Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av hotell och parkeringsgarage i Sollentuna
Nybyggnad av longstay-hotell med 236 hotellrum och 358 garageplatser, café och/ eller restaurang och ett gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 1
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Byggrätt om ca 3400 bta, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
31 lgh i flerbostadshus med 4-5 våningar samt 1 stadsradhus med 3,5 våning.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av grönstråk samt vattendrag i Väsjön, Sollentuna
Entreprenaden avser nybyggnad av ett grönstråk som förbinder de två naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen. Stråket kommer att innehålla naturmark, anlagd parkmark, lekplatser, gångvägar, konstruktioner som broar och dagvattendammar. Entreprenaden innefattar också ombyggnation av den befintliga Snuggabäcken som idag är delvis kulverterad, till ett öppet vattendrag med avsikt och möjlighet att hjälpa till med avbördningen av dagvatten från angränsande bostadsområden.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus på Eldslukaren 13-19.
Nybyggnad av LSS-boende i Sollentuna
Avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av särskilt boende med 10 lägenheter samt lokaler för personal.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Ytterligare 30 000 kvm mark återstår.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Ombyggnad av kontor/lager/verkstad samt ombyggnad av tvätthall i Sollentuna
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden, bestående av kontor, verkstad och lager samt ombyggnad av del av intilliggande garage till att bli tvätthall.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall på ca 36x75 kvm
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Sollentuna
Avser modernisering och ombyggnad av 46 hissar i Sollentunahems bestånd som ska utföras under perioden 2018-2020. Entreprenaden är uppdelad i två stycken områden, område 1 består av 24 hissar och område 2 består av 22 hissar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för nybyggnad av 6 st flerbostadshus på fastigheterna Elddopet 1-2 och 14-22.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av modulförskola i Edsberg, Sollentuna
En ny permanent modulförskola ska upprättas. Det ska vara en förskola dimensionerad för ca 75 barn fördelade på tre avdelningar med mottagningskök samt personalytor. Den totala byggarean beräknas vara mellan ca 500 - 600 kvadratmeter fördelat på ett eller två plan.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Sollentuna Energi & Miljö bygger ut sin kylcentral för fjärrkyla. Installation av kylmaskin och värmepumpar med tillhörande styrsystem.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 40,42.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 41,43.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldtången 2, 11 och 17.
Upphandling av specialistplaneringstjänst i Sollentuna
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Installation av kylmaskin/värmepump till Centriahuset i Häggvik, Sollentuna
Avser installation av kylmaskin/värmepump för kylning av Centriahuset i Häggvik, samt leverans av kondensorvärmen ut på det egna fjärrvärmenätet i området.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Anmälan för ändrad planlösning av skola.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldklotet 3, 4 och 5.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldsflamman 12,13 och 14.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten häcken 1, rönnvägen 1.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Uppsättning av solceller på flerbostadshus på fastigheten malten 1, vetenskapsvägen 10.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov förberedande åtgärd av fjärrkyla på fastigheten träkolet 16, turebergsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på Elddopet 28, 29, 44 och 45.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 12 & 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Fasadändring med solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Fasadändring med takskjutport.
Nybyggnad av garage i Sollentuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar till 2021-02-28.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkeringsplats till 2028.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till 2021-02-28 av visningsbod.
Rivning av lägenhet i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten ritbesticket 22, ytterbyvägen 10d.
Rivning av telestation i Sollentuna
Rivningslov för teknikbod på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 14.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:1.
Ommålning av tvättstuga i Sollentuna
Avser målning av tvättstuga.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för två bygglovsbefriad komplementbyggnad av två komplementbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovbefriad komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten kullen 1, snickarevägen 3b.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten städet 12, norra malmvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 68,5m skärmtak på fastigheten roboten 2, nydalsvägen 5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: