Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Ur bostadsförsörjningsplanering 2016-2025. 600-700 bostäder, ev även verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt i området planeras 1100 bostäder. Bonava bygger ca 450 av dessa i flerbostadshus. Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Totalt i området planeras för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Om och tillbyggnad av resecentrum i Arninge
Till- och ombyggnad ca 35000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar och 48 rum på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av sopsystem i Täby
Avser anläggande av sopsuganläggning i Täby Park på det tidigare Galoppfältet beläget mellan Grindtorp och Viggbyholm. Upphandlingen av hela sopsugsanläggningen är uppdelad i två upphandlingar. Upphandling 1 Denna upphandling avser huvudstammen av sopsugsledning som ska förläggas vartefter gator i området byggs ut. Upphandling 2 Förläggning av sopsugsrörsstick och anslutning till sopsugskammare, samt temporär sopsugsterminal kommer att handlas upp separat i ett senare skede.
Exploatering för nya bostäder i Täby, detaljplan 1
Avser grov och ledningsentreprenad i Täby park, Fd Galoppfältet.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser nya GC-tunnlar under Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Bygglov sökt för 17 st enbostadshus.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Exploatering för nya bostäder i Roslags-Näsby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Ombyggnad av hotell i Täby
Avser ombyggnad av en fastighet till longstay hotell.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.
Byte av konstgräs i Täby
Avser byte av befintligt konstgräs och installation av ny markvärme på Tibblevallen som är en 11-manna konstgräsplan.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Fönsterbyte och fasadrenovering på skola i Täby kyrkby
Objektet avser byte av fönster, byte av träpanel och eventuellt tilläggsisolering. Option från projekt 1461311.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Konsultupphandling inför byggnation av skolor i Täby
Avser projektering för 3 st skolor: • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall. • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall. • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändrad användning av kontor/lager samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av handelsbyggnad (besmanet 7:1).
Ombyggnad av hotell i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av ventilationsanläggning i hotellbyggnad.
Invändigt underhåll av köpcentrum i Täby
Energieffektivisering av Täby centrum hus M och C.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av slott i Täby
Bygglov för utvändig ändring och marklov för markändringar av slottsbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till dagverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, komplementbyggnad och stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för ändrad användning från gräsyta till temporär ersättningsparkering (tom 2028-06-01).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkonger.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov, marklov uppförande av komplementbyggnad och markuppfyllnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning /markuppfyllnad.
Rivning av förråd i Täby
Rivningslov av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning av enbostadshus till kontor 2016-08-22 - 2021-08-22.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av elljusspår i Täby
Strandskyddsdispens för elljusspår.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Strandskyddsdispens för enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats (tom 201?).
Ombyggnad av affärshus i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industribyggnad till handelsbyggnad, tom 2028-10-02.
Rivning av skolbyggnad i Täby
Avser rivning av en byggnad, Norrgården, på Täby Friskola.
Tillbyggnad av vårdhem i Täby
Tillbyggnad av vårdlokal med uterum på ca 10 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: