Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av hotell i Enköping
Nybyggnad av hotell på Stattomten. 100-140 rum.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Ny/om eller tillbyggnad av centrumfastighet i Enköping
Ett våningsplan med butiker, även bostäder, kontor, ett parkeringsgarage och en matbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med ICA-affär i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 112 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag.
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
8 avdelningar 2125 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Enköping
Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Vattenrening vid Fjärdhundrabadet, Enköping
Ny och ombyggnation av Fjärdhundrabadets vattenrening. Uppdraget avser enbart vattenreningen som en totalentreprenad. Övriga arbeten som el, luft, vs och bygg kommer att utföras av beställarens ramavtalsentreprenörer.
Anläggande av ny konstgräsplan i Örsundsbro
Objektet avser anläggande av ny konstgräsanläggning för Åvallen, Grusplanen.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Fasadrenovering på Wallinska gården, Enköpings museum och Trögdshemmet i Enköping
Objekten avser renovering av fönster och murputs på fasader tillhörande Wallinska gården och Enköpings Museum. Renovering av murputs på Trögdshemmets gamla delar.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Påsvetsning med alloy 625 på taktuber på kraftverkspanna i Enköping
Överhettare 2.2 i pannan ska bytas. I samband med detta skall påsvetsning med Alloy 625 utföras på taket ovan överhettare 2.2.
Utvändiga arbeten på kyrka i Örsundsbro
Utvändig renovering av fönster och tak
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation, nis 278132.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov anläggande av ställplats för husbilar samt elstolpar.
Ombyggnad av lägenhet i Enköping
Bygglov för inredande av ny lägenhet i källarvåning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av bensinstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov av obemannad livsmedelsbutik till och med 2030-10-30.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (IB 329040).
Tillbyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Utvändiga arbeten på kyrka i Enköping
Tjärning och målning av takfot, gavelsprång, balusterdockor m.m
OVK-besiktning i flerbostadshus i Enköping
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändiga arbeten på kyrka i Sparrsätraby, Enköping
Tjärning av tak, luckor, dörrar, takprydnader samt hängränna i trä.
Utvändig målning på kyrka i Hacksta, Enköping
Tjärning av norra takfallet, vapenhuset och vindskivor samt målning av stuprör m.m.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: