Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 hyresrätter med 3-4 rum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad för personer med särskilda behov.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig affärsbyggnad på 950 kvm och nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt kontorshotell 950 kvm.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad eller renovering av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad alternativt renovering av befintlig vattenreservoar. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser tilläggsisolering och nya fasadskivor samt byte av fönster på punkthus.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd i Uddevalla
Avser ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd.
Anläggande av aktivitetspark i Uddevalla
Avser nyanläggning av aktivitetspark vid Oljeberget. Omfattar schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor och betongytor samt kanalisation för belysning.
Ombyggnad till temalekplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till temalekplats. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2020.
Service och underhåll av hissar i Uddevalla
Projektet avser löpande service och underhåll på hissar. I upphandlingen ingår mindre reparationer och dygnet runt jour. Avtalstid 2019-02-01 - 2021-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pastorsexpedition i Ljungskile
Projektet avser ombyggnad av pastorsexpedition.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av balkonger till ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av mindre teknikhus för avloppsreningsverk.
Renovering/uppgradering av hissar vid Uddevallabron
Objektet avser utförande av modernisering av befintliga tillsynshissar 4 st, komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktigad och godkänd anläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för fasadändring och ändrad användning från lokal till kontor.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelparkering.
Nybyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mottagningsstation för elförsörjning samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat torn 36 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t184.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t352.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t432.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t544.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus, förlängning av befintlig takkupa.
Tillbyggnad av brygga i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för upplag samt marklov, Haljersröd 1:13|haljersröd 1:12|konungsberg 3:8.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, två nya portar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, 30 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för hårdgjord yta med markförstärkning.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivån.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av 2 enbostadshus och garage Anfasteröd 1:37,1:49.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av parkeringshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fasadelement på parkeringshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad (modulbyggnad).
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från detaljhandel till livsmedel t o m 2020-01-31.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare en bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd, 24 lägenheter.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament till skylttorn och flytt av befintligt skylttorn.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Renovering av fönster mm på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, dörrar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takrengöring på skola i Uddevalla
Avser takrengöring samt algbehandling på Uddevalla gymnasieskola.
Renovering av fasad på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Besiktning av fibernät i Ljungskile
Avser besiktning av fibernät i Ljungskile.
Direktupphandling ljud och ljusteknik i Uddevalla
Projektet avser direktupphandling av ljud och ljusteknik samt tekniker vid fyra tillfällen under sommaren 2019 (11 juli, 18 juli, 1 augusti och 8 augusti). Uddevalla kommuns stora scenvagn kommer att användas vid samtliga tillfällen. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: