Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Uppförande av moduler vid skola i Borås
Avser uppförande av moduler för klassrum och fritids vid Bergdalskolan.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Bygglov för nybyggnad av 1 flerbostadshus med 15 lägenheter.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Nybyggnad av klubbstuga för fotboll samt rivning av den gamla.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Sluttäckning av deponi i Borås
Avser sluttäckning av deponi på Sobackens Miljöanläggning med skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskickt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Borås
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning av t.ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer m.m. Stadsdel Tullen Tollstorpsgatan 15,17 kv. Draken 4 Vintergatan 19,21,23, kv Enhörningen 2 Vintergatan 29,30,31,32,33,35, kv. Arkturus 1 Tullatorget1-7 kv. Sjustjärnorna 1 Stadsdel Byttorp Kvibergsgatan 19,21 kv. Byttorpsklint 2 Stadsdel Norrby Östgötagatan 4-12,Bohusgatan 4-12 kv. Spinnaren 10 Billdalsgatan 2-8 kv. Järnbäraren 3 Billdalsgatan 12-30 kv. Järnbäraren 2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning och putslagning av putsfasader. Omfattar målning av fönster, hussocklar, plåttak, plåtdetaljer och andra utvändiga detaljer enligt beskrivning. Objektet är beläget vid Skånegatan 9-11, Skånegatan 12-20, Västra Nygatan 21- 35,Blekingegatan 3-11, Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Avser utvändigt underhåll av fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Ny detaljplan krävs. Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Nya odlingslotter, lek- och aktivitetsplats mm i Borås
Projektet avser ny anläggning av stadsodlingslotter, sociala ytor, lek- och aktivitetsplats samt ny sopanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i ett flerbostadshus på Torggatan 2.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 4 st huskroppar ca 833 st fönster som ska bytas till glidhängda alu/träfönster. Avser Dalsåkersgatan 30-36, 38-50 samt Söderkullagatan 53-59, 61-63.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Putslagning av fasader i Borås
Avser putslagningar av putsfasader samt målning av pelare.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad för utökad verksamhet.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av vågbyggnad för bränsletransporter till kraftvärmeverk.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus, byggnad 50.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av hiss, takkupor samt rivning av pannrum.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av 3 st tält.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält på parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: