Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer. Rivning befintlig skola planeras starta i september-2020. Pålning beräknas starta i februari-2021. Grundläggning planeras starta i mars-2021.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av hyreshus i 2 våningar. Husfasaderna skall utföras i puts, trä eller tegel. Yttertak skall utföras i tegel med underliggande tätskikt och rote. Option på etapp 2, proj.nr.1639843
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Nybyggnad av cirkulationsplats som gör det möjligt för den förlängda Torsgatan att ansluta till väg 372.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av tre parhus, ett enbostadshus och miljörum samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Ny bro över Järnvägsleden i Skellefteå
Ny betongbro över kommunal gata, rivning av befintlig bro samt omfartsled för vägtrafik.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 1
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Breddning av befintlig väg upp till 9 m, justera profil och plan, förstärkning, röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Sanering av förorenade massor samt anläggning av ny spontkaj.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av 8 parhus och 1 enbostadshus. Antal bostäder: 17 st Beräknad säljstart september 2020.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Nybyggnad av silo mm, Skelleftehamn
46 meter hög silo samt utlastningshall, 10 m hög. För materialet Merit.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 3
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 6 km lång.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av kontorslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av ca 3600 m2 kontorslandskap på plan 1 trappa. som på ritningarna benämns plan 4 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör också övre parkeringsplan och plan 3 trappor (plan 6 på ritningarna) där nya apparatrum skapas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av takkupor. Förstärkning och puts av fasad. Inredning av vind och byte av ventilation.
Ombyggnad till lägenheter i Ursviken
Ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter.
Nybyggnad av virkestork och lager i Skellefteå
Nybyggnad av virkestork och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Ombyggnad av gata i Skellefteå, etapp 2
Södra Lasarettsvägen, mellan Strandgatan och Nygatan, byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sidan om körfältet, dubbla gångbanor och cykelbana. Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en cirkulationsplats.
Utbyggnad av företagspark i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Tuböle, Skellefteå
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder.
Nybyggnad av ledning i Björkdal, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 5.5 km 36 kV ledning. Ledningen utförs med enkelstople, vinklar och slutspänne parstolpar, 329 mm2. Överliggande stålregeler, faslina 329 mm2. Den nya ledningen sträcker sig från norr om Gran till Storheden i Skellefteå kommun.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av gc-broar samt vägbro över Falkträskbäcken i Skellefteå
Avser nybyggnad av 3 st gc-broar samt en vägbro över Falkträskbäcken.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gc-bana i Skellefteå
Nybyggnad av gc-bana.
Utbyte av konstgräs i Skellefteå
Entreprenaden omfattas av fyra huvuddelar: Skogsvallen, Boliden, Ostvik och Jörn. Utomhusplanen (11-manna) på Skogsvallen ska bytas till en ny och planen (7-manna) i tältet på Skogsvallen ska också bytas till en ny. 11-mannaplanen utomhus Skogsvallen ska kapas och läggas ut i Boliden och Jörn. 7-mannaplanen ifrån tältet ska kapas och läggas ut i Ostvik, den del som inte ska användas i Ostvik rullas ihop och lämnas på anvisad plats på Skogsvallen
Ombyggnad till personallokaler och fasadändring i Skellefteå
Ändrad användning från tillagningskök till personallokaler för Hemvården. Fasadändring.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Beläggning halvvarma massor längs väg 802 och 852 i Västerbottens län
Avser väg 802 delen Västra Skråmträsk samt väg 852 genom Granbergsträsk.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad och två garagebyggnader.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ombyggnad från kontor till lägenheter.
Gatu- och VA-arbeten i Skellefteå
Avser ombyggnation av gata mellan cirkulationsplats och Ormens väg för att möjliggöra framtida bostadsområde väster om gatan. Förutom ombyggnation av gatan ska ett gångstråk anläggas på östra sidan samt en planteringsyta och GC-bana på västra sidan. En ny VA-servis till planerade byggnader behöver anläggas och befintlig fjärrvärmeledning och optoledning behöver flyttas.
Ev sanering av markområde i Skellefteå
Sanering av markområde.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 2
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Rivning av balkonger samt tillbyggnad av flerbostadshus med 57 inglasade balkonger.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av badhus i Skellefteå
Tillbyggnad av badhus.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till boende.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med entré.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar och två plank.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av två garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus.
Renovering av betongfabrik i Skellefteå
Renovering av betongfabrik. Nya markfickor och silos.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport samt rivning av garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank på Horn 12 , Horn 17, Regulus 24, Daglösten 4:2 och Tallen 11.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/carport.
Stängsling av strandängar i Lövånger, Skellefteå kommun
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten upphandlar tjänsten stängsling av strandängar i Lövånger, Skellefteå kommun. 5 hagar ska stängslas med totalt ca 9000 m stängsel.
Upphandling av lösning till sökande som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni i Boliden
Avser tillgång till stöd för telefoni och grundläggande internet till tre sökanden i Boliden. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av följande fastigheter: Släden 1, Slädgatan 5, Sörböle 16:8, Villagatan 21 samt Degerbyn 16:1, Klintgatan 10.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: