Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Markarbetet påbörjas i april 2020. Byggstart för husen oviss.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Renovering av skola i Tanum
Projektet avser renovering av skola. Projektera och utföra tekniska lösningar för fuktproblem i krypgrund och inomhusmiljö i skola.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser en förlängning av utloppsledning (sjöledning) Grebbestad - Pinnö, en total ledningslängd på ca 4450 meter. 1 Fiberledning ca 850 meter och 2 Bräddutlopp ca 250 meter.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tanum
Projektet avser tillbyggnad med en ny MBBR-bassäng planerad bredvid befintlig biobädd. Bassängen ska förses med rörliga bärare, silplåtar, luftarsystem, cirkulationspump, instrument och omrörare. Befintlig biobädd ska vara kvar och användas som reserv. I befintlig reningsverksbyggnad ska en ny renssil på inkommande installeras samt en ny mekanisk förtjockare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnation av 130/10kV station. Ny byggnad med nytt 12kV ställverk samt kontrollutrustning. Byte av transformatorer(25MVA), mättransformatorer, avledare och tre frånskiljare på 130kV. Ny kontrollutrustning för 130kV. Transformatorer tillhandahålls av Beställaren. Markarbeten ingår.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum.
Markarbeten för nya tomter i Anneberg, Grebbestad, etapp 1
Avser nyexploatering av bostadsområde. Etapp 1 består av 16 stycken villatomter. Utbyggnad av ca 425m väg, ca 600m va-ledningar, 2 dagvattenmagasin inkl ca 500m kabelschakter. Ytor för byggnation av byggnader inom etapp 2 grovplaneras. Jordmaterial ska flyttas från etapp 2 till etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 1616807.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 1
Projektet avser att riva stenpir och ersätta den med en träpålad brygga. Uppskattad kostnad.
Upprustning av camping i Grebbestad
Omfattar bla bygga skärmtak vid servicehus, uppdatering av restaurang, byte av ytterdörrar, utebelysning samt markarbeten med planteringar och asfaltering mm.
Markarbeten för nya tomter i Anneberg, Grebbestad, etapp 2
Avser nyexploatering av bostadsområde. Etapp 2 består av ytor för byggnation. Utbyggnad av ca 360m väg, GC-bana ca 100m, ca 300m va-ledningar, 1 dagvattenmagasin inkl ca 500m kabelschakter. Ytor för byggnation inom etapp 3 grovplaneras. Jordmaterial ska flyttas från etapp 3 till etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1597531.
Fönsterrenovering på kyrka i Fjällbacka
Projektet avser fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Flyttning av moduler till förskola i Rabbalshede
Projektet avser flytt av befintliga moduler från Hedeskolan till Rabbalshedeskolan. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Inhyrning av moduler till skola i Fjällbacka
Projektet avser inhyrning av moduler till skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Projektet avser leverans och montering av flytande T-pir med tillhörande landfäste och landgångar som ska ersätta befintlig T-pir. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar. Byggstart oviss.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser utbyggnad av långtidsparkering vid väg 1008 i Grebbestad. Projektet omfattar även omhändertagande av dagvatten samt alla tillhörande arbeten inklusive fördröjningsmagasin.
Upphandling av konsulttjänst för vindkraftsplan Tanums kommun
Tanums kommun har för avsikt att med hänsyn till dagens förutsättningar göra en översyn av Vindkraftsplan 2009. Översynen ska resultera i en ny och aktuell vindkraftsplan, som ska ersätta Vindkraftsplan 2009.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring, ny trappa på fasad och två nya ventilationshuvar på taket på hedeskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Dränering vid kyrka i Tanum
Projektet avser dränering vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad med tillhörande bostadsdel.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation och rivningslov för befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, befintlig nätstation rivs.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för reningsverk.
Nybyggnad av campingstuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad campingstugor samt rivningslov för befintliga campingstugor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av servering i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av byggnad för uteservering.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig småbåtshamn med 26 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utökande av befintlig parkeringsplats och marklov för fördröjningsmagasin.
Utvändigt underhåll av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på restaurangbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på tvåbostadshus.
Fönsterrenovering på kyrka i Grebbestad
Projektet avser fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tjärning av fasad samt fönsterrenovering på kyrka i Tanum
Projektet avser tjärning av fasad samt fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillgänglighetsanpassning vid kyrka i Grebbestad
Projektet avser tillgänglighetsanpassning med utvändig ramp vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Dränering vid kyrka i Grebbestad
Projektet avser dränering. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: