Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhusi två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast maj 2019.
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas under september 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Nya VA-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, delsträcka 3A som börjar vid korsningen Ödsmål och slutar vid Solberga, Kode. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och lokal för daglig verksamhet samt utvändiga lägenhetsförråd och sophus.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Kode-Solberga-Aröd.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1:3
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Markarbetet påbörjas under september 2018.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 18 fritidshus med komplementbyggnad. Husen byggs styckevis efter försäljning. Uppskattad kostnad.
Stambyte mm i flerbostadshus i Fontinområdet, Kungälv
Projektet avser stambyten, nya bad, delvis nya kök, byte el, viss del av VS-rör, fönsterbyte mm av 27 lägenheter med 3 trapphus. Byggnaden kommer att vara tom från hyresgäster vid byggstart.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av fasader samt byte av lägenhetsdörrar.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Kärna
Avser yttre underhåll av fasadskivor och målning av fasad på flerbostadshus.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av tak och fasad, byte av lägenhetsdörrar m.m.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll samt målning av fönster på flerbostadshus.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser målning av fasad och byte av lägenhetsdörrar och tegel på flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader.
Modul till evakuering av förskola i Kungälv
Projektet uppställning av förskolemoduler och markarbeten till förskolan. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av vattenledningar till högreservoar Lycke-Ryr i Kungälv
Avser vattenledningar mellan befintlig vattenledning och blivande högreservoar i Lycke-Ryr. Ledningssträckan är ca 700 m och reservoarvolymen ska vara ca 2350 m3.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Rivning av byggnader i Marstrand
Projektet avser rivning av befintliga byggnader inför nybyggnad av flerbostadshus (objektnummer 1209461).
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Avser ombyggnad av Älvparkens pumpstation i syfte av modernisering. Uppskattad kostnad.
Ny mulitarena och aktivitesyta i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av en befintlig instängslad asfaltplan till en multisportarena med konstgräs som underlag och kringytor med bl a gångvägar, trappor, ramper, läktare, belysning och planteringar. Uppskattad kosntad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 meter lång industriväg med längsgående gångbana, avvattning och belysning samt VA-ledningar längs hela sträckan.
Ramavtal hyra av moduler i Kungälv
Projektet avser ramavtal avseende hyra av moduler som ska användas till förskole- och skolverksamhet. Leverans sker efter avrop och beställning från beställare. I uppdraget ingår etablering samt avetablering av modulerna. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi. Byggstart mars/april 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
fasadändring av flerbostadshus, flytt av sopstation samt marklov.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Kungälv
Fasadändring på bilserviceanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av gruppbostäder.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av räddningscentral i Kungälv
Tillbyggnad av räddningstjänstens övningslokal med skärmtak.
Nybyggnad av elverk i Kungälv
Uppförande av nytt reservkraftverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Rivning av bef. samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar Juni-Juli 2019.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för förskola samt kök.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för uppförande av moduler till tre klassrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ändrad användning av lokaler till bostad i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vandrarhem i Kungälv
Ändrad användning till bed & breakfast. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kiosk i Kungälv
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av mobilbasstation, mast 36 m hög samt två teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Nybyggnad av moduler.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av tennisplanl i Kungälv
Nybyggnad av tennisplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Lasarettet 1 och Årsnäs 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Fasadändring och tillbyggnad av affärshus med ny dörr, skärmtak och skylt.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Ombyggnad och fasadändring av lager- och kontorsbyggnad samt nytt ventilationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd för sopkärl.
Omläggning av tak på kyrka i Kungälv
Projektet avser omläggning av koppartak på kyrka.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser installation av passerkontroll-, porttelefon- och tvättstuge-bokningssystem. Objektet har adresserna Olserödsgatan 11, 23, 29, 39 & 49.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser installation av passerkontroll-, porttelefon- och tvättstuge-bokningssystem. Objektet har adresserna Tvetgatan 269-273.
Nybyggnad av toalettmodul i Kungälvs kommun
Avser upphandling av toalettmodul.
Renovering av tornportaler vid kyrka i Kungälv
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tornportaler vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Dränering vid kyrka i Marstrand
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: