Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Planer för ca 70-100 lägenheter. Lägenheterna ska uppföras i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av F-9 skola i Sigtuna Stadsängar, detaljplan 2:10, vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av idrottshall i Märsta
Planer för ny idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus, 7st, Hillstone Park.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Utveckling av torg och centrumbebyggelse i Sigtuna
Avser utveckling av hamnplan i Sigtuna. Planer finns för anläggande av torg, parkering och restaurang/centrumverksamhet. Området består idag av en grusyta.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Nybyggnad av exploateringsområde i Märsta
Avser mindre utbyggnad av gator inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Rosersberg
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s och Brf Viggebys gemensamma anläggning belägen på Drottningvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Installation av solpaneler på skola i Märsta
Projektet avser installation av solpaneler på Skepptuna Skola i Märsta.
Ombyggnad av park och väg/gata i Sigtuna
Upprustning av Borgmästarängen.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Installation av solpaneler på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av solpaneler på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ombyggnad/tillbyggnad av fraktterminal.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerhall och båtförråd.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för uppförande av ny skolbyggnad samt rivning av förråd.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring på butiksbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om installation av ny ventilation hus 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om installation av ny ventilation hus 8.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 7 parhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Utvändigt underhåll av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus, 8 lgh.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för projekteringskontor samt bodar, tidsbegränsat tom 2022-12-30.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid entré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för solceller.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Odensala-söderby 1:6.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Åshusby 1:18.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikkiosk.
Nybyggnad av cistern i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två st cisterner.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthall.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, remotehus och skärmtak (arlanda 3:1 och 1:1).
Utvändigt underhåll av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av garageportar.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodar och träningsgrop.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodar, tidsbegränsat till och med 2026-06-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggandet av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Evakueringsbodar, tidsbegränsat t.o.m 2020-03-30.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov ( Roserdberg 1:144 & 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för uppställningsyta.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov samt strandskyddsdispens för förrådsbyggnad och verkstadsdel för båtverksamhet på Rävsta 5:33 och 5:28.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Bygglov för butiksbod, tidsbegränsat t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd och maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: