Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av F-9 skola i Sigtuna Stadsängar, detaljplan 2:10, vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Tillbyggnad av terminal i Sigtuna
Effektivitetshöjning av Arlandas Pir B. Ytterligare ytor för resenärer och en ökad möjlighet till att boarda plan via buss skapas.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Ny rampyta vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser både rivning av befintlig beläggning och anläggning av ny betongplatta på mark samt asfaltering, el och markarbeten på ramp FA på Airside.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3
Hus A handlas som option. Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler i hus A och B på St Pers skola. Hus A består främst av matsal, aula och driftutrymmen där delas av huset skall renoveras. Hus B består till största delen av undervisningslokaler men även av en administrations del.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:3
Avser finplanering av gata, torg och parker i Sigtuna Stadsängar detaljplan 1. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
I området föreslås en komplettering, med cirka åtta enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
En ny förskoletomt kan ersätta de kommunala förskolepaviljongerna på fastigheten Ölsta 1:1 som har tidsbegränsat bygglov.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och samlingslokal.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Märsta
Omläggning av tegeltak, ny taksäkerhet, putsning och isolering av fasad och socklar, fönsterbyte samt omgjutning av samtliga balkonger.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Märsta
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s anläggning belägen på Rosersbergsvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Rosersberg
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s och Brf Viggebys gemensamma anläggning belägen på Drottningvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Installation av solpaneler på skola i Märsta
Projektet avser installation av solpaneler på Skepptuna Skola i Märsta.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Tillbyggnad av värmecentral i Sigtuna
Denna entreprenad omfattar projektering, planering och arbeten för att etablera geoenergianläggning med tillkommande byggnad i anslutning till miljöhuset i området som består av 32 lägenheter i en- och tvåvåningsbyggnader.
Installation av solpaneler på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av solpaneler på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av takkupor på flerbostadshus.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ombyggnad/tillbyggnad av fraktterminal.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av 11 enbostadshus på Steninge 1:135, 1:138, 1:37, 1:149, 1:139, 1:140, 1:143, 1:145, 1:152, 1:146 och 1:144.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerhall och båtförråd.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av parhus, Steninge 1:181, 1:186 1:136, 1:188, 1:137, Steninge 1:185, 1:184, 1:141, 1:148, 1:160, 1:159, 1:189, 1:142, 1:147, 1:157 och 1:156.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ändrad användning från butikslokal till verksamhetsytor.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring på butiksbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan ändrad planlösning.
Rivning av bensinstation i Sigtuna
Anmälan om rivning skärmtak, drivmedelsanläggningar inkl cisterner.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Anökan om rivningslov för bostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering och servicehus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov ( Roserdberg 1:144 & 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för uppställningsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Bygglov för butiksbod, tidsbegränsat t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd och maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: