Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Ombyggnad av golv i mellanlagret på kraftvärmeverk i Härnösand
Ny stokermatning ska anpassas till befintlig golvyta, ny konstruktion på golv och stokrar med låg energikostnad och låg andel smörjmedel.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2019-2020
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Utbyte av befintliga ledningar efter Trädgårdsgatan, Brunnshusgatan, Hovsgatan, utbyte av befintliga ledningar efter Hovsgatan, Hovsgränd mm.
Upprustning av parkområde i Härnösand
Upprustning av parkområde.
Upphandling av transportabla oljepannor 9 MW till fjärrvärmenätet i Härnösand
Gäller 2 st transportabla oljepannor 9,9 MW med skorsten för anslutning till befintligt fjärrvärmenät. Första pannan, TC4, skall vara installerad oktober 2019 med option på en andra panna, TC5, installeras under 2020. Alla förberedelser för TC5 utförs 2019.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader på Hus 10 och Hus 11 samt omtäckning av tak på Hus 10 och komplettering av tak på Hus 11. Objektet är beläget i Kv. Orren i Härnösands Kommun.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Konvertering till bergvärme i lägenhetsbyggnader i Härnösand
Två st lägenhetsbyggnader om vardera 12 lgh, hemtjänstlokaler, biutrymmen mm skall konverteras till egen gemensam bergvärmeanläggning.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontor samt tillbyggnad av lagerlokal etc.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av snabbtvätt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av takkupor och byte av tak.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov - uppföra 2 st reservpannor samt cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad (hus a, återstående delar av plan 4).
Nybyggnad av servicebyggnad i Härnösand
Bygglov / startbesked - nybyggnad av speakertorn.
Nybyggnad av ställverk i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra ställverk (transformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Härnösand
Bygglov / stratbesked - uppföra 2 st ställverk (transformatorstation).
Ombyggnad av bageri i Härnösand
Bygglov för ändrad användning del av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov och startbesked- komplementbyggnad 25kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked -transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - fasadändring (inglasning av balkonger samt ny kulör på delar av fasaden).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - nybyggnad 2 st gasförråd.
Rivning av förråd i Härnösand
Rivningslov/startbesked - rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av brandskyddet etc.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked 1 mark och grund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: