Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Nybyggnad av bostäder mm i Häggvik, Sollentuna
Utveckling av Städet i Häggvik med bostäder, kontor och lokaler för handel. Projektet kommer delas och byggas i etapper, men inget är fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler på Sveavägen/Norrängsv/Söderängsv. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder. Conara planerar för ca 70 bostäder i flerbostadshus, stadsradhus och butiker med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av äldreboende i Sollentuna
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av ca 80 lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
AVser nybyggnad av 9st parhus på Eldskenet 7,13,9,10,11,12.
Nybyggnad av grönstråk samt vattendrag i Väsjön, Sollentuna
Entreprenaden avser nybyggnad av ett grönstråk som förbinder de två naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen. Stråket kommer att innehålla naturmark, anlagd parkmark, lekplatser, gångvägar, konstruktioner som broar och dagvattendammar. Entreprenaden innefattar också ombyggnation av den befintliga Snuggabäcken som idag är delvis kulverterad, till ett öppet vattendrag med avsikt och möjlighet att hjälpa till med avbördningen av dagvatten från angränsande bostadsområden.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus på Eldslukaren 13-19.
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Utökning till 4+4 körfält, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm.
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 7 tvåbostadshus på fastigheten eldslukaren 24 Eldslukaren 20,9,22,10,21,23,24.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 4st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för nybyggnad av 6 st flerbostadshus på fastigheterna Elddopet 1-2 och 14-22.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av modulförskola i Edsberg, Sollentuna
En ny permanent modulförskola ska upprättas. Det ska vara en förskola dimensionerad för ca 75 barn fördelade på tre avdelningar med mottagningskök samt personalytor. Den totala byggarean beräknas vara mellan ca 500 - 600 kvadratmeter fördelat på ett eller två plan.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 41,43.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av vattenledning i Edsängen, Sollentuna
Avser nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldtången 2, 11 och 17.
Upphandling av specialistplaneringstjänst i Sollentuna
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 1
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket. Etapp 1 avser förberedande markarbeten.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Avser uppsättning av solceller och tilläggsisolering på Edsbergsskolan. Detta är ett pilotprojekt inför fler projekt med solceller på förskolor. Vilka och i vilken omfattning är inte fastställt i dagsläget.
Installation av kylmaskin/värmepump till Centriahuset i Häggvik, Sollentuna
Avser installation av kylmaskin/värmepump för kylning av Centriahuset i Häggvik, samt leverans av kondensorvärmen ut på det egna fjärrvärmenätet i området.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus på fastigheten traversen 23, blåklockevägen 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten rotsystemet 68.
Utvändigt underhåll av skyddsrum i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på skyddsrum på fastigheten eleven 1, malla silfverstolpes väg 2.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av parkeringsgarage.
Nybyggnad av sopanläggning i Sollentuna
Marklov för sophanterings anläggning på fastigheten kullen 1, anhaltsvägen/snickarevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten vipan 2, lillies väg 87.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldklotet 3, 4 och 5.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på Eldsflamman 12,13 och 14.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-12-31 på fastigheten eldstungan 2, solstigen 6.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar till 2021-02-28.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till 2021-02-28 av visningsbod.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten tapeten 11, disavägen 21.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för garage och uterum på fastigheten sekunden 12, klasrovägen 20.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten eldvapnet 22.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldtången 20, nordmannavägen 8b Eldtången 19,20.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för rivning av bullerskärm samt uppförande av ny på fastigheten viby 12:1 & viby 12:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten sjöberg 7:19, lomvägen 603.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten sjöberg 7:20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Fasadändring med solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Fasadändring med takskjutport.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på Elddopet 28, 29, 44 och 45.
Nybyggnad av anslutningsväg i Sollentuna
Marklov för ny infart samt stödmur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Ommålning av tvättstuga i Sollentuna
Avser målning av tvättstuga.
Nybyggnad av idrottsplats i Sollentuna
Ansökan om tidsbegränsat lov till 2021-12-31 för idrottsplats på fastigheten traktören 14, mässvägen 1.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 2, stupvägen 23-49.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten traversen 24, turebergs allé 20.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Anmälan för ändrad planlösning av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: