Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast slutet 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Byggstart tidigast kvartal 2 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Torp, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus samt målning av fasad.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar. Byggstart tidigast våren 2020.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Nybyggnad eller renovering av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad alternativt renovering av befintlig vattenreservoar. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Nybyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av balkonger till ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Ombyggnad torg i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av torg.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektetet avser sanering av va-ledningar i Ulvesund, Saltdalen, Byavägen, Sandviksvägen, Krokensväg och Hällarnevägen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uddevalla
Projektet avser anpassning av lokaler från boende för ensamkommande barn till studentboende.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på förbindelsegången mellan block CS och A på sjukhuset.
Nybyggnad av campingstugor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stugor med totalt ca 50 bäddar.
Skredsäkring i Uddevalla
Projektet avser en akut skredsäkring genom att en avsläntning görs ca 13 meter in i Museiparken.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad. Byggstart oviss.
Reparation av betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser reparation av betongbjälklaget. Sprickor med rostutfällningar eller spjälkad betong ska nu åtgärdas med vattenbilning och sprutbetong. Därefter ska undersidan skyddas med ett impregnerande lager. ca 80 kvm ska åtgärdas med vattenbilning och 1000 kvm med skyddsimpregnering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 i sjukhus.
Utbyggnad och ändring av fibernät i Uddevalla
Projektet avser utbyggnad och ändring av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Renovering av bro och GC-tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering, utökning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lägergård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt rivning av befintlig carport.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om marklov för nybyggnad av parkering.
Rivning av ladugård i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning, ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av garage.
Rivning av skärmtak i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från gym till gymnastiksal för skola.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation t o m 2024-12-31.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Avser ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för flytt av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Ljungs-kärr 1:167,1:168.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Direktupphandling av ljud och ljus för discobowling i Uddevalla kommun
Avser direktupphandling av direktupphandling av ljud och ljus för discobowling.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.
Direktupphandling ljud och ljusteknik i Uddevalla
Projektet avser direktupphandling av ljud och ljusteknik samt tekniker vid fyra tillfällen under sommaren 2019 (11 juli, 18 juli, 1 augusti och 8 augusti). Uddevalla kommuns stora scenvagn kommer att användas vid samtliga tillfällen. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: