Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 185 lägenheter i tre punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Nybyggnad av parkeringshus, gymnastikhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, gymnastik- och trampolinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av ishall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ishall.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata samt rivning av omklädningsrum/klubblokal.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte av fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken på flerbostadshus samt markarbeten.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 15-20 000 kvm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av maskinhall. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ny fjärrvärmeanslutning till skola i Härryda
Projektet avser ny fjärrvärmeanslutning till skola.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök i skola.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter.
Renovering tak på förskola i Härryda
Projektet avser renovering av tak på förskola. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus, ombyggnad och invändig ändring.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Ombyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av fritidshus i Härryda
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av föreningslokal idrott - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industri- och lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förskola i Härryda
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Härryda
Avser renovering av ett fönster på lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: