Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Mättekniker är Exact Svenska Mätcenter AB. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m². Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av äldreboende i Sollentuna
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 7 tvåbostadshus på fastigheten eldslukaren 24 Eldslukaren 20,9,22,10,21,23,24.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av modulförskola i Edsberg, Sollentuna
En ny permanent modulförskola ska upprättas. Det ska vara en förskola dimensionerad för ca 75 barn fördelade på tre avdelningar med mottagningskök samt personalytor. Den totala byggarean beräknas vara mellan ca 500 - 600 kvadratmeter fördelat på ett eller två plan.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av vattenledning i Edsängen, Sollentuna
Avser nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldtången 2, 11 och 17.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Avser uppsättning av solceller på skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av balkonger samt inglasning på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 3, stupvägen 11.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av parkeringsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion av flerbostadshus på fastigheten hyran 1, pilvägen 80.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan förändring av ventilation på fastigheten soluret 2, andelsvägen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus på fastigheten traversen 23, blåklockevägen 11.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten etiketten 2, edsbergs torg 24.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten vipan 2, lillies väg 87.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten rotsystemet 68.
Utvändigt underhåll av skyddsrum i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på skyddsrum på fastigheten eleven 1, malla silfverstolpes väg 2.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13, Rivningslov för 2 bodar på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13 Eldvapnet 30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för rivning av bullerskärm samt uppförande av ny på fastigheten viby 12:1 & viby 12:15.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för telekomstolpe på fastigheten viby 11:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten harklövern 4, älgvägen 7.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gårdsbyggnad på fastigheten hättan 2, sörgårdsvägen 51b.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten sjöberg 7:19, lomvägen 603.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten sjöberg 7:20.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för väderskyddat cykelställ på fastigheten vinättikan 4, söderled 20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten traversen 24, turebergs allé 20.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheterna emigranten 1-11 (flintlås v 1-45) och expressen 1-3 (lod v 2-18).
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av telekomstolpe och teknikskåp på fastigheten vinättikan 4, söderled 20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldtången 20, nordmannavägen 8b Eldtången 19,20.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för ledningsförläggning på kvartersgator på fastigheten middagen 1.
Nybyggnad av anslutningsväg i Sollentuna
Marklov för ny infart samt stödmur.
Nybyggnad av sopanläggning i Sollentuna
Marklov för sophanterings anläggning på fastigheten kullen 1, anhaltsvägen/snickarevägen.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten ramen 15, staffans väg 17.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten släpvagnen 1, hammarbacken 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Ansökan om marklov för markmodulering på fastigheten överby 10:1, gamla stäketvägen 3.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar samt stängsel till 2023-12-01 på fastigheten ejdern 17, snöbollsvägen 5 Ejdern 12,17.
Nybyggnad av idrottsplats i Sollentuna
Ansökan om tidsbegränsat lov till 2021-12-31 för idrottsplats på fastigheten traktören 14, mässvägen 1.
Ommålning av tvättstuga i Sollentuna
Avser målning av tvättstuga.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten guldfisken 11, frestavägen 57c.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 2, stupvägen 23-49.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 6, vassvägen 7c, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 7, vassvägen 7a Vitaminen 6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten eldvapnet 22.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och stödmurar på fastigheten gråsparven 13, uvbergsvägen 4b.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Bygglov för bodetablering förbifart häggvik på fastigheten häggvik 2:1.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-12-31 på fastigheten eldstungan 2, solstigen 6.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodar på fastigheten törnskogen 4:56, frestavägen 94.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för parkeringsplatser på fastigheten sjöstugan 1, sidensvansvägen 8.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av tillfälliga bodar t.o.m 2020-08-20 på fastigheten takstolen 17, trädgårdsvägen 2.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uteservering på fastigheten torget 1, allfarvägen 1.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten tapeten 11, disavägen 21.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten hjältemodet 5, hedvigsdalsvägen 52.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för garage och uterum på fastigheten sekunden 12, klasrovägen 20.
Rivning av sophus i Sollentuna
Rivningslov för miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollentuna
Ommålning av fasad och ny skylt "zetatrade" på fastigheten tidspegeln 7, kuskvägen 5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: