Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Stationslunden, både hyres och bostadsrätter. Ca 380 st.
Ny simhall i Håbo kommun
Nybyggnad av simhall.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser nybyggnad av 6 st identiska enheter med 10 lägenheter i vardera med tillhörande lokaler, förråd och markanläggningar på del av Gillmarken 1:1 samt Bålsta 3:354, Västerhagsvägen 27.
Utbyggnad av VA-ledningar och pumpstationer i Bålsta
Ledningarna kommer att gå från Gröna dalen till Aronsborgsviken och vidare upp till Skeppsrondellen och Dragetrondellen. Det blir även ett ”stickspår” från Skeppsrondellen fram till delar av Tvåhus-området. Därifrån fortsätter VA-ledningen ner till Gröna dalen.
Nya bostäder, förskola mm i Skokloster
80 – 100 småskaliga bostäder i en till två våningar. Bostäderna avser att skapa ett generationsöverskridande samhälle med trygghetsboende, seniorbostäder och konventionella bostäder. Även möjlighet till förskola ska utredas under planarbetet. Strandområdet föreslås öppnas upp för att tillföra nya funktioner, till exempel strandbad med tillhörande service.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Avser nybyggnation av bostäder i Bålsta. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta
Området är cirka 2,9 hektar. Ca 80 enheter
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 2
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Verksamheten för etapp 2 är undervisningslokaler för årskurs 4 till 6. Ombyggnaden innefattar mestadels ombyggnadsarbeten inom fastigheten. Total BTA ombyggnad plan 1 är ca 2500m2.
Nybyggnad av radhus och GC-väg i Håbo
Förtäta en del av området med radhus, även möjliggöra en gång- och cykelväg parallellt med järnvägen med anslutning till den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden.
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Ombyggnad av skola i Håbo kommun
Ev ny, ombyggnad och renovering av Vibyskolan.
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
2 st centrala LSS boenden planeras centralt i Bålsta
Till och ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Till och ombyggnad av kommunhuset
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
Allmänna anläggningar inom området Tvåhus i centrala Bålsta
Utbyggnad av skola och ny matsal i Håbo
Ev ny matsal och utbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 1
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Etapp 1: undervisningslokaler för årskurs 7 till 9. Ombyggnaden innefattar enbart ombyggnadsarbeten inom fastigheten. Total BTA ombyggnad etapp 1 är ca 2350m2
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 750 kvm
Nybyggnad av personal- och lastbilsparkeringar i Bålsta
Inom kvarter 4 anläggs parkeringsplatser för logistikcentrets personal och uppställningsplatser för långa ekipage.
Ny trafikplats mm i Håbo
Ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Utökning för förskola och livsmedelsbutik mm
Nya vatten och avloppsledningar i Håbo
Ny VA- ledningar på Björkvallen
Nybyggnad av lågreservoar och tryckstegringsstation i Håbo kommun
Avser nybyggnation av lågreservoar och Tryckstegringsstation i Krägga /Ekolsund i Håbo kommun.
Nybyggnad av utloppsledning från reningsverk i Bålsta
Avser utförande av ny utloppsledning för avloppsvatten från reningsverket i Bålsta. Ledningen ska utföras av PE rör med ytterdimension 710 mm. Ledningslängden är totalt ca 700 m. Den avslutas på ett vattendjup av ca 45 m under medelvattenytan. Ledningen kommer att ersätta två befintliga, men kortare utloppsledningar, som ligger nära den nya ledningen.
Nybyggnad av stadspark/aktivitetspark i Håbo
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Nybyggnad av vattendammar mm. Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av friidrottsanläggning i Bålsta
Objektet avser renovering av idrottsplats med SM-status för friidrott. Underlag ska justeras på spjutkastningsansatsen, samt där det erfordras för att klara jämnhetskrav. Gummibeläggning ska sprutas om och linjemålas, utrustning ska bytas.
Reservkraftsinstallationer vid vårdboenden för Håbohus i Bålsta
Håbohus äger flertalet fastigheter inom Bålsta tätort där det bedrivs vårdverksamhet. El-anläggningen i dessa ska förberedas så att ett externt reservkraftverk kan anslutas. Fastigheter som berörs är: LSS Boende, Vallvägen 2 och 4, - LSS Boende Lindegårdsvägen 21, LSS Boende Dalvägen 3B samt LSS Boende Lindegårdsbacke. Option på Äldreboende Plommonvägen 2 och 4 samt Plommonvägen 6.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Bygglov för mindre nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad och upprustning av lekplatser i Håbo
1A Toras väg 1B Kornvägen 1C Sågarbacken 1D Tvärstigen 1E Skeppsparken.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Byte av fläktsystem i flerbostadshus i Bålsta
Upphandlingen avser konvertering av fläktsystem från FTX till FX i totalt ca 170 lgh: Lindegårdsvägen 1-19 99 lgh, Kalmarsand 47 lgh samt Pärongränd 27 lgh.
Nybyggnad av gc-väg i Bålsta
Projektet omfattar ca 900 m GC-väg med belysning samt en option om belysning vid befintlig GC-väg.
Nybyggnad av gc-väg i Håbo kommun
Ny gc-väg mellan Viby och Vilunda
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Nya uppdaterade sittgrupper samt fasader invändigt.
Ombyggnad av butik i Bålsta
Ändring av byggnad som avsevärt påverkar planlösningen affärslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning av uteplats).
Tillbyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bålsta
Bygglov för annan anläggning än en byggnad; tillfällig parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för uppfyllnad.
Rivning av fritidshus i Bålsta
Rivningslov för en byggnad fritidshus.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov - bodetablering.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, ncc.
Ombyggnad av personallokal i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för flytt av personalbod.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för upplag/tält.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av handel. Byte av några fönster

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: