Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 101 lägenheter. Biloskars gata 4
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Litslena-djurby 1:5,Skolsta 10:29,Skolsta 10:25.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av två stycken parhus.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Byte av ventilation på skola i Fjärdhundra
Objektet avser att byta ut två luftbehandlingsaggregat. Ett nytt fläktrum iordningställs i befintligt oljerum. Befintligt fläktrum på tak rivs delvis. I träslöjden byts befintligt Till och frånluftsaggregat ut mot nytt FTX.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Ny busshållplats mm i Enköping
Ny busshållplats, avlämningsplats och grönområde.
Renovering av spåntak på Arnö kyrka
Denna renovering omfattar i huvudsak följande delar: Omtäckning med nya spån på sakristian, norra långhustaket och merparten av koret. Tjärning av samtliga spåntak som ska täckas om och tidigare tjärade ytor i anslutning till de aktuella taken, Renovering av takutsmyckningar och målning av plåt i anslutning till tak som ska omtäckas samt Sanering/städning av vind.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Ombyggnad av ventilation och belysning på Idrottshuset i Enköping
Objektet avser byte av ventilation och belysning i Idrottshusets A, B och C-hall. Tre stycken utomhusventilationsaggregat ska ersättas med tre nya ventilationsaggregat som placeras i samma läge. Ventilationen i hallarna dras också ny. Ny utomhustrappa och staket sätts upp för att säkra driftvägarna till ventilationsaggregaten. Nytt papptak läggs på lågdelen vid ventilationsaggregaten.
Ombyggnad av lager i Enköping
Anmälan för ombyggnation, rivning i bjälklag för trappa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av bilverkstad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av kontor.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov paviljongbyggnad för kontor (20190206-20240206).
Nybyggnad av stängsel i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov skyddsstängsel.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av soprum till cykelförråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov uppförande av bullerplank.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning, grovplanering.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av båthus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2019-09-01--2022-09-01 för asylboende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd, fasadändring, anläggande av parkering samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av större pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 150143 ät7321-ny etapp 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för fasadändring inglasning av balkong.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Strandskyddsdispens ersätta båthus och brygga med nybyggnader.
Rivning av barack i Enköping
Rivningslov för arbetsplatsbod.
Rivning av ekonomibyggnad i Enköping
Rivningslov för torp och ekonomibyggnader.
Rivning av tvättinrättning i Enköping
Rivningslov rivning av tvätteri.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: