Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 160 bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 124 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Projektet avser en tvåfältsväg med bredden 8,0 m. Referenshastigheten ska vara 80 km/h. Vägplanen ska även omfatta ny trafikplats i korsning med E6 samt separat GC-väg som antingen följer den nya vägen eller läggs separat.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i ett punkthus med 11 våningar och ett lamellhus med 4 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar och nytt verksamhetsområde för industrier i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till ett nytt verksamhetsområde på ca 122000 kvm mark för industrier som är till försäljning.
Ombybyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser utbyggnad av klassrum och elevhälsa.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 81 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av kök och matsal på skola.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, del 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, del 2
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, del 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, delsträcka 3A som börjar vid korsningen Ödsmål och slutar vid Solberga, Kode.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 122 lägenheter och 2 stycken lokaler.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Ombyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gamla matsalen till klassrum.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus och 4 enbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Modernisering av hissar i Kungälv
Projektet avser modernisering av total 13 stycken hissar i flerbostadshus fördelat på fyra olika områden. Olserödsgatan 11, 23, 29 och 49 (kv Olsgärdet 1). Dämmevägen 4 A och B (Lärken 5). Rådmansgatan 25, hus C, Rådmansgatan 28 , hus B, Rådmansgatan 33, hus A (kv Rhodin 12 och 17 samt Claes Brun 9). Tvetgatan 269, 271 och 273, hus E (kv Kungsljuset 8).
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 6
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök i skola.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus med 3 och 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt butik. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Ombyggnad av gamla idrottssalen Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av gamla idrottshallen.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak, fasad och fasaddetaljer på flerbostadshus.
Rivning av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning av förskola för att förbereda plats för ny förskola samt att markytan iordningsställs med gräsmatta.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen.
Projektering fördjupad geoteknisk undersökning i Kungälv
Projektet avser en fördjupad geoteknisk underökning för att avgöra stabilitetsförutsättningarna för den befintliga vägen Södra Arödsvägen.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tennishall i Kungälv
Avser nybyggnad av padeltennishall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för tre st enbostadshus samt garage. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av containers, tillbyggnad kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ändrad användning och ombyggnad av affärslokaler till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungälv
Fasadändring av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Kungälv
Avser en mindre ombyggnad av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Kungälv
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljö/återvinningsbyggnader och avfallsstationer, parkeringsplatser, markåtgärder, rivning av befintliga sophus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Om- och tillbyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Om/ tillbyggnad av fritidshus och gårdshus, Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod Marstrand 31:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ombyggnad av affärslokaler till lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 0,5 år för uppförande av byggbod och container.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för skolmoduler.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning del av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tillfälligt bygglov i 2 år för arbetsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: