Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och nybyggnad till en F-9 skola samt tillhörande idrottshall/idrottshallar.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av 20 lägenheter i äldreboende. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 24 villor och mindre flerbostadshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter och 21 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Markarbetet påbörjades i mars 2020.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med hyresrätt i flerbostadhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station. Entreprenaden omfattar mark, spår, el, signal och tele.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i kedjehus och 4 lägenheter i parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 12 villor. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation. Rivningsarbeten påbörjas i maj 2020.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser förläggning av vattenledningar för kommunalt vatten- och avlopp.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Reparation av kaj i Uddevalla
Projektet avser rivning av asfalt på kaj med efterföljande vattenbilning av kajdäck med ny armering och täckande betongskikt. Upptagning av manhål för att kunna arbeta under kaj. Förstärkning av mittbalk och landbalk. Rivning av asfalt samt schakt för att kunna lyfta upp befintliga länkplattor på ca 240 meter och placera ett prefabricerat L-stöd mot landbalken innan återmontering av länkplatta med återfyllnad och asfaltering.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstation i Uddevalla
Bandel 651, stråk 15, 88 +447 km. Befintlig fördelningsstation ska rustas upp, vilket innefattar bland annat ytskiktsrenovering, sanering och byte av dörrar.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende byggledning, Västvatten AB
Avser ramavtal byggledning för genomförande av bygg och anläggningsentreprenader av VA -ledningsnät och VA -anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Markarbeten påbörjas i december 2019. Uppskattad kostnad.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektetet avser sanering av va-ledningar i Ulvesund, Saltdalen, Byavägen, Sandviksvägen, Krokensväg och Hällarnevägen.
Utbyggnad och ändring av fibernät i Uddevalla
Projektet avser utbyggnad och ändring av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad kostnad.
Nytt brandlarm i kommunhus i Uddevalla
Projektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd i kommunhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Marken kommer troligen att säljas. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad fibernät i Uddevalla
Projektet avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet för föreningens tillkommande 63 fastigheter. Avtalstid 5 år med option 1+1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Drift och underhållsavtal fibernät i Ljungskile
Projektet avser drift och underhållsavtal, ett sådant avtal gäller besiktade delar och kommer därför att över tid utökas till hela nätet driftas och underhålls av samma företag. Södra Fräkne Fiberförning har ca 1400 medlemmar och geografiskt sträcker sig nätet från Ljungskile i norr till en bit söder om Ucklum och täcker båda sidor om sjön Hällungen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Scenrigg till Rampen på Källdalsskolan i Uddevalla
Projektet avser att entreprenören installerar sex stycken fästpunkter i taket där utrustningen kan hängas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Reparation av ovansida betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser arbeten på ovansida betongbjälklag och består främst av att ge ytan ett nytt tätskikt av polyuretan samt att injektera ett antal sprickor. Total yta är ca 1100 kvm och ca 40 meter sprickor ska injekteras.
Renovering av murverk och fasadputs på kyrka i Ljungskile
Projektet avser renovering av murverk och fasadputs på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad för branddkyddade åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm.
Om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm.
Om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brandskyddade åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Avser renovering av av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser ändrad användning.
Utvändigt underhåll av förskola i Uddevalla
Avser ändring av fasad på förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för fasadändring med tillkommande balkonger på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, teknikhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av cistern i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasolcistern.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur, trappa och ramp.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnader för ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kennelgård.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av avloppsreningsverk, uppförande av brandtrappa.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus, hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal till gästlägenhet.
Ombyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om lov för rivning av sophus och förråd och uppförande av samma byggnader på annan plats samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av förråd i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av annan byggnad eller anläggning.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser en liten tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggning av fiskväg i Uddevalla
Projektet avser anläggande av fiskväg samt flyktöppning och är en del i miljöförbättrande åtgärder vid vattenkraftstationen. Uppskattad kostnad.
Uv-skydd bassängområde i Uddevalla
Projektet avser ett vädertåligt Uv-skydd som ska ge ett skuggat område över en rund babybassäng (8 meter i diameter) inom ett frilufts badområde som ligger inom ett naturreservat. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: