Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Projektet avser att befintligt köpcentrum rustas upp och omkring 30 nya butiker och restauranger kommer att skapas.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader. Byggstart tidigast hösten 2019.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad för personer med särskilda behov.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Upphandling av krafttransformatorer till fördelningsstation i Ljungskile
Avser upphandling av krafttransformatorer T1 och T2 till fördelningsstationen M4 i Ljungskile. Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig affärsbyggnad på 950 kvm och nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt kontorshotell 950 kvm.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS boendei Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i LSS boende. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Omläggning av VA-ledningar i Uddevalla
Avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar från Tornhuset till en punkt mellan Göteborgsvägen och befintliga Walkesborgsbadet.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser tilläggsisolering och nya fasadskivor samt byte av fönster på punkthus.
Utvändig renoveirng av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad och byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och utvändig ändring av affärsbyggnad samt ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd i Uddevalla
Avser ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd.
Anläggande av aktivitetspark i Uddevalla
Avser nyanläggning av aktivitetspark vid Oljeberget. Omfattar schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor och betongytor samt kanalisation för belysning.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2019.
Service och underhåll av hissar i Uddevalla
Projektet avser löpande service och underhåll på hissar. I upphandlingen ingår mindre reparationer och dygnet runt jour. Avtalstid 2019-02-01 - 2021-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Ombyggnad av pastorsexpedition i Ljungskile
Projektet avser ombyggnad av pastorsexpedition.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av balkonger till ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Renovering/uppgradering av hissar vid Uddevallabron
Objektet avser utförande av modernisering av befintliga tillsynshissar 4 st, komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktigad och godkänd anläggning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av mindre teknikhus för avloppsreningsverk.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall, omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av åtta fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för hårdgjord yta med markförstärkning.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av 2 enbostadshus och garage Anfasteröd 1:37,1:49.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av parkeringshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fasadelement på parkeringshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad (modulbyggnad).
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från detaljhandel till livsmedel t o m 2020-01-31.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för upplag samt marklov, Haljersröd 1:13|haljersröd 1:12|konungsberg 3:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, 30 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage.
Tillbyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kedjehus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av materialgård.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn och två teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mottagningsstation för elförsörjning samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat torn 36 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, flytt av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordiskt avfallssystem uws.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Uddevalla
Anmälan för installation av solcellsanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus, installation av va-anläggning samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare en bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament till skylttorn och flytt av befintligt skylttorn.
Takrengöring på skola i Uddevalla
Avser takrengöring samt algbehandling på Uddevalla gymnasieskola.
Renovering av fönster mm på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, dörrar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering av fasad på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: