Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2021.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 70-100 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Nybyggnad av räddningsstation Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av brand- och ambulansstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj. Kajen vid Fjällbacka hamn ska ersättas med en ny konstruktion. Den nya konstruktionen ska bestå av en läggare kaj med gradängtrappa placerad centralt längs kajlinjen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Nybyggnad av skjutbiograf i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tanumshede
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Renovering av skola i Tanum
Projektet avser renovering av skola. Projektera och utföra tekniska lösningar för fuktproblem i krypgrund och inomhusmiljö i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus och 2 bodar och ny brygga.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ombyggnad samt markarbete vid äldreboende i Tanumshede
Projektet avser ombyggnad av del av äldreboende och arbetet omfattar ventilation, va, vs, el- och larminstallationer samt anläggande av ca 80 st parkeringsplatser (yta ca 1220 kvm) inkl. laddstolpar. Huvudprojektet om- och tillbyggnad av äldreboendet i Tanumshede finns på projekt ID 1593629.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 1
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 2
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 3
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 4
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Nybyggnad av reception i Fjällbacka
Avser nybyggnad av reception/butik på ca 250 kvm.
Ombyggnad central flispanna-anläggning i Tanum
Projektet avser att i panncentral ska befintlig flispanna, oljepanna mm ersättas och byggas om till ny värmepumpsanläggning inkl även 5 stycken intilliggande byggnader med värmepumpsanläggningar samt anpassning av tillhörande värme- och tappvarmvattensystem mm.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av fibernät i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av befintligt fibernät. Föreningen söker via denna upphandling en gräventreprenör och en partner för systemleverans, bestående av projektering, dokumentation, installation i fastigheter samt svetsning och blåsning av fiber i utbyggnad delar. I åtagandet ingår även leverans av nytt material till utbyggnaden.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Förbättrad framkomlighet i området vid Vitlyckehällen i Tanum
Projektet avser förbättrad framkomlighet i området vid Vidlyckehällen världsarvet Tanums hällristningar.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Tanum
Projektet avser installation av automatisk vattensprinkler (boendesprinkler) i ett plan om totalt 17 lägenheter och övriga utrymmen i äldreboende.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Översvämningsstrategi för Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkonger i hus c, d och e samt 3 st franska balkonger i lägenhet c1002, d1002 och d1102. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av båthall i Grebbestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad/båthall på ca 200 kvm.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus, förråd och plank, tomt 27 Hamburgsund 3:285,3:284,3:283,3:282,3:281.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/företagshotell på befintlig betongplatta.
Nybyggnad av klubbhus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för klubbhus med aktivitetshall.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Ansökan om marklov för anläggande av väg till och inom bebyggelseområdet samt tidsbegränsat bygglov till och med 2030-10-27 för upplag och byggbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppfyllnad av fyllnadsmassor.
Nybyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppförande av bottenplatta till framtida servicebyggnad.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalett med tank.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av belysningsmast i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av staket i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av ett staket med höjd 1,8 meter.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyggnad och fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage.
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en väntkur/väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och bastu samt rivningslov för befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillhus på vinbäcks lekplats.
Ombyggnad av spa i Fjällbacka
Avser ändrad användning av lokal för mötesrum/förråd till spa-anläggning i hotellbyggnad.
Nybyggnad av altan i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för markutfyllnad och uppförande av altan på campingtomt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Fjällbacka
Anmälan om ändrad planlösning och ändrat brandskydd i livsmedelsbutik.
Ombyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser fasadändring på industribyggnad, rivning av entresolbjälklag och montering av två padelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: