Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 100-120 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 1
I första etappen planer nybyggnad av 4 st punkthus med 16 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
48 lgh varav 18 studentlgh, ca 31 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser schakt och förläggning av nya kommunalt vatten och spillvatten samt en ny belyst gång- och cykelbana längs Renvägen.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att utföras i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra och avser schakt och förläggning av en ny kommunal spillvattenledning samt en ny belyst gång- och cykelbana på ca 500 m.
Utbyggnad av va-ledningar i Fagerdala
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Nybyggnad av huvudledningar för VA mellan Gustavsberg-Kovik, del 1
Projektet omfattar schakt och förläggning av nya spillvatten- och vattenledningar på en sträcka om ca 1300 m. Utbyggnaden är en del av arbetet med att förse områdena Koviksudde, Skeviksstrand och Norra Lagnö med kommunal VA försörjning.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Asfaltbeläggningar i Värmdö kommun
Entreprenaden omfattar sex (6) stycken objekt belägna i Värmdö kommun.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Avloppsförbättringar för utveckling av hamn på Grinda, Värmdö kommun
Avser installation av en ny pumpstation samt eventuellt tillhörande optioner. Pumpstationen skall bestå av ett tvillingsystem med larm, och klara belastningen från den befintliga hamnen och den närliggande restaurangen Framfickan. Även det nybyggda servicehuset i hamnen skall anslutas vid senare tillfälle, och därför behöver pumpstationen vara förberedd för det. Optionerna gäller för att ersätta befintlig slamavskiljare för reningsverket till en större, göra om klarfasledningen ut i havet, samt ändra hur pumpningen från den nya pumpstationen som skall installeras går.
Rivning av verkstad i Gustavsberg
Avser rivning av industri efter brand.
Nybyggnad av båthall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av varvsbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gemensamhetslokal samt tennisbanor.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av ishall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av ishall.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation och kabelskåp samt schaktning för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation samt rivning befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation Strömma 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation Strömma 1:167.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer.
Nybyggnad av vågbrytare i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av vågdämpare.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av servicebyggnader vid Djurönäset i Djurhamn
Avser nybyggnation av två servicebyggnader bestående av WC /omklädningsrum /dusch samt hamnkontor /tvättstuga för båtburna hamngäster. BTA Hus B: ca 55 m², BTA Hus C: ca 23 m².
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Värmdö Kyrka
Planer finns för renovering av kyrktrapp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: