Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, restaurang, bar och café i Hagalund, Solna
15 våningar totalt med 10 våningar ovan mark, garage i källarplan. Prefabfasad i betong med tegelyta. Miljöcertifierat enligt LEED Platinum
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm i Solna
Planerna omfattar 23 000 kvadratmeter kontor, 4 000 kvadratmeter lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvadratmeter.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Ca 500 nya bostäder.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av kontor i Solna
Nybyggnad av kontor och kommersiella lokaler för Bilia på ca 70000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av forskarbostäder i Solna
Avser nybyggnad av forskarbostäder i 3 huskroppar på 7 och 8 våningar inom Campus Solna. Totalt 411 bäddar och 322 lägenheter.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor i Solna
Nybyggnad 2 huskroppar på 8 våningar med kontorsfastigheter och restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för bostäder i blivande kv Spelaren.
Nybyggnad av kadettbostäder på Huvudsta, Solna
2 huskroppar (3 och 4 våningar) sammanbyggda med en lägre byggnad på 1 våning. Förbindelsegång 1 plan max 60 kvm. Ca 150 kadettbostäder för officersutbildningen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Huvudsta
En gemensam avdelning för dagverksamhet planeras i entrévåningen i ett av husen.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Kontaktledningsbyte i Hagalund
Kontaktledningsbyte och upprustning av kontaktledningsanläggning på Hagalund bangård.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Rivning och nybyggnad av undervisningslokaler vid Karolinska institutet i Solna
Avser nybyggnad av teknikhus/undervisningslokaler samt rivning av befintliga bodar.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Avser utbyte av VA-installationer, nya elstigare, renovering av badrum, duschar, wc och gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Solna
En ny gång- och cykelbro ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Skyway: 1414996
Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna
En skyway (inglasad gångbro) ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna. Gång- och cykelbro: 1470129
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Projektet omfattar ombyggnad av del av Solnavägen vid NKS, här benämnt Etapp 2. Denna etapp består av en ca 340m lång del av Solnavägen, gatusektionen är ca 31m bred. Den nya gatusektionen innefattar gångbana, cykelbana, möblerings- samt planteringszon med träd i skelettjordar på båda sidor om dubbla körfält i båda riktningar. Gatan byggs i en tät stadsmiljö. Entreprenaden omfattar i huvudsak gatuarbeten, VA-arbeten, samordning med intilliggande exploateringsarbeten.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Nybyggnad av ångcentral vid sjukhus i Solna
Ny ångcentral ska ersätta Fortums ångleverans. Ångcentralen förses med elpannor 2x2MW samt kringutrustning.
Byte av tak på flerbostadshus i Huvudsta, Solna
Avser byte av tak, kommer ske efter tilläggsisolering (1231311).
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser ledningsförnyelse av vattenledning, dimension 300 mm, över en sträcka av ca 200 m i Ankdammsgatan och korsande Huvudstagatan. I arbetet ingår även återställande av gatan.
Byte av portar på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Planer för byte av entréportar till 2st huskroppar, ca 15.
Omtubning av väreväxlare vid fjärrvärmeverk i Solna
Omfattar omtubning av Panna 4 värmeväxlare.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - installation av nya hissar.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ny ventilation på fasad samt innergård, Bygglov för ändrad planlösning av kontorshus - hyresgästanpassning, nya installationer, nya ytskikt Smeden 1.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Solna
Fönsterrenovering på 15st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, byte plåttak samt förstärkning ramverk solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad i flerbostadshus, nya balkonger och fönster.
Ombyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus, tillkommande balkong och fönsterdörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, väsentlig ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning av kontorshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad av mottagningstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för stödmurar, ny entrétrappa och ramp, nya parkeringsplatser samt justering av marknivå.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - bodetablering.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd av 3 st väderskydd.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för tillkommande parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för anläggande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för anläggande och ändring av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av tennishall i Solna
Bygglov för byggnation av utvändig entrétrappa med skärmtak, tennishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för montering av ny tak/venthuv på innergårdstak.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning, kontorshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Anmälan av byggåtgärd för uppförande av förrådstält.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd, ändrad planlösning, hyresgästanpassning - kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Anmälan, renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov där de boende själva väljer om de glasar in och handlar upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad av flerbostadshus. nya fönsterdörr med räcke mot gård.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad av kontorshus. rivning av bjälklag för trapp.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad - utökning av bilinfartsport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av entréportar och källardörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - nya balkonger och skärmtak samt renovering av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ändring av material på skärmtak över entréer.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för anläggande av ramp för cykel- och gångbana.
Nybyggnad av betongindustri i Solna
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av mobil betongstation.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av skärmtak i Solna
Tidsbegränsat bygglov för flytt av väderskydd med reklamvitrin.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: