Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå, Värmdö/Nacka kommun
55 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 48st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 3
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 6st villor, ombyggnad av 4st fastigheter till lägenheter samt väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
7 st industritomter, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser schakt och förläggning av nya kommunalt vatten och spillvatten samt en ny belyst gång- och cykelbana längs Renvägen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 1
Totalt planeras 18 bostäder och i första etappen byggs 8st.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om två enbostadshus, två komplementbyggnader och uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 21 st befintliga busshållplatser i Värmdö, Vaxholm och Haninge kommuner (paket 2). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-11-30.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm.
Ny överbyggnad på magasin i Hemmesta
Värmdö kommun planerar att bygga en ny Överbyggnad bräddmagasin Hemmesta. Entreprenadarbetet avser komplett Överbyggnad med kompletterande pumpar och styrsystem.
Nybyggnad av huvudledningar för VA mellan Gustavsberg-Kovik, del 1
Projektet omfattar schakt och förläggning av nya spillvatten- och vattenledningar på en sträcka om ca 1300 m. Utbyggnaden är en del av arbetet med att förse områdena Koviksudde, Skeviksstrand och Norra Lagnö med kommunal VA försörjning.
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Avser anläggning av parkområden och byggstråk i Östra Mörtnäs norr om väg 222 Värmdöleden/Skärgårdsvägen, i Värmdö kommun.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Bygg- och rivningslov för uppförande av industribyggnad samt rivning av befintliga.
Ombyggnad av värmesystem på fritidsgård på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Brunns fritidsgård.
Ombyggnad av värmesystem på förskola på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Djuröskutans förskola.
Ombyggnad av värmesystem vid skola på Värmdö
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Viks skola.
Nybyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser rivning av befintlig byggnad och uppsättning/installation av redan byggt/befintligt kök på plats.
Utvändigt underhåll av kontor i Gustavsberg
Bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Anmälan attefall inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Gustavsberg
Anmälan attefall inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Anmälan attefall uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för en ny nätstation.
Nybyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad,uppförande av bastutunna.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 silo med tillhörande panncontainer och rörbrygga, asfaltering av mark, grind.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad/garage.
Nybyggnad av lekplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av lekplatsutrustning.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nytt avloppsreningsverk på Grinda, Värmdö kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk som komplettering till befintligt avloppsreningsverk för att klara en framtida större belastning samt anläggande av pumpstationer och ledningsnät för avlopp och el-matningar.
Nybyggnad av servicebyggnader vid Djurönäset i Djurhamn
Avser nybyggnation av två servicebyggnader bestående av WC /omklädningsrum /dusch samt hamnkontor /tvättstuga för båtburna hamngäster. BTA Hus B: ca 55 m², BTA Hus C: ca 23 m².
Tillbyggnad av affärshus i Gustavsberg
Tillbyggnad av affärshus med omklädningsrum på ca 33 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: