Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster, utbyggnad av balkonger ny isolering och fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 30-50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tekniska installationer i Uddevallatunnlarna
Trafikledningssystem och styr- och övervakningssystem för att åstadkomma en bättre trafik- och personsäkerhet. Objektet inkluderar även option på drift och underhåll.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G). Byggstart uppskattad.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser total renovering av kök, badrum och hall, stambyte och ny ventilationsanläggning i flerbostadshus med option på byte av fönster, balkongdörrar och innerdörrar.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Underhåll av Uddevallatunnlarna, etapp 3
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer, bergarbeten, kanalisation.
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inglasning och byte av balkonger på ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Bergförstärkningsåtgärder intill väg 675 vid Ulvesund
Profiljustering och siktförbättring.
Brandlarm i skolor/förskolor i Uddevalla
Projektet avser brandlarm i skolor/förskolor under 3 år (1 mkr/år).
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad där byggnadens bärande delar berörs, planlösningen påverkas och ny ventilation installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kaj i Uddevalla
Avser ombyggnad av kaj samt högvattenskydd.
Invändig ombyggnad samt utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ändring av flerbostadshus (7 lägenheter och 1 lokal), stamrenovering och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Ombyggnad i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av hissar i 3 trappuppgångar i flerbostadshus.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, maskinhall med kontor.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lokal för handelsändamål.
Tillbyggnad av fiskbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av "take away" del i fiskeaffären som ska möjliggöra för kunder att kunna köpa delikatesser och äta i butiken.
Tillbyggnad av kiosk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och utvändig ändring av fasadbelysning samt marklov.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t560.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, endast markplan.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för flyttning av förskolemodul.
Nybyggnad av tvättinrättning i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvättstuga/möteslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilationssystem i skolbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt fiber- och datanät i serviceboende i Uddevalla.
Avser data och fibernät med inkoppling av medicinskåp på serviceboende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el, Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser byte av textilgolv och elradiatorer i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk i Uddevalla
Avser liten tillbyggnad på 9 kvm av anläggning för fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: