Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid södra Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Nybyggnad av flerbostadshus 1 Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta, Etapp 2
Detaljplaneändring för utveckling av Huvudsta 4:28, 4:24 samt del av Ekelund 1. Planer för totalt ca 300 bostäder i området.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Södra Hagalund
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Till- och nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av forskarbostäder i Solna
Avser nybyggnad av forskarbostäder i 3 huskroppar på 7 och 8 våningar inom Campus Solna. Totalt 411 bäddar och 322 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta, Etapp 1
Detaljplaneändring för utveckling av Huvudsta 4:28, 4:24 samt del av Ekelund 1. Planer för totalt ca 300 bostäder i området.
Nybyggnad av kontor- och parkeringshus i Solna
Nybyggnad av parkeringshus på 8 våningar, gym 2 våningar och kontor 1 våning på Sadelplatsen i Ulriksdal, Solna.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av kadettbostäder på Huvudsta, Solna
2 huskroppar (3 och 4 våningar) sammanbyggda med en lägre byggnad på 1 våning. Förbindelsegång 1 plan max 60 kvm. Ca 150 kadettbostäder för officersutbildningen.
Renovering av flerbostadshus i Ritorp, Solna
Upprustning av utemiljö inklusive utbyte av servisledningar, ombyggnad lokal till lägenhet, FX-ventilation, ny tvättstuga, stambyte, byte all elinstallation, upprustning av gemensamma utrymmen. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger 106 st och denna del avser ca 50 st.
Ombyggnad till lyxlägenheter, Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av konferenslokaler och hotellrum i Solna
Ca 30 hotellrum, ny flygelbyggnad.
Kontaktledningsbyte i Hagalund
Kontaktledningsbyte och upprustning av kontaktledningsanläggning på Hagalund bangård.
Rivning och nybyggnad av undervisningslokaler vid Karolinska institutet i Solna
Avser nybyggnad av teknikhus/undervisningslokaler samt rivning av befintliga bodar.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Projektet omfattar ombyggnad av del av Solnavägen vid NKS, här benämnt Etapp 2. Denna etapp består av en ca 340m lång del av Solnavägen, gatusektionen är ca 31m bred. Den nya gatusektionen innefattar gångbana, cykelbana, möblerings- samt planteringszon med träd i skelettjordar på båda sidor om dubbla körfält i båda riktningar. Gatan byggs i en tät stadsmiljö. Entreprenaden omfattar i huvudsak gatuarbeten, VA-arbeten, samordning med intilliggande exploateringsarbeten.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Solna
En ny gång- och cykelbro ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Skyway: 1414996
Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna
En skyway (inglasad gångbro) ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Gång- och cykelbro: 1470129
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Anpassning av kontorslokaler i Solna
I Solnabostäders fastighet Platån 19 ska Signalisten anpassa lokaler med fönsterbyte till ett nytt huvudkontor om ca 1600 kvm i två plan med kommunikation mellan planen.
Nyanläggningar av VA-ledningar i Solna
Solna Vatten avser lägga nya va-ledningar från Järvastadens kvarter Grankällan till befintligt nät i Kolonnvägens förlängning öster om järnvägen. Ledningar för vatten och spillvatten ska anläggas inom befintligt skyddsrör under järnväg. Dagvattenledningar ska anslutas till befintligt rör under järnväg.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Nybyggnad av ångcentral vid sjukhus i Solna
Ny ångcentral ska ersätta Fortums ångleverans. Ångcentralen förses med elpannor 2x2MW samt kringutrustning.
Ombyggnad av bostäder i Solna
Konvertering av källarutrymme till 3 st bostäder.
Anläggande av konstgräs på Skytteholms IP, Solna
Avser nytt konstgräs på C-plan, Skytteholms IP.
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser ledningsförnyelse av vattenledning, dimension 300 mm, över en sträcka av ca 200 m i Ankdammsgatan och korsande Huvudstagatan. I arbetet ingår även återställande av gatan.
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser testinstallation av en schaktfri ledningsförnyelsemetod med självbärande infodringsmaterial typ Saertex – Liner H2O. Sträckningen är ca 250 meter och ligger vid Ankdammsgatan i Solna kommun.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Avser utökad yta för verksamheten med frukostmatsal och förråd, samt ombyggnad av entrén.
Omläggning av tak på Karlbergs Slott, Huvudsta
Objektet avser rivning och utbyte av takplåt på Karlbergs slott samt slottsflyglarna med tillhörande arbeten. Karlbergs slott är statligt byggnadsminne. Arbetet kommer att utföras i etapper under ett par års tid och är underkastat antikvarisk kontroll. Etapp 1 utgörs av Chefsflygeln by 003, Etapp 2-4 utgörs av Slottet by 001, Etapp 5 utgörs av Kadettflygeln by 002.
Byte av portar på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Planer för byte av entréportar till 2st huskroppar, ca 15.
Omtubning av väreväxlare vid fjärrvärmeverk i Solna
Omfattar omtubning av Panna 4 värmeväxlare.
Renovering av fasad och fönster på sjukhus i Stockholm
Projektet avser renovering av putsad fasad samt fönsterbyte på Karolinska Universitetssjukhus Solna byggnad S2. Total bruttoarea fasad ca 2400 m². Antal fönster ca 170 st.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - installation av nya hissar.
Ombyggnad av pelletslager i Solna
Avser ombyggnation av befintligt P4 traversficka med ny uppgjutning av nytt golv.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för fönsterbyte av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, väsentlig ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ansökan om bygglov för ändrad använding från lokal till bostäder.
Ombyggnad av terminal i Solna
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, ändrad användning av fd terminalbyggnad samt permanenta markförändringar.
Ombyggnad av vind i Solna
Ansökan om bygglov för ändring av råvind till lägenheter, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ansökan om bygglov ombyggnation av lokal till bostäder.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad i flerbostadshus, nya balkonger och fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny entré för tillgänglighet.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya biljettkassor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Solna
Fönsterrenovering på 15st lägenheter.
Rivning av bilhall i Solna
Rivningslov för del av byggnad, skadebesiktningshall och skärmtak.
Nybyggnad av regionnät i Solna
Strandskyddsdispens för anläggande av markkablar.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad av kontorshus. rivning av bjälklag för trapp.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för stödmurar, ny entrétrappa och ramp, nya parkeringsplatser samt justering av marknivå.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - bodetablering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för tillkommande parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad på kontorshus, omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - nya balkonger och skärmtak samt renovering av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ändring av material på skärmtak över entréer.
Ombyggnad av parkeringsplats i Solna
Ansökan om tidsbegränsat lov för markparkering.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ansökan om bygglov för flytt av dörr i fasad samt tillbyggnad av ny trappa och skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av förråd i Solna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov där de boende själva väljer om de glasar in och handlar upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för montering av ny tak/venthuv på innergårdstak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: