Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 3
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 4
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 2
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 1
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Yttertaksarbeten på lasarett i Skellefteå
Yttertaksarbeten på Skellefteå lasarett.
Nytt bostadskvarter i Kåge, Skellefteå
Ny bebyggelse i Kåge på Dammängesgatan ger möjlighet för 25 nya småhustomter med en byggrätt på 220 kvm i ett plan med möjlighet att inreda vinden.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Uppdraget omfattar att utarbeta en huvudstudie med hjälp av tillhandahållet undersökningsunderlag för Kolkajs- och Järnbruksområdet i Skelleftehamn. Huvudstudien ska utarbetas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling, utgåva 5, 2013.
Nybyggnad av GC-tunnel vid Floraskolan i Skellefteå
Objektet avser utförande av gång- och cykeltunnel samt åtgärder längs Torsgatan vid Floraskolan, Skellefteå. Åtgärder längs Torsgatan är bland annat refuger, en ny hållplats och ombyggnad av befintlig hållplats.
Nybyggnad av lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Om- & tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus C i Skellefteå
Objektet avser om- och tillbyggnad av gemensamhetsyta i Hus-C innehållande bl a matsal, kaffebar, vardagsrum. Bruttoarea ombyggnad ca 400 m2 samt tillbyggnad ca 282 m2.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Exploatering för enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Det blir styckebyggda villor som fördelas via kommunens tomtkö. Ca 30 tal tomter.
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad, förråd.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Renovering av utebassäng i Skellefteå
Renovering av Vitbergsbadet.
Ev sanering av markområde i Skellefteå
Sanering av markområde.
Rivning av aktivitetshus i Skellefteå
Rivning av aktivitetshus.
Utbyte av hiss på fastighet i Skellefteå
Avser att byta ut 1 st personhiss + option på 1 st personhiss på Nordanå.
Tillbyggnad av orangeri vid uteserveringen på hotell i Skellefteå
Tillbyggnad av orangeri vid uteservering på hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med uteplats och tak.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Uppställning av teknikbod.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Utökning av småbåtshamn till 10 båtplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från klubblokal till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från postlokal till café och fasadändring.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus.
Rivning av fritidshus i Skellefteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av kanslihus i Skellefteå
Rivning av kanslibyggnad.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av lager i Skellefteå
Rivning av två tält.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Rivning av virkestorkar och nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker på Hedensbyn 25:1 och Hjoggböle 3:35.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för personalbarack.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Ombyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggande av 14 parkeringsplatser.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggande av småbåtshamn.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Skellefteå
Fasadändring - Ny biblioteksentré och ramp.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport för 2 bilar och tillbyggnad av carport för 1 bil.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbarack.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak över saltsyratank.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av två parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring.
Restaurering av våtmark i Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger
Länsstyrelsen Västerbotten ska köpa in tjänsten - Arbetsledning av våtmarksrestaurering i Gärdefjärdens naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: