Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri och kontor på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av småindustri/hantverkslokaler.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser schakt och förläggning av nya kommunalt vatten och spillvatten samt en ny belyst gång- och cykelbana längs Renvägen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att utföras i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra och avser schakt och förläggning av en ny kommunal spillvattenledning samt en ny belyst gång- och cykelbana på ca 500 m.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Nybyggnad av tillfällig återvinningscentral i Värmdö
En tillfällig central i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Avser betongpontoner inklusive förankring, y-bommar enligt bygglovshandling, ledningsdragning samt erforderligt antal pollare för belysning, el och vatten. Entreprenaden omfattar även rivning och bortforsling av 2 befintliga brygg/pontonanläggningar samt flytt och förankring av en mindre ponton, 2 x 10 m med en sugtömningsstation.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg. Anläggning av nya dagvattenledningar, brunnar, processavlopp, pumpgrop och dräneringsledningar.
Ombyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser utveckling av restaurang i det gamla elverket på Kattholmen.
Invändig renovering av kyrka på Ingarö
Renovering av kyrkorum och vapenhus.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Asfaltbeläggningar i Värmdö kommun
Entreprenaden omfattar sex (6) stycken objekt belägna i Värmdö kommun.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Avloppsförbättringar för utveckling av hamn på Grinda, Värmdö kommun
Avser installation av en ny pumpstation samt eventuellt tillhörande optioner. Pumpstationen skall bestå av ett tvillingsystem med larm, och klara belastningen från den befintliga hamnen och den närliggande restaurangen Framfickan. Även det nybyggda servicehuset i hamnen skall anslutas vid senare tillfälle, och därför behöver pumpstationen vara förberedd för det. Optionerna gäller för att ersätta befintlig slamavskiljare för reningsverket till en större, göra om klarfasledningen ut i havet, samt ändra hur pumpningen från den nya pumpstationen som skall installeras går.
Nybyggnad av samlingslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gemensamhetslokal samt tennisbanor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad och ombyggnad av balkonger och fönsterdörrar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande komplementbyggnad , brygga samt renovering av brygga.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer.
Nybyggnad av vågbrytare i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av vågdämpare.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för personalbod för busschafförer.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av paviljong i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov, paviljonger för boende.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för båtrack,kontor och personalbodar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov av rastbod för bussförare.
Tillbyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov enbostadshus och garage, rivningslov hb och 4 kb.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av trapp och räcke till flerbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov för utökad brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för bryggor.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för skyltar, ändrad användning, parkering.
Utvändigt underhåll av studio/ateljé/galleri i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, marklov.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av garage, marklov för tomtplanering, tillfälligt bygglov för arbetsbodar.
Utvändigt underhåll av ishall i Gustavsberg
Avser uppsättning av brandtrappa.
Utvändigt underhåll av gym i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring för affärsbyggnad (gym).
Demontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen
Avser nedmontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Värmdö Kyrka
Planer finns för renovering av kyrktrapp.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Nybyggnad av tak mellan två continrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: