Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
48 lgh varav 18 studentlgh, ca 31 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.
Nybyggnad av kretsloppscentral, Värmdö/Nacka kommun
Ett samarbete mellan Nacka och Värmdö kommun för en ny kretsloppscentral på ett ca 30 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Djurhamn
Boendet ska utökas med 16 platser.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Ny- och ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Gustavsberg
Objektet avser att förse Skogsbovägen med trottoar för gång- och cykeltrafik samt förlängning för att möjliggöra tillfart till ny exploatering inom fastighet Ösby 1:79. Upprustning av vägbelysningen. En ny park innehållande ett utegym och informationstavlor anläggs i anslutning till befintligt gångstråk runt Ösby träsk. Nya ledningar för vatten och avlopp förläggs i Skogsbovägen och befintlig dagvattenledningen renoveras med infodring.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Gamla Skärgårdsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Befintlig stödmur (ca 50meter) för GC-väg norr om Villa Strandvik ska ersättas med ny.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp. Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Upprustning av idrottsplats på Ingarö
Ur investeringsbudget 2018-2020. Avser upprustning av Ingarö IP med nytt konstgräs.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Fiberinstallation samt lufthängning av ledning mm, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser material för och upphängning av fiberkabel och dukt i elstolpar, blåsning av kabel och fiber i mark- som luftförlagt nät, skarvning och kundinstallation. Dessutom visst projekteringsstöd. Omfattar 2 delupphandlingar, en för Ornö samt en för Harö, Runmarö, Nämdö.
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Parkmarken utgörs både av en äng med naturlekplats och en strandpark med gångstråk, gångbrygga och parkmöbler mm. En gångväg med trappor planeras samt en utsiktsplats och skyddsstängsel.
Anläggande av parkourpark i Gustavsbergs centrum
Parkourpark vid Musikens hus i Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd, bryggor och marklov.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tekniktorn.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av garage till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för naturvårdshuggning.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivning av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, container och upplag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov förändrad användning av skola till bostad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan två tillbyggnader av två fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nytt enbostadshus samt uppförande av komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan uppförande av solskydd ovan sandlåda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande tillfälliga modullägenheter (16 st).
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan avser uppförande av två komplementbyggnader samt installation av eldstad. även förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande nätstation.
Ombyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan bygglov om- och tillbyggnad bastu.
Säby 1:23
Ansökan bygglov rivning av befintlig huvudbyggnad och uppförande av ny huvudbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnader , tillbyggnad av komplementbyggnad samt läktare.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, garage. befintlig bostad rives.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser inglasning av veranda till restaurang.
Nybyggnad av toalett i Gustavsberg
Uppförande offentliga toaletter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Uppsättning av solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: