Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Totalt i området planeras ca 1500 bostäder. Denna del avser ca 645 bostäder.
Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Avser att utreda möjligheten att förtäta i området runt om Ekhammars gård. En kulturmiljöutredning har tagits fram för området.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av bordtennishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn samt tillagningskök.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser grundförstärkningen för de delar som infattar infrastruktur i detaljplan 1.
Exploatering av gata och va mm i Bro
Avser Infrastrukturbyggande för bostäder i området etapp 1 Norra området med anläggning av gata, Gatu-och parkbyggnader, Ledningar, Betongarbeten, Markförstärkning, VA, Vägar, GC-vägar, Grundförstärkning, Sprängning, och losshållning av berg, Rivning, Finplanering samt Utskiftning av tjälfarliga massor.
Nybyggnad av logistikcentral i Upplands-Bro
Nybyggnad av logistikterminal för Budbee.
Utbyggnad av gata mm i Kungsängen
Avser ombyggnad av Granhammarsvägen med Gc-banor, GC- bro, nya cirkulationsplatser samt refuger.
Ombyggnad av Brohuset i Bro
Avser ombyggnad av publik lokal innehållande entré till simhall, bibliotek, kundcenter, café, entré till sporthall och fritidsgård. Lokalen är knappt 2000 m2 och ligger i Bro Centrum, Upplands-Bro Kommun.
Utbyggnad av gata mm i Kungsängen
Avser upprustning av Lillsjöbadväg, nya parkeringar. Konstruktion och finplanering kan även förekomma.
Ny gc-väg längs Bygdegårdsvägen i Kungsängen, etapp 1
Avser ny gc-väg längs med Bygdegårdsvägen etapp 1 från Skyttens väg till Tvärvägen. Trafiksäkerhetsåtgärder på korsningar, övergångsstället och Busshållplats Tvärvägen.
Förberedande markarbeten inför exploatering i Bro, Detaljplan 1
Avser tillfälliga va-anslutningar, förberedande markarbeten och markförstärkningar inför kommande exploateringsarbete: 1487753.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Nybyggnad av cafe och omklädningsrum i Lillsjön
Återuppbyggnad av servering mm vid Lillsjöbadet.
Schaktning och förläggning av va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser schaktfri förläggning av dagvattenledning, del av 1487753.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
TIllbyggnad av lagerbyggnad.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Nybyggnad av pumpstation och spillvattenledning i Kungsängen
Avser analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Platser ej fastställda i dagsläget.
Utvändigt underhåll av kyrka i Bro
Avser ny puts på Håbo-Tibble Kyrka.
Ombyggnad av markanläggning i Skällsta
Avser iordningställande av mark inför uppställning av moduler med bortschaktning av jord- och ev sprängmassor. Trädfällning, Hårdgöra marken. Nytt stängsel runt området med 2 grindar. Ev dränering och eluttag på området.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Ändrad användning av försxamling till förskola och skola.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Nybyggnad av lagerbyggnad och rivning av byggbodar.
Rensning av dagvattendamm i Upplands Bro kommun
I uppdraget ingår sedimentrensning av Tibbledammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Nybyggnad av kedjehus i Kungsängen
Nybyggnad av kedjehus på Kockbacka 2:28, 2:24, 2:22 samt nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd på Kockbacka 2:15 & 2:17.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av bibliotek till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsängen
Avser uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av skola i Kungsängen
Nybyggnad av skola och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning från magasin till flerbostadshus.
Rivning av lager i Kungsängen
Rivning av lagerbyggnad och skorsten samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Ombyggnad och ändrad användning av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Uppförande av telemast och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av stödmur och marklov för höjning av mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av ställverk i Kungsängen
Nybyggnad av 3 st ställverksbyggnader.
Nybyggnad av mast i Kungsängen
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av värmeverk i Kungsängen
Nybyggnad av värmecentral, container.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs Råbyvägen och Klövtorpsvägen i Bro
Objektet avser att anlägga fyra vägkuddar före- och efter två övergångsställen, bygga ny vändplan före spårviddshinder samt anlägga ett övergångställe vid korsning Klövtorpsvägen/Ullevivägen.
Ny reservkraft till pumpstation i Upplands-Bro kommun
Avser Reservkraft till pumpstation TOP150 L.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsängen
Fasadändring av affärshus med utbyte av skyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: