Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Mättekniker är Exact Svenska Mätcenter AB. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Planer för renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Rotebro
Nybyggnad av bostäder och handel på Rotebro 3:1 mfl
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
2 huskroppar med ca 86 lgh samt lokaler i bv, 5-13 våningar, garage under mark med ca 22 p-platser.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av ca 80 lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av modulförskola i Edsberg, Sollentuna
En ny permanent modulförskola ska upprättas. Det ska vara en förskola dimensionerad för ca 75 barn fördelade på tre avdelningar med mottagningskök samt personalytor. Den totala byggarean beräknas vara mellan ca 500 - 600 kvadratmeter fördelat på ett eller två plan.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Omisolering och reparation av broar i Sollentuna
Avser omisolering av 4 broar. Broarna som omfattas av entreprenaden är 163-12-1, 163-13-1, 163-15-1 och 2-876-1. Samtliga broar är plattramsbroar och är utförda i armerad betong, platsgjuten.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Ombyggnad av vattentorn i Sollentuna
Bygglov för nytt dagvattensystem på fastigheten edsberg 10:41.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Rivning av parhus i Sollentuna
Rivning av parhus på Sångaren 8 och Sångaren 9 inför nybyggnation.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Avser uppsättning av solceller på skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av balkonger samt inglasning på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 3, stupvägen 11.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13, Rivningslov för 2 bodar på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13 Eldvapnet 30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion av flerbostadshus på fastigheten hyran 1, pilvägen 80.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan förändring av ventilation på fastigheten soluret 2, andelsvägen 1.
Nybyggnad av dagvattenledning i Sollentuna
Anmälan för anläggning av skärmbassäng för dagvattenrening på Edsberg 11:4 och Edsberg 10:1.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten etiketten 2, edsbergs torg 24.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sollentuna
Fasadändring av verksamhetslokal med ny entré, renovering och ommålning av fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för ledningsförläggning på kvartersgator på fastigheten middagen 1.
Nybyggnad av sopanläggning i Sollentuna
Marklov för sophanterings anläggning på fastigheten kullen 1, anhaltsvägen/snickarevägen.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten ramen 15, staffans väg 17.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten släpvagnen 1, hammarbacken 1.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för telekomstolpe på fastigheten viby 11:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten harklövern 4, älgvägen 7.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gårdsbyggnad på fastigheten hättan 2, sörgårdsvägen 51b.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för väderskyddat cykelställ på fastigheten vinättikan 4, söderled 20.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivning av garage.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten guldfisken 11, frestavägen 57c.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Ansökan om marklov för markmodulering på fastigheten överby 10:1, gamla stäketvägen 3.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar samt stängsel till 2023-12-01 på fastigheten ejdern 17, snöbollsvägen 5 Ejdern 12,17.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av telekomstolpe och teknikskåp på fastigheten vinättikan 4, söderled 20.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheterna emigranten 1-11 (flintlås v 1-45) och expressen 1-3 (lod v 2-18).
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 6, vassvägen 7c, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 7, vassvägen 7a Vitaminen 6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och stödmurar på fastigheten gråsparven 13, uvbergsvägen 4b.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Bygglov för bodetablering förbifart häggvik på fastigheten häggvik 2:1.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten hjältemodet 5, hedvigsdalsvägen 52.
Rivning av sophus i Sollentuna
Rivningslov för miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodar på fastigheten törnskogen 4:56, frestavägen 94.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för parkeringsplatser på fastigheten sjöstugan 1, sidensvansvägen 8.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av tillfälliga bodar t.o.m 2020-08-20 på fastigheten takstolen 17, trädgårdsvägen 2.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uteservering på fastigheten torget 1, allfarvägen 1.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollentuna
Ommålning av fasad och ny skylt "zetatrade" på fastigheten tidspegeln 7, kuskvägen 5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: