Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Mölndal, etapp 2 m rl
Projektet avser nybyggnad av över 1500 bostäder, kontor, handel, skola och förskola.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm). Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, återställning av gaturummet, upprustning av busshållplatser och trafiklösning samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2020.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Avser nybyggnad av kontorshus samt parkering. Omfattning oklar.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,7 km..
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för exploatering för nya bostäder.
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tak på flerbostadshus på Varmblodsgatan 1-5, Kallblodsgatan 2-6, Skrittgatan 1-5 och Södra Nedanvägsgatan 1-5. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser en förstudie för byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri. Omfattning oklar.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser åtgärder på gavelfasad. Uppskattad kostnad.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Byte av armaturer i hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler, Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager. Som option ska gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölnsal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus. Uppskattad kostnad.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation till FTX-system i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation i Lindome
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, dusch och våtutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av GC-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast våren 2020.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av affärshus i Mölndal
Projektet avser ändring av handelsbyggnad, skärmtak, stängsel, fasadändring. Uppskattad kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industri, kulturhistorisk byggnad.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av badhus i Mölndal
Rivning av simhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Mölndal
Ändring av kontor till gymlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring ventilationshuv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/installation av apparatrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning, del av byggnad.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov för cykelgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2024-09-16, boende Hamstern 7,6.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov tre cykelgarage.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Tidsbegränsat lov vårdcentral.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av personallokal i Mölndal
Tidsbegränsat lov, kontorsetablering och personalbodar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus takkupa.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus fyra balkonger.
Ombyggnad av klinik i Mölndal
Ändrad användning från industri till klinik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av radhus i Mölndal
Planer finns på att sätta upp laddstolpar för dom boende.
Rivning av lager i Mölndal
Avser rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad / ändring av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad ändrad användning.
Nybyggnad av sopstation i Mölndal
Nybyggnad av sopstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, åv-station.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Avser ändring av industri/byte av fasad.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: