Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning. Baddelen består av en 25-meters bassäng, en 50-meters bassäng, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, en mindre relaxavdelning och ett familjebad med två rutschkanor.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av nytt regionkontor för Veidekke och även plats för andra hyresgäster.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 5-7 våningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.
Slänt stabilisering i Mölndal
Projektet avser åtgärder för att motverka skredrisk och instabilitet inom Forsåkers området. Detta genom slänt stabilisering av mark runt Mölndalsån, avschaktningar och rivningar samt miljösanering av förorenade massor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9-10 lägenheter i flerbostadshus.
In- och utvändig renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan.
Fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser fasad, balkong och takrenovering på flerbostadshus.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ventilationsbyte i sjukhus i Mölndal
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning LBA 401, 402, 403 samt frånluftsfläktar i sjukhus.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Byggstart augusti/september 2020.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Takreparationer på Riskullaverket i Mölndal
Projektet avser uppbyggnad av ny takbeläggning av tätskiktsmatta på befintligt tätskikt, rengöring av befintligt tätskikt innan läggning av nytt tätskikt. Totalt omfattas fem området (tak) plus en option i form av ett ytterligare tak.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat och komplettering av kanalsystem till en komplett funktionsduglig och driftsatt anläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Belysning i museum i Mälndal
Projektet avser belysning i museum.
Nybyggnad av bageri i Mölndal
Avser nybyggnad av industri, bageri.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus, ny lgh 1 rok, Ändring av flerbostadshus, ny lgh 2 rok Travkusken 1.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning, rivning och tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av garage i Mölndal
Ändring av komplementbyggnad garage.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, brandutrymning, ny dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, solcellsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor/industri.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändring av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, trapphus till fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri sprinkler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, trapp, ändring brandceller. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Rivning av friggebod i Mölndal
Rivning av lada och friggebod.
Rivning av skärmtak i Mölndal
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov parkering.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov visningsbod.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodar.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerbyggnad pvc-tält fem år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering 43 platser.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pausbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor solceller.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-plats.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning p-platser.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöstation (se även 678/20).
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöstationer (se även 679/20).
Nybyggnad av staket i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, staket.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus och carport/garage förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad teknikbod.
Ombyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, ombyggnad av p-plats och garage.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: