. Statliga bidrag söks. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av biooljeanläggning i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsplan. Byggstart efter 2020.
Exploateringsarbeten för småindustri i Karlshamn etapp 2
Avser projektering och exploatering för småindustri samt säkerhetsuppdatering av plankorsning.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström
Avser byte av styrsystem på produktionsanläggningar för fjärrvärme i Olofström.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Installation av semi-Automatisk Fender RoRo 2
Karlshamns hamn avser att installera ett så kallat semi-automatiskt fender system i RoRo2.
Installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden.
Avser att installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden, i Karlshamn
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av en ny fiskväg ska anläggas istället för den gamla, som går till vänster om fallet i Lyckeby. Dammanläggningen från tidigt 1700-tal har fått sitt tillstånd.
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av solceller på tak, 60 paneler.
Breddning av ramp RoRo 2
Omfattning i denna entreprenad innefattar att konstruera, tillverka och montera bredda befintligt ramp/linkspan i hamnen i Stilleryd
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Direktupphandling Konsult projektering, Karlskrona
Upphandlingen avser konsulttjänst för att man ska genomföra en projektering av en så kallad tröskling förbi Bubbetorpsdammen som ligger i Silletorpsån. Tanken är att behålla den lägsta dammnivån för att underlätta projektets genomförande och ekonomi samt att inte riskera att bottensediment rör sig nedströms i samband med åtgärden. Det är den västra åfåran som berörs. Den östra åfåran med befintlig damm och lucka behålls intakt för att kunna reglera flödet vid behov.
Uppförande av markanläggning, Karlshamn.
Avser uppförande anläggning.
Marksanering i Tostarp, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Tostarp.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Nybyggnad av nätstation i Olofström
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Bygglov för flytande vågbrytare/flytbrygga.
Nybyggnad av elverk i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av containerbyggd reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation Komstorp 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av café och restaurang (brygga).
Nybyggnad av mast i Ronneby
Bygglov för uppförande av sändarmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Ronneby
Bygglov för uppförande transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.
Ramhandling avseende badvattenreningsanläggning, Karlskrona
Konsult för framtagnade av ramhandling avseende badvattenreningsanläggning.
Renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat, Karlskrona
Avser renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: