Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Installation av nytt AT-system (AT) Kil-Öxnered
Projektet avser strömförsörjningsbyte från BT-system till AT-system.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad (Hall 2) samt anläggande av parkering.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 stycken lägenheter.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Nybyggnad av pahus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Renovering av hissar i Vänersborg
Avser renovering av 12 st hissar i fastigheter belägna på Kronogatan 57 & 59 i Vänersborg och Tomtevägen 1-5 på Vargön.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart och kostnad oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Vänersborg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Rivning av duschar samt toalett vid fisktorget i Vänersborg
Rivning av allmän toalett och dusch vid fisktorget samt återställande av mark.
Nybyggnad av pumpstation, kontor och förråd i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av pumphus, kontor och förråd.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmeproduktionssystem i flerbostadshus i Vänersborg
Avser leverans och montage av nytt värmeproduktionssystem baserat på bergvärmepump.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Rivning av kontorsbyggnad i Vänersborg
Avser rivning av 1-plans kontorsbyggnad.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Avser rivning av befintlig idrottsanläggning samt nyanläggning av konstgräsplan för breddfotboll med bl.a ny belysningsanläggning och inhägnad.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Installation av solceller på äldreboenden i Vänersborg
Projektet avser leverans, installation och driftsättning av nyckelfärdig solcellsanläggning på tak till Niklasbergs äldreboenden Gläntan, Björken och Linden.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Renovering av hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 12 st hissar i Vänersborg på Kronogatan 57 samt i Vargön på Tomtevägen 1-5.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt ändrad användning från industriområde till handelsområde.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Vänersborg
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Nybyggnad av fundament och tank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus, tillkommande med en lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus samt uthus.
Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Uppförande av 14 stycken villavagnar, område nr 4.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Uppställning av 5 st byggbodar inom verksamhetsområde.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppsättning av byggbodar, tidsbegränsat lov t o m 2019-12-25.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Uppsättning av solceller på skolmodul.
Utvändigt underhåll av hotell i Vänersborg
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Vänersborg
Utvändig ändring av kontorshus, insättning av dörr.
Nybyggnad av kiosk i Vänersborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av cykel/väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivning av garagebyggnader, luftslussar och inlastning samt rivning delar av industrilokal. Ombyggnad på Id: 1484737
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: