Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Roslags-Näsby
Planer för nybyggnad av 230 studenlägenheter, gymnasium med coop butik i bottenplan.
Nybyggnad av skollokaler i Täby
Nybyggnad av F-9 skola för ca 900 elever.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 55+ boende i Södra Parken intill den vackra äppelträdgården.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm. Entreprenör gällande Brand- och ljudtätningar är Brandkraft AB.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av vårdboende i Gribbylund
Ca 100 lgh vid Löttingelundsvägen/Gribbylundsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser flerbostadshus mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, etapp 3
Nybyggnad av ca 150 lägenheter och 5 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 54 bostäder i Norra Parken i anslutning till Barockparken.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 69 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av bostäder och handel i Täby
Planer för ca 26 bostäder och lokaler för handel.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser nya GC-tunnlar under Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av Ungdomsvägen, delsträckan mellan Bergtorpsvägen och anslutningen mot Sveavägen med nya gångbanor och körbana inklusive belysning och busshållplatser. I körbanan ska fartbegränsande hinder anläggas som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Nybyggnad av radhus i Täby
Förhandsbesked uppförande av radhus.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Rivning av fastigheter i Täby
Rivning av Gula villan (Bananhuset), Blåklinten 1, inklusive förråd på Stationsvägen 14 samt bilhallen, spolhallen och förrådslängan på Stationsvägen 21. Även sanering och utfyllnad till plan mark ingår.
Rivning av lager i Täby
Avser rivning av verksamhets- och lagerbyggnader samt markarbete inför nybyggnation (1335688) på Täbyvägen och Blockhusvägen.
Konvertering av värmesystem vid grundskola i Täby
Omfattar konvertering av oljeuppvärmningssystem till bergvärmesystem inklusive bortforsling av oljecistern, borrning av hål, projektering, komplett installation och återställning av mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Planer för nybyggnad av 2 st enbostadshus på ca 310 kvm vardera samt två attefallshus.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Nybyggnad av gata i Arninge
Denna del avser nybyggnad av gata, Måttbandsvägen i projektet för Arneinge handelsområde och resecentrum (1084637).
Konvertering av värmesystem vid brandstation i Täby
Avser konvertering från olja till fjärrvärme. Entreprenaden omfattar rivning av oljepannor och befintliga installationer samt projektering, tillhandahållande och installation av ny fjärrvärmecentral med tillhörande utrustning.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser gemensamhetsanläggning, väg, för att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm med utbyggnad av Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen.
Upprustning av lekplats i Täby
Omfattar upprustning och ombyggnad av Libbyängens lekplats inklusive bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning och belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ombygggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Ändring i planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Nybyggnad av parhus i Täby
Bygglov för uppförande av två parhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontor och daglig verksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till tandläkarlokal.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Rivning av lager i Täby
Bygglov, rivningslov av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov, marklov uppförande av plank och markuppfyllnad enbostadshus på Diametern 43, 41, 46, Diametern 16, Diametern 116, Diamtern 42, 44, 45, 102, 117, 118, 54, 55, 56 & Diametern 57.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, marklov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus Gribbylund 9:12,9:13.
Rivning av parhus i Täby
Rivning av tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av mast i Täby
Rivningslov rivning av mast/basstation.
Ombyggnad av förskola i Täby
Tidbegränsat bygglov för ändrad användning till förskola.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering (tom. 2029-06-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbod.
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till kontorslokal samt uppförande av byggbodar (tom 2022-03-01).
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av verksamhetsbyggnader för kajakuthyrning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande och utvändig ändring av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av (solpaneler) industribyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov för mur och marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Ändrad användning till hunddagis,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus, balkong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur på Diametern 104, Diametern 73 och Diametern 61.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur.
Ny ishockeysarg till ishall i Täby
Avser en fabriksny ishockeysarg inklusive skyddsglas till Tibblevallens ishall.
Utvändigt underhåll av kyrka i Täby
Tjärning av spåntak på kyrka, klocktorn och stigluckor.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Tillbyggnad av handelsbyggnad med lokaler för postkontor på ca 25-35 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: