Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärsgalleria vid nationalarenan i Solna
Golventreprenör gällande natursten i gallerian är anlitad. Naturstenen köps från Spanien. Ytskikts arbeterna är uppdelade i 7 block. Målningsarbeten på de första blocken 2,3,4,6,7 (handelsytor) samt golventreprenör för golvmassor (garagedelen) är anlitad. Målningsentreprenör gällande parkeringshuset är anlitad. Sweco har anlitat som projektledare av SF Bio. Hammarel AB har anlitats för ställverk. Markstart i april 2012. 100000 m2, 250 butiker, 4000 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog, Startboxen, med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Södra Hagalund
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvastaden, Solna
4-6 våningar. Järva skjutbaneväg 33-39/Fridensborgsvägen 113-123
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter). Den total vattenytan är ca 790 kvadratmeter. Entreprenör gällande mark och grundarbete samt betong/stom- arbeten för källarvåningen är tilldelad och nästa upphandling för kommunens del kommer vara invändigt under 2021. Stomme och fasad ingår i projektet för kontorslokalerna. Kontorslokalerna: 1491399
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i norra Solna
Planer finns från kommunens investeringsbudget för ett nytt vård- och omsorgsboende i norra Solna.
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 3
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 3dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Ny Panna P3 i Solnaverket
Planer för ny panna som skall ersätta panna P3 i Solnaverket.
Komplettering av negativa lager på bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad till labb och administration på Karolinska sjukhuset i Solna
Arbetena i entreprenaden ska utföras i två etapper: Etapp 1: Rivning och ombyggnad av ca 215 m² på plan 5 hus L2, Ombyggnad/uppgradering av befintlig gasanläggning i hus L7 på plan 6 (rum ca 30 m²), Gasledning dras från Hus L7, plan 6 till hus L2, plan 5, Rivning och ombyggnad av ca 820 m² på plan 4 hus L2. Etapp 2: rivning och ombyggnad av återstående ca 345 m² på plan 5 hus L2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av solceller på 10st föreningar med ca 750 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Solna
Avser att bygga om befintlig lokal om ca 600 kvm till ett nytt LSS-boende. Lokalen är belägen på Västra Vägen 7A i Solna.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Avser ombyggnad och hyresgästanpassningar i Scheele. Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen 4 i det aktuella projektet kommer att ta ca 475 kvm i anspråk, placerade på pl 04 i hus del A2. Samt Hyresgästen 2 i det aktuella projektet kommer att ta ca 950 kvm i anspråk, placerade på pl 03 i hus del B1 och B2.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna, Del 1
Avser utbyggnad VA, fjärrvärme, anläggning av väg. Ca 150 m. Inom exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsar Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Planer finns för ombyggnad av vind till boyta. Även utvändig ändring i samband med detta, 4 takkupor, 4 takfönster och nytt glasparti vid balkong, flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten från Bergshamra innan det släpps ut i Brunnsviken. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Finplanering och kraft vid nya elevhemmet på militärhögskolan i MHS Karlberg, Solna
Objektet omfattar anläggning av parkmiljöer, planteringar, elkraft, vägar samt andra typer av hårdgjorda ytor i anslutning till det nya elevhemmet och nya mottagningsstationen 20 kV på militärhögskolan, Karlberg. Området täcker en yta av ca 10 300 m², beräknat i horisontalplan på ritningen.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Nyanläggning av begravningsplats i Solna
Avser nyetablering av gravkvarter för kistgravar inom kvarter 15a och 15b på Norra Begravningsplats i Solna. Markområdet utgörs till största del av en öppen gräsyta och stora lövträd. Gravar har förekommit tidigare inom hela området.
Fönsterbyte på sjukhus i Stockholm
Avser fönsterbyte på byggnad S1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av fönster och fönsterdörrar på bostadsvåningarna 2 till 12.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av kontor och butik i Solna
Ombygggnad av 2st lokaler till ett kontor och butik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov byte av fönster, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 66 st balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till café och gym, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger i flerbostadshus, Bygglov för fasadändring, skärmtak ovanför balkonger Rubinen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för kontor.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för fasadändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 12 balkonger, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för renovering av befintliga balkonger, flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för skylt, väderskydd med reklamvitrin.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för solceller på tak.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för sopbehållare, samt tillkommande p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd , transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, muralmålning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad av entré, flerbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Solna
Bygglov för uppförande av reservkraftstation.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för väderskydd med reklamvitrin Järva 2:4.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för väderskydd med reklamvitrin.
Nybyggnad av växthus i Solna
Bygglov för växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för återvinningsstation (åvs:17228).
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, två lokaler (bla.a styrelserum m.m.) ska konverteras till bostäder 2 st lgh, flerbostadshus.
Anläggande av parker i Solna
Nybyggnad eller ombyggnad av 3st parker, Generation Pep, i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.
Nybyggnad av staket i Solna
Bygglov inhägnad för sopkärl, nybyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring, lokal till bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av museum i Solna
Bygglov för installation av solceller på tak, lokal för kafé och museum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation av solceller, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för komplementbyggnad, miljöhus, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för avfallsbehållare, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för avfallsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för fasadändring, byte av dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov avser montage av solpaneler på bef. takkonstruktion, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Rivningslov för rivning av befintlig miljöstation och bygglov för nytt miljöhus.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för en byggbod.
Nytt styrsystem till värmepumpar vid Solnaverket, Solna
Avser utbyte av styrsystem till värmepumpar.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Solna
Utbyte av hissmaskin, styr & reglerutrustning mm.
Stamspolning i flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger i flerbostadshus, Bygglov för fasadändring, skärmtak ovanför balkonger Rubinen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: