Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 101 lägenheter. Biloskars gata 4
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Upprustning av allmänna ytor, tvättstugor mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av värphöns stall i Örsundsbro
Projektet avser nybyggnad av värphöns stall.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Byte av ventilation på skola i Fjärdhundra
Objektet avser att byta ut två luftbehandlingsaggregat. Ett nytt fläktrum iordningställs i befintligt oljerum. Befintligt fläktrum på tak rivs delvis. I träslöjden byts befintligt Till och frånluftsaggregat ut mot nytt FTX.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Ny busshållplats och grönområde i Enköping
Ny busshållplats, avlämningsplats och grönområde.
Renovering av spåntak på Arnö kyrka
Denna renovering omfattar i huvudsak följande delar: Omtäckning med nya spån på sakristian, norra långhustaket och merparten av koret. Tjärning av samtliga spåntak som ska täckas om och tidigare tjärade ytor i anslutning till de aktuella taken, Renovering av takutsmyckningar och målning av plåt i anslutning till tak som ska omtäckas samt Sanering/städning av vind.
Ombyggnad av ventilation och belysning på Idrottshuset i Enköping
Objektet avser byte av ventilation och belysning i Idrottshusets A, B och C-hall. Tre stycken utomhusventilationsaggregat ska ersättas med tre nya ventilationsaggregat som placeras i samma läge. Ventilationen i hallarna dras också ny. Ny utomhustrappa och staket sätts upp för att säkra driftvägarna till ventilationsaggregaten. Nytt papptak läggs på lågdelen vid ventilationsaggregaten.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Rivning av ekonomibyggnad i Enköping
Rivningslov för torp och ekonomibyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för minireningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 150143 ät7321-ny etapp 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av båthus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad förråd, tidsbegränsat lov 2019-07-01 till 2024-07-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för fasadändring inglasning av balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: