Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ny stadsdel med 1000-1500 lägenheter i blandad bebyggelse samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 17 småhus, 10 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast september 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 17 st enbostadshus, carport och miljöhus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ramavtal avseende pontonbryggor i Marstrand
Avser betong-pontonbryggor i Marstrands hamn.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Uppskattad byggstart.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tllbyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 6,8 km.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och lokal för daglig verksamhet samt utvändiga lägenhetsförråd och sophus.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig ombyggnad till församlingshem och förvaringsutrymmen i två plan i kyrka samt rivning av befintlig skorsten
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Stambyte mm i flerbostadshus i Fontinområdet, Kungälv
Projektet avser stambyten, nya bad, delvis nya kök, byte el, viss del av VS-rör, fönsterbyte mm av 27 lägenheter med 3 trapphus. Byggnaden kommer att vara tom från hyresgäster vid byggstart.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nya Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B26
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B25
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Kungälv
Avser fönsterbyte på 7 huskroppar samt sanering av asbest runt fönster och fönsterdörrar. Omfattar adresserna Östra centrum: Torggatan 5, Ivar Clessonsgatan 9, Gula Komarken: Kastalagatan 1-9, Kastalagatan 10-24, Vikingagatan 4A-G, Vikingagatan 2A-C och Kongahällagatan 1-7.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten utmed Utmarksvägen för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal avseende inspektion samt rengöring av reservoarer, Kungälvs kommun
Avser ramavtal för inspektion och rengöring av reservoarer.
Utvändigt underhåll av garage, lokaler samt förråd i Kungälv
Avser utvändigt underhåll av Hagenvägen 2-54 inklusive garage, kvarterslokal, förråd och övriga komplementbyggnader. Uppskattad kostnad.
Installation av solfångare på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser installation av solfångare på tak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Uppställning av kontorsmodul i Kungälv
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ramavtal hyra av moduler i Kungälv
Projektet avser ramavtal avseende hyra av moduler som ska användas till förskole- och skolverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/carport, Källeröd 2:1,Kareby 1:6.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kurs- och konferensgård med 5 mindre byggnader. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Rivning del av fastighet samt förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på befintlig plats.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Strandskyddsdispens för ändrad användning av föreningslokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal från förskola till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning från lokal i bostadskvarter till bostad, fristående byggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning i Kungälv
Ändrad användning från lokal i flerbostadshus till bostad samt ändring i befintlig tvättstuga.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för 6 stycken byggbodar i två plan.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar samt sovbodar som placeras separat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning till boende på plan 1 i hus c.
Nybyggnad av tälthall i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för tälthall på backe med hårdgjord yta.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i åtta månader för byggbodar och containrar.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Tillbyggnad av fritidshus med balkong.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Kungälv
Tillbyggnad av gruppbostad med balkong och utrymningsväg.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor- och lagerbyggnad med balkong.
Utvändigt underhåll av badhus i Kungälv
Tillbyggnad av utrymningstrappa på oasen sim- och ishall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppförande av cykelställ med tak.
Rivning av transformatorstation i Kungälv
Rivning av befintlig transformatorstation.
Rivning av förråd i Kungälv
Rivning av förråd.
Rivning av fritidshus i Kungälv
Rivning av sommarstuga.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Bygglov för teknik- och miljöbod.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Kungälv
Fasadändring installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring trappor/loftgångar samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Kungälv
Förhandsbesked för ombyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Installation av solceller på tak på industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Kungälv
Nedgrävning av fettavskiljare samt omläggning av spillvattenrör.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungälv
Nybyggnad av avloppspumpstation med reservkraft.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befíntliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av två stycken enbostadshus med garage.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Vägrensslåtter i Kungälv
Första slåtter utförs mellan 15 juni och 15 juli och andra mellan 1 september och 15 september.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny handikappramp vid kyrka i Hålta
Projektet avser ny handikappramp till kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: