Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och lägenheter i Hemmesta Centrum, Värmdö
Ca 165 lägenheter fördelat på flertalet mindre huskroppar med förskjutning i både höjd- och sidled. För att skapa en lekfullhet i området varierar husens höjd mellan 4-6 våningar samt ca 25 radhus om två våningar med lättskötta uteplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 1
I första etappen planer nybyggnad av 4 st punkthus med 16 lägenheter i varje.
Nybyggnad av kretsloppscentral, Värmdö/Nacka kommun
Ett samarbete mellan Nacka och Värmdö kommun för en ny kretsloppscentral på ett ca 30 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 1
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 2
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 3
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 1
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 6st villor, ombyggnad av 4st fastigheter till lägenheter samt väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
7 st industritomter, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser va-ledning och ny gång- och cykelväg längs Renvägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Utökning av småbåtshamn på Värmdölandet
Nya bryggor, verkstad med maskinhall, p-platser och vinterförvaring av båtar.
Nybyggnad av modulförskola i Värmdö
En tillfällig förskola i två plan med 5 avdelningar för totalt cirka 100 barn fördelat på 949 m2 bruttoarea.
Ny överbyggnad på magasin i Hemmesta
Värmdö kommun planerar att bygga en ny Överbyggnad bräddmagasin Hemmesta. Entreprenadarbetet avser komplett Överbyggnad med kompletterande pumpar och styrsystem.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Bygg- och rivningslov för uppförande av industribyggnad samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Ny pumpsump för kommande pumpstationsentreprenad i Strömma vid Ripvägen som kommer att försörja både området Strömma i stationens närområde samt fungera som en del i överföringen av spillvatten från Bullandö/Fagerdala/Älvsala längre ut på Värmdölandet. I objektet ingår även in- och utgående borrade ledningar till stationen fram till huvudledningsnät samt en rammad bräddledning ut i Återlögafjärden.
Ombyggnad av värmesystem på fritidsgård på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Brunns fritidsgård.
Ombyggnad av värmesystem på förskola på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Djuröskutans förskola.
Ombyggnad av värmesystem vid skola på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Viks skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om två enbostadshus, två komplementbyggnader och uppförande av lagerhall.
Ombyggnad av restaurang i Gustavsberg
Ansökan om ändrad användning och utvändig ändring av orangeri till restaurang.
Nybyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Ansökan uppförande 8 st komplementbyggnader (gäststugor) samt uppförande av 1 st bastubyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Gustavsberg
Anmälan attefall inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för en ny nätstation.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 silo med tillhörande panncontainer och rörbrygga, asfaltering av mark, grind.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätststation.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av väg.
Rivning av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för två bostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Marklov för utfyllnad av mark.
Ombyggnad av brygga i Gustavsberg
Ombyggnad av byrgga samt rivning.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Gustavsberg
Fasadändring och rivning av del av restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Rivning av bef. byggnader samt uppförande av nytt enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Rivning av bef. byggnader, uppförande av fritidshus med eldstad samt uppförande av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Gustavsberg
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tre stycken industrihallar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Till- och ombyggnad av huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Uppförande av brygga, ersätter befintlig brygga som rives.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Uppförande av enbostadshus, lokalbyggnad samt komplementbyggnad på Sollenkroka 1:110 och Sollenkroka 1:109.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Uppförande av enbostadshus/lokal samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Uppförande av gäststuga, garage, förråd, bod.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Uppförande av nätstation (område del 2).
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Uppförande av nätstation.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Gustavsberg
Utvändig ändring av äldreboende. Avser installation av sopnedkast.
Nytt avloppsreningsverk på Grinda, Värmdö kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk som komplettering till befintligt avloppsreningsverk för att klara en framtida större belastning samt anläggande av pumpstationer och ledningsnät för avlopp och el-matningar.
Tillbyggnad av affärshus i Gustavsberg
Tillbyggnad av affärshus med omklädningsrum på ca 33 kvm.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Uppförande av komplementbyggnad (informationsbod).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: