Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nya bostäder i Arninge-Ullna
Fd deponitippen. Ca 5 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen. Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området, Ella gård, planeras för ca 350 - 420 bostäder.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Rivning alternativt om-, ny eller tillbyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Nybyggnad av skola m.m i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Rivning och nybyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för att ersätta Tibbleskolan och Åvaskolan med en ny skola.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nytt sport- och rekreationsområde i Arninge-Ullna
Avser anläggande av skidbacke på Fd deponitippen samt nytt rekreationsområde med plats för cykling, träning, badplats mm.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Ombyggnad av hotell i Täby
Avser ombyggnad av en fastighet till longstay hotell.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Konvertering av värmesystem vid grundskola i Täby
Omfattar konvertering av oljeuppvärmningssystem till bergvärmesystem inklusive bortforsling av oljecistern, borrning av hål, projektering, komplett installation och återställning av mark.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Nybyggnad av gata i Arninge
Denna del avser nybyggnad av gata, Måttbandsvägen i projektet för Arneinge handelsområde och resecentrum (1084637).
Konvertering av värmesystem vid brandstation i Täby
Avser konvertering från olja till fjärrvärme. Entreprenaden omfattar rivning av oljepannor och befintliga installationer samt projektering, tillhandahållande och installation av ny fjärrvärmecentral med tillhörande utrustning.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser gemensamhetsanläggning, väg, för att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm med utbyggnad av Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Nybyggnad av kylanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av kylanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av värmeverk i Täby
Bygglov för uppförande av värmecentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för uppförande av omsorgsboende.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Bygglov för uppförande av parkeringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt ändrad användning till kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong Spegeln 24,25,Karmstolen 1,Bokhyllan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkonger.
Utvändigt underhåll av förskola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Täby
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring/ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ombygggnad av flerbostadshus.
Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivningslov rivning av stationshus.
Nybyggnad av väg i Täby
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga och flotte samt anläggning av väg och upprustning av badplats.
Ombyggnad av förskola i Täby
Tidbegränsat bygglov för ändrad användning till förskola.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod (2019-01-31 till 2019-06-30).
Nybyggnad av tennishall i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av padelbanor(t.o.m 2029-03-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbod.
Rivning av parhus i Täby
Rivning av tvåbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Ändrad användning till hunddagis,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus, balkong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur på Diametern 104, Diametern 73 och Diametern 61.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Täby
Bygglov för utvändig ändring av fläktrum.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank och rivning av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av verksamhetsbyggnader för kajakuthyrning.
Nybyggnad av belysningsmast i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av belysning.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov, marklov uppförande av busshållplats och ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov, marklov uppförande av plank och markuppfyllnad enbostadshus på Diametern 43, 41, 46, Diametern 16, Diametern 116, Diamtern 42, 44, 45, 102, 117, 118, 54, 55, 56 & Diametern 57.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, marklov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till lägenhet (2020-06-30).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, takkupa på enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: