Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 6 km lång.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av tält, garage, husfabrik och tillbyggnad av förråd med kontor.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Riskreducerande åtgärderlängs väg 890 i Selet
Ca 1 km lång ny vägsträcka.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Skellefteå
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Rivning av delar på flerbostadshus. Storkåge 21:19.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av äldreboende i Skellefteå
Installation och väsentlig ändring av anordning för ventilation i del B, C, D, G, I ,K.
Anläggningsarbeten för kabelförläggning i Skellefteå
Energiservice Skellefteå skall på uppdrag av Skellefteå Kraft Elnät AB kabelförlägga befintliga 36 kV-luftledningar L151 och L152. I samband med detta kommer i entreprenaden ytterligare ett 36 kV kabelförband och optofiber att förläggas. Delar av sträckorna skall även 10 kV-kabel förläggas. Totala sträckan är ca 6 km. Projektområdet är i centrala Skellefteå mellan Hedensbyn Kraftvärmeverk och Furunäs.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 2 st ställverk, ST17 och ST18, med placering angränsande till varandra. Entreprenadarbeten omfattar bland annat röjning, markarbeten, betongfundament, stålmontage, stängsel samt förläggning av: kabelrör, kabelkanal, jordlina och dränageledning
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Skellefteå kommun bjuder in Er till att ansöka om deltagande i rubricerad upphandling. Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Byte av sporthallsgolv i Skellefteå
Avser byte av sportgolv i Drängsmarksskolan, Bureskolan, Kusmarksskolan samt Skråmträskskolan.
Stängsel för ställverksområde i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Byte av takbeläggning på gymnasieskola i Skellefteå
Objektet avser ny takbeläggning av papp på ca 4000 kvm. Befintlig ytskiktsbeläggning behålls.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå
Takrenovering sakristia, koppartak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från butik till bostäder.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lager till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalutrymme,.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med inglasat uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av ridhus med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av thairestaurang med förråd, wc och takterass.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor med skärmtak.
Ombyggnad av frisersalong i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till nagelsalong.
Ombyggnad av garage i Skellefteå
Ändring av ventilation i garage, kontor och omklädning för Räddningstjänst och Fastighet.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kiosk till restaurang.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbarack.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker, förråd och containrar.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av vallabod/tidtagningskur och skotergarage.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av 2 flerbostadsuhs med 2 skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med takkupa Attefall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Tillbyggnad av huvudställverk.
Rivning av servicebyggnad i Skellefteå
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: