Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Kubikenborg
Vägen byggs om till länsväg och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 16 km.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av hyresrätter i Bosvedjan i Sundsvall.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg.
Sanering och upprustning av kajområde i Sundsvall
Objektet avser ny spontkaj samt kajstråk längs södra kajen. Entreprenaden omfattar schakt och borttransport av förorenade massor, rivning av befintlig kaj och delar av rustbädd, anläggande av ny spontkaj samt kajstråk innefattande naturstensbeläggningar, kantstöd, planteringar och utrustningar m m. Ny belysning längs kajstråk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,, fritids och boende.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Österås-Bispgården
Dragning av ny förstärkningslina ca 45 km samt montage av ca 180 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Sanering av mark samt anläggande av lokalgata, gc-väg m.m. i Sundsvall
Sanering av del av Förrådet 4 som enligt ny detaljplan avser markanvändning för bostäder och verksamhet. Byggnation av lokalgata och gång- och cykelväg med tillhörande ledningar och belysning. Objektet är beläget i Sundsvalls kommun på fastigheterna Förrådet 4, Förrådet 10 samt Västermalm 1:1 i anslutning till Mittuniversitetet.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 1 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Ombyggnad till gym.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Sundsvall
Byte av takmaterial på församlingshem samt uppsättning av solceller.
Om- & tillbyggnad av hotell i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad hotell. Hotell Södra berget i Sundsvall, avser att bygga utrymmen för träning- och styrkeslokal, yoga lokal samt ett ute-spa. Ägaren avser även att bygga om en del i hotellets källarplan till uthyrningslokal av sport- och fritidsutrustning. Hotellets tillkommande aktivitetsytor blir ca 260 m2. De nya fasaderna består i stort av glasparti samt dörrar.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Nybyggnad av affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bef. balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och ombyggnad - ny utrymningdörr och delning av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av uteplatser och balkonger.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast (48 meter) samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt rivning av bef. balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för 3 stycken underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Dingersjö 54:3,54:4.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Nybyggnad av mast i Sundsvall
Anmälan för uppförande av vindmätningsmast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov och marklov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 20 st parkeringar.
Ombyggnad av frisersalong i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till frisör.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Byte av nätstation till ny.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av ett sophus/cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: