Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Planer finns för nybyggnad av två punkthus med åtta respektive fjorton våningar med totalt 80 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt. De kommer att byggas på gemensam garagevåning som delvis byggs över marken. Ovanpå garaget anläggs en gård för båda husen. På taken planeras tekterrasser.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av skola.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 stycken lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 9 radhus.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Paviljonger för skolverksamhet, Vänersborgs kommun
Avser paviljonger för skolverksamhet som ska inrymma 4 st lärosalar, 6 st grupprum, kapprum, WC, RWC, städ och teknikrum.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av dagverksamhet i Vänersborg
Avser rivning och ombyggnad av yttertak, markarbeten, fasadarbeten inkl fönsterkompletteringar samt inre renovering av ytor. Utvändiga markarbeten med marklutning för avvattning från hus. Fasadkompletteringar murverk, fönster. Erforderligt utbyte av ev fuktskadad trästomme i innerväggar.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Vänersborg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 17 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av manöversträvorna på UVHJ bron i Vänersborg
Projektet avser utbyte av manöversträvorna på bro.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Upprustning av skolgård och anläggning av lekutrustning i Vänersborg
Avser anläggning av multiarena för spontanidrottslek på Onsjö skolgård, samt upprustning av kringliggande mark med anläggning av murar, planteringar, asfaltering och hantering av dagvatten. Som option skall anbud inkludera anläggning av kompisgungor.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Projektet utförs av elever på byggskolan i kommunen. Utvändig och invändig ändring av Villa Björkås. Installation av brandtrapp sant bergvärme, invändig upprustning och ombyggnad av ventilation.
Renovering av hissar i Vänersborg
Avser renovering av 12 st hissar i fastigheter belägna på Kronogatan 57 & 59 i Vänersborg och Tomtevägen 1-5 på Vargön.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Avser rivning av befintlig idrottsanläggning samt nyanläggning av konstgräsplan för breddfotboll med bl.a ny belysningsanläggning och inhägnad.
Tillbyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av allmännas toaletter och teknikrum.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Vänersborg
Avser omläggning av papptak, tvättning av fasad och lagning av putsfasad på Skräcklans vattenverk.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Installation av solceller på äldreboenden i Vänersborg
Projektet avser leverans, installation och driftsättning av nyckelfärdig solcellsanläggning på tak till Niklasbergs äldreboenden Gläntan, Björken och Linden.
Invändigt underhåll av gruppbostad i Vänersborg
Avser invändig renovering av ytskikt.
Renovering av hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 12 st hissar i Vänersborg på Kronogatan 57 samt i Vargön på Tomtevägen 1-5.
Nybyggnad av gruppboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av lokaler för brukare och personal på ca 75-80 kvm.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig betongrenovering.
Dykbesiktning Fisktorget i Vänersborg
Avser dykbesiktning av kaj vid Fisktorget.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av Bandyns hus i Vänersborg
Avser rivning av Bandyns hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Nybyggnad av kiosk i Vänersborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus, tillkommande med en lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Invändigt underhåll av folkets hus, restaurang och kök i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering av restaurang och kök.
Rivning av transformatorstation i Vänersborg
Rivning av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av personallokal i Vänersborg
Rivning av personalbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Uppförande av 14 stycken villavagnar, område nr 4.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Uppställning av 5 st byggbodar inom verksamhetsområde.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppsättning av byggbodar, tidsbegränsat lov t o m 2019-12-25.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Uppsättning av solceller på skolmodul.
Utvändigt underhåll av garage i Vänersborg
Utvändig ändring av garage- Takbyte.
Utvändigt underhåll av kontor i Vänersborg
Utvändig ändring av kontorshus, insättning av dörr.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Vänersborg
Ändrad användning av lager till livsmedelsaffär.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändring av boende till kontor.
Rivning av affärshus i Vänersborg
Rivning av affärslokal, kontor och lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vänersborg
Avser utvändig ändring av industri/lagerbyggnad- Fasadbyte.
Rivning av järnvägsstation i Vänersborg
Rivning av stationshus och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: