Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola. Rivningsarbeten kan påbörjas i slutet av 2019.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Trimningsåtgärder samt ny bro vid Kålleredsmotet i Mölndal
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall. Vattenrening: Processing Borgås AB, Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka, tel 0300-837000, John Sjöberg.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked lss boende.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser yttre underhåll av flerbostadshus, förråd, garage, tvättstugor som målning av fasader m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B). Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km.
Omläggning VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar (ca 350 meter).
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ytter underhåll av fasader, tak mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Installation av solelanläggning på sporthall i Mölndal
Avser installation av solelanläggning på Nya Almåshallen.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola samt byte av tak.
Byte av kallelsesystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser byte av kallelsesystem i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Markarbeten vid pumpstation i Mölndal
Projektet avser pålning och förankring av pumpstation (spillvatten).
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Utvändig renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning, byte av fönster och målning av fasad på förskola.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av 3 hissar i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, inglasning balkonger.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, ny port.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av ny bodetablering.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Tillbyggnad av industri: tvätthall, fasadändring samt tillfälligt lagertält. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garage.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garagelänga.
Rivning av panncentral i Mölndal
Rivning av panncentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens förläggning av fiberkabel.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lagertält (bn 520/13).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov muralmålning.
Ombyggnad av golfbana i Mölndal
Tidsbegränsat lov, golfbana Fässberg 1:23,1:11,Eklanda 1:102.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerhall t o m 2024-04-24.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Tidsbegränsat lov, väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 19 p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 22 p-platser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, stödmurar.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Uppskattad start och kostnad.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya brännare till oljepannan P2 på 50 MW nyttig fjärrvärmeeffekt.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 genom sandblästring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: