Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Ombyggnad av E4 mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå
Nybyggnad av friidrotts- och idrottshall inklusive rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle
Nybyggnad av gruppbostad i Skellefteå.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av tält, garage, husfabrik och tillbyggnad av förråd med kontor.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Riskreducerande åtgärder i Selet
Ca 1 km lång ny vägsträcka.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Skellefteå
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Rivning av delar på flerbostadshus. Storkåge 21:19.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av äldreboende i Skellefteå
Installation och väsentlig ändring av anordning för ventilation i del B, C, D, G, I ,K.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Skellefteå kommun bjuder in Er till att ansöka om deltagande i rubricerad upphandling. Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Byte av sporthallsgolv i Skellefteå
Avser byte av sportgolv i Drängsmarksskolan, Bureskolan, Kusmarksskolan samt Skråmträskskolan.
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Byte av takbeläggning på gymnasieskola i Skellefteå
Objektet avser ny takbeläggning av papp på ca 4000 kvm. Befintlig ytskiktsbeläggning behålls.
Rivning av Vitbergsstugan i Skellefteå
Upphandlingen avser rivning av vitbergsstugan. ca 500 m² och volym ca 4300 m³.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Ombyggnad av konferenslokal i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till konferenslokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vårdverksamhet samt fasadändring.
Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå
Takrenovering sakristia, koppartak.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lager till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbarack.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lastbrygga samt ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker, förråd och containrar.
Ombyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från fritidshus till förråd/lager.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av vallabod/tidtagningskur och skotergarage.
Ombyggnad av klinik i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till sjukgymnastik.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av 3 st förråd.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kiosk till restaurang.
Ombyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över entré.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor med skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av klubbhus i Skellefteå
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation med kontorllbyggnad och scadabod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Byske-Selet 1:15, Norrbacka 1:5, Selsmoran 1:6, Selsmoran 1:8, Fällforsliden 1:7,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Storkåge 16:63, Storkåge 74:1 & Bergsbyn 7:208,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tarsmyran 1:4 ,Grånäset 1:5 och Klockarrberget 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation Varuträsk 10:1 och Grundnäs 1:4.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av tälthall i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält/lagerhall.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: