Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området planeras för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen. Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Avser ett tillskott med flerbostadsbebyggelse på befintlig markparkering med ca 100 lägenheter. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra skola, vård, kontor och handelsverksamhet vid Östra Banvägen/Sågtorpsvägen.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter på Hästen 3/ Opalen 2.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av studentbostäder i Roslags-Näsby
Avser bostäder på Västra Roslags-Näsby, område 1C.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Om och tillbyggnad av resecentrum i Arninge
Till- och ombyggnad ca 35000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 56 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadshus, Arninge
Planer för ett fristående bostadshus på 15 våningar med 84 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser gång- och cykelpromenad utmed delar av Vallentunasjöns stränder för att möjliggöra rekreation för Täbys medborgare samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge
Planer för en ny infart till Skavlöten från Arningevägen.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Konvertering av värmesystem vid brandstation i Täby
Avser konvertering från olja till fjärrvärme. Entreprenaden omfattar rivning av oljepannor och befintliga installationer samt projektering, tillhandahållande och installation av ny fjärrvärmecentral med tillhörande utrustning.
Konvertering av värmesystem vid grundskola i Täby
Omfattar konvertering av oljeuppvärmningssystem till bergvärmesystem inklusive bortforsling av oljecistern, borrning av hål, projektering, komplett installation och återställning av mark.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändrad användning av kontor/lager samt utvändig ändring.
Nybyggnad av aktivitetspark I Täby
Nybyggnad av aktivitetspark
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för uppförande av omsorgsboende.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Bygglov för uppförande av parkeringshus.
Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till röntgenmottagning.
Nybyggnad av kylanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av kylanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av värmeverk i Täby
Bygglov för uppförande av värmecentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt ändrad användning till kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong Spegeln 24,25,Karmstolen 1,Bokhyllan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkonger.
Utvändigt underhåll av förskola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Täby
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring/ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd Ändring av planlösning i industrilokal/lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Täby
Ändrad användning till skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Utvändig ändring av kontorsbyggnad/kontorslokal (dörr).
Utvändigt underhåll av lager i Täby
Utv. ändring av lagerbyggnad.
Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivningslov rivning av stationshus.
Nybyggnad av väg i Täby
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga och flotte samt anläggning av väg och upprustning av badplats.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Tidsbegränsad bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (from 2019-01-30 till 2029-01-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod (2019-01-31 till 2019-06-30).
Nybyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av kontorsmoduler (tom 2021-11-19).
Nybyggnad av tennishall i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av padelbanor(t.o.m 2029-03-01).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod (tom 2021-06-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod t.om 2019-04-30.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utv. ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Ombyggnad av bensinstation i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av ventilationsanläggning i bensinstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, takkupa på enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Rivning av bensinstation i Täby
Anmälan om rivning av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av skolpaviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till lägenhet (2020-06-30).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Täby
Bygglov för utvändig ändring av fläktrum.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av belysning.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov, marklov uppförande av busshållplats och ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank och rivning av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: