Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badhus som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i april 2019. Gjutning av platta påbörjas i april 2020. Byggstart oviss.
Nybyggnad av lägenheter och gruppboende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 hyreslägenheter samt LSS boende (gruppboende) om ca 700 kvm med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 4 radhuskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2020.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation. Rivningsarbeten påbörjas i maj 2020.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro och GC tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av bro (Fjällvägen) sam renovering av GC-tunnel (Myråsvägen) med bl a utbyte av tätskikt, ny beläggning, diverse betongreparationer, räcken, anslutande väg på båda sidor om bron får ny beläggning mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstation i Uddevalla
Bandel 651, stråk 15, 88 +447 km. Befintlig fördelningsstation ska rustas upp, vilket innefattar bland annat ytskiktsrenovering, sanering och byte av dörrar.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser stamrenovering, WC, kök och hall rivs ut och få nya installationer, inredning, ytskikt mm samt byte av lägenhetsdörrar och badrumsdörrar i flerbostadshus.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser stamrenovering, WC, kök och hall rivs ut och få nya installationer, inredning, ytskikt mm samt byte av lägenhetsdörrar och badrumsdörrar i flerbostadshus.
Ramavtal avseende byggledning, Västvatten AB
Avser ramavtal byggledning för genomförande av bygg och anläggningsentreprenader av VA -ledningsnät och VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av tre enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning av hiss CS 1 och CS 2. Hiss C2 ersätts med en ny hiss som nyttjas av personal, för säng och godstransport samt besökare och patienter.
Drift och underhållsavtal fibernät i Ljungskile
Projektet avser drift och underhållsavtal, ett sådant avtal gäller besiktade delar och kommer därför att över tid utökas till hela nätet driftas och underhålls av samma företag. Södra Fräkne Fiberförning har ca 1400 medlemmar och geografiskt sträcker sig nätet från Ljungskile i norr till en bit söder om Ucklum och täcker båda sidor om sjön Hällungen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad fibernät i Uddevalla
Projektet avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet för föreningens tillkommande 63 fastigheter. Avtalstid 5 år med option 1+1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Scenrigg till Rampen på Källdalsskolan i Uddevalla
Projektet avser att entreprenören installerar sex stycken fästpunkter i taket där utrustningen kan hängas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Reparation av ovansida betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser arbeten på ovansida betongbjälklag och består främst av att ge ytan ett nytt tätskikt av polyuretan samt att injektera ett antal sprickor. Total yta är ca 1100 kvm och ca 40 meter sprickor ska injekteras.
Renovering av murverk och fasadputs på kyrka i Ljungskile
Projektet avser renovering av murverk och fasadputs på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för fasadändring med tillkommande balkonger på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, nätstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur, trappa och ramp.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnader för ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för skylt och utvändig ändring, montering av solpaneler på värmeverk.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt uppsättning av pylonskylt.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal till gästlägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av förråd i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av annan byggnad eller anläggning.
Rivning av barack i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av barackmoduler.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av lager i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av tälthall.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser en liten tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggning av fiskväg i Uddevalla
Projektet avser anläggande av fiskväg samt flyktöppning och är en del i miljöförbättrande åtgärder vid vattenkraftstationen. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: