Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål, privata fastighetsägare.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning av apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Ombyggnad till padelhall i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till en padelhall om ca 3000 kvm.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av mindre avloppsreningsverk i Härnösand
Skjollsta avloppsanläggning består idag av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Skjollsta avloppsanläggning ligger inom föreslaget vattenskyddsområde (sekundär zon) för Bondsjö ytvattentäkt och inom anläggningens upptagningsområde förekommer mycket tillskottsvatten. Förfrågan avser två alternativa dimensioneringar: Qdim = 50 m3/dygn eller Qdim = 100 m3/dygn.
Nybyggnad av reservvattenledning genom Bondsjön i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB har för avsikt att upphandla schakt och nedläggning av en ny reservvattenledning i både mark och vatten genom Bondsjön i Härnösand.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader samt omläggning/komplettering av tak på Hus 7, 8 och 9 i Kv Orren i Härnösand.
Åtgärder på bro i Härnösand
Kommunen går vidare i planeringsarbetet för Kanalbroarna och vill därför bärighetsberäkna Östra Kanalbron för att få veta om den håller de kommande 30 åren för trafik enligt trafikverkets nya bärighetsklass BK4. Östra Kanalbron har idag ca 13000 ÅDT fordon per dygn och är utsatt för Trafikverkets nya bärighetsklass BK4, fordonskombinationer med total vikt på 74 ton.
Nytt tätskikt och taksäkerhet på Technichus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av tätskikt på yttertak samt taksäkerhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Härnösand
Startbesked - ändring av planlösning, ventilation, brandskydd etc.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked - ombyggnad av dagvattenhantering med diken, ledning och sedementsbassäng.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och flytt av byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov- tillbyggnad samt startbesked.
Nybyggnad av mast i Härnösand
Bygglov - uppföra telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Avser ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsad bygglov för byggbodar t o m 2021-11-30.
Tillbyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering byggbaracker/upplag/parkering.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov/startbesked - etablering byggbodar för kontor/boende.
Avfärgning av fasader på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av avfärgning fasader Kv. Teologen 12.
Avfärgning av fasader på flerbostadshus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av putslagning och avfärgning av fasader mm. Objektet är beläget på adressen Brännavägen 116–122.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Härnösand
Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 40-42 kWp. Solcellsmodulerna installeras på angiven del av yttertaket.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Bygglov och startbesked inglasning av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: