Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2-6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Utbyggnad av Åkersbergsområdet.
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
100 lägenheter i 2 huskroppar, komplementsbyggnader
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 1:2
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
12 st lägenheter, parhus
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 1
I denna etapp är det 59 lägenheter. Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:27,64:29,64:30,64:37,64:35,64:28,64:38,64:33,64:32,64:40,64:34.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av kontor.
Renovering av vattenverk i Enköping
Renoveringen omfattar bland annat byte av rörgalleri och pumpar, installation av UV-ljus, målning av ytor mm. Entreprenaden omfattar även el- och styrinstallationer.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Nyanläggning av busshållplats och GC-väg om 1670 meter. Objektet är beläget i Enköping, placerat vid Österleden, infart Silvergatan.
Rivning av förskola i Enköping
Objektet avser rivning av byggnad och dess ingående komponenter, lös inredning och markanläggningar på fastigheten.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Byte av oljeavskiljare och VA-ledningar i Enköping
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig oljeavskiljare, samt ny anläggning av nya va-ledningar ca 80 m (vatten, spill och dagvatten) och tomrör för signalkabel samt ny oljeavskiljare.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Ombyggnad av vårdboende i Enköping
ombyggnad av golv på omvårdnadsboende med 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen för administration, service och vård.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Renovering av GC-bro i Enköping
Avser renovering av stålkonstruktion och farbana. Renovering av bron är uppdelad i två entreprenader: Entreprenad 1: Renovering av stålkonstruktion och farbana, Entreprenad 2: Renovering av brofästen och intilliggande markarbeten, samt säkerställande av media placerad under befintlig bro. För entreprenad 2 är Elvbygg AB utsedd entreprenör genom gällande avtal mellan Enköpings kommun och Elvbygg AB.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Anmälan stamrenovering flerbostadshus.
Utbyggnad sprinkler på kraftvärmeverk i Enköping
ENA Energi AB har för avsikt att upphandla utbyggnad av sprinklerutrustningen till kraftvärmeverket under sommaren 2018.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning och ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation kp10345 rönna.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis150156.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd och altan med tak.
Tillbyggnad av sophus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, miljöbod.
Ombyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov ombyggnad av bef. stolpstation till ny nätstation, ns49098.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar och parkering (2018-06-25 - 2021-06-30).
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Invändiga installationer i flislada i Enköping
Leverans och installation av släcksystem i flislada. Baserat på brandvattenkanoner som aktiveras och styrs av värmekameror.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov fasadändring fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring solceller, martin & servera.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Bygglov för anläggande av nät.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Enköping
Bygglov för fasadändring av fritidshus och stödmur, tillbyggnad av uterum, nybyggnad av carport, rivning av bef garage och friggebod samt marklov.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor, utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring kontor.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Enköping
Bygglov för fasadändring stationsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Ombyggnad av enbostadshus i Enköping
Anmälan ombyggnation av övervåning, sätta in kök.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov ändring av befintliga höjder på fastighet.
Rivning av carport i Enköping
Rivningslov rivning av carport.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Invändigt underhåll av förskola i Enköping
Ovk-ärende daghem, förskola, fritidshem, pluto fsk.
Invändigt underhåll av hamnmagasin i Enköping
Ovk-ärende obligatorisk vent.kontr. hamnmagasinet.
Reservkraftverk för försörjning av pumpstation i Enköping
Entreprenaden omfattar installation och idrifttagning av reservkraftverk till Lillsidans APS. Erforderlig schaktning och förberedelse av grund till reservkraftcontainern ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Enköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: