Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus, förskola mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel, restauranger, förskola och parkeringshus. Sopsugsentreprenör: Envac Scandinavia AB, Box 8849, 402 71 Göteborg, Tony Malkki, tel 031-658350.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall.
Anläggande gata och cirkulationsplats i Borås
Avser ombyggnad av ca 1,5 km befintlig väg, cirkulationsplats, av och påfart samt ca 700 meter ny gc-bana. Ny kantsättning, beläggningar, dagvattenbrunnar, trädplanteringar och trafikskyltning ingår. Vidare ingår ny belysningsanläggning, tillhörande lednings- och kabelarbeten. Avser Tullabron-Magasinsgatan.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av cirka 30 radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Fönsterbyte och balkongrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte och balkongrenovering på två hus. Sjöbo Torggata 7-9 samt 11-13.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 300 m gång- och cykelbana utmed Enedalsgatan inkl ombyggnad av 2 befintliga busshållplatser. Ny kantsättning, beläggningsarbeten, belysning och räcke ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Ombyggnad av klubbstuga mm i Borås
Projektet avser ombyggnad av klubbhuset, rivning av moduler som används som omklädningsrum samt asfaltering av parkeringsytan på Barnhemsgatan 71. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Viskafors
Avser utvändig målning av fasader på 6 st parhus samt två garagelängor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Luftbehandlingsentreprenad gällande flerbostadshus, Borås
Avser byte av 7 st luftbehandlingsaggregat och 42 frånluftsfläktar i beställarens fastighetsbestånd.
Byte av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av 36 frånluftsvärmepumpar.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Ombyggnad av stödmur i Borås
Rivning av befintlig mur och sätta nya L-stöd och återställning.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 4 stycken hissar på Österlånggatan 15 i Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fördelningsstation i Borås
Avser ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV). Samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Getängen, Älvsborgskullen, Viared samt Vattenfalls station OT52 Sjömarken. Borås kommun.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av A & B-hallen, Borås Tennis & Boulecenter
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Tillbyggnad av skola i Borås
Tillbyggnad av skola (almåsgymnasiet) samt rivningslov och marklov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av balkonger på flerbostadshus samt entrétrappa.
Takrenovering på flerbostadshus i Borås
Projektet avser bla rivning av det gamla taket ner till råspont, läkta och pappa om taket samt att lägga nytt tegeltak, nya hängrännor samt vissa plåtarbeten.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Golvbyte i idrottshall i Borås
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av kontors- och industribyggnad (fönsterbyte samt nytt vent.aggregat).
Om-och tillbyggnad av befintlig plåtbyggnad i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av en plåtbyggnad 576m² som dockas mot befintlig byggnad (P1)
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Uppgradering av Brand & Utrymningslarm i kontorshus i Borås
Avser uppgradering av befintligt brandlarm & utrymningslarm i kontorsverksamhet. Byggnaden består av totalt 9 våningsplan.
Installation av solceller på idrottshall i Borås
Avser installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Tillbyggnad samt installation av solceller på kontor/verkstadsbyggnad i Borås
Avser ombyggnad av plåtbyggnad på ca 576 kvm som kommer att dockas mot bef byggnad samt montering av solcellsanläggning på kontor/verkstadsbyggnad där större delen av solenergin kommer att förbrukas. Monokristallin solcellsanläggning till ett pris av 1 500 000:- driftsatt och klart.
Nybyggnad av garage i Borås
Nybyggnad av garage, lastbilsverkstad.
Utbyte av hiss i skola i Borås
Projektet avser utbyte av 1 st plattformshiss typ A i skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny takbeläggning på flerbostadshus i Viskafors
Projektet avser rivning av befintlig betongtegeltak och läggning av nytt tak i zinkplåt på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostads- kontors- och affärshus (samt användning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (2 olika fastigheter).
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av väderskydd i Sandhult
Väderskyddet ska placeras på en befintlig provbana på AstaZeros anläggning i Sandhult i Borås.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av förskola i Borås
Ändrad användning av kontor till förskola.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus (12 lägenheter varav 8 i radhus och 4 i parhus).
Ombyggnad av strömförsörjning i skola i Borås
Projektet avser bortkoppling av högspänningsanläggning samt nyinstallation av lågspänningsanläggning på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: