Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Rivning och marksanering i Karlstad
Avser rivning och sanering av mark vid Tullholmen.
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen) mm.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Ny stadsdel i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av höghus med ca 200 bostäder, kommersiella ytor inklusive en Coopbutik. Bostäderna består både av bostadsrätter och hyreslägenheter. I första etappen byggs även ca 130 parkeringsplatser för boende och besökare till butikerna.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus D
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Nybyggnad av 100 lägenheter i blandad bebyggelse, radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, Ny detaljplan krävs. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus vid Kanikenäsbanken i Karlstad, ca 358 bilar i fyra plan.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Herrhagen
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter i ett flerbostadshus med fyra våningar.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Nybyggnad av sportanläggning i Tormestad, Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall för padeltennis, aktivitetsgym och en trampolinpark.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro över Örsholmsälven med anslutande bankar mellan Sågverksgatan på Lamberget och Regnvindsgtan på Örsholmen i Karlstad. Idag är det naturmark på den västra sidan av Örsholmsälven och på den östra sidan är det gräs. Sträckan mellan Sågverksgatan och Regnvindsgatan är c:a430 meter varav bron kommer att vara c:a 100 meter och utföras som en samverkansbro i tre spann, med en plattrambro i det östra landfästet. Gata och bro kommer att ha en bredd på c: a 12 meter.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av flerbostadshus. Den nya byggnaden kommer inrymma 31 lägenheter på fastighet Fenix 13 i Karlstad.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av biogasanläggning i Karlstad
Nybyggnad av byggnad av biogasanläggning
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av bibliotek i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bibliotek, fritidsgård och samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Nybyggnad av ambulanshelikopterbas i Karlstad
Avser nybyggnad av ambulanshelikopterstation vid flygplatsområdet i Karlstad. .
Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med 7 portar samt kontorslokal i två plan.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt exploateringsområde Östra Jakobsberg i Karlstad
Avser exploatering av infrastruktur och ny bebyggelse.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 140 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Ombyggnad av rullbana på Karlstad Airport i Karlstad
Avser nybyggnad av två stycken vändytor för flygplan på rullbanan på Karlstad Airport. Utöver detta ska taxibana N:s anslutning till rullbanan och platta breddas och bankantljusens, varningsljusens och stopbarljusens positioner på berörda ställen justeras.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage för transformatorer. Byggnaden uppförs på platta på mark.
Utbyte av armatur i elljusspåret, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Väse motionsspår.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Takrenovering på flerbostadshus i Molkom
Rivning av befintligt tak, läggning av nytt tak (bandtäckning)
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus .
Installering av solpaneler på flerbostadshus i Karlstad
Solpaneler kommer att installeras på taket, ombyggnad av elnätet, renovering av värmepumpar.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av laberatoriesimulator. Karlstads universitet
Avser nybyggnad av ett laberatorium för elnätssimulering i en flyttbar modul.
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Avser byte av lutcisterner vid Sörmons Vattenverk utanför Karlstad. I entreprenaden ingår rivning av befintliga luttankar.
Utbyte av 2 hiss i Karlstad
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Karlstad
Ändring av yttre utseende på transformatorstation på Tingvallastaden 1:13 och Kvarnberget 1:5.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar från befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Karlstad
Rivningslov för rivning av garage med förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Nybyggnad av nätstation på Sätter 1:1, Ulvsbyn 1:65 & Alsters-Nybacka 1:30.
Nybyggnad av plank i Karlstad
Nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på fritidsanläggning omklädningsrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för utbyte av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport, skärmtak över inlastning, solskydd fasad och tak över cykelställ.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd/sophus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anordning av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av cistern i Karlstad
Bygglov för nedgrävning av gascistern.
Nybyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Blomsterhult 2:1,Alsters Prästgård 1:12.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av skorsten i Karlstad
Anmälan för reparation av skorsten.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändring av slöjdsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 15 uteplatser.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av ventilationsanläggning förskola.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av ventilationsanläggning skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola - hus b.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: