Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser två delentreprenader: Entreprenad 1 för markarbeten (Med samordningsansvar). Entreprenad 2 för invändiga arbeten. Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Ny vatten matning. Ny kanalisation för framtida fiberutbyggnad. Nyinstallation och ombyggnad av befintliga undercentraler. Invändig värmekonvertering i By353. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 3-4
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Denna del avser etapp 3 som sträcker sig från en punkt på västra sidan av väg 911 vid den s.k. Hundklubben, utmed väg 911 och fram till Håbo-Tibble. Etapp 4 går genom Håbo-Tibble och vidare fram till Sigtunafjärden. Entreprenaden omfattar ca 5,2 km vattenledning (V710 PE) och 2,4 km spillvattenledning (TS ≤315 ≥250 PE) med tillhörande anordningar samt en avloppsvattenpumpstation.
Rivning av luftledning i Håtuna
Rivning av KL 12 och nytt påstick.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Ombyggnad av skola mm i Kungsängen
Ombyggnad av skola och skolkök. Även invändig rivning.
Ombyggnad av skola i Tjusta
Renovering av Tjustaskolan.
Nybyggnad av slamlager i Bro
Upphandlingen avser: 1.Tillhandahållande av en yta där Beställaren kan mellanlagra slam för senare vidaretransport till olika avnämare inklusive hantering av lak- och dagvatten. 2.Hantering av slam på slamlagret. Slam ska kunna lagras på ytan och hanteras på ytan från och med 1 januari 2020 fram till och med 1 januari 2030.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Bro
Avser nybyggnad av två separat byggda avdelningar (40 platser) med sammanbindande länk till befintlig förskola.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad Verkaviken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen.
Nybyggnad av parkering, gångbana mm i Bro
Objektet omfattar ett område om cirka 3000 kvadratmeter. Arbetet inkluderar nybyggnation av två stycken parkeringar, en vändplan, ett övergångsställe, dagvattenanläggning, belysning och trottoar.
Nybyggnad av pumpstation och spillvattenledning i Kungsängen
Avser analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Platser ej fastställda i dagsläget.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Avser verksamhetsanpassning av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av församlingsgård på fastigheten tibble kyrkby 17:1, kyrkbyvägen.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Objektet avser fler parkeringsplatser, tydlig och säker hämtning- och lämningsyta, stödmur, ny belysning mm.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus och garage på fastigheten öråker 2:33, kronogårdsvägen/klodalsvägen.
Nybyggnad av verkstad i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av verkstad på granhammar 2:5.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bensinstation på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 8.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri/lager på fastigheten örnäs 1:24, kraftvägen 6.
Utvändigt underhåll av lager i Kungsängen
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:80, symmetrivägen 19.
Rivning av lager i Kungsängen
Anmälan för rivning av tälthall på fastigheten viby 19:87, kraftvägen 54.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändring av utrymningsväg på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av kallförråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 2st kallförråd på fastigheten bro-skällsta 1:31, skiftnyckeln 6.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av avlopp- pumpstation på fastigheten bro-önsta 2:10.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:15, ullevivägen 1.
Nybyggnad av mur i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av stödmur på kungsängens kyrkby 2:1, enköpingsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:5, ullevivägen 2.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten kungsängens-tibble 1:41, skolvägen 29, Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a Kungsängens-tibble 1:41,Viby 19:18.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av grillhus och vindskydd på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten sylta 1:61, lillsjön- örnässjöns naturreservat.
Ombyggnad av dagcenter i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av bostad till daglig verksamhet på fastigheten korsängen 1:21, kyrkvägen 29.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för anläggande av väg och cykelbana på fastigheten kungsängens-tibble 1:331.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov för rivning och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:7, håtunavägen 1.
Tillbyggnad av skola i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod på fastigheten kockbacka 2:1, jordlottsvägen.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor- och omklädningsbodar på fastigheten viby 19:1, mätarvägen 29.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Bygglov för byte av fasadmaterial samt ändring av skylt på fastigheten viby 19:21, mätarvägen 1.
Utvändigt underhåll på Låssa kyrka
Tjärning av tak. Målning av plåttak samt torn och luckor.
Tjärstrykning av tak på Håtuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln
Tjärstrykning av tak på Bro kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: