Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter flerbostadshus med butiker i gatuplan. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2021.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad samt rivning av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola hus A samt rivning av hus B, C och E.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager.
Trimning av Kålleredsmotet i Mölndal, etapp 2
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av förskola till klassrum och grupprum samt tillbyggnad av entré på plan 2.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken. Byggstart tidigast sommar 2019.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster och yttertak på flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast oktober 2018.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp).
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart oktober/november 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart mars/april 2019.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola med option på byte av tak. Byggstart oviss.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av anläggning, tvätthall.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri/lager.
Renovering av vattenledning i Mölnsal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning av 4 lägenheter.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fyra badrum inklusive stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor och butik i flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av studenthotell.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak/förråd, ishockey.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Mölndal
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, ny dörr i fasad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad (attefall), vedförråd.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av spiraltrappa, utvändigt.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Utbyte av port samt ombyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Strandskyddsdispens avser bostadshus och garage.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: