Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 750 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus samt ett Lakehouse innehållande bl a restaurang och konferensrum.
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende med plats för 54 personer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 2000 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum. Läktarelement: Dala Cement i Björbo AB, Industrivägen 28, 786 97 Björbo, Karin Jugas tel 0241-23500.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA, fiber, belysning samt rivning av omklädningsrum/klubblokal mm.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Härryda
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölnlycke
Projektet avser till- och ombyggnad av industrihus.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Avser nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked. Omfattning oklar.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny fjärrvärmeanslutning till skola i Härryda
Projektet avser ny fjärrvärmeanslutning till skola.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Ramavtal avseende Låssmedstjänster, Härryda
Välfärdsteknik i form av digitala lås inom hemtjänsten
Ombyggnad av produktionslokal i Härryda
Ändrad användning från föreningslokal till verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av konferenslokal i Härryda
Ändrad användning från förråd till konferenslokal samt nybyggnad av bastu.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändring av lager till kontor.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av telekommunikations anläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Härryda
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Uppsättning av återvinningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Anläggande av ny deponicell.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Attefall inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Härryda
Nybyggnad av omklädningsrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av telekommunikations anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av väg i Härryda
Nybyggnad av väg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: