Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 54 bostäder i Norra Parken i anslutning till Barockparken.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral på Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun med erforderliga markarbeten, anläggande av körbanor och rangerytor och uppförande av byggnad.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av Ungdomsvägen, delsträckan mellan Bergtorpsvägen och anslutningen mot Sveavägen med nya gångbanor och körbana inklusive belysning och busshållplatser. I körbanan ska fartbegränsande hinder anläggas som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Uppdatering av säkerhetssystem på returparker i Täby
Avser uppgradering av säkerheten på 7 olika återvinningsanläggningar genom att komplettera befintligt RCO-system och integrera de gamla inbrottslarmen till ett nytt säkerhetssystem. De åvc som berörs är: Hagby Återvinningsanläggning: Frestavägen 10 i Täby, Smedby ÅVC: Karins väg 2 i Upplands Väsby, Görvälns ÅVC: Återvinningsvägen i Järfälla, Löt Avfallsanläggning: Lötvägen 1 i Brottby, Stockby Returpark: Stockbyvägen 3 på Lidingö, Returpunkt i Sundbyberg: Landsvägen 62 samt Södergarns kompostanläggning: Södergarnsvägen på Lidingö.
Utökning av skollokaler i Täby
Avser utökning av befintlig verksamhet till årskurserna F-3.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Upprustning av lekplats i Täby
Omfattar upprustning och ombyggnad av Libbyängens lekplats inklusive bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning och belysning.
Rivning av fastigheter i Täby
Rivning av Gula villan (Bananhuset), Blåklinten 1, inklusive förråd på Stationsvägen 14 samt bilhallen, spolhallen och förrådslängan på Stationsvägen 21. Även sanering och utfyllnad till plan mark ingår.
Rivning av lager i Täby
Avser rivning av verksamhets- och lagerbyggnader samt markarbete inför nybyggnation (1335688) på Täbyvägen och Blockhusvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Planer för nybyggnad av 2 st enbostadshus på ca 310 kvm vardera samt två attefallshus.
Konvertering av värmesystem vid grundskola i Täby
Omfattar konvertering av oljeuppvärmningssystem till bergvärmesystem inklusive bortforsling av oljecistern, borrning av hål, projektering, komplett installation och återställning av mark.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Ombyggnad av friidrottsanläggning i Täby
Entreprenaden omfattar ombyggnad av friidrottsanläggning. Option 1: Bevattningsanläggning samt Option 2: Dränering fotbollsplan.
Konvertering av värmesystem vid brandstation i Täby
Avser konvertering från olja till fjärrvärme. Entreprenaden omfattar rivning av oljepannor och befintliga installationer samt projektering, tillhandahållande och installation av ny fjärrvärmecentral med tillhörande utrustning.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändrad användning av kontor/lager samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Tillbyggnad av lager i Täby
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skola och uppförande av stödmur.
Tillbyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för tillbyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontor och daglig verksamhet.
Rivning av lager i Täby
Bygglov, rivningslov av lagerbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till tandläkarlokal.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt stödmur.
Nybyggnad av parhus i Täby
Bygglov för uppförande av två parhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Ombyggnad av studentlägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till studentbostäder.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Ändring i planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av mast i Täby
Rivningslov rivning av mast/basstation.
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från hunddagis till kontor (tom 2024-12-31).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering (tom. 2029-06-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till kontorslokal samt uppförande av byggbodar (tom 2022-03-01).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat uppförande av skola/skolpaviljong (tom 2024-10-14).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande och utvändig ändring av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av (solpaneler) industribyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av solpaneler.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus Gribbylund 9:12,9:13.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av handelslokal med fryshus (tom 2029-12-31).
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov för mur och marklov för markuppfyllnad.
Invändigt underhåll av gym i Täby
Invändig renovering/målning av gym.
Ombyggnad av förskola i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: