Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och lägenheter i Hemmesta Centrum, Värmdö
Ca 165 lägenheter fördelat på flertalet mindre huskroppar med förskjutning i både höjd- och sidled. För att skapa en lekfullhet i området varierar husens höjd mellan 4-6 våningar samt ca 25 radhus om två våningar med lättskötta uteplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 1
I första etappen planer nybyggnad av 4 st punkthus med 16 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
48 lgh varav 18 studentlgh, ca 31 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 2
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 3
Totalt för alla 3 etapper: 7 huskroppar och ca 5700 kvm
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3700 meter.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 1
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvik Park ska byggas om och strandpromenad i fortsättning efter strandlinjen delvis på stålkonstruktioner och i naturmiljö. Dagvatten hantering skall i form av damm som byggas för att fördröja och rena vattnet innan det släpps ut i Farstaviken. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Ekedalsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Samt att belysningen i parken skall förnyas.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Nybyggnad av modulförskola i Värmdö
En tillfällig förskola i två plan med 5 avdelningar för totalt cirka 100 barn fördelat på 949 m2 bruttoarea.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Ny pumpsump för kommande pumpstationsentreprenad i Strömma vid Ripvägen som kommer att försörja både området Strömma i stationens närområde samt fungera som en del i överföringen av spillvatten från Bullandö/Fagerdala/Älvsala längre ut på Värmdölandet. I objektet ingår även in- och utgående borrade ledningar till stationen fram till huvudledningsnät samt en rammad bräddledning ut i Återlögafjärden.
Utvändigt underhåll av brandstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för inhägnad av återvinningsstation med plank.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för omvandling av enbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus,fasadändring av befintlig komplementbyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus Hemmesta 11:83,11:515.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätststation.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av cafeteria i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad, nytt trädäck, (trädfällning), ombyggnation och ändrad användning från sjöbod till fiskdeli och cafe.
Rivning av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för två bostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Nybyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Ansökan uppförande 8 st komplementbyggnader (gäststugor) samt uppförande av 1 st bastubyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan uppförande av fyra belysningsmaster.
Fasadrenovering av underjordiskt garage i Gustavsberg
Avser fasadputsning av del av underjordiskt garage.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov för flytbrygga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning), väderskydd sopkärl samt viss fasadändring.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring av flerbostadshus montering av solceller.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbod.
Rivning av del av fiskestuga, trädäck mm på Ormskär, Värmdö
Projektet avser att ta bort mindre del av utbyggnad på fiskestugan samt återställa fasaderna till det ursprungliga utseendet, demontering av trädäck med utemöbler på detsamma, trappor och trädäck med räcke, badtrappa och soldäcket vid bryggan samt skylt på brygga, inre brygga, utedass, och träkonstruktionen samt trappa på berget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: