Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Mättekniker är Exact Svenska Mätcenter AB. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 nya bostäder för hela området.
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av ca 80 lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna, etapp 4-5
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder med en länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nya kablar i Mark Törnskogen-Tureberg
Vi söker byggherren för ytterligare information. Planerat framtida projekt. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm på Edsbergs sportfält.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av datahall i Sollentuna
Nybyggnad av datacenter i Sollentuna, Skyddsklass 3.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Utökning till 4+4 körfält, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm. 2,3 km lång sträcka, installation av ITS, åtgärder för att skydda vattentäkter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för byte av fönster på ca 583 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Ändrad användning av kontorslokaler till hotell på fastigheten ekplantan 4, djupdalsvägen 5.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv. Edsberg 11:4 ,10:1
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Rivning av parhus i Sollentuna
Rivning av parhus på Sångaren 8 och Sångaren 9 inför nybyggnation.
Ombyggnad av vattentorn i Sollentuna
Bygglov för nytt dagvattensystem på fastigheten edsberg 10:41.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten vinblomman 1, lantgårdsvägen 8.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sollentuna
Fasadändring av verksamhetslokal med ny entré, renovering och ommålning av fasad.
Ombyggnad av lastkaj i Sollentuna
Avser Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten taljan 1, engelbrekts väg 73a.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Sollentuna
Bygglov för kastplan för friidrott på fastigheten tureberg 29:54, strandvägen 65.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion på fastigheten vinblomman 1, lantgårdsvägen 8.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan förändring av ventilation på fastigheten soluret 2, andelsvägen 1.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten gulsparven 30, båtsmansvägen 17a.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus, bygglov för fasadändring och inbyggnad av balkong av enbostadshus på fastigheten tornfalken 22, edsviksvägen 43.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för installation av katodiskt skyddssystem på fastigheten träklotsen 2, sofielundsvägen 9.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten spiken 8, folkungavägen 41.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten trapphuset 1, turebergs allé 41.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten edsberg 11:12, skoldalsvägen 14.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov samt rivningslov för transformatorstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten elektrikern 4, djupdalsvägen 29.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för ändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov och nybyggnad av stödmur på fastigheten eldfaran 1, bergväggsvägen 13.
Nybyggnad av klubbhus i Sollentuna
Rivningslov för 2 befintliga bodar samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga på fastigheten edsberg 10:8, ribbings väg 50a.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av ostadgad 18 m mast samt teknikhus på fastigheten tureberg 25:1, sollentuna station 1.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong på fastigheten morteln 1, silverbäcksvägen 1.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivning av garage.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Sollentuna
Breddning av Norrvikenleden, mellan Regementsvägen och Bollstanäsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Uppsättning/flytt av branddörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: