Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av bilhall i Solna
Nybyggnad av lokaler för bilhall och kontor med garage under mark för Bilia på ca 35000 m2 på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2. MariMatic AB är entreprenör gällande sopsug.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad till labb och administration på Karolinska sjukhuset i Solna
Arbetena i entreprenaden ska utföras i två etapper: Etapp 1: Rivning och ombyggnad av ca 215 m² på plan 5 hus L2, Ombyggnad/uppgradering av befintlig gasanläggning i hus L7 på plan 6 (rum ca 30 m²), Gasledning dras från Hus L7, plan 6 till hus L2, plan 5, Rivning och ombyggnad av ca 820 m² på plan 4 hus L2. Etapp 2: rivning och ombyggnad av återstående ca 345 m² på plan 5 hus L2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Solna
Avser att bygga om befintlig lokal om ca 600 kvm till ett nytt LSS-boende. Lokalen är belägen på Västra Vägen 7A i Solna.
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Planer för anläggande av 3st fotbollsplaner, nytt omklädningsrum samt en ny vägsträcka på ca 500 m.
Ombyggnad av hissar i Byggnad Q6 och Q2 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 8 st hissar i byggnader Q6 och Q2 vid Karolinska Sjukhuset i Solna.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna, Del 1
Avser utbyggnad VA, fjärrvärme, anläggning av väg. Ca 150 m. Inom exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsar Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Finplanering och kraft vid nya elevhemmet på militärhögskolan i MHS Karlberg, Solna
Objektet omfattar anläggning av parkmiljöer, planteringar, elkraft, vägar samt andra typer av hårdgjorda ytor i anslutning till det nya elevhemmet och nya mottagningsstationen 20 kV på militärhögskolan, Karlberg. Området täcker en yta av ca 10 300 m², beräknat i horisontalplan på ritningen.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av entrépartier i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av entrépartier med byte av portar, ytskiktsrenovering, målning mm.
Fönsterbyte på sjukhus i Stockholm
Avser fönsterbyte på byggnad S1.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av fönster och fönsterdörrar på bostadsvåningarna 2 till 12.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Poeten 1: bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av bussdepå i Solna
Posten 1, terminalvägen 14 Ändrad användning, kontorshus till bussverkstad - Tomteboda bussdepå.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Åsen 3, åsvägen 3-9 ändring, tillkommande bostad samt ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ändring av fasad, kontors- och terminalbyggnad - nytt glasparti med entrédörr samt stödmur med räcke. marklov för ramp ned till ny entré., Bygglov för ändrad användning, ny entré via hus 2 till södra delen av hus 3, fasadändringar,.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser byte av balkongräcken i samband med att befintliga balkongplattor ersätts med nya, det handlar om ca 18 stycken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Befästningskullen 7, gustav iii:s boulevard 57-71 inglasning av 99 st balkonger.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad av 56 st radhus och kedjehus kv grankällan. utvändig ändring länga f.
Nybyggnad av grupphus i Solna
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus, del av grankällan.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad radhus och stadsradhus 34 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för fasadändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för flytt av klimatskal och beklädnad till angränsande byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 66 st balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Bygglovför nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Eposet 2, höstvägen 1-5 Ändring av fasad, flerbostadshus, inredning av vind - anordnande av etagelägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel, hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för rivning och återuppbyggnad av bjälklag, fasadändring nya räcken.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för tillbyggnad, idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus, ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för utvändig rivning samt ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, markförändringar, ny stödmur, ändring av fasad.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till café och gym, flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad av kontorsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av museum i Solna
Bygglov för installation av solceller på tak, lokal för kafé och museum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation av solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov avser montage av solpaneler på bef. takkonstruktion, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för , ändrad användning av lokal till bostadslägenhet, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för annan åtgärd, en ny utrymnings väg, kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för byta ut befintlig port till ny port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för byte av befintlig entréport, flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Bygglov för drivmedelstank under mark samt påfyllningsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring, lokal till bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för utvändig ändring- byte av åtta entrépartier och en entrédörr till lokal, flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Solna
Bygglov för växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för sopbehållare, samt tillkommande p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd , transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 5 år, återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, muralmålning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad av entré, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventkanal samt ny dörr, industribyggnad.
Nybyggnad av staket i Solna
Bygglov inhägnad för sopkärl, nybyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Leoparden 5, Ändring av fasad, tak över två piskaltaner.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, två lokaler (bla.a styrelserum m.m.) ska konverteras till bostäder 2 st lgh, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkong (flerbostadshus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, solceller.
Nybyggnad av sophus i Solna
Rivningslov för rivning av befintlig miljöstation och bygglov för nytt miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Spiran 1, råsundavägen 114 ändring av flerbostadshus från kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: