Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Markarbetet påbörjas i april 2020. Byggstart för husen oviss.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för kontor, skjutbanor, butik och servering.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Renovering av skola i Tanum
Projektet avser renovering av skola. Projektera och utföra tekniska lösningar för fuktproblem i krypgrund och inomhusmiljö i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning.
Markarbeten för nya tomter i Anneberg, Grebbestad, etapp 1
Avser nyexploatering av bostadsområde. Etapp 1 består av 16 stycken villatomter. Utbyggnad av ca 425m väg, ca 600m va-ledningar, 2 dagvattenmagasin inkl ca 500m kabelschakter. Ytor för byggnation av byggnader inom etapp 2 grovplaneras. Jordmaterial ska flyttas från etapp 2 till etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 1616807.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av ventilation på förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 lägenheter.
Markarbeten för nya tomter i Anneberg, Grebbestad, etapp 2
Avser nyexploatering av bostadsområde. Etapp 2 består av ytor för byggnation. Utbyggnad av ca 360m väg, GC-bana ca 100m, ca 300m va-ledningar, 1 dagvattenmagasin inkl ca 500m kabelschakter. Ytor för byggnation inom etapp 3 grovplaneras. Jordmaterial ska flyttas från etapp 3 till etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1597531.
Utbyggnad av gata i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av gata.
Fönsterrenovering på kyrka i Fjällbacka
Projektet avser fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Inhyrning av moduler till skola i Fjällbacka
Projektet avser inhyrning av moduler till skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Utveckling av gång- och cykelvägnätet i Tanum
Projektet avser en kostnadseffektiv sträckning av en cykelled mellan Fjällbacka och Grebbestad med en ny enklare cykelbro. Byggstart tidigast hösten 2020.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser utbyggnad av långtidsparkering vid väg 1008 i Grebbestad. Projektet omfattar även omhändertagande av dagvatten samt alla tillhörande arbeten inklusive fördröjningsmagasin.
Upphandling av konsulttjänst för vindkraftsplan Tanums kommun
Tanums kommun har för avsikt att med hänsyn till dagens förutsättningar göra en översyn av Vindkraftsplan 2009. Översynen ska resultera i en ny och aktuell vindkraftsplan, som ska ersätta Vindkraftsplan 2009.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Avser fasadändring på affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av värmepumpanläggning i flerbostadshus i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i flerbostadshus. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersättas med värmepumpanläggning.
Installation av värmepumpanläggning i äldreboende i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i äldrebonde. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersätts med värmepumpanläggning.
Dränering vid kyrka i Tanum
Projektet avser dränering vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Avser ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butik till restaurang/café.
Utvändigt underhåll av butik i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring, montering av hämtaskåp, på butikslokal i köpcentrum.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och avfallshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation, samt rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för omändring tak från sadeltak till platt tak på lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig flytbrygga.
Fönsterrenovering på kyrka i Grebbestad
Projektet avser fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tjärning av fasad samt fönsterrenovering på kyrka i Tanum
Projektet avser tjärning av fasad samt fönsterrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillgänglighetsanpassning vid kyrka i Grebbestad
Projektet avser tillgänglighetsanpassning med utvändig ramp vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Dränering vid kyrka i Grebbestad
Projektet avser dränering. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: