Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder mm i Roslags-Näsby
Planer för nybyggnad av 230 studenlägenheter,samt 15 våningar hög studentskrapan. De flesta är ettor, tvåor men det kommer även finnas så kallade co-livinglägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för nybyggnad av ca 170 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 55+ boende i Södra Parken intill den vackra äppelträdgården.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området, Ella gård, planeras för ca 350 - 420 bostäder.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Detta avser etapp 2. Det planeras 131 hyresrätter, varav sex LSS-lägenheter (funktionsnedsättnings-anpassad lägenhet reds. anm), som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser flerbostadshus mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter i en huskropp med 5-7 våningar. Inflyttning i de första bostäderna förväntas ske under Q4 2021.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Rivning och nybyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nytt äldreboende Täby Park, Täby
Omfattar nybyggnad av ett äldreboende på ca 5600 kvm, och 80 lägenheter. Miljöcertifiering LEED.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av bostäder i Västra Roslags Näsby.
Nybyggnad av flerbostadshus, Skarpäng
Planer finna för nybyggnad av en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård, Täby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Det blir tre våningar med totalt nio omsorgsavdelningar. Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med inflyttning under hösten 2022.
Ombyggnad av gata i Arninge
Projektet omfattar byggnation av ca 650 m ny väg i mestadels obanad terräng i Arninge. Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt, rivning av befintliga ledningar anläggning av nya ledningar, kringfyllning ledningar, vägbyggnad, träd, gång- och cykelbana samt belysning,
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 10 enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad och plank Marklandet 1.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus , komplementbyggnad och plank Viveln 102,103,Skarpäng 62:13.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Ombyggnad av kylanläggning vid ishall i Täby
Avser Projektet avser utbyte av befintliga kylmaskiner till moderna energieffektiva belägna i källarplan Tibblevallen Åva skolgränd 4-6.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser att inom ramen för projekt Täby Park anlägga en GC-väg från Täby allé till gångväg mellan Grindtorpsvägen och Täby Centrum. Entreprenaden omfattar anläggning av en ny gång-och cykelväg, inklusive belysning, sittplats, landskapsanpassning med sådd och mindre inslag av plantering. Den omfattar även en signalreglerad korsning inklusive trafiksänkande åtgärder på Täby allé.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Utökning av kraftförsörjning mellan fördelningsstationer i Täby
Projektet syftar till att säkerställa den utökade kraftförsörjningen mellan Ellevios fördelningsstationer Tibble och Enhagen. Vid en delsträcka kommer även ytterligare mellanspänning att ersättas.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus samt tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus och rivningslov för rivning av del av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Täby
Avser uppförande av äldreboende.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Avser utbyggnaden som ska ske i tre etapper, den första med start 2021 och den andra om 10-30 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av lokaler till bostäder samt utvändig ändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser ändrad användning av fastighet, utvändig ändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av spa i Täby
Ändrad användning från kontorslokal till relaxavdelning.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Ändrad användning till handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, kontorslokal/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Täby
Bygglov för utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till hotell och bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Täby
Avser ombyggnad av flerbostadshuslokaler till butiker.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Avser ombyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov för transformatorstation, rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av byggbod bn 2018-0269.
Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från industri till hotell.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av väderskydd (galoppfältet).
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av väderskydd (kundvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av väderskydd Bryggan 1,Hangaren 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av en mindre yta i industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser gång- och cykelpromenad runt Ullnasjön, från bostadsområdet Ullna strand och norrut till golfklubben och kolonilotterna. Även enklare rastplatser och dagvattendiken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: