Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast slutet 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola i 4 huvuddelar. Hus A ombyggnad av bl a hemrum för åk 4-9, fritidslokaler, kontor och personalytor. Hus B mindre ombyggnad i befintlig tekniksal och förråd. Hus C om- och tillbyggnad av befintliga omklädningsrum i plan 1 samt tillbyggnad av ytterligare en idrottshall och omklädningsrum, gym och fläktrum. Hus D ny byggnad med huvudentré med administration, matsal och storkök , hemrum för F-3 och fritidslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad för personer med särskilda behov.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Upphandling av krafttransformatorer till fördelningsstation i Ljungskile
Avser upphandling av krafttransformatorer T1 och T2 till fördelningsstationen M4 i Ljungskile. Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Ombyggnad till kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av logement till kontor.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig affärsbyggnad på 950 kvm och nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt kontorshotell 950 kvm.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Omläggning av VA-ledningar i Uddevalla
Avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar från Tornhuset till en punkt mellan Göteborgsvägen och befintliga Walkesborgsbadet.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av indrottsplats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser byggnationer för att uppdatera Rimnersvallen till en arena som håller måtten för senior SM i samt nybyggnad av en tillgänglighetsanpassad läktare som ansluts till Rimnershallen.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Ombyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och utvändig ändring av affärsbyggnad samt ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart och kostnad oviss.
Anläggande av aktivitetspark i Uddevalla
Avser nyanläggning av aktivitetspark vid Oljeberget. Omfattar schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor och betongytor samt kanalisation för belysning.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd i Uddevalla
Avser ombyggnad av sedimenteringsbassänger till verkstad och förråd.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Service och underhåll av hissar i Uddevalla
Projektet avser löpande service och underhåll på hissar. I upphandlingen ingår mindre reparationer och dygnet runt jour. Avtalstid 2019-02-01 - 2021-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad där byggnadens bärande delar berörs, planlösningen påverkas och ny ventilation installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för personalutbildning.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall, omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar, omprofilering av automatstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, port i befintlig öppning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, uppsättning av solpaneler på fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2018-08 - 2019-03 för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar 2018-11-01 - 2021-05-30.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av returrum och bodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad samt ändrad användning till skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av kopplingsstation för fibernät.
Ombyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage.
Tillbyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hvb-hem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kedjehus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Uddevalla
Anmälan för installation av solcellsanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus, installation av va-anläggning samt rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ersättning av befintligt tältlager.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskydd.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av materialgård.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn och två teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och iordningställande av uppställningsplats.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av ställverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t407, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, flytt av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordiskt avfallssystem uws.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Uddevalla
Ändrad användning av garage till utbildning för fordonsteknik, gymnasie.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: