Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet. Byggstart tidigast hösten 2019.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av bilhall (800-900 kvm).
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser yttre underhåll av flerbostadshus, förråd, garage, tvättstugor som målning av fasader m.m.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Balltorp, Mölndal
Avser yttre underhåll av tak och fasader på flerbostadshus.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa. Byggstart tidigast våren 2019.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Nybyggnad av VA-ledning genom Rådasjön
Ny VA-ledning ska anläggas genom Rådasjön. Ledningen förläggs viktad på botten av sjön och ansluts till befintligt ledningsnät. Objektet är beläget i Helenevik, vid Rådasjöns västra kustremsa i Mölndal.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola med option på byte av tak.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin. Byggstart tidigast hösten 2019.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av björkska villan.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor.
Rivning av förskola i Mölndal
Rivning av förskola.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Rivning av idrottshall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad samt ändring av en-/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Nybyggnad av fem enbostadshus och garage, förhandsbesked. avser västra markenheten.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Nybyggnad av handels-/industribyggnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av lastbilscentral i Mölndal
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av soprum i Mölndal
Lastintag ändras till nytt återvinningsrum.
Nybyggnad av sprinklerbassäng i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: sprinklerbassäng. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av llentabhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad/tillbyggnad av bullerskärm.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Mölndal
Rivningslov två lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Tidsbegränsat lov 10 år för påbyggnad organeri/restaurang.
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Nybyggnad av fritidshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bostadsmoduler.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tälthall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad samt ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändring av kontor till bostad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad, hyresgästanpassning nordic water. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnadsverk samt installation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, brandtrappa.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, entrétak.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Påbyggnad av befintligt bullerplank.
Rivning av församlingshus i Mölndal
Rivning av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång hus kh-ac. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Mölndal
Tillbyggnad av p-hus, solcellstak.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Uppförande av cistern i container 4000l.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av tre containers/moduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning, kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ny brandtrappa på kontor. Uppskattad kostnad.
Installation av solcellsanläggning på förskola i Mölndal
Avser installation av solcellsanläggningar på tak på Stretereds förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: