Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Enköping
88-120 lägenheter, 3 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de kompletterande undersökningarna är att få kvarstående osäkerheter i spridningsvägar ut från tvättenområdet utredda, inklusive storlek på dessa massfluxes (mängdflöden), samt att komplettera kunskapsluckor avseende föroreningsförekomst med fokus på eventuell förorening i anslutning till, samt i berg. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården.
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Nytt Dollarstore på 3000 kvm.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager, kontor, sällanköpshandel, utbildningsverksamhet, industri samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Ny undercentral med bergvärme mm på omvårdnadsboende i Enköping
Objektet avser ombyggnation av uppvärmningssystemet och ventilation samt kök på omvårdnadsboendet Trögdshemmet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Ventilation för 20 lägenheter byts ut från F-system till FTX system, två nya fläktrum byggs till. En totalrenovering av storköket utförs med nya ytskikt och maskiner samt ny ventilation till det, där också ett nytt fläktrum iordningställs.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Anmälan stamrenovering 9 st trapphus.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.
Renovering av vattenverk i Enköping
Renoveringen omfattar bland annat byte av rörgalleri och pumpar, installation av UV-ljus, målning av ytor mm. Entreprenaden omfattar även el- och styrinstallationer.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Byte av fjärrvärmeledningar vid Enköpings Garnison, etapp 2
Utförandeentreprenaden avser en markentreprenad som syftar till förläggning av i storleksordningen ca 325 m (schaktmeter) fjärrvärmeledningar inkl. tillhörande arbeten, ventiler mm samt skrotning av befintliga kammare som tas ur drift.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Installation av sprinkler i vårdbostad i Enköping
Objektet avser nyinstallation av sprinkleranläggning i befintligt omvårdnadsboende. Det är totalt 17 lägenheter, korttidsboende på 6 rum samt ca 1100 m2 allmänna ytor.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Takbyte på skola i Fjärdhundra
Avser takrenovering över hus B ca 1650 kvm på Fjärdhundraskolan i Enköpings kommun.
Byte av oljeavskiljare och VA-ledningar i Enköping
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig oljeavskiljare, samt ny anläggning av nya va-ledningar ca 80 m (vatten, spill och dagvatten) och tomrör för signalkabel samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av aktivitetshus i Björnbo
Aktivitetshuset ska enligt planerna bli en tvådelad byggnad på totalt drygt 1 700 kvadratmeter. Den ena delen ska isoleras och innehålla bland annat kafé och utrymmen för samkväm, toaletter, kök och arbetsrum och den andra, större oisolerad del för olika verksamheter.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan ombyggnation kontor (ventilation och brandcellsindelning).
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken industrilokaler.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Byte av fasad. Bygglov fasadändring verkstad.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av vårdboende med 12 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov avetablering av befintlig dieselanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov förberedande inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning och fyllning.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Marklov utökning av befintlig bullervall.
Konsult för VA-arbeten i Enköpings kommun
Rambeskrivningar/tekniska beskrivningar, för bland annat minireningsverk och avloppspumpstationer. Mindre utredningar och framtagande av underlag för tex bygglov och ledningsrätter kan också ingå.
Rivning av administrationslokal i Enköping
Rivningslov rivning av administrationsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation n151204.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns18669.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns20331.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns27214.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns99252.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 154325.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank samt rivningslov av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak och barnvagnsförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov uppsättning av solceller.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (mio).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (ny brandstation örsundsbro).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för evakueringsbodar 2018-04-15-2019-12-20.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, portabla moduler.
Ombyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av församlingshem till privat bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov för boendemoduler 2018-03-01-2028-02-01.
Utvändigt underhåll av servering i Enköping
Bygglov inglasning av uteservering samt ombyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av elstation k-20.1-101.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: