Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ramavtal beläggningsarbeten i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal för beläggningsarbeten i Strömstads och Tanums kommuner. Avtalet ska gälla i 2 år med möjligeht till förlängning 1 + 1 år. Kostnad oviss.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.
Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Tanumshede
Avser bl.a ombyggnad av VA-ledningar, schakt m.m för fjärrvärme och GC-väg på skolvägen. Omfattar också VA-ledningar för skolområdet och en ny infartsväg till skolkök och parkeringsplatser.
Nybyggnad av park, scen och pergola i parken Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
Ramavtal avseende anläggningsarbeten samt leverans av fyllnadsmaterial i Tanumshede
Ramavtal avseende anläggningsarbeten relaterade till Tanums kommuns VA-nät och liknande arbeten inom Tanums kommun. I uppdraget ingår både planerad verksamhet och akuta uppdrag. Ramavtalet avser avrop av tjänster successivt efter behov ocht beräknas gälla som längst under perioden februari 2018 – februari 2020, med option för beställaren att förlänga avtalet 1 + 1 år i taget. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station med överbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från hotell till vårdfastighet.
Utvändigt underhåll av kontor i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på verksamhetsbyggnad med lägenhet.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-kitteröd 1:2,1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-åseröd 1:2,1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Svennungsröd 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod,.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Holkekärr 1:9,1:26.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vassbotten 1:12,1:22,1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjöbodsförråd.
Tillbyggnad av bastu i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bastu.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för två parkeringsplatser samt uppförande av två parkeringsinformationsskyltar, skylt 3+4, föreningsgatan.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av 9 st sjöbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för grillhus och skärmtak på skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus med butikslokal.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov samt marklov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om utökning av befintlig brygga, strandvägen.
Renovering av långhustak på kyrka i Tanum
Projektet avser renovering av långhustak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: