Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Området som Karlstadshus är intresserad av ligger mellan Tingvalla IP och Brigadmuseet. Enligt planerna kan här rymmas ca 150-200 bostäder, både flerbostadshus och radhus. Samt parkeringshus med ca 160 P-platser och ett parkeringsdäck med ca 80 p-platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av 145-150 lägenheter samt 3 lokaler, 3 huskroppar i 7 våningar, garage i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus inom Orrholmen, Karlstad
Avser tre höghus i 17 våningar. Vårdboende i 4 våningar som innehåller 60 lgh, gemensamhetsytor samt personalutrymme. . 12 våningar 45 stycken lägenheter. 2 våningar garage.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus D
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Nybyggnad av parkeringshus vid Sandgrundudden, Karlstad
Utredning pågår. Parkeringshuset avser 450 parkeringsplatser och två våningar under jord.
Nybyggnad av radhus/parhus i Stockfallet, Karlstad
Avser nybyggnad av 27 radhus och 12 parhus . Det är 6 st huskroppar (parhus) , 3 huskroppar med 5 lgh och 3 huskroppar med 4 lgh vid Stockfallet, Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Avser rivning och ombyggnad av livsmedelsbutik på bottenplan, samt ombyggnad av kontor på plan två.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal av hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2s stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro över Örsholmsälven med anslutande bankar mellan Sågverksgatan på Lamberget och Regnvindsgtan på Örsholmen i Karlstad. Idag är det naturmark på den västra sidan av Örsholmsälven och på den östra sidan är det gräs. Sträckan mellan Sågverksgatan och Regnvindsgatan är c:a430 meter varav bron kommer att vara c:a 100 meter och utföras som en samverkansbro i tre spann, med en plattrambro i det östra landfästet. Gata och bro kommer att ha en bredd på c: a 12 meter.
Nybyggnad av Livsmedelsbutik i Karlstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik med yta 3000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.
Förlängning av mötesspår i Skåre
Projektet avser byte/flyttning av spårväxel, förlängning av befintligt ca 250 meter samt förlänging av gc-port under järnväg.
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av godsterminal med kyl/frysrum, torrdel samt kontor.
Nybyggnad av biogasanläggning i Karlstad
Nybyggnad av byggnad av biogasanläggning
Nybyggnad av bibliotek i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bibliotek, fritidsgård och samlingslokal.
Nybyggande av enplanshus i Karlstad
Avser 30-35 enplanshus på 93 kvm. Förråd byggs som standard, kan välja till carport + förråd eller garage + förråd. Blir även ett föreningshus på 200 kvm med övernattningslägenhet, festlokal samt elbilspol och tvätthall för bilar.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Karlstad
Avser nybyggnad av aktivitetscenter på ca 8000 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nytt industriområde i Karlstad
Avser ombyggnad av Industrigata ca 375 m Gc-väg ca 375 m VA-ledningar ca 425 m Dike ca 365 m 1 st pumpstation 1 st fördröjningsmagasin dagvatten Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 140 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Ansöker om bidrag från allmänna arvsfonden. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Bärighetsförstärkning av bro i Karlstad
Avser underhållsåtgärder samt byte av kantbalk, räcke och belysning på Västra bron i Karlstad. Bron är byggd på 1940-talet
Nybyggnad av ambulanshelikopterbas i Karlstad
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av ambulanshelikopterstation vid flygplatsområdet i Karlstad. . Omfattning oklar.
Ev. upprustning av Frödingparken i Karlstad
Upprustning av Frödingparken.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Takrenovering på flerbostadshus i Molkom
Rivning av befintligt tak, läggning av nytt tak (bandtäckning)
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Installering av solpaneler på flerbostadshus i Karlstad
Solpaneler kommer att installeras på taket, ombyggnad av elnätet, renovering av värmepumpar.
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Avser byte av lutcisterner vid Sörmons Vattenverk utanför Karlstad. I entreprenaden ingår rivning av befintliga luttankar.
Utbyte av 2 hiss i Karlstad
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Ombyggnad av vattentorn i Karlstad
Avser invändig infodring av reservoarbehållaren, byte av rör, ventiler,rör- armaturer samt åtgärder på reservoarens ventilation. Objektet är beläget på Svinbäcksberget, Karlstads kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av torg i Karlstad
Avser ombyggnad av torg. Redaretorget i inre hamn får ny gestaltning.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Ombyggnad av kulturhus i Karlstad
Avser fasadmålning och omläggning av skiffertak på kulturmärkt fastighet.
Nybyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Kronoparken 1:1
Rivningslov för rivning av undercentral fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av barack.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av barack.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Inglasning av balkong, flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av fågelvoljär och vindskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus (dörrbyte).
Rivning av nätstation i Karlstad
Rivning av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anordning av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av wc.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av automatstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mobil tankstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats herrhagen 1:1.
Nybyggnad av plank i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av mur.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Rivning av ekonomibyggnad i Karlstad
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet simhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: