Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombuggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Basunderhåll järnvägsanläggning Svealandsbanan
Basunderhåll på Svealandsbanan samt Kolbäck-Rekarne och Eskilstuna-Flen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 96 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Basunderhåll väg område Järna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Södertälje
70-75 stycket tomter kommer säljas till privata byggherrar.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Projektet innefattar byte av fönster, fönsterdörrar, balkongrenovering, fasadrenovering, installation av solceller samt ventilationsarbeten.
Nybyggnad av fryslager i Södertälje
Återuppbyggnad av fryslager.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Ombyggnad av förskola i Mariekälla
Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Renovering av broar i Järna och Södertälje
Denna upphandling avser Objektet gällande renovering av två broar en i Järna (A) och en i Södertälje (B). Objekten är belägna i Södertälje kommun. Adressen är för A: Järna Tvetavägen och för B: Södertälje Genetavägen vid Soldalsvägen
Reparation av bro i Södertälje
Underhåll av bro över industrispår och Verkstadsvägen i tpl Södertälje syd. Betongreparation/trapputbyte.
Ombyggnad av sterilcentral till klinisk kemi (KUL) på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad av sterilcentral till klinisk kemi (KUL) i hus 18. Total bruttoarea ca 500 m².
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.
Renovering av brygga i Södertälje
Avser renovering/ombyggnad av brygga längs stranden vid Saltsjögatan i Södertälje (gästhamn), Tälje 1:1 och 1:2.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer för nybyggnad av 2st lägenheter.
Nybyggnad av rondell i Södertälje
Planerat projekt som är framflyttat på obestämd tid.
Nybyggnad av tvättinrättning i Södertälje
Avser nybyggnad av miljötvätt med fristående tvättstuga. Mark och grundarbete utförs av ramavtalsentreprenör.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 5 st lägenheter.
Grundvattenskydd vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av butik till tandläkarverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus och garage Glasberga 1:447,1:444,1:441,1:443,1:445,1:442,1:446.
Tillbyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av takkupor.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (8st lgh), Bygglov för nybyggnad av radhus (11 lgh), ett tvåbostadshus och förråd Glasberga 1:439,1:440.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tidsbegränsad anläggning (tält).
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mät- och vågstation (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: