Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum. Adress: Sturegatan 2 – 4 B/ Ekensbergsvägen/ Prästgårdsgatan 1-3/ Tallgatan
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering av 175 lägenheter i flerbostadshus med nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32. Även takrenovering och totalrenovering av garagen. Projektet kommer utföras i deletapper där Garage HD2 pågår och HD 1,3 och 4 startar efter semestern 2019.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av uppställningshall längs Tvärbanan i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Miljöcertifierat enligt Svanen.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Avser stambyte i 446 lägenheter på Batteriet 1 och 3 samt Spaden 1 och 2.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Finplanering inför nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Avser finplaneringsarbeten för allmän platsmark i Stora Ursvik såsom gator, gångbanor, möbleringszoner, gång- och cykelväg, parker, lekplats och trapplopp samt anläggande av kvarstående ledningar. Entreprenaden ska byggas och färdigställas i etapper som Beställaren avser att ta i bruk. Entreprenadområdet omfattar en areal om ca 10,2 hektar och är starkt kuperat med höjdskillnader på 25 m. Området innehåller bland annat cirka 1200 nya lägenheter och 20 småhus, Forskarparken och några mindre parker samt förskolan Forskaren.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Nybyggnad av förskola i Ursvik
Nybyggnad av förskola i Kv Kvarnstenen med 8 avdelningar och tillagningskök. Ca 120 barn och 20-30 personal. Ingen gatuadress är upprättad, angränsande gator är G:A Enköpingsvägen i Norr och Stallgatan i Öster.
Nybyggnad av förskola i Rissne
Planer för nybyggnad av förskola mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne med 3 avdelningar, ca 120 barn.
Stambyte mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i ca 20 lgh samt eventuell ombyggnad av vind till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 1
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, KC-pelarförstärkning, ledningsförläggning VA samt rivning av gångtunnel.
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Avser nya va-arbeten, offentlig belysning, markarbeten, GC-banor, nya körbanor samt återställning av delar av Rissne torg mm längs tvärbanans nya sträckning från Rissne torg upp till ca 80 m in på Artillerivägen.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Nybyggnad av huvudcykelstråk i Sundbyberg
Ett huvudcykelstråk är tänkt att gå längs i Sundbyberg, mellan Tulegatan och Sturegatan.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Ombyggnad av kontorshus i Ursvik
Avser hyresgästanpassning av lokaler för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Regin Stockholm.
Upprustning av konstgräsplaner i Sundbyberg
Huvudsakligt arbete i totalentreprenaden är byte av konstgräs, upprustning/byte av stängsel, belysning för en av planerna samt viss allmän upprustning.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Upprustning av kvarn i Sundbyberg
Avser upprusning av kvarnen både invändigt och utvändigt samt nya vingar.
Utvändigt underhåll av skola i Sundbyberg
Bygglov för fönsterbyte på Älkvarnskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan för anmälningspliktig åtgärd för reparation efter brandskada.
Ombyggnad av gc-väg i Sundbyberg
Marklov för ombyggnad av kommunal GC-väg.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Fasadändring vid entréer.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank mot parkering.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank vid uteplats.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Bygglov för portläget till garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Installation av solcellspaneler.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet på Skvadronen 2 & 7.
Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Nytt staket och förändring av bef. mur.
Upprustning av park i Sundbyberg
Avser upprustning av Kanalparken som är ett långsträckt parkstråk mellan Duvbo och Hästhagen. Parken är 450 meter lång och cirka 20 meter bred och har en sluttande och mjukt kuperad terräng.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för byggplank mot skolgård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för fler parkeringsplatser.
Ombyggnad av nätstation i Sundbyberg
Bygglov för flytt av en nätstation samt rivningslov för en nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av fasader och befintliga balkonger samt ny balkongräcken.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundbyberg
Spolning av stammar i ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för etablering av arbetsbodar på Vaktstugan 1 och Sundbyberg 2:40.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Uppförande av solpaneler på tak.
Nybyggnad av paviljong i Sundbyberg
Uppförande av trädgårdspaviljong.
Ombyggnad av mur i Sundbyberg
Ändringar i murarna.
Ombyggnad av kyrkogård i Sundbyberg
Avser nytt bevattningssystem vid Sundbybergs kyrkogård med bortschaktning, installation och återställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: