Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum.
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad av gata samt garage och ny torgyta i Södertälje
Avser ombyggnad av Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Ny nedfart med tråg och tunnel till Kringlangaraget och ny torgyta.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Underhåll och reparation av bro i Södertälje
Omfattar reparation och underhåll av brons båda klaffpelare samt reparation av rullbana och växellåda.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av fasad, nytt tak och nya fönster.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Utveckling av bostadsområde. Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.
Renovering av handelshus i Södertälje
Avser ombyggnad till apotek samt personalutrymmen.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Ombyggnad av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården och större markarbeten vid Södertälje sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Avser mark och ledningsarbeten för projekt Uthamnsvägen Södra Nedre del 3. Innefattar fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Installation "machines" to TomTits, Södertälje
Denna upphandling omfattar en installation "Maskinen" som ska vara en Centre Piece som en del i utställningen om Krafter och Rörelser. Installationen ska belysa mekanismer, de enkla maskinerna (hjulet, hävstången, block, lutande plan, skruven/kilen) och hur de kan samverka i ett tekniskt system. Installationen ska bestå av ett antal interaktiva stationer där de olika enkla maskinernas funktioner utforskas och samverkar i ett system på ett finurligt och fascinerande sätt. Installationen planeras att fylla en del av utställningsytan och innehålla olika stationer som drivs av besökarnas aktiva deltagande och samarbete.
Dränering vid flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på dränering vid flerbostadshus.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på renovering av fasad på flerbostadshus.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Installation av bergvärmeanläggning vid förskola i Södertälje
Avser nyinstallation av bergvärmeanläggning med ny styr för befintlig förskola samt demontering av befintligt luft/vattenpump.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på fönsterrenovering på flerbostadshus.
Senior projektledare inom it samt styr/övervakning till projekt Ostlänken
Avser produktionsenheterna Södertälje/Trosa/Nyköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bostadspaviljong 120 platser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sopbehållare delvis under mark.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av ställverkshus (bgn 141 stn29a).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av sophus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (bgn 150).
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet m m.
Utvändigt underhåll av restaurang i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring restaurang.
Ombyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för utvänding ändring, ombyggnation samt marklov för kyrka.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdverksamhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus Glasberga 1:296,1:294,1:295,1:293,1:291,1:292,1:297.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från atelje till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från bastulokal/dusch till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändring av en lokal till 4 st lokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: