Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 69 bostadsrätter och 27 hyresrätter.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Nybyggnad av radhus/parhus i Vallentuna
Planer för ett 40-50 tal rad och parhus.
Nybyggnad av Kontor i Vallentuna
Avser nybyggnad av kontor, ett kontorshus på ca 3600 kvm.
Nybyggnad av skola i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av engelska skola i Vallentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/lss-boende.
Nybyggnad av butik och lager i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal och lager för Nordiska galleriet.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager.
Ny mötesstation vid Vedalund längs Roslagsbanan
Ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Ny sidoplattform, nya korsningar med bommar, ny växel, bullerskyddsskärmar.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kårsta, Vallentuna
Avser VA-utbyggnad i Kårevägen, Kårsta, Vallentuna.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Byte av bommar, nytt mötesspår och infart.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Flytt av plattform, ny övergång med bommar, nya växlar, bullerskärmar.
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Ny återvinningsstation vid Vallentuna idrottsplats, Vallentuna
Avser ny återvinningsstation. Ytan är asfalterad och kräver i det stora hela inte någon omfattande anläggningsarbete endast staket/stängsel och eventuellt förbättrad belysning på platsen. Lindholmen 5:69: 1622233
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Ombyggnad av gata och VA-anläggning i Vallentuna
Planer finns för anläggande av ombyggnad gata och VA-anläggning.
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Planer finns för upprustning av lekplats i Rickeby, Bergvägen 20 C.
Anläggning av förskolegård i Brottby, Vallentuna
Avser anläggning av ny förskolegård för Garnstugans förskola, samt anpassningar och komplettering med lekutrustning på befintlig skol- och förskolegård inom Karbyskolan i Brottby, Vallentuna kommun.
Täckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Avser deponibotten vid Sörabs avfallsanläggning i Löt.
Drift och skötsel park och tomt, Vallentuna kommun
Engångsrapport! Anbud på drift och skötsel infordras. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Invändig renovering i Kårsta kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av promenadväg i Vallentuna
Ny strandpromenad längs Vallentunasjön.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/kontor.
Tillbyggnad av hotell i Vallentuna
Tillbyggnad av hotell.
Utvändigt underhåll av hotell i Vallentuna
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av skola i Vallentuna
Utvändig ändring av skola och förskola samt invändig ändring av förskola hus E Karbyskolan.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Vallentuna
Utvändig ändring av sporthall/ishall.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ändrad användning av industri/lager.
Ombyggnad av förråd i Vallentuna
Ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Nybyggnad av kontorslokaler, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Nybyggnad av mur mm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation på Molnby 6:1, Vallentuna Prästgård 1:2 och Lindholmen 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus med BYA/BTA om 144/263 m2.
Rivning av parhus i Vallentuna
Rivning av tvåbostadshus med lägenheter 14 och 15.
Rivning av servering i Vallentuna
Rivning av uteservering.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Vallentuna
Utvändig ändring av förråd med ytterligare en dörr på Bällsta 2:1266, Bällsta 2:655 & Bällsta 2:1270.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Marklov för mur/murar.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Bällsta 2:1306 och Bällsta 2:1307.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av klockstapel vid Vada Kyrka
Avser renovering av klockstapeln vid Vada kyrka.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av likriktarstation med bya/bta om 197 kvm.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak bya 18 kvm.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utökad tillfartsparkering - tidsbegränsat tom 2020-12-31.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppförande av bodar/kontorslokaler tidsbegränsat tom 2023-12-31.
Rivning av sophus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för rivning av container miljöstation.
Rivning av sophus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för rivning av contrainer miljöstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av badstrand.
Invendig renovering av kyrka i Vallentuna
Avser utredning och åtgärder av nytt inneklimat i Orkesta kyrka.
Ny etableringsyta för bodar och materialupplag i Vallentuna
Inför kommande utbyggnad av Roslagsbanan mellan Vallentuna och Kårsta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: