Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad för boende med särskild service i Trollhättan
Avser uppförande av bostadshus med särskild service bestående av 10 st lägenheter, gemenamhetslokal samt personalutrymmen. Ett hus med förråd och ateljé ska uppföras. Även ett separat cykelförråd ska byggas på området. Uppförs i centrala Trollhättan mellan Vänersborgsvägen och Castorvägen.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser. Strategisk partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter. (Gammalt vattentorn)
Nybyggnad av broar i Trollhättan
Avser nybyggnad av broar i Sjuntorp. Omfattar GC-bro Slumpåvägen, GC-bro Strandvägen och GC-bro Strandvägen och över ravinen.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av två cirkulationssplatser, ca 300 meter ny väg samt 150 meter nya av- och påfartsramper till väg 44 och 45. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Anläggande av parkering och upprustning av utemiljö i Trollhättan
Avser rivning av verkstadsbyggnad samt anläggande av parkering och anpassning av utemiljö vid Annexet.
Utbyte av pelletspannor i Trollhättan
Avser utbyte av två befintliga pelletspannor.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Återuppbyggnad av 1/3 av förskolan som drabbats av brand. Stomrivning, fasadarbete samt takbyten m.m
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Individuell mätning av el och vatten i flerbostadshus i Trollhättan
Avser utbyte av system för individuell mätning och debitering av el och vatten samt installation av referensgivare för mätning av temperatur.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring. Fasadmålning.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av lägenhetsaggregat i Trollhättan
Avser byte av 23 lägenhetsaggregat samt en separat EC-fläkt.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Nybyggnad av restaurang.
Upphandling av hissautomat i Trollhättans kommun
Avser upphandling av hissautomat.
Utvändigt underhåll av galleria i Trollhättan
Bygglov fasadändring vid ny entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av affärslokal samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av pannrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring affärslokaler/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på bensinstation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på kyrka.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Ombyggnad av industribyggnad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av argontank i industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av manöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kvarterslokal till förskola/dagverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: