Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Avser ca 300-1000 bostäder, projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av Hotell och vattenland i Märsta
Planer finns för nybyggnad av hotell och vattenland vid Roserbergs trafikplats i Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, Stockholm
Nybyggnad av ca 50-60 villor och ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av småhus i Granby
Planerat projekt ur program för bostadsbyggande 2018-2022. Planer för bostäder i landsbygden på Granby. CA 150 bostäder planeras. Privat fastighetsägare.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Avenyn är ett delprojekt till Verandan (1584785) och avser att optimera resenärsflödet och terminalens effektivitet genom en omdisponering av Modegatan (gångstråk och butiker).
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Verandan är en tillbyggnad till Terminal 5 placerad mot norr och air-side. Tillbyggnaden ansluter mot Centralbyggnaden och projekt Porten.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna
Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av F-9 skola i Sigtuna Stadsängar, detaljplan 2:10, vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Nytt bagagehanteringssystem till Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser nytt bagagehanteringssystem i delprojektet Bagage 2050.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Märsta
Planer finns för ny förskola med 6 avdelningar. Vid Centralskolan.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Nybyggnad av utbildningslokal i Sigtuna
Bygglov och genomförande för utbildningslokaler. Avser en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen kommer att kunna träna på säkerhet.
Nybyggnad av gata i Sigtuna
I planarbetet ska övervägas ny gatusträckning av Kabelgatan och om mark som idag är planlagd som allmän parkmark kan överföras till kvartersmark för industriändamål.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av kallager med ca 400 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda.
Rivning och markarbeten vid Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser markarbeten och flytt/rivning av vissa byggnader i delprojektet Bagage 2050 på Arlanda Terminal 5 samt option på rivning av Pir F.
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Installation av solpaneler på skola i Märsta
Projektet avser installation av solpaneler på Skepptuna Skola i Märsta.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Ombyggnad av park och väg/gata i Sigtuna
Upprustning av Borgmästarängen.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Reparation av bro i Sigtuna
Avser reparation av Måbybron med utbyte av glidlager, glidfjädar, styrfjädrar, glidplåtar och tätprofiler.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Ombyggnad av gym i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Installation av solpaneler på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av solpaneler på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Planer för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gc-bro i Sigtuna
Nybyggnad av gångbro.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Ombyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändrad användning av lokal till vårdcentral.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 7 parhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Nybyggnad av stugby i Sigtuna
Förhandsbesked för stugby och långtidsparkering.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring av butiksbyggnad på Märsta 1:193 och Märsta 1:194.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Fristående skärmtak på Ekilla 6:125 samt på Rosersberg 2:10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för parkering, tidsbegränsat t.o.m 2029-10-01.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall, tidsbegränsat bygglov t o m 2023-09-11.
Tillbyggnad av lägenhet i Sigtuna
Bygglov för ytterligare 1 lägenhet samt ombyggnad av 1 lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för sänkning av marknivå.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för 6 st förskoleavdelningar samt kök och matsal tidsbegränsat t.om 2029.
Tillbyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad, tidsbegränsat tom 2024-10-xx.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för en friggebod.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för projekteringskontor samt bodar, tidsbegränsat tom 2022-12-30.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid entré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för solceller.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Odensala-söderby 1:6.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Åshusby 1:18.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikkiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: