Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Garaget byggs tillsammans med Brf Blåregnet.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 10 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälvs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 18 fritidshus med komplementbyggnad. Husen byggs styckevis efter försäljning. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Utveckling av kurbad, hotell och vandrarhem i Kungälvs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av kurbad, hotell och vandrarhem.
Lösning för Marstrands avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser överföringsledning eller utbyggnad av verket
Modul till evakuering av förskola i Kungälv
Projektet uppställning av förskolemoduler och markarbeten till förskolan. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av fasader samt byte av lägenhetsdörrar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Kärna
Avser yttre underhåll av fasadskivor och målning av fasad på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av tak och fasad, byte av lägenhetsdörrar m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll samt målning av fönster på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser målning av fasad och byte av lägenhetsdörrar och tegel på flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Avser ombyggnad av Älvparkens pumpstation i syfte av modernisering.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Rivning av byggnader i Marstrand
Projektet avser rivning av befintliga byggnader inför nybyggnad av flerbostadshus (objektnummer 1209461).
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentraler i flerbostadshus, Kungälvs kommun
Avser Avser installation av nya undercentraler i 11 flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 meter lång industriväg med längsgående gångbana, avvattning och belysning samt VA-ledningar längs hela sträckan.
Ny mulitarena och aktivitesyta i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av en befintlig instängslad asfaltplan till en multisportarena med konstgräs som underlag och kringytor med bl a gångvägar, trappor, ramper, läktare, belysning och planteringar.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av gruppbostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
fasadändring av flerbostadshus, flytt av sopstation samt marklov.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmurar och cykelparkeringstak.
Nybyggnad av tennisplanl i Kungälv
Nybyggnad av tennisplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Kareby 4:12 och Kareby 4:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av två st komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Ombyggnad och fasadändring av lager- och kontorsbyggnad samt nytt ventilationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Omläggning av tak på kyrka i Kungälv
Projektet avser omläggning av koppartak på kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring och byte av yttertak på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Fasadändring och tillbyggnad av affärshus med ny dörr, skärmtak och skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av mur i Kungälv
Flytt av mur och staket för att möjliggöra 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage och stall.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Nybyggnad av moduler.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd samt altan med tak, vindskydd.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Avser om- och tillbyggnad samt fasadändring av konferenslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Rivning av bef. samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för uppförande av moduler till tre klassrum.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem åt för bodetablering i 2 plan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Tidsbgränsat bygglov i tio år för fasadändring avseende muralmålning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalettmodul i Kungälvs kommun
Avser upphandling av toalettmodul.
Renovering av tornportaler vid kyrka i Kungälv
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tornportaler vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Dränering vid kyrka i Marstrand
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: