Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för 43 500 kvadratmeter bostad som ska byggas på tomten för totalt cirka 470 lägenheter, några lokaler, samt en förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 230 lägenheter. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna .
Nybyggnad av hotell i Solna
Nybyggnad av nollenergi-hotell med 336 rum samt 88 st long stay rum i Arenastaden i Solna.
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Södra Hagalund
Omfattar bla stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
Avser nybyggnad av huvudkontor av JM:s nya lokaler. Drygt 20000 kvm.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 160 bostäder i blivande kv Spelaren.
Fasadrenovering och fönsterbyte mm på flerbostadshus, Solna
Avser fasadrenovering av 420 lägenheter, tillbyggnad av ca 400 balkonger, ca 2000 fönster skall bytas, ny färg på fasad.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
BEST-arbeten längs Mälarbanan sträckan Huvudsta-Spånga
Permanent järnvägsanläggning från Huvudsta till Spånga.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Totalrenovering av kontorshus i Solna
Avser ombyggnad för ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden. 22 radhus och 6 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 58st bostäder.
Ny samlastningscentral i Solna
Planer finns för ny samlastningscentral i Solna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser nybyggnad, flerbostadshus.
Utbyggnad av allmän plats i kv Lagern i Solna
Entreprenaden består av ett torg och torgstråk samt del av Solnavägen med två tvärgående lokalgator. Torget och torgstråket utmärks av ett konstverk i form av naturstensbeläggning mm. Ingående arbeten i urval är naturstensbeläggningar, konstnärliga sten- och mässingsdetaljer, vattenkonst, trädplantering i skelettjord, regnbäddar för dagvattenhantering, dagvattenledningar, kantstensarbeten, plattsatta gångbanor, asfalterade körbanor.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Objektet avser utbyggnad VA, fjärrvärme, gator, torg, belysning, stödmurar, planteringar, trafiksignal, kanalisation. Inom och i anslutning till exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsas av Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad. Nya gator: Almagatan, Sylvangatan. Nytt torg: Torfredsplatsen.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Nytt parkeringshus i Järva krog för 675 bilar.
Nybyggnad av radhus i Solna
Planer finns för nybyggnad, stadsradhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större, ca 60.
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Avser nybyggnad för solcellsanläggning på tak. Planerad byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Stockholm
Avser nybyggnad för last och buss samt verkstad i Stockholm. ( Plats oklart)
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Utbyggnad av allmän plats, cirkulationsplats i kv Slingan i Solna
Objektet avser utbyggnad av gator i anslutning till nytt kvarter Slingan, Lövgatan- Gränsgatan-Råsundavägen samt ombyggnad av korsningen Gränsgatan- Råsundavägen till cirkulationsplats.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Avser nybyggnad av vindslägenheter, 6 stycken. BOA 25 - 55 kvm.
Avtalsstrateg för leverans av teknikhus vid införande av ERTMS
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta genomförandet av marknadsdialog, utveckling av teknikhusavtalavtal (inklusive utvärderingsmodell), deltagande i upphandling av teknikhus och sedermera utveckling av avtal samt ledning och styrning av leverantörer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen i det aktuella projektet kommer att ta ca 415 kvm i anspråk, placerade på pl 05 i hus del A2.
Utbyggnad av allmän plats i Solna
Avser utbyggnad av ny gata i anslutning till nytt kvarter. Gatan utgör förlängning av Kolonnvägen och ansluter mot Överjärva Gårdsväg och vägen under järnvägsbron som ansluter mot Gunnebovägen.
Nybyggnad av innergård, Järva krog
Avser att bygga en grön innergård med bland annat planteringslådor, stenläggning, spaljéer och år 2021 byggs ett sedum- samt sedummiljötak på ett parkeringshus i kvarteret.
Installation av nytt passagesystem och byte av ståldörrar i flerbostadshus i Solna
Omfattningen består av delvis byte av dörrar i låghus samt komplettering med dörruppställning av befintliga dörrar. Det ingår även att införa ett elektroniskt låssystem i 14 fastigheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma hyresgästytor i Scheelelaboratoriet.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för tillbyggnad av solceller på flerbostadshus - Stockholms Garnisons Brf nr 1.
Renovering av garage i Solna
Projektet omfattar byte av garageportar, rengöring och målning av plåttak, komplettering av takdetaljer, lagning och omfärgning av putsfasad, byte av elcentral, rivning av gamla elinstallationer invändigt i garagen samt komplettering av utvändiga armaturer. Objektet är beläget i Solna (Kv. Myran 3), adress Fläderstigen 4.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad, kontorshus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad av plåtyttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser byte av fönster, takomläggning inkl. inbyggnad av piskaltaner, mindre fasadförändring utfackningsväggar, flerbostadshus, Rivningslov rivning av skorsten, flerbostadshus Flundran 4.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Renoveringar på sjukhus i Stockholm
Detta är en del av ett ramavtal. Avser renovering på karolinska sjukhuset, renovering av fasad, fönster, nytt tätskikt vid takfot.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser renovering av fasad, fönsterbyte samt miljösanering, flerbostadshus Korsnäbben 2,Bofinken 1,Nötväckan 1,Flugsnapparen 1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för idrottsanläggning, padelbanor och boulebanor mm.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för luftbehandling i entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ny takvolym, takkupor, takaltaner, inredning av råvind till bostäder, inredning av bostäder i källare, fasadändringar, markförändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ändrad användning från vård till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning och yttre ändring, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus Sunnan 14,16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för om/tillbyggnad i luftbehandling.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya ventilationshuvar och rökgasevakuering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändrade entrépartier och fönster på sockelvåning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser ändring av fasad, solceller, Stigbygeln 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser fasadändring, ventilationssystem inklusive nytt aggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser nytt plåttak med integrerade solceller, flerbostadshus.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Solna
Avser omläggning av tak Skytteholmsvägen 33-35. Övriga adresser ska underhållsarbete utföras i forma av, utbyte av trasigt tegel, rengöring av tak, efterdragning av bultar, komplettering av infätsningar, översyn av plåtanslutningar mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av portar, flerbostadshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Solna
Bygglov, belysning för utomhus padelbanor. Huvudsta 4:18 (överstelöjtnanten 1).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för solcellsanläggning på 3 fastigheter.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd bodetablering.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tillfällig etablering byggbodar.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för uppförande av elnätstation.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för mur, Hagalund 2:4,2:2.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för bodetablering Kv Diktaren 1 (polisen 2).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: