Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen (objektnummer 1631424) beräknas vara sommar 2021.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning. Baddelen består av en 25-meters bassäng, en 50-meters bassäng, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, en mindre relaxavdelning och ett familjebad med två rutschkanor.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i flera etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad. Av de åtta projekt som upphandlingen omfattar avser staden att utföra minst två projekt inom närtid vilket motsvarar en investering på ca 200 miljoner.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Byggnation av å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av å-ränna med tillhörande by pass ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i februari 2020.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad enligt LSS med 6 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Ny cirkulationsplats i Mölndal
Projektet avser ny cirkulationsplats vid Krokslätts Fabriker.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Slänt stabilisering i Mölndal
Projektet avser åtgärder för att motverka skredrisk och instabilitet inom Forsåkers området. Detta genom slänt stabilisering av mark runt Mölndalsån, avschaktningar och rivningar samt miljösanering av förorenade massor.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av ikea varuhus på ca 29 000 kvm. Byggtid beräknas ta mellan 4 till 6 månader.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9301
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9321
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Mölndal, objektnummer 9371
Projektet avser invändiga renoveringsarbeten samt fasad- och fönsterarbeten på idrottshall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning LBA 401, 402, 403 samt frånluftsfläktar i sjukhus.
Förnyelse av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser förnyelse av VA-ledning.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Byggstart augusti/september 2020.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Takreparationer på Riskullaverket i Mölndal
Projektet avser uppbyggnad av ny takbeläggning av tätskiktsmatta på befintligt tätskikt, rengöring av befintligt tätskikt innan läggning av nytt tätskikt. Totalt omfattas fem området (tak) plus en option i form av ett ytterligare tak.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan. Uppskattad kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat och komplettering av kanalsystem till en komplett funktionsduglig och driftsatt anläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus, ny lgh 1 rok, Ändring av flerbostadshus, ny lgh 2 rok Travkusken 1.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bageri i Mölndal
Avser nybyggnad av industri, bageri.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri sprinkler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av va-ledning i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, trapp, ändring brandceller. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av garage i Mölndal
Ändring av komplementbyggnad garage.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, brandutrymning, ny dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, solcellsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Mölndal
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodar.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov visningsbod.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering 43 platser.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pausbod.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Tidsbegränsat lov, ändrad användning livsmedel.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor solceller.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation samt 5 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning p-platser.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: