Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning som skall anläggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter och kontor i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler (11000 kvm) och 100 studentlägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad för boende med särskild service i Trollhättan
Avser uppförande av bostadshus med särskild service bestående av 10 st lägenheter, gemenamhetslokal samt personalutrymmen. Ett hus med förråd och ateljé ska uppföras. Även ett separat cykelförråd ska byggas på området. Uppförs i centrala Trollhättan mellan Vänersborgsvägen och Castorvägen.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Nybyggnad av villor i Trollhättan
Avser nybyggnad av 6 st villor.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter. (Gammalt vattentorn)
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser. Markarbetet påbörjades i juni 2018.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Renovering av skola i Trollhättan
Avser ombyggnad av Hus JK som idag är Magnus Åbergsgymnasiet. Efter renoveringen så ska Slättbergsskolan flytta in i lokalerna.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Tillbyggnad av personalutrymmen vid simhall i Trollhättan
Avser tillbyggnad av Sjuntorps simhall med personalutrymmen i form av omklädningsrum, kontor och mötesrum m.m.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Anläggande av parkering och upprustning av utemiljö i Trollhättan
Avser rivning av verkstadsbyggnad samt anläggande av parkering och anpassning av utemiljö vid Annexet.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Individuell mätning av el och vatten i flerbostadshus i Trollhättan
Avser utbyte av system för individuell mätning och debitering av el och vatten samt installation av referensgivare för mätning av temperatur.
Utbyte av pelletspannor i Trollhättan
Avser utbyte av två befintliga pelletspannor.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Utbyte av lägenhetsaggregat i Trollhättan
Avser byte av 23 lägenhetsaggregat samt en separat EC-fläkt.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Marksanering och gutautbyggnad vid Lårvik i Trollhättan
Denna upphandling avser Totalentreprenad i partnering med beställaren vid Marksanering och Gatuutbyggnad vid Vårvik.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Rivning av svalltorn och pumpstation i Trollhättan
Avser rivning av svalltorn och pumpstation.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Upphandling av hissautomat i Trollhättans kommun
Avser upphandling av hissautomat.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av äldreboende samt anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Ändrad användning från frisör till bostad.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ändrad användning från kontor/lager till förskola, tidsbegränsat lov t.o.m. 2028-06-01.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage, kundparkering samt skylttavlor.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverksstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat till och med 2019-04-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov avlägsning av bergknalle.
Nybyggnad av mur i Trollhättan
Marklov/bygglov uppförande av mur och vall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av förråd i Trollhättan
Rivningslov rivning av förrådsbyggnad.
Takbyte på Åsaka bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av galleria i Trollhättan
Bygglov fasadändring vid ny entré.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring, tillbyggnad samt ändring av ventilation i sjukhusbyggnad.
Ramavtal Krossning av berg 2, Trollhättans kommun
Avser bergkrossning samt en del knackning av skut. Arbetet ska utföras på krossplats Halltorp, ca 1 km öster om Trollhättan. Avtalet kan förlängas med 1 år.
Takbyte på Upphärad bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Åsaka hemvärnsgård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till psykiatriboende i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av klubbhus i Trollhättan
Avser upprustning av klubbhuset och asfaltering av spelyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020
Ombyggnad till demensplatser i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av Folkets Park, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: