Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Ny station i Tuggen
Ny 400 kV-station, anslutning på UL7 S1-2. Idag är Tuggen ansluten som en påstickspunkt på ledningen mellan Vargfors och Hjälta. Till följd av ny vindkraftutbyggnad i området måste en ny 400kV station byggas och anslutas enligt nuvarande standard för att kunna ta emot en högre effektinmatning i Tuggen.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Ny rastplats och skoterport vid E12 i Bocksliden
Omfattar en rastplats som ska rustas med bland annat en servicebyggnad, Va-anläggning, belysning, parkeringsplatser, lekplats, sittplatser samt en skoterport under väg E12.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor, nybyggnad av skärmtak samt skyltställning.
Ny busshållplats med anslutande gc-vägar vid Furuvik
Ny busshållplats samt att tillgänglighetsanpassa befintlig busshållplats. I entreprenaden ingår även anslutande gång- och cykelvägar till busshållplatserna, en ordnad passage över väg E12 i form av en refug samt några nya belysningsstolpar.
Rivning av föreningshus samt fd brandstationen i Lycksele
Denna upphandling avser kontrakt för rivning inklusive installationer av föreningshuset Bäckaborg och f.d brandstationen och fd badhuset i Lycksele tätort. För rivning av VVS och elinstallationer utanför byggnaderna i mark ska erforderlig schaktning och återfyllnad utföras. Byggnaderna skall rivas i sin helhet d.v.s. både ovan och under befintlig marknivå även kvarvarande inredning och utrustning skall rivas.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utökad kontorsyta.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Bygglov gällande vindkraftverk.
Nybyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande lager/verkstad/kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande målning av fasad.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nergrävning av underjordsbehållare.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av carport samt farstukvist.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation av 2 st skärmtak för bravidas servicebilar.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation tälthall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lycksele
Bygglov gällande ommålning av fasad.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande rivningslov av ramp samt marklov.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av entré till kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov för uppsättning av förråd.
Ombyggnad av förskola i Lycksele
Bygglov gällande att tillskapa 2 förskoleavdelningar i johan skyttes lokaler plan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande byte av fönster och fönsterdörrar samt målning av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande insättning av ny port.
Tillbyggnad av matsal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lunchrum.
Rivning av förråd i Lycksele
Rivningslov av förråd för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av butik i Lycksele
Bygglov gällande utbyte av butikskyla.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av kontorsyta.
Utvändigt underhåll på kyrka i Lycksele
Linoljestrykning på kyrka i Lycksele.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning av yttertak på Örträsk kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: