Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1043 km varav grusväg ca 345 km.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
Nybyggnad av vindkraftverksanläggning vid Brännliden
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 220 meter, förväntad årsproduktion 128 GWh.
Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå
Nybyggnad av friidrotts- och idrottshall inklusive rivning.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Jörnträhus ska bygga det första lägenhetsprojektet i egen regi på en tomt i korsningen Svedjevägen/Torsgatan i Skellefteå. Kvarteret Vänligheten ska stå klart för inflyttning i augusti 2019 och består av fem hus med totalt 20 fyrarumslägenheter på 106 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av radhus med carport, förråd och soprum.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna Bureå-Tjärn, Bureå-Hökmark, Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, Lövånger-Fjälbyn och Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Uppdraget omfattar att utarbeta en huvudstudie med hjälp av tillhandahållet undersökningsunderlag för Kolkajs- och Järnbruksområdet i Skelleftehamn. Huvudstudien ska utarbetas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling, utgåva 5, 2013.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Utökning av verksamhet
Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för Storkåge 67:2. Syftet med planen är möjliggöra för kontor, caféverksamhet, restaurang och vandrarhem/bed & breakfast eller liknande verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i ca 6 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av takbeläggning m.m.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå
Takrenovering sakristia, koppartak.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnader och lager.
Tillbyggnad av kiosk i Skellefteå
Tillbyggnad av kiosk med soprum/varumottagning/ventilationsrum.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av motorstadion i Skellefteå
Tillbyyggnad av motorbana med läktare, domartorn och toalett / duschhus.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppsättning av tält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppsättning av tälthall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av 2 burspråk till 2 inglasade balkonger.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Nybyggnad av rastplats i Skellefteå
Strandskyddsdispens för rastplats.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 2 sommarväxthus.
Rivning av bensinstation i Skellefteå
Rivning av bensinstation.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus, garage, ladugård och vedbod.
Rivning av fritidsgård i Skellefteå
Rivning av fritidsgård.
Rivning av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsrum ovan mark.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skola i Skellefteå
Rivning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat barack/personalutrymme.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd (förskola).
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus Moröskolan.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av oljepanneanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagerhall.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor sill sjukgymnastik.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändring av verksamhet från förskola till café.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd/soprum.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med carport.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med sandficka.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av kontrollrum för ställverk.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lager-, verkstad- och kontorslokal.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbodar, parkering och snötipp.
Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av platta på mark för spånfilter och värmeväxlare.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak/carport.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverksbyggnad och kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: