Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2. Entreprenör för trappor är Hellmans SBA, Smedjebacken.
Ombyggnad av bangård i Hagalund
Nya uppställningsspår, ny tvätthall, nytt ställverk mm.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna
Ca 250 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar. Kommer ev att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Ny Panna P3 i Solnaverket
Planer för ny panna som skall ersätta panna P3 i Solnaverket.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stamrenovering i flerbostadshus på Huvudstagatan 7-11.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Om- och tillbyggnad av kontor i Solna
Hyresgästanpassning av kontor, om- och tillbyggnad.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Solna
Planer för fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Uppsättning av laddstolpar vid flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av laddstolpar.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer. Upphandlingen avser även konstruktion samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av väg/gata i Solna, Etapp 2
Objektet är beläget inom Nya Ulriksdal, norr om Ulriksdals station. Avser utbyggnad av Kolonnvägen enligt detaljplanen för kv Distansen samt ombyggnad av befintlig väg genom befintlig vägport under järnvägen.
Ombyggnad av hissar i Byggnad Q6 och Q2 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 8 st hissar i byggnader Q6 och Q2 vid Karolinska Sjukhuset i Solna.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Finplanering och kraft vid nya elevhemmet på militärhögskolan i MHS Karlberg, Solna
Objektet omfattar anläggning av parkmiljöer, planteringar, elkraft, vägar samt andra typer av hårdgjorda ytor i anslutning till det nya elevhemmet och nya mottagningsstationen 20 kV på militärhögskolan, Karlberg. Området täcker en yta av ca 10 300 m², beräknat i horisontalplan på ritningen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för tillbyggnad av solceller på flerbostadshus - Stockholms Garnisons Brf nr 1.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad av flerbostadshus med nya fönster, spolning av stammar, hissrenovering.
Ombyggnad av entrépartier i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av entrépartier med byte av portar, ytskiktsrenovering, målning mm.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av mijlöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 6 befintliga miljöstugor som är belägna inom fastigheterna Järva 2:9, Myran 3, Torsken 5 och Tunet 1 i Solna. Miljöstugorna ska renoveras med mindre ombyggnader samt byte av fönster och dörrar. Komplett ommålning in- och utvändigt. I samband med ombyggnationen ska elanläggning och passagesystem uppdateras och ett nytt belysningssystem anordnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ombyggnad av plåtyttertak.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Avser tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Takreparation på cistern vid Solnaverket i Solna
Avser konditionsbedömning av takkonstruktion, rivning av 500 mm mantelplåt, sänkning av takkonstruktion 500 mm, utbyte av takplåt samt dragband, ytbehandling av tak och på övre del av manteln samt flytt av tömningsledning till påvisad dränering.
Byte av frekvensomriktare på Fjärrvärmepump 1, Solnaverket
Avser ny frekvensomriktare till fjärrvärmepump 1 vid värmeverk Solnaverket i Solna. Leverans och installation samt driftsättning av ny frekvensomriktare samt återinkoppling av befintligt kraft- och styrkablage, jordlinor och ny dokumentation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser byte av balkongräcken i samband med att befintliga balkongplattor ersätts med nya, det handlar om ca 18 stycken.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Avser en tillbyggnad på idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Solna
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad ifrån restaurang till bageri.
Nybyggnad av grupphus i Solna
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus, del av grankällan.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Bygglov för tillbyggnad, mall of scandinavia.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Uppfräschning av fasad efter att det har suttit skyltar där.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Åsen 3, åsvägen 3-9 ändring, tillkommande bostad samt ändring av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av bussdepå i Solna
Ändrad användning, kontorshus till bussverkstad
Ombyggnad av vind i Solna
Ändring av fasad, flerbostadshus, inredning av vind
Tillbyggnad av hotell i Solna
Ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Omfattar ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Ombyggnad av flerbostadshus, Solna.
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus som avser ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, förskolebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny tilläggsisolering och puts, ny kulör, flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Byte av styrsystem i flerbostadshus, Solna
Avser byte av styrsystem för värme och drift.
Ombyggnad av restaurang, Solna
Avser invändiga åtgärder
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad av kontorsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser återuppbyggnad av bjälklag, fasadändring nya räcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från lokal till bostäder , markförändringar, ändring av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning kontor till bostäder, utvändig ändring på bottenvåning och plan 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Solna
Avser ändrad användning, kontor till tandläkarklinik.
Utvändigt underhåll av ungdomsbostad i Solna
Avser ändring av fasad, elevhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av ventilation och ny takhuv, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Solna
Bygglov för ändring av fasad, transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventkanal samt ny dörr, industribyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för ändring av parkering, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkong (flerbostadshus).
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Solna
Bygglov för uppförande av skärmtak, bullerplank, plank på tak, centrumanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: