Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 3-6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 101 lägenheter. Biloskars gata 4
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262. Byggstart 2017
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av gc-väg i Enköping
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av två stycken parhus.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping, etapp 1
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objektet avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet. Objekten är belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3. Kyrkmalmen APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-10-06. Fjärdhundrabadet APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-11- 18. Småbåtshamnen APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-24. Lillkyrka APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-03-09. Gröngarn 1 APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-04-20.
Byte av ventilation på skola i Fjärdhundra
Objektet avser att byta ut två luftbehandlingsaggregat. Ett nytt fläktrum iordningställs i befintligt oljerum. Befintligt fläktrum på tak rivs delvis. I träslöjden byts befintligt Till och frånluftsaggregat ut mot nytt FTX.
Ombyggnad av ventilation och belysning på Idrottshuset i Enköping
Objektet avser byte av ventilation och belysning i Idrottshusets A, B och C-hall. Tre stycken utomhusventilationsaggregat ska ersättas med tre nya ventilationsaggregat som placeras i samma läge. Ventilationen i hallarna dras också ny. Ny utomhustrappa och staket sätts upp för att säkra driftvägarna till ventilationsaggregaten. Nytt papptak läggs på lågdelen vid ventilationsaggregaten.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Ny busshållplats mm i Enköping
Ny busshållplats, avlämningsplats och grönområde.
Ombyggnad av lager i Enköping
Anmälan för ombyggnation, rivning i bjälklag för trappa.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Litslena-djurby 1:5,Skolsta 10:29,Skolsta 10:25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av bilverkstad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av klockstapel i Enköping
Bygglov för nybyggnad av klockstapel.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus med inredd vind.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av bostadshus, ladugård och uthus.
Rivning av tvättinrättning i Enköping
Rivningslov rivning av tvätteri.
Rivning av barack i Enköping
Rivningslov för arbetsplatsbod.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Rivningslov och bygglov för pumphus.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Strandskyddsdispens ersätta båthus och brygga med nybyggnader.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2019-09-01--2022-09-01 för asylboende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd, fasadändring, anläggande av parkering samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Enköping
Bygglov nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Invändigt underhåll av reservoar i Enköping
Bygglov nybyggnad av vattentankstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov parkering t.o.m 2029-05-01.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov paviljongbyggnad för kontor (20190206-20240206).
Nybyggnad av stängsel i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov skyddsstängsel.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av soprum till cykelförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov uppsättning av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning, grovplanering.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av större pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019/pn.00108.122.56.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av badanläggning i Enköping
Bygglov anläggande av solpaneler, tidigare 17 st ersätts med 18 nya.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus, telestation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utbyte av larmanläggning i restaurangbyggnad vid Enköpings garnison
Avser utbyte av larmanläggning inkl rivning av gamla larmanläggningen i militärrestaurang vid Enköpings garnison.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: