Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
150-200 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Utbyggnad av Åkersbergsområdet.
Nybyggnad av hyresrätter i Enköping
88-120 lägenheter, 3 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
36 st lgh i 4-5 plan och 4 st lokaler samt garage med 65 platser i markplan. Torggatan 16, Torggatan 18 och Kryddgårdsgatan 20 . Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Nytt Dollarstore på 3000 kvm.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager, kontor, sällanköpshandel, utbildningsverksamhet, industri samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av vårdboende med 12 st lägenheter.
Ny undercentral med bergvärme mm på omvårdnadsboende i Enköping
Objektet avser ombyggnation av uppvärmningssystemet och ventilation samt kök på omvårdnadsboendet Trögdshemmet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Ventilation för 20 lägenheter byts ut från F-system till FTX system, två nya fläktrum byggs till. En totalrenovering av storköket utförs med nya ytskikt och maskiner samt ny ventilation till det, där också ett nytt fläktrum iordningställs.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Anmälan stamrenovering 9 st trapphus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av kontor.
Renovering av vattenverk i Enköping
Renoveringen omfattar bland annat byte av rörgalleri och pumpar, installation av UV-ljus, målning av ytor mm. Entreprenaden omfattar även el- och styrinstallationer.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Byte av fjärrvärmeledningar vid Enköpings Garnison, etapp 2
Utförandeentreprenaden avser en markentreprenad som syftar till förläggning av i storleksordningen ca 325 m (schaktmeter) fjärrvärmeledningar inkl. tillhörande arbeten, ventiler mm samt skrotning av befintliga kammare som tas ur drift.
Renovering av rökgaskondensor i kraftvärmeverk i Enköping
Renovering av rökgaskylare, bla byte av tuber, tubplattor samt baffelplåtar i Enköpings värmeverk.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Installation av sprinkler i vårdbostad i Enköping
Objektet avser nyinstallation av sprinkleranläggning i befintligt omvårdnadsboende. Det är totalt 17 lägenheter, korttidsboende på 6 rum samt ca 1100 m2 allmänna ytor.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Byte av oljeavskiljare och VA-ledningar i Enköping
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig oljeavskiljare, samt ny anläggning av nya va-ledningar ca 80 m (vatten, spill och dagvatten) och tomrör för signalkabel samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av cykelbana i Enköping
Ny cykelbana mellan Österleden och Åkersberg.
Renovering av GC-bro i Enköping
Avser renovering av stålkonstruktion och farbana. Renovering av bron är uppdelad i två entreprenader: Entreprenad 1: Renovering av stålkonstruktion och farbana, Entreprenad 2: Renovering av brofästen och intilliggande markarbeten, samt säkerställande av media placerad under befintlig bro. För entreprenad 2 är Elvbygg AB utsedd entreprenör genom gällande avtal mellan Enköpings kommun och Elvbygg AB.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov fasadändring fönsterbyte.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan ombyggnation kontor (ventilation och brandcellsindelning).
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Enköping
Bygglov för fasadändring stationsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Byte av fasad. Bygglov fasadändring verkstad.
Utbyggnad sprinkler på kraftvärmeverk i Enköping
ENA Energi AB har för avsikt att upphandla utbyggnad av sprinklerutrustningen till kraftvärmeverket under sommaren 2018.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Konsult för VA-arbeten i Enköpings kommun
Rambeskrivningar/tekniska beskrivningar, för bland annat minireningsverk och avloppspumpstationer. Mindre utredningar och framtagande av underlag för tex bygglov och ledningsrätter kan också ingå.
Rivning av administrationslokal i Enköping
Rivningslov rivning av administrationsbyggnad.
Rivning av carport i Enköping
Rivningslov rivning av carport.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov avetablering av befintlig dieselanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning och fyllning.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Marklov utökning av befintlig bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar och parkering (2018-06-25 - 2021-06-30).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för evakueringsbodar 2018-04-15-2019-12-20.
Nybyggnad av staket i Enköping
Bygglov nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation n151204.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 154325.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank samt rivningslov av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov för boendemoduler 2018-03-01-2028-02-01.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av elstation k-20.1-101.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: