Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av bostäder mm i Östertälje
Planer finns för ca 500 bostäder, kontor, lokaler för handel mm.
Ny förstärkningslina samt kontaktledningsupprustning sträckan Järna-Sköldinge
Ny förstärkningslina, kontaktledningsupprustning samt 22 kV hjälpkraft.
Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Renovering av handelshus i Södertälje
Uppfräschning av handelslokaler, ca 18 000 kvm
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Avser omläggning plåttak mm på fastigheterna Gemsen 1 och 4, bostadsområde Grusåsen, adress Östergatan 35-41 och Ekensbergsgatan 14.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ombyggnad av domstolstele- och presenationsteknik till tingsrätten i Södertälje
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem p.g.a. förändrade krav gällande bilddistribution samt allmän uppgradering av övriga Domstolstele- och presentationssystem.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlhov
Avser omläggning betongpannetak mm på fastigheterna Kornknarren 3, 4 o 5 samt Måsen 2 o 3 i bostadsområde Karlhov, adress Björknäsvägen 12-36, 3-37.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Fornbackaskolan, Björkängs förskola, Brunnsängskolan, Södertälje stadshus, Rinken samt Södertälje Hamn.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Renovering av brygga i Södertälje
Avser renovering/ombyggnad av brygga längs stranden vid Saltsjögatan i Södertälje (gästhamn), Tälje 1:1 och 1:2.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri (gjuteri) bgn 155.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor med övernattningsmöjligheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh).
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage/verkstad till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (gula villan).
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Bygglov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av handikapparkering.
Nybyggnad av väg i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av väg.
Ombyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av uteservering (pergolasystem).
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för byte av befintlig transformatorstation till ny prefabricerat.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för kontorspaviljonger (bgn 118).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar bgn 231.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: