Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Nybyggnad av kretsloppscentral, Värmdö/Nacka kommun
Ett samarbete mellan Nacka och Värmdö kommun för en ny kretsloppscentral på ett ca 30 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av småindustri/hantverkslokaler.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nya bostäder Gustavsberg
Planer finns att bygga 94 lägenheter fördelat på 4 huskroppar. Underhusen planeras det att bygga garage och cykelparkeringar.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Planer för ombyggnad av Ekvallens utomhusring till en ishall.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att utföras i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra och avser schakt och förläggning av en ny kommunal spillvattenledning samt en ny belyst gång- och cykelbana på ca 500 m.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Nybyggnad av tillfällig återvinningscentral i Värmdö
En tillfällig central i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Avser betongpontoner inklusive förankring, y-bommar enligt bygglovshandling, ledningsdragning samt erforderligt antal pollare för belysning, el och vatten. Entreprenaden omfattar även rivning och bortforsling av 2 befintliga brygg/pontonanläggningar samt flytt och förankring av en mindre ponton, 2 x 10 m med en sugtömningsstation.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg. Anläggning av nya dagvattenledningar, brunnar, processavlopp, pumpgrop och dräneringsledningar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Invändig renovering av kyrka på Ingarö
Renovering av kyrkorum och vapenhus.
Ombyggnad för bergvärme i förskola på Värmdö
Omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem. Utförande av byggnadsarbeten, VVS- och elinstallationer, styrenheter samt rivning och rördragning.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av 3 enbostadshus Torsby 1:47,1:207,1:205.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Ombyggnad av församlingshus i Gustavsberg
Anmälan om ändrad planlösning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov enbostadshus och garage, rivningslov hb och 4 kb.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov fasadändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov för utökad brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pooltak.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, solceller.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, solceller.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad till verksamhet.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Tillbyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad garagebyggnad, besinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, marklov.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av garage, marklov för tomtplanering, tillfälligt bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av industritält.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förvaringsskåp.
Nybyggnad av reningsverk i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av reningsanläggning.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningsanmälan för befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för markutjämning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov fritidshus (jaktstuga).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Tillbyggnad och ombyggnad av balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av gym i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring för affärsbyggnad (gym).
Rivning av garage, Gustavsberg
Ansökan om rivningslov gällande garagelänga.
Demontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen
Avser nedmontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Värmdö Kyrka
Planer finns för renovering av kyrktrapp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: