Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus i Arninge-Ullna.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 55+ boende i Södra Parken intill den vackra äppelträdgården.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser nya GC-tunnlar under Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Avser 4 kvarter på Galoppfältet, detaljplan 2, med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 71st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter i en huskropp med 5-7 våningar.
Nybyggnad av äldrebostäder i Täby
Planer att det ska bli 120 platser på Aleris Tornugglan Plaza som ska ligga på Allégården i Näsby Park i Täby.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 69 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 38 bostadsrätter.
Nybyggnad av skolor/utbildning i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Planer finna att bygga en ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral på Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun med erforderliga markarbeten, anläggande av körbanor och rangerytor och uppförande av byggnad.
Nybyggnad av handelslokaler i Viggbyholm
Privata fastighetsägare.
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2019-2021.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Nybyggnad av lager i Täby
Bygglov för uppförande av lagerbyggnad.
Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge
Planer för en ny infart till Skavlöten från Arningevägen.
Ny bullerskärm och markarbeten i Täby, detaljplan 2
Avser uppförande av bullerskärm längs med E18 vid Täby. Entreprenad omfattar dessutom mindre dagvattenledningar, belysning samt återställning av grönytor och viss plantering. I entreprenaden ingår bl.a. bergschakt, spontning, pålning samt andra grundläggningsmetoder. Objektet är beläget i Täby kommun, mellan E18 och Roslagsbanan, på det tidigare Galoppfältet beläget mellan Grindtorp och Viggbyholm.
Uppdatering av säkerhetssystem på returparker i Täby
Avser uppgradering av säkerheten på 7 olika återvinningsanläggningar genom att komplettera befintligt RCO-system och integrera de gamla inbrottslarmen till ett nytt säkerhetssystem. De åvc som berörs är: Hagby Återvinningsanläggning: Frestavägen 10 i Täby, Smedby ÅVC: Karins väg 2 i Upplands Väsby, Görvälns ÅVC: Återvinningsvägen i Järfälla, Löt Avfallsanläggning: Lötvägen 1 i Brottby, Stockby Returpark: Stockbyvägen 3 på Lidingö, Returpunkt i Sundbyberg: Landsvägen 62 samt Södergarns kompostanläggning: Södergarnsvägen på Lidingö.
Finentreprenad gällande park och torg i Roslags-Näsby
Entreprenaden omfattar byggnation av en torgyta och byggnation av en parkyta. I omfattningen ingår rivning av befintlig fontän i parken, flytt av ett befintligt utegym från parken till Enhagsparken, samt anläggning av en ny fontän i parken. Denna entreprenad ingår som en del i ett större utbyggnadsprojekt Roslags-Näsby (projekt 1183546).
Nybyggnad av radhus i Täby
Förhandsbesked uppförande av radhus.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser gång- och cykelpromenad runt Ullnasjön, från bostadsområdet Ullna strand och norrut till golfklubben och kolonilotterna. Även enklare rastplatser och dagvattendiken.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Ombyggnad av friidrottsanläggning i Täby
Entreprenaden omfattar ombyggnad av friidrottsanläggning. Option 1: Bevattningsanläggning samt Option 2: Dränering fotbollsplan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser portbyte och ett nytt fläktrum.
Hissbyte i flerbostadshus i Täby
Avser byte av hissar.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten i form av förstärkning - innebärande tätning, renovering och/eller höjning - av befintlig jordvall, ca 500 meter lång, som avgränsar Hagby Ekopark österut.
Nybyggnad av projektkontor (paviljong) i Roslags Näsby
Entreprenaden omfattar prefabricerade färdiga moduler monterade till en paviljong för kontorsverksamhet. Även de erforderliga grundläggningsarbeten som krävs för paviljonguppställningen ingår i entreprenaden. Markarbeten utförs av beställaren.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten, ny pergola, upprustning av bollplan mm.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (41 lgh) och stödmurar samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till lss boende.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Utvändig ändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av läkarcentral i Täby
Avser ändrad användning av kontor till vaccinationsmottagning.
Ombyggnad av kontor i Täby
Avser ändrad användning till kontorslokal/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garagebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av kundvagnsgarage, cykeltak samt flytt av skyltpylon.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av visningsbodar.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från bostad till kontorslokal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd handelsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov, marklov uppförande av 2 pumpstationer och markuppfyllnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning lokal till bostad.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad uppställning av byggbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Tidsbegränsad utvändig ändring av handelsbyggnad (t.o.m 2020-07-30).
Tillbyggnad av garage i Täby
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Täby
Uppförande av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av soprum i Täby
Uppställning av sopkärl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostashus, inglasning av balkong.
Rivning av förskola i Täby
Entreprenaden omfattar rivning av en byggnad och därefter utfyllnad till plan mark.
Invändigt underhåll av gym i Täby
Invändig renovering/målning av gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: