Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av 187 bostadsrätter samt lokaler och ett garage med 88 platser.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 1
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 2
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 3
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 4
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 5
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 6
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Detta avser etapp 2. Det planeras 131 hyresrätter, varav sex LSS-lägenheter (funktionsnedsättnings-anpassad lägenhet reds. anm), som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Täby
Ett kvarter bestående av 153 lägenheter och 5 st radhus.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad av äldreboende i Täby
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Nybyggnad av bostäder i Täby
110 nya bostäder i en ny stadsdel längs Stockholmsvägen mellan Täby Centrum och Tibble station. Strömmingen 1-3
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård, Täby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Det blir tre våningar med totalt nio omsorgsavdelningar. Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med inflyttning under hösten 2022.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 3
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Täby kommun
Planer finns på nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus, Skarpäng
Planer finna för nybyggnad av en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar.
Om- och tillbyggnad av hotell och konferenslokal i Täby
Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamhet som finns inom fastigheten Såsta 3:5 och 3:7.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
GC tunnel under Stora Marknadsvägen med fyra körfält samt ett mittenfält.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Avser nybyggnad av 17 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Ombyggnad av gata i Arninge
Projektet omfattar byggnation av ca 650 m ny väg i mestadels obanad terräng i Arninge. Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt, rivning av befintliga ledningar anläggning av nya ledningar, kringfyllning ledningar, vägbyggnad, träd, gång- och cykelbana samt belysning,
Exploatering av bostadsområde i Täby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus , komplementbyggnad och plank Viveln 102,103,Skarpäng 62:13.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Anläggande av spontanidrottsanläggning i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Friplass, en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt intressanta placeringar.
Breddning av gc-väg i Täby
Breddning av gc-väg till 4,3 M
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 1
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 2
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 3
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 4
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Ombyggnad av skollokaler i Täby
Nya toaletter, tätning av dörrar, bullerdämpande åtgärder mm
Utökning av kraftförsörjning mellan fördelningsstationer i Täby
Projektet syftar till att säkerställa den utökade kraftförsörjningen mellan Ellevios fördelningsstationer Tibble och Enhagen. Vid en delsträcka kommer även ytterligare mellanspänning att ersättas.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus samt tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus och rivningslov för rivning av del av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av gc-väg mellan E18 till Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus, installation av hissar och uppförande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av carportar, komplementbyggnader, utvändig ändring av flerbostadshus samt rivning av garagelängor.
Nybyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbostad.
Utvändigt underhåll av anstalt i Täby
Bygglov för utvändig ändring av anstalt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Täby
Avser ändrad användning till hotell.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser ändrad användning till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser ändrad användning av fastighet, utvändig ändring av handelsbyggnad.
Rivning flerbostadshus, Täby
Rivningslov rivning Ella Park 8:5,8:3,8:4.
Ombyggnad av hotell i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till hotell och bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av idrottshall i Täby
Rivning av tennishall efter brand
Rivning av servicebyggnad i Täby
Rivningslov för rivning av tidtagningsbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov för transformatorstation, rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av byggbod.
Ombyggnad av tennishall i Täby
Bygglov för ombyggnad av lager till padel-tennis.
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Avser uppförande av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion, installation av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Avser uppförande av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad och plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av staket i Täby
Bygglov för uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av väderskydd (galoppfältet).
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av väderskydd (kundvägen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: