Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Planer för ca 70-100 lägenheter. Lägenheterna ska uppföras i flerbostadshus med bostadsrätt.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna
Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av skola, förskola och padelhall vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Avser ny brandstation i anslutning till Märsta, Sigtuna kommun.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 1
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus. Denna del avser 28st bostäder. Husen byggs efter beställning och säljs styckevis till privatpersoner.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Till- och ombyggnad av logistikcentral i Rosersberg
Avser ombyggnad av befintlig terminalyta på 9 784 kvm samt tillbyggnad av ytterligare en yta på 6 045 kvm.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter. Ingår i projektet Bagage 2050.
Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av kontor och produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av huvudkontor som produktionsanläggning och lager.
Ny anslutning i Odensala
Odensala CT68, 400/130 kV anslutning.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nytt bagagehanteringssystem till Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser nytt bagagehanteringssystem i delprojektet Bagage 2050.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser byggnation av en ny Formiatanläggning; för att ta emot och lagra Formiat, samt tanka avisningsmaskiner på Stockholm Arlanda. Placeringen är den befintliga grusytan söder om byggnad 800 på Airside. Entreprenaden delas upp i: Obligatorisk Scope (Formiatanläggningen) samt Option (Pålning).
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Nybyggnad av gata i Sigtuna
I planarbetet ska övervägas ny gatusträckning av Kabelgatan och om mark som idag är planlagd som allmän parkmark kan överföras till kvartersmark för industriändamål.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda.
Rivning och markarbeten vid Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser markarbeten och flytt/rivning av vissa byggnader i delprojektet Bagage 2050 på Arlanda Terminal 5 samt option på rivning av Pir F.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Flytt av luftledning förbi Rosersberg
130 KV luftledning, ca 6,5 km lång sträcka.
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Installation av solpaneler på skola i Märsta
Projektet avser installation av solpaneler på Skepptuna Skola i Märsta.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Ombyggnad av gångstråk i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser renovering av strandpromenaden i Sigtuna stad från ångbåtsbryggan till Stora Malmgatans början.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Reparation av bro i Sigtuna
Avser reparation av Måbybron med utbyte av glidlager, glidfjädar, styrfjädrar, glidplåtar och tätprofiler.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Ombyggnad av gym i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Installation av solpaneler på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av solpaneler på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Planer för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus på Steninge 1:61 och Steninge 1:71.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Sigtuna
Tillbyggnad av servicehall.
Tillbyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Tillbyggnad samt ändring från kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändrad användning från butik till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan - Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Bygglov för logistikbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring av butiksbyggnad på Märsta 1:193 och Märsta 1:194.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus för LSS-boende, 6 lgh.
Nybyggnad av stugby i Sigtuna
Förhandsbesked för stugby och långtidsparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Fristående skärmtak på Ekilla 6:125 samt på Rosersberg 2:10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Förhandsbesked för långtidsparkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för sänkning av marknivå.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Fasadändring på enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall, tidsbegränsat bygglov t o m 2023-09-11.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall.
Tillbyggnad av lägenhet i Sigtuna
Bygglov för ytterligare 1 lägenhet samt ombyggnad av 1 lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat 2024-12-01-.
Nybyggnad av staket i Sigtuna
Nybyggnad av staket på Märsta 17:7, 17:4 och 17:8.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Nybyggnad av garage och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för markparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för parkering, tidsbegränsat t.o.m 2029-10-01.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Bygglov för plank och skylt.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Bodetablering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för 6 st förskoleavdelningar samt kök och matsal tidsbegränsat t.om 2029.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: