Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Renovering av flerbostadshus i Enköping
In och utvändig renovering efter brand.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter
Nya bostäder i Enköping
34 lägenheter i storlek 2 - 3 ROK
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändiga arbeten på kraftvärmeverk i Enköping
Ombyggnad av befintligt elfilter till slangfilter på Ena Energis kraftverkspannan. I ombyggnaden ingår även kalkdosering för att kunna rena rökgaserna från surgörande ämnen.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 stycken 2-plans parhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Stamrenovering av 73 lägenheter
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Fasad och värmeåtgärder i Örsundsbro
Fasadbyte och konvertering av värme
Ombyggnad av järnväg vid lastplatsen i Enköping
Lastkaj för försvaret, upprustning av spårområde för att kunna lasta ca 650 m långa tåg på Enköpings bangårds västra sida. Ny infartsväg via Västra Järnvägsgatan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus, 3 lägenheter.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Anläggande av ny konstgräsplan i Örsundsbro
Objektet avser anläggande av ny konstgräsanläggning för Åvallen, Grusplanen.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Rotbrunna, etapp 1
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Rotbrunna, etapp 1.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Rotbrunna, etapp 2
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Rotbrunna.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Örsundsbro
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Örsundsbro Norr GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Örsundsbro
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Örsundsbro Öst.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Nybyggnad av GC-väg i Enköping
Avser nybyggnad av ca 320 m asfalterad gång- och cykelväg (GC-väg) med tillhörande belysningsanläggning.
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Ombyggnad av ventilation på skola i Enköping
Objektet avser ombyggnation av Ventilation för H (hög) huset på Korsängsskolan. Två befintliga aggregat rivs/kopplas ifrån och ersätts med ett nytt i nytt läge på källarplan. Planet högst upp renoveras med nya ytskikt och belysning.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Påsvetsning med alloy 625 på taktuber på kraftverkspanna i Enköping
Överhettare 2.2 i pannan ska bytas. I samband med detta skall påsvetsning med Alloy 625 utföras på taket ovan överhettare 2.2.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.
Fasadrenovering på Wallinska gården, Enköpings museum och Trögdshemmet i Enköping
Objekten avser renovering av fönster och murputs på fasader tillhörande Wallinska gården och Enköpings Museum. Renovering av murputs på Trögdshemmets gamla delar.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Renovering av GC-bro i Enköping
Bron har en längd av 18 meter och en bredd av 2 meter. Uppdelad i 2 entreprenader där Elvbygg AB anlitats från ramavtal för entreprenad 2.
Renovering av restaurang i Enköping
Hyresgästanpassning i restaurang
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av flerbostadshus (markplan).
Rivning av bilhall i Enköping
Rivningslov rivning av bilhandlarbutik och kringytor.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens förläggning av fiberoptisk sjökabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Marklov anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av kallförråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av campingstuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av campingstuga samt rivning av bef. stuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef station. (n153378).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. (n153411).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov placering av konstruktionsfärdiga förråd.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov arbetsplatsbodar.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ärendenr. 657537 ).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av silo i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pålplatta samt montering av prefabricerad silo.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-04-06- 2021-10-30 arbetsplatsbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av balkonger.
Upprustning av camping i Enköping
Omfattar bla terrassering, trappor, badrumsrenovering, målningsarbeten, fönsterbyte, nytt plåttak samt renovering av duschar mm.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: