Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Muddringsarbeten för ny kaj i Hargshamn
Denna entreprenad omfattar schakt och muddring inom Hargs Hamn AB:s hamnområde för utvidgning och fördjupning av hamnbassängen till 12,5 m ramfritt djup. Muddring och bergschakt ska även utföras för en planerad utbyggnad av hamnen med en ny kajplats.
Nybyggnad av sporthall i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av sporthall i Alunda
Nybyggnad av kontor och kemilabb mm i Forsmark
Kontor och förrådsbyggnad inkl. kemilabb
Nybyggnad av kontor i Forsmark
Kontorsbyggnad för entreprenörer/konsulter
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2C
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Reparation av kaj i Hargs hamn
Under december 2018 blev Malmkajen påkörd av fartyg vilket ledde till skador på frontbalk och den västra huvudbalken i befintlig landförbindelse. Reparationsåtgärderna omfattar att återställa bärigheten i kajen till samma nivå som kajen hade före påseglingen.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Edsvägen
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Räddningstjänsten och kommunförvaltningen
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning till kontor, nybyggnad komplementbyggnad (rivning befintliga) samt parkering.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för till- och ombyggnad (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butik- och lagerlokal.
Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av camping med tillhörande servicehus.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av solcell i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av solcellspark, teknikhus samt stängsel.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av upplag/parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny 0,4 kv markkabel (a-b) ca 40 m.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för upplag (sandförråd).
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lägenhet till affärslokal).
Byte av fasad på församlingshus i Östhammar
Byte av fasad och isolering.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för 2 sandtält.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsbaracker.
Rivning av barack i Östhammar
Rivningslov för rivning av ihopmonterade baracker.
Rivning av telestation i Östhammar
Rivningslov för rivning av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: