Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Planer är för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker.
Ny biooljebrännare till Sörbyverket i Ronneby
Planer för ny biooljebrännare
Nytt markområde för bostadsbyggande i Ronneby.
Projektet avser nybyggnad av 11 villor.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av ställverk i Karlshamn
Avser nybyggnad av ställverk. Bef ställverk ska ersättas i en ny byggnad, ombyggnader i gamla ställverket kommer att utföras.
Kabling i Karlshamn
50 kV HRD-MRMB. Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 2
Avser ytterligare sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten.
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Det kan bli aktuellt med nybyggnad av markanläggning, samt av mindre handelsbodar.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Svängsta
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom svängsta, åkeholm schakt och fiberentreprenad.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum.
Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.
Reparationsarbete Dammbyggnad, Ronneby
Hängbrunnens nivå reglernas av dammluckor vid Listersjön i Ronneby Kommun. Dammluckorna är i trä och av typen ”spettluckor” som justeras manuellt med stålspett.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Ronneby
Avser nybyggnad av cirkulationsplats som ska koppla samman tillfarten med befintligt vägnät.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Ramavtal avseende plankonsulttjänster i Karlshamn
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Leverans av nollpunktsutrustning i Ronneby
Avser leverans av nollpunktsutrustning till Ronneby.
Marksanering i Hällaryd, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Hällaryd.
Undersökning gällande förorenad mark mm vid Karlshamns Yllefabrik
Omfattar undersökning med avseende på föroreningar i mark och i grundvatten samt även i byggnader (byggnadsrester) i syfte att verifiera misstankar från inventeringsfasen samt översiktligt kartlägga föroreningarnas art, omfattning och spridning.
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Planer som ej är beslutade. Upptaget i kommunens åtgärdslista över prioriterade gång- och cykelvägar inom Karlskrona kommun.
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Tillbyggnad av solcelleri Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av solceller på tak, 60 paneler.
Renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renovering av stadsporten och Hinsetunneln. Objektet är beläget på Hinseleden i centrala Karlshamn.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Uppförande av markanläggning, Karlshamn.
Avser uppförande anläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Bygglov för borttagande av underjordiskt pannrum.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Karlskrona
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:6 nybyggnad av nätstation n3968.
Nybyggnad av plank i Olofström
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Olofström
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av flytbryggor i Karlskrona
Planer på att bygga 40 båtplatser i Stumholmskanalen.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: