Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av bostäder i Heljered, planetapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i friliggande villor, radhus, parhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering av verksamhetsområde i Mölndal
Projektet avser exploatering för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus samt ca 25 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser exploatering av område.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, återställning av gaturummet, upprustning av busshållplatser och trafiklösning samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Exploatering för nya bostäder i Heljered, planetapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Avser nybyggnad av kontorshus samt parkering. Omfattning oklar.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,7 km..
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för exploatering för nya bostäder.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Konsultgrupp till förstudie Byggnad 23 (Forsåker) i Mölndal
Projektet avser en förstudie för byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tak på flerbostadshus på Varmblodsgatan 1-5, Kallblodsgatan 2-6, Skrittgatan 1-5 och Södra Nedanvägsgatan 1-5. Uppskattad kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri. Omfattning oklar.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser åtgärder på gavelfasad. Uppskattad kostnad.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation i Lindome
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, dusch och våtutrymmen. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Avser renovering av byggnad.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning. Uppskattad kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av armaturer i hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler, Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager. Som option ska gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Renovering av affärshus i Mölndal
Projektet avser ändring av handelsbyggnad, skärmtak, stängsel, fasadändring. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industri, kulturhistorisk byggnad.
Rivning av badhus i Mölndal
Rivning av simhall.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning, del av byggnad.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov för cykelgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2024-09-16, boende Hamstern 7,6.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov tre cykelgarage.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Tidsbegränsat lov vårdcentral.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tillfällig p-yta.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov/ etablering av tillfälliga omklädnings- och kontors moduler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus takkupa.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av befintlig verksamhet/sprinkleranläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) förråd/tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad/ändring av industri, ny lastbrygga.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Ändrad användning från privat boende till boende för nyanlända.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivining av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/installation av apparatrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av gym i Mölndal
Ändring av kontor till gymlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Anläggning av ny sprinklertank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Rivning av lager i Mölndal
Avser rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad / ändring av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: