Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.
Nybyggnad av handelslokaler i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 70 butiker. 24 000 kvm handel samt parkeringsdäck. Hyresgäster är även: John Scott´s, Tre och Vacker.
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Schaktarbeten påbörjas i september 2017 och grund/bottenplatta i december 2017.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 72 barn motsvarande 3-4 avdelningar samt mottagningskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart maj/juni 2018.
Tillbyggnad av elkraftförsörjning vid sjukhus i Mölndal
Projektet omfattar uppförandet av byggnad för reservkraftaggregat, dieseltankar, hög- och lågspänningeställverk samt schakter och rörtryckning för kabeldragning från reservkraftsbyggnaden in till Mölndals sjukhus. Som sidoentreprenad utförs leverans och montage av reservkraftaggregat, och dieseltankar samt hög- och lågspänningeställverk med tillhörande installationer.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av förskola till klassrum och grupprum samt tillbyggnad av entré på plan 2.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av restaurang i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av restaurang med delvis två plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ny- och ombyggnad av ekonomibyggnader i Mölndal
Avser ny- ombyggnad av ekonomibyggnader inom Botaniska Trädgården. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster och yttertak på flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av avfart till Kållereds köpstad i Mölndal
Objektet avser ombyggnation/breddning av befintlig avfart från E6 (nr 63 mot Lindome/Kållered/Kållered köpstad), anslutningsvägar till anslutande cirkulationsplats samt justering av körfältsindelning i befintlig cirkulationsplats. Projektet ska i samtliga ändar ansluta mot befintligt vägnät. Samordning ska också ske mot intilliggande projekt för ombyggnation av Ekenleden.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast oktober 2018.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt. Uppskattad kostnad.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Installation av tank vid Riskullaverket i Mölndal
Avser konstruktion, tillverkning samt installation av ny 500 kbm tank för RME olja.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av kontor/lägenhetshotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tre villor för kontorshus/lägenhetshotell. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Byte av ventilation i idrottshall i Mölndal
Projektet avser byte av ventilationssystem i idrottshall.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser yttre underhåll och målning av fasader samt fönsterbyte på kvartersgård, ekonomibyggnader och garage.
Utvändig renovering av förskola i Mölndal
Avser målning av fasad samt renovering och ommålning av fönster.
Skyddsbeläggning Eldstad P i Mölndal
Avser skyddsbeläggning av eldstaden i Panna 3 med Inconel eller förslag på alternativ metod.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, planterings-, signal- och belysningsarbeten på gata.
Rivning av byggnad i Mölndal
Projektet avser rivning av fd fabriksbyggnad, Byggnad 26 samt sanering av kontaminerad färg och puts invändigt i Byggnad 13. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola med option på byte av tak.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser yttre underhåll av fasader, tak på komplementsbyggnader och garage.
Omläggning av tak på kyrka i Lindome
Projektet avser omläggning av tak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Yttre underhåll samt fönster mm på flerbostadshus i Kållered
Avser yttre underhåll, fönster mm, för objekt beläget vid Brattåsvägen 6 i Kållered.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fyra badrum inklusive stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, markarbeten SS+LE, rivning av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av befintliga byggnader by7 och by17.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av byggnad 26.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning, tvätthall.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Ändrad användning på hotell.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Mölndal
Ändring av fabrik och användning.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skylt bodetablering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mölndal
Ändring av enbostadshus, solceller.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nyyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av insektshotell.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/lekhus på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, ÅV-hus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov och pålningsarbeten Bergmansgatan 4-6, Hus A. Bergmansgatan 8-10, Hus B.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Fasadändring av flerbostadshus, altan.
Installation av solcellsanläggning på skola, Mölndal
Avser installation av solcellsanläggningar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mölndal
Fasadändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förenklad huvudstudie av fd kemtvätt i Mölndal
Kommunen är i behov av att genomföra fortsatta undersökningar av såväl kemtvätten som omgivande mark inom ramen för en förenklad huvudstudie. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Byte av sarg i ishall i Kållered
Projektet avser byte av sarg i ishall.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakt inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av järnvägsbro i Mölndal
Rivning del av järnvägsbro. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Invändigt underhåll av bowlinghall i Mölndal
Avser invändigt underhåll av bowlinghall såsom byte av bl.a banor och mattor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser ommålning av fasader och takdetaljer på bostadshus, miljöhus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: