Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 100 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av kontor- och parkeringshus i Solna
Nybyggnad av parkeringshus på 8 våningar, gym 2 våningar och kontor 1 våning på Sadelplatsen i Ulriksdal, Solna.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter). Den total vattenytan är ca 790 kvadratmeter. Entreprenör gällande mark och grundarbete samt betong/stom- arbeten för källarvåningen är tilldelad och nästa upphandling för kommunens del kommer vara invändigt under 2021. Stomme och fasad ingår i projektet för kontorslokalerna. Kontorslokalerna: 1491399
Nybyggnad av hotell i Ulriksdal, Solna
Ska byggas vid Ulriksdals station. Ca 227 rum.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 2
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 2a etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Komplettering av negativa lager på bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Avser ombyggnad och hyresgästanpassningar i Scheele. Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen 4 i det aktuella projektet kommer att ta ca 475 kvm i anspråk, placerade på pl 04 i hus del A2. Samt Hyresgästen 2 i det aktuella projektet kommer att ta ca 950 kvm i anspråk, placerade på pl 03 i hus del B1 och B2.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad av lokaler till skola för Internationella Engelska Skolan i Solna.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Finplanering av mark vid KI Residence vid Campus Solna
Avser upphandling gällande finplanering av marken kring projektet Ki Residence (projekt 1218174). I projektet ingår tre A-formade byggnader med bostäder för ca 400 studenter och forskare inom Campus Solna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten från Bergshamra innan det släpps ut i Brunnsviken. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Byte av konstgräs på B-plan på Skytteholms IP, Solna
Avser byte av konstgräs på B-plan, Skytteholms IP.
Utbyggnad av allmän plats i kv Tygeln, Solna
Objektet avser utbyggnad av gångbana, kantstensparkering, skelettjord med dagvattenhantering, träd- och buskplantering, belysning i anslutning till ny kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer. Upphandlingen avser även konstruktion samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Anläggande av multisportplaner i Solna
Avser nya multisportplaner på Råsunda skola och Ekensbergsskolan. På Råsunda skola byggs två planer – en multisportplan med konstgräs och en med asfalt. På Ekenbergsskolan anläggs en konstgräsplan.
Nyanläggning av begravningsplats i Solna
Avser nyetablering av gravkvarter för kistgravar inom kvarter 15a och 15b på Norra Begravningsplats i Solna. Markområdet utgörs till största del av en öppen gräsyta och stora lövträd. Gravar har förekommit tidigare inom hela området.
Ombyggnad av skolor/utbildning i Solna
Avser ombyggnad av lokaler för klubbverksamet/fritidslokaler på Skytteholmsskolan, Råsundaskolan, Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser ytskiktsrenovering av idrottshall och omklädningsrum vid Bergshamraskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Balkong- och fasadrenovering.
Ombyggnad av förskola i Bergshamra
Avser ytskiktsrenovering och ny belysning vid Rågens förskola.
Invändigt underhåll av kontorshus i Solna
Avser uppdatering av vvs installation i kontorshus.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Projektledare för nationell utbyggnad av Opto 2.0
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Rivning av skola i Solna
Rivningslov av en skolbyggnad - bofinken/växthuset.
Utvändigt underhåll av ishall i Solna
Bygglov för nytt skärmtak, ny väggöppning med partier för ishall.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Bygglov för rivning av vaktkur, ny fasad och dörr, Bygglov för takhuv för rökgasevakuering av trapphus k Posten 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av fönster och fönsterdörrar på bostadsvåningarna 2 till 12.
Tillbyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för, tillbyggnad av café, rivning av trapphus samt påbyggnad och tillbyggnad m.fl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov byte av fönster, flerbostadshus.
Tillbyggnad av stall i Solna
Bygglov för nya hästboxar, en tillbyggnad av befintligt stall och en fristående byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 14 st balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för installation av nedgrävda sopbehållare.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för installaton av solcellsanläggning utanpå taktäckningsmaterial.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för ny stödmur huvudsta 4:1, epistelvägen, tecknarvägen, diktarvägen, trubadurv.
Nybyggnad av garage i Solna
Bygglov för nybyggnad av förråd i del av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för avfallsbehållare.
Nybyggnad av bastu i Solna
Bygglov för bastu placerad på brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för dubbelväderskydd till kollektivtrafik.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov nybyggnad av cykelväderskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, installation av solceller.
Ombyggnad av konserthus i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för enskilda event/utbildning.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenheter i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenheter flerbostadshus.
Tillbyggnad av kiosk i Solna
Bygglov för tillbyggnad av lokal för handel, 2 st kiosker, Bygglov för fasadändring av byggnad för handel/kontor i anslutning till inredning av takterrass Nationalarenan 6.
Tillbyggnad av bensinstation i Solna
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum, drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för uppsättning av skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för återställande från fönster till dubbeldörr.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för rivning av transformatorstation samt nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av konditori i Solna
Ändrad användning från lagerlokal till mindre konditori/bageri.
Nytt styrsystem till värmepumpar vid Solnaverket, Solna
Avser utbyte av styrsystem till värmepumpar.
Anpassning av entré till kontor i Solna
Ny utvändig entré, stödmur. Ramp.
Projektledning och förstudie av effektstyrning av fjärrkyla åt Norrenergi, Solna
Upphandlingen omfattar i ett första steg en förstudie samt framtagning av beslutsunderlag för nästa fas inklusive offert för projektering av effektstyrningsfunktionen.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för påbyggnad av yttertak samt takomläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: