Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen (objektnummer 1631424) beräknas vara sommar 2021. Byggstart oviss.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad. Av de åtta projekt som upphandlingen omfattar avser staden att utföra minst två projekt inom närtid vilket motsvarar en investering på ca 200 miljoner.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i februari 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus. Uppskattad kostnad.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Lokalanpassning av kontor i Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad enligt LSS med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ny cirkulationsplats i Mölndal
Projektet avser ny cirkulationsplats vid Krokslätts Fabriker.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar i omvandlingsområde.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9301
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9321
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9371
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Förnyelse av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser förnyelse av VA-ledning.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan. Uppskattad kostnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat och komplettering av kanalsystem till en komplett funktionsduglig och driftsatt anläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Takreparationer på Riskullaverket i Mölndal
Projektet avser uppbyggnad av ny takbeläggning av tätskiktsmatta på befintligt tätskikt, rengöring av befintligt tätskikt innan läggning av nytt tätskikt. Totalt omfattas fem området (tak) plus en option i form av ett ytterligare tak.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning LBA 401, 402, 403 samt frånluftsfläktar i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader.
Installation av fastighetsnät i äldreboenden i Mölndal
Projektet avser installation av flerfunktionsnät i äldreboenden, Brattåsgården, Eklandagården, Berzelius, Fässbergshemmet, Lackarebäckshemmet, Sörgården och Brogården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadändring av skola i Mölndal
Avser fasadändring av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bageri i Mölndal
Avser nybyggnad av industri, bageri.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av carport i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, carport.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av ladd-anläggning.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, laddningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, parkering.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, utvändig sprinklertank.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Avser nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Rivning av transformatorstation i Mölndal
Avser rivning av transformator och asfaltsverk.
Tillbyggnad av verkstad i Mölndal
Avser en mindre tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av 2 enbostadshus Våmmedal 2:64,2:65.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Tidsbegränsat lov, plank med skyltar.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Tidsbegränsat lov, ändrad användning livsmedel.
Tillbyggnad av va-ledning i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Tillbyggnad av förskola, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till två lgh.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Mölndal
Ändring av byggnad, muralmålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, muralmålning.
Ombyggnad av enbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri fasad och skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: