Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 207 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 2
Avser Etapp 2 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp. Denna del avser slutlig omformning av området tillsammans med utläggning av tätskikt och skyddsskikt mm.
Nybyggnad av lager/industri, Granloholm i Sundsvall
Startar tidigast sommaren 2021.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från kontor till vårdcentral.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Sträckan Dalgatan mellan Bergsgatan och Storgatan samt området runt korsningen Dalgatan/Norra Järnvägsgatan.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Ombyggnad av tillagningskök i Sundsvall
Ombyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av parkering i Sundsvall
Nybyggnad av parkeringar med laddningsstationer på Paviljongvägen 11 och 15.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråkstagande av del av industribyggnad till padelhall.
Om/ tillbyggnad av entre Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotellentre.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Entreprenadbesiktning av järnvägsprojekt inom Sundsvalls kommun
Entreprenadbesiktning av Bergsåker triangelspår/Nacksta driftplats, Maland och Tunadalspåret samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum.
Erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt dubbelspår Dingersjö
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för hg-anpassning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Anmälan för uppförande av vindkraftpark med 35 vindkraftverk.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: