Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Roslags-Näsby
Planer för nybyggnad av 230 studenlägenheter,samt 15 våningar hög studentskrapan. De flesta är ettor, tvåor men det kommer även finnas så kallade co-livinglägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus i Arninge-Ullna.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Detta avser etapp 2. Det planeras 131 hyresrätter, varav sex LSS-lägenheter (funktionsnedsättnings-anpassad lägenhet reds. anm), som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 71st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 69 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Rivning och nybyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av besöksnäring och tennishall i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser besöksnäringen med tennishall och restaurang.
Nybyggnad av handelshus i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser nytt handelshus.
Nytt äldreboende Täby Park, Täby
Omfattar nybyggnad av ett äldreboende på ca 5600 kvm, och 80 lägenheter.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral på Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun med erforderliga markarbeten, anläggande av körbanor och rangerytor och uppförande av byggnad.
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Ombyggnad av gata i Arninge
Projektet omfattar byggnation av ca 650 m ny väg i mestadels obanad terräng i Arninge. Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt, rivning av befintliga ledningar anläggning av nya ledningar, kringfyllning ledningar, vägbyggnad, träd, gång- och cykelbana samt belysning,
Nybyggnad av handelslokaler i Viggbyholm
Privata fastighetsägare.
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2019-2021.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge
Planer för en ny infart till Skavlöten från Arningevägen.
Finentreprenad gällande park och torg i Roslags-Näsby
Entreprenaden omfattar byggnation av en torgyta och byggnation av en parkyta. I omfattningen ingår rivning av befintlig fontän i parken, flytt av ett befintligt utegym från parken till Enhagsparken, samt anläggning av en ny fontän i parken. Denna entreprenad ingår som en del i ett större utbyggnadsprojekt Roslags-Näsby (projekt 1183546).
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus , komplementbyggnad och plank Viveln 102,103,Skarpäng 62:13.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Nybyggnad av utomhusanläggning samt cafeteria i Täby
Avser uppförande av cafeteria, padelbanor, minigolf, omklädningsrum/toaletter mm.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Utökning av kraftförsörjning mellan fördelningsstationer i Täby
Projektet syftar till att säkerställa den utökade kraftförsörjningen mellan Ellevios fördelningsstationer Tibble och Enhagen. Vid en delsträcka kommer även ytterligare mellanspänning att ersättas.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser att inom ramen för projekt Täby Park anlägga en GC-väg från Täby allé till gångväg mellan Grindtorpsvägen och Täby Centrum. Entreprenaden omfattar anläggning av en ny gång-och cykelväg, inklusive belysning, sittplats, landskapsanpassning med sådd och mindre inslag av plantering. Den omfattar även en signalreglerad korsning inklusive trafiksänkande åtgärder på Täby allé.
Ombyggnad av kylanläggning vid ishall i Täby
Avser Projektet avser utbyte av befintliga kylmaskiner till moderna energieffektiva belägna i källarplan Tibblevallen Åva skolgränd 4-6.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten, ny pergola, upprustning av bollplan mm.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 10 enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad och plank Marklandet 1.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Täby
Bygglov för uppförande av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder samt utvändig ändring av byggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från hvbhem till daglig verksamhet.
Ombyggnad av spa i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till relaxavdelning.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Avser utvändig ändring av handelsbyggnad, en utfartsport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Täby
Avser utvändig ändring av kontorslokal till hotell.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Avser utvändig ändring på bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Täby
Avser ändrad användning från butik till kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ändrad användning av vårdbostad i Täby
Ändrad användning av kontor till lss boende.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Ändrad användning till handelsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod (t.o.m. 2025-12-31).
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd installation av stoltrapphiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus Hortensian 4,5.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garagebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av byggbod bn 2018-0269.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av telestation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av teknikbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till lägenhet samt utvändig ändring.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov, marklov uppförande av 2 pumpstationer och markuppfyllnad.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, marklov uppförande av mur och markuppfyllnad Diametern 57,55,56,54.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov, rivningslov uppförande av enbostadshus och rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markarbeten, marksanering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser gång- och cykelpromenad runt Ullnasjön, från bostadsområdet Ullna strand och norrut till golfklubben och kolonilotterna. Även enklare rastplatser och dagvattendiken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: