Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Befintliga bostadsfastigheter byggs om och förtätas för att få till privata gårdar, nya entréer till fastigheten för att åstadkomma en attraktivare och tryggare boendemiljö. Projektet innehåller även nyproduktion. Avser bostäder i hus på 6-14 våningar i kv Vandraren 9, Orienteraren 9, Stigfinnaren 8, Skidåkaren 7.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Förtätning av bostadshus i Ör, Sundbyberg
Nybyggnad av bostäder i Klockstapeln i Ör/Malins park, Sundbyberg 2:39, Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Nybyggnad av bostäder i Ursvik, Etapp 1
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler. Ikano planerar ca 180 bostadsrätter delade i minst 2 etapper/brfer.
Nybyggnad av bostäder i Ursvik, Etapp 2
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler. Ikano planerar ca 180 bostadsrätter delade i minst 2 etapper/brfer.
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Avser stambyte i 446 lägenheter på Batteriet 1 och 3 samt Spaden 1 och 2. Entreprenör/firma för slutstäd är Städdags i Stockholm AB.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Finplanering inför nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Avser finplaneringsarbeten för allmän platsmark i Stora Ursvik såsom gator, gångbanor, möbleringszoner, gång- och cykelväg, parker, lekplats och trapplopp samt anläggande av kvarstående ledningar. Entreprenaden ska byggas och färdigställas i etapper som Beställaren avser att ta i bruk. Entreprenadområdet omfattar en areal om ca 10,2 hektar och är starkt kuperat med höjdskillnader på 25 m. Området innehåller bland annat cirka 1200 nya lägenheter och 20 småhus, Forskarparken och några mindre parker samt förskolan Forskaren.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
Nybyggnad av förskola i Kv Kvarnstenen med 8 avdelningar och tillagningskök. Ca 120 barn och 20-30 personal. Ingen gatuadress är upprättad, angränsande gator är G:A Enköpingsvägen i Norr och Stallgatan i Öster.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Stambyte mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i ca 20 lgh samt eventuell ombyggnad av vind till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23
Stambyte i flerbostadshus i Centrala Sundbyberg
Avser Stambyte, nya badrum, ny ventilation och effektivare energilösningar på Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 1
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, KC-pelarförstärkning, ledningsförläggning VA samt rivning av gångtunnel.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Avser nya va-arbeten, offentlig belysning, markarbeten, GC-banor, nya körbanor samt återställning av delar av Rissne torg mm längs tvärbanans nya sträckning från Rissne torg upp till ca 80 m in på Artillerivägen.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Upprustning av konstgräsplaner i Sundbyberg
Huvudsakligt arbete i totalentreprenaden är byte av konstgräs, upprustning/byte av stängsel, belysning för en av planerna samt viss allmän upprustning.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Upprustning av kvarn i Sundbyberg
Avser upprusning av kvarnen både invändigt och utvändigt samt nya vingar.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Fasadändring vid entréer.
Nybyggnad av godsmottagning i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ny placering av godsinlastning, rivning av fyra bärande väggar samt nya lokaler för ambulansstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Inglasning av balkonger och fasadrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Installation av solcellspaneler.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och fyllning för att ändra markens höjdläge med mer än 50 meter.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Nybyggnad av 2 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Nytt staket och förändring av bef. mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av fasader och befintliga balkonger samt ny balkongräcken.
Nybyggnad av järnväg i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ett järnvägsspår.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat byglov för arbetsbodar.
Tillbyggnad av mur i Sundbyberg
Tillkommande L-stöd och förändrad markhöjd.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank mot parkering.
Upprustning av park i Sundbyberg
Avser upprustning av Kanalparken som är ett långsträckt parkstråk mellan Duvbo och Hästhagen. Parken är 450 meter lång och cirka 20 meter bred och har en sluttande och mjukt kuperad terräng.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av nätstation i Sundbyberg
Bygglov för flytt av en nätstation samt rivningslov för en nätstation.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Utformning av stödmurar på Vaktstugan 2 och Lektorn 1.
Nybyggnad av paviljong i Sundbyberg
Uppförande av trädgårdspaviljong.
Ombyggnad av kyrkogård i Sundbyberg
Avser nytt bevattningssystem vid Sundbybergs kyrkogård med bortschaktning, installation och återställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: