Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter flerbostadshus med butiker i gatuplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Ombyggnad i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan 8-12 för att skapa nya lokaler åt verksamhet handkirurgi. Hus K plan 8-11: Ombyggnad för arbetsterapi, fysioterapi, administration samt mottagningsoperationssal (MOP-sal) operation läkarexpeditioner. Hus K plan 12: Tillbyggnad fläktvind.
Trimningsåtgärder samt ny bro vid Kålleredsmotet i Mölndal
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av Stensjö dämme i Mölndal, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Stensjö dämme inkl rivning av del av befintligt dämme samt utförande av ny fiskväg.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, återställning av gaturummet, upprustning av busshållplatser och trafiklösning samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar i omvandlingsområde.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för exploatering för nya bostäder.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tak på flerbostadshus på Varmblodsgatan 1-5, Kallblodsgatan 2-6, Skrittgatan 1-5 och Södra Nedanvägsgatan 1-5. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9301
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9321
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9371
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av armaturer i hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler, Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager. Som option ska gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas.
Rivning av byggnader i Mölndal
Projektet avser rivning av 11 byggnader på fem fastigheter. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Takreparationer på Riskullaverket i Möldnal
Projektet avser uppbyggnad av ny takbeläggning av tätskiktsmatta på befintligt tätskikt, rengöring av befintligt tätskikt innan läggning av nytt tätskikt. Totalt omfattas fem området (tak) plus en option i form av ett ytterligare tak. Uppskattad kostnad.
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation i Lindome
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, dusch och våtutrymmen. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader. Uppskatta byggstart och kostnad.
Installation av fastighetsnät i äldreboenden i Mölndal
Projektet avser installation av flerfunktionsnät i äldreboenden, Brattåsgården, Eklandagården, Berzelius, Fässbergshemmet, Lackarebäckshemmet, Sörgården och Brogården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus.
Sanering hussvamp i kyrka i Mölndal
Projektet avser sanering av hussvamp i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Mölndal
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri fasad och skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, solceller.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mölndal
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring ventilationshuv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus fyra balkonger.
Ombyggnad av klinik i Mölndal
Ändrad användning från industri till klinik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av 2 enbostadshus Våmmedal 2:64,2:65.
Rivning av skorsten i Mölndal
Rivning av flerbostadshus, skorsten.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av personallokal i Mölndal
Tidsbegränsat lov, kontorsetablering och personalbodar.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pausbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, p-platser.
Nybyggnad av toalett i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, wc-kabin.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Avser nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Rivning av stuga i Mölndal
Avser rivning av grindstuga på ca 50 kvm.
Rivning av transformatorstation i Mölndal
Avser rivning av transformator och asfaltsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad ändrad användning.
Ombyggnad av stadshus i Mölndal
Installation av ventillationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Skorstensbesiktningar i Mölndal
Projektet avser skorstensbesiktningar. Huvudarbetet gäller betongskorstenen på Riskulla med sina tre rökrör och en anslutande rökgaskanal men även fyra mindre skorstenar på de externa anläggningarna ingår. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utbyte av ducar i skolor m.m i Mölndal
Avser utbyte av ducar i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: