Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2. Entreprenör för trappor är RK Teknik Sverige AB.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna .
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 230 lägenheter. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Fasadrenovering och fönsterbyte mm på flerbostadshus, Solna
Avser fasadrenovering av 420 lägenheter, tillbyggnad av ca 400 balkonger, ca 2000 fönster skall bytas, ny färg på fasad.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Avser nybyggnad för solcellsanläggning på tak. Planerad byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Renoveringar på sjukhus i Stockholm
Avser renovering på karolinska sjukhuset, renovering av fasad, fönster, nytt tätskikt vid takfot.
Utbyggnad av allmän plats i kv Lagern i Solna
Entreprenaden består av ett torg och torgstråk samt del av Solnavägen med två tvärgående lokalgator. Torget och torgstråket utmärks av ett konstverk i form av naturstensbeläggning mm. Ingående arbeten i urval är naturstensbeläggningar, konstnärliga sten- och mässingsdetaljer, vattenkonst, trädplantering i skelettjord, regnbäddar för dagvattenhantering, dagvattenledningar, kantstensarbeten, plattsatta gångbanor, asfalterade körbanor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Objektet avser utbyggnad VA, fjärrvärme, gator, torg, belysning, stödmurar, planteringar, trafiksignal, kanalisation. Inom och i anslutning till exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsas av Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad. Nya gator: Almagatan, Sylvangatan. Nytt torg: Torfredsplatsen.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser omläggning av tak Skytteholmsvägen 33-35. Övriga adresser ska underhållsarbete utföras i forma av, utbyte av trasigt tegel, rengöring av tak, efterdragning av bultar, komplettering av infätsningar, översyn av plåtanslutningar mm.
Nybyggnad av verkstad i Stockholm
Avser nybyggnad för last och buss samt verkstad i Stockholm. ( Plats oklart)
Fönsterbyte på flerbostadshus i Solna
Planer för fönsterbyte.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Avser nybyggnad av vindslägenheter, 6 stycken. BOA 25 - 55 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser utvändig ändring, fönsterbyte, flerbostadshus.. Antal fönster är oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Uppsättning av laddstolpar vid flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av laddstolpar.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av väg/gata i Solna, Etapp 2
Objektet är beläget inom Nya Ulriksdal, norr om Ulriksdals station. Avser utbyggnad av Kolonnvägen enligt detaljplanen för kv Distansen samt ombyggnad av befintlig väg genom befintlig vägport under järnvägen.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma hyresgästytor i Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för tillbyggnad av solceller på flerbostadshus - Stockholms Garnisons Brf nr 1.
Renovering av garage i Solna
Projektet omfattar byte av garageportar, rengöring och målning av plåttak, komplettering av takdetaljer, lagning och omfärgning av putsfasad, byte av elcentral, rivning av gamla elinstallationer invändigt i garagen samt komplettering av utvändiga armaturer. Objektet är beläget i Solna (Kv. Myran 3), adress Fläderstigen 4.
Installation av nytt passagesystem och byte av ståldörrar i flerbostadshus i Solna
Omfattningen består av delvis byte av dörrar i låghus samt komplettering med dörruppställning av befintliga dörrar. Det ingår även att införa ett elektroniskt låssystem i 14 fastigheter.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Ombyggnad av mijlöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 6 befintliga miljöstugor som är belägna inom fastigheterna Järva 2:9, Myran 3, Torsken 5 och Tunet 1 i Solna. Miljöstugorna ska renoveras med mindre ombyggnader samt byte av fönster och dörrar. Komplett ommålning in- och utvändigt. I samband med ombyggnationen ska elanläggning och passagesystem uppdateras och ett nytt belysningssystem anordnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Ombyggnad av entrépartier i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av entrépartier med byte av portar, ytskiktsrenovering, målning mm.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ombyggnad av plåtyttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser byte av fönster, takomläggning inkl. inbyggnad av piskaltaner, mindre fasadförändring utfackningsväggar, flerbostadshus, Rivningslov rivning av skorsten, flerbostadshus Flundran 4.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Utfasning av lekplatser i Solna
Huvudsta allés lekplats Klockarens lekplats Lilla Framnäsbackens lekplats Rosklintens lekplats Råsunda torgs lekplats Stenhuggarens lekplats Gläntans lekplats
Takreparation på cistern vid Solnaverket i Solna
Avser konditionsbedömning av takkonstruktion, rivning av 500 mm mantelplåt, sänkning av takkonstruktion 500 mm, utbyte av takplåt samt dragband, ytbehandling av tak och på övre del av manteln samt flytt av tömningsledning till påvisad dränering.
Byte av frekvensomriktare på Fjärrvärmepump 1, Solnaverket
Avser ny frekvensomriktare till fjärrvärmepump 1 vid värmeverk Solnaverket i Solna. Leverans och installation samt driftsättning av ny frekvensomriktare samt återinkoppling av befintligt kraft- och styrkablage, jordlinor och ny dokumentation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser renovering av fasad, fönsterbyte samt miljösanering, flerbostadshus Korsnäbben 2,Bofinken 1,Nötväckan 1,Flugsnapparen 1.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad, stadsradhus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Avser ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Uppfräschning av fasad efter att det har suttit skyltar där.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning från lägenhet till lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Ändrad användning, restaurang till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning, tillkommande bostad, fasadändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus, Solna.
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus som avser ändring av fasad.
Ombyggnad av bageri i Solna
Avser ändrad användning, ombyggnad ifrån restaurang till bageri.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Avser ändring av fasad, centrumbyggnad.
Utvändigt underhåll av ungdomsbostad i Solna
Avser ändring av fasad, elevhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för om/tillbyggnad i luftbehandling.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ny takvolym, takkupor, takaltaner, inredning av råvind till bostäder, inredning av bostäder i källare, fasadändringar, markförändringar.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, förskolebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny tilläggsisolering och puts, ny kulör, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser nytt plåttak med integrerade solceller, flerbostadshus.
Byte av styrsystem i flerbostadshus, Solna
Avser byte av styrsystem för värme och drift.
Ombyggnad av restaurang, Solna
Avser invändiga åtgärder
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för rökkur.
Tillbyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för , skärmtak, flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för bodetablering Kv Diktaren 1 (polisen 2).
Tillbyggnad av skola i Solna
Bygglov för byte av altandörrar, skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för byte av räcken till piskbalkonger, flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Solna
Bygglov för cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation av solceller.
Ombyggnad av telestation i Solna
Bygglov för modernisering/ändring av befintlig mobilbasstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: