Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (seniorbostäder) med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Omyggnad av kontor i Lidköping
Objektet avser ombyggnation av lokaler i Kv. Pumpen Lidköping Kommun för kommunens VA enhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Ut- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät. Objektet är beläget i västra delen av Lidköpings kommun, väster om Lidköping mellan Marbogården och Örslösa, Västra Götalands län.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av kontor i Lidköpings kommun
Ombyggnation av lokal för Vård & Omsorgsförvaltningen i Sockerbruket på Totalentreprenad. Objektet avser ombyggnation av lokaler i Sockerbruket för Lidköping Kommun, Vård & Omsorg. Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för V&O Etapp 2: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för E-sportcenter Etapp 3: ombyggnad av f.d. förråd på plan 3 kontorslokaler för V&O, ca 225 m2
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av kontor- och personalbodar i Lidköping
Leveransen omfattar fullt utrustade kontors- och personalbodar. Avtalet är inte exklusivt. Hyra av bodar kan förekomma även från annan leverantör. Bolaget kommer under perioden 2020-22 att byta ut två äldre pannor mot en ny. Dessutom kommer en ny rökgasrening och ångturbin att installeras liksom nya ledningar för ånga och fjärrvärme mm. Anläggningen projekteras som en delad entreprenad. På byggplatsen ska kontors- och personalbodar etableras. Denna förfrågan avser hyresavtal för bodar under projekttiden
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivning av äldre pannor och medföljande utrustning. Leverantör håller med verktyg och utrustning som krävs. Beställaren håller med liftar och kranar.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Såtenäs och Skredsvik
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Byte av inflygningsljusmaster, Lidköping
Denna upphandling avser byte av inflygningsljusmaster för inflygning 01 sam 19 på F7 Såtenäs flygplats.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Rivning och utbyte av kraftvärmepanna i Lidköping
Anskaffning av ny kraftvärmepanna för avfallseldning hos Lidköping Energi i 2 steg. Första steget är pre-kvalificering utifrån intresseanmälan. Andra steget är upphandling enligt förhandlat förfarande.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Projektet avser genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter. Uppskattad start och kostnad.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Ramavtal avseende el-arbeten i Lidköping
Avtalstiden är 2020-03-02 - 2022-03-01 . Möjlighet till förläning av ett år.
Takbyte på flerbostadshus i Lidköping
Avser byta av tak på 2 stycken 2 våningshus. Byte av tegel på yttertak ska utföras. Samtliga plåtarbeten på tak ska vara nya. All takavvattning ska bytas ut. Nya takfönster ska monteras. Utbyte av skadad råspont och skadat trä på takkupor och vindskivor är extrabeställningar som hanteras under projektets gång som ÄTA-arbeten. Detsamma gäller eventuell lagning av skorstenar av tegel.
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Entreprenaden omfattar takbyte och utomhusmålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Församlingslokal . Projektet avser att sätta igen ett stort parti fönster med 4st fönster samt byte av takpannor och papp.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad för avloppsrening, samt schaktning.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från kontor och produktionslokaler till kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av lunchrum, omklädningsrum och mindre kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus med carport/förråd.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av hotell i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av hotell/restaurang (ändring av fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byte av fasadplåt).
Utvändigt underhåll av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och byte av skyltning på biltvätt.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av containrar, från lager till kontor, lager, omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från café till lägenhet (samt renovering vvs).
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från hvb-boende till vandrarhem samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (byte av balkong).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (oisolerat lager).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (väderskydd för elevator).
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av industribyggnad till kontorsbyggnad.
Rivning av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 4 st belysningsmaster.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 2 stycken förvaringstält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av asfalterad pumptrackbana, uppsättning av skylt samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerhall tält).
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kärlskåp för avfallssortering).
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad/kontor.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om bygglov för belysningsmaster samt nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för installation av solceller.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ny placering av industribyggnad (maskinhall) och personal- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om installation av solceller på 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad. Bygga in ett nytt brandlarm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus. Skylt.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning av affär/kontorshus till tandläkarmottagning.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: