Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 172 st.

Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 2
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till kongress och störkök.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 3
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till spa.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Avser ny entré samt en ny ishall vid Ljungbackens IP.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 8 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbeten inför verksamhetsområde Stockholm Syd, Södertälje kommun
Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Avser nybyggnad av 7 radhus i Södertälje.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Vattenskyddsåtgärder vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Avser skolmodul för klass F-9 ca 415 elever.
Sluttäckning av Tveta deponi, Södertälje
Avser sluttäckning av Tveta deponi i Södertälje kommun. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska i dess helhet vara färdigt i början av år 2024. Etapp 1:1 ska färdigställas under 2020 samt option för ytterligare yta, Etapp 1:2 vilken ska påbörjas under 2021 och pågår till och med 2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södertälje
Avser fönsterbyte i ett flerbostadshus med 64 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Utbyte av bro över Mölnboån i Södertälje
Omfattar utbyte av befintlig betongbro över Mölnboån.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Billsta stallet i Järna, Mölnboskolan i Mölnbo, Prismavägens Gruppboende i Södertälje, Skogsbrynets förskola i Hölö samt Hovsjöskolan i Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändring av tak på 4 flerbostadshus Elefanten 12,13,14,15.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Anläggande av konstgräsplan i Enhörna, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Enhörna fritidsgård i Södertälje.
Anläggande av konstgräsplan i Hölö, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Hölö IP i Södertälje.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Uppförande av reningsverk vid Tveta Återvinningsstation i Södertälje
Telge Återvinning måste rena lakvattnet som pumpas från Tveta till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Detta avser upphandling av en funktionsentreprenad där man skall ställa upp ett reningsverk och drifta det för att rena lakvattnet.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Södertälje kommun
Området omfattar totalt 722 möjliga anslutningar. 604 av de möjliga anslutningarna ligger på Mörkö och 118 på den intilliggande ön Oaxen. Målsättningen är att omkring 85% av samtliga fastigheter ska anslutas.
Tilläggsisolering av ytterväggar på flerbostadshus i Södertälje
Syftet med upphandlingen är att tillsammans med intresserade systemleverantörer utveckla en ny metodik för upphandling och utförande av tilläggsisolering av ytterväggar. Metodiken ska tillämpas på ett pilotprojekt - Amiralen 2.
Renovering av bibliotek i Södertälje
Avser renovering efter vattenskada på barnavdelningen på Stadsbiblioteket.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av utbildningslokal.
Borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken i Södertälje
Avser borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken. Dikena är belägna på båda sidor om Golfbanevägen i Södertälje kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Byte av konvektion vid Igelstaverket, Södertälje
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Igelstaverket.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4, Telgehusvägen 6 samt Granövägen 79-95.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för installation av va-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan industribyggnad.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för ändring av va-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad ( b245,mediahus med pumphus och cisterner).
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjukhus.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av luna bibliotek.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring industribyggnad, bgn 183.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 st tvåbostadshus och 3 st. radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: