Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Drygt 600 lgh planeras.
Berg- och anläggningsarbeten för huvudtunnel vid södra Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Nybyggnad av bilhall i Solna
Nybyggnad av lokaler för bilhall och kontor med garage under mark för Bilia på ca 35000 m2 på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Ulriksdal, Solna
Ska byggas vid Ulriksdals station. Ca 227 rum.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Nybyggnad 2 huskroppar på 8 våningar med kontorsfastigheter och restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Ca 60 lgh för personer över 70 år.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 2
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 2a etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stamrenovering i flerbostadshus på Huvudstagatan 7-11.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ut- och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna med nya gator, platsgjuten stödmur, torgytor mm. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av väg/gata i Solna, Etapp 2
Objektet är beläget inom Nya Ulriksdal, norr om Ulriksdals station. Avser utbyggnad av Kolonnvägen enligt detaljplanen för kv Distansen samt ombyggnad av befintlig väg genom befintlig vägport under järnvägen.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten från Bergshamra innan det släpps ut i Brunnsviken. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Byte av konstgräs på B-plan på Skytteholms IP, Solna
Avser byte av konstgräs på B-plan, Skytteholms IP.
Utbyggnad av allmän plats i kv Tygeln, Solna
Objektet avser utbyggnad av gångbana, kantstensparkering, skelettjord med dagvattenhantering, träd- och buskplantering, belysning i anslutning till ny kontorsbyggnad.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Solna
Omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputsning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Balkong- och fasadrenovering.
Nyanläggning av begravningsplats i Solna
Avser nyetablering av gravkvarter för kistgravar inom kvarter 15a och 15b på Norra Begravningsplats i Solna. Markområdet utgörs till största del av en öppen gräsyta och stora lövträd. Gravar har förekommit tidigare inom hela området.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer. Upphandlingen avser även konstruktion samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Installation av fiber och telefoni i kontorslokaler i Solna
Avser entreprenad för fiber- och telefoniinstallationer som avser MSB´s interna nät inom MSB´s nya kontor i Solna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Installation av solcellspaneler på yttertak.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Projektledare för nationell utbyggnad av Opto 2.0
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Tillbyggnad av stall i Solna
Bygglov för nya hästboxar, en tillbyggnad av befintligt stall och en fristående byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov byte av fönster, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 14 st balkonger, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Rivning av skola i Solna
Rivningslov av en skolbyggnad - bofinken/växthuset.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för rivning av transformatorstation samt nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av kiosk i Solna
Bygglov för tillbyggnad av lokal för handel, 2 st kiosker, Bygglov för fasadändring av byggnad för handel/kontor i anslutning till inredning av takterrass Nationalarenan 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för uppsättning av skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för utrymningstrappa.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för installation av nedgrävda sopbehållare.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för ny stödmur huvudsta 4:1, epistelvägen, tecknarvägen, diktarvägen, trubadurv.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för ny stödmur.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för avfallsbehållare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, installation av solceller.
Ombyggnad av konserthus i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för enskilda event/utbildning.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenheter i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenheter flerbostadshus.
Nytt styrsystem till värmepumpar vid Solnaverket, Solna
Avser utbyte av styrsystem till värmepumpar.
Funktionsledare Entreprenad ERTMS
Avser enskild uppdragskonsult för utförande av funktionsledning/projektledning av entreprenader i ERTMS-projektet. Uppdraget är placerat i Solna eller Örebro. Uppdraget omfattar fortsatt uppbyggnad och ledning av den funktion (organisation av t.ex. projektledare, byggledare/byggplatsuppföljare och projektingenjörer) som ska genomföra de entreprenader som erfordras för ”rulla ut” det nya signalsystemet ERTMS. Det innebär bl.a. att driva, planera, koordinera och leda arbetet för att uppnå rätt budget, tid, kvalitet och innehåll.
Ny inklädnad av pelletssilo i Solna
Entreprenaden gäller tillverkning, leverans och montage av en inklädnad av aluminiumplåtar med bärkonstruktion av PLS och VKR-profiler på TRP-plåtar.
Projektledning och förstudie av effektstyrning av fjärrkyla åt Norrenergi, Solna
Upphandlingen omfattar i ett första steg en förstudie samt framtagning av beslutsunderlag för nästa fas inklusive offert för projektering av effektstyrningsfunktionen.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för fasadkomplettering efter rivning.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för påbyggnad av yttertak samt takomläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: