Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Projetket avser nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Två tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Projektet avser tillbyggnad av industri. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av GC-Bro och GC-Väg i Nödinge
Avser nyanläggning av gång- och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge med anslutande gång- och cykelväg på vardera sidan av bäcken.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Tillbyggnad av affärshus i Ale
Avser tillbyggnad av affärshus. En fortsättning på Id; 1414483
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alafors
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skepplanda
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Kulturmiljöutredning av översiktsplan för Älvängen, Ale kommun
Avser kulturmiljöutredning inför fördjupning av översiktsplanen för Älvängen.
Sanering av mark i Nol
Avser sanering av blyförorenat område. Omfattar schakt och fyllnadsarbeten, spontning, utbyte av dagvattenkulvert, länsvattenrening samt flytt av befintliga ledningar.
Rivning av förskola i Nol
Avser rivning av förskola.
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler med 4 avdelningar. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Rivning av enbostadhus och förråd i Nödinge
Avser rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av förråd, lekstuga och garage i Nödinge
Avser rivning av enbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nol
Fasadändring affärshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad flerbostadshus, 12 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad radhus/kedjehus 26 bostäder.
Ombyggnad av industrihus i Nol
Om- och tillbyggnad av industri.
Rivning av affärshus i Nol
Rivning av affärshus.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov t.o.m. 2020-06.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av samlingslokal i Nol
Ändrad användning till samlingslokal för ungdomar.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Nol
Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Nol
Tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus med balkong.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak och pylon samt skyltning.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av soprum i Nol
Nybyggnad av sopkärl.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nol
Marklov, utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av mark i Nol
Marklov, ändrad markanvänding.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Rivning av förskola i Alafors
Avser rivning av Nolhagens förskola.
Sanering av markanläggning i Alafors
Avser sanering, återförande av vatten samt omhändertagande av förorenat sediment. Projektet kommer att utföras i två etapper, den öppna dikesdelen består av två delar. - Etapp 1 är 5 m bred och 43 m långt. - Etapp 2 är 5 m bred och 26 m långt. Nuvarande djup är ca 1,35 m, efterfrågat djup är 1,60 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: