Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av järnvägsstation i Märsta
Nytt resecentrum, ny bangård med nya spår och plattformar, förbättrad kapacitet, en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för ny skola och förskola.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus, 68 lgh.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser bostäder på Valsta centrums tak. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3
Hus A handlas som option. Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler i hus A och B på St Pers skola. Hus A består främst av matsal, aula och driftutrymmen där delas av huset skall renoveras. Hus B består till största delen av undervisningslokaler men även av en administrations del.
Ombyggnad av long stay hotell i Sigtuna
Ombyggnad av kontor till long stay hotell med 42 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Uppförande av 24st kontorsmoduler.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Avser nybyggnation av hästklinik.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Ur investeringsbudget 2019-2021. Upprustning av utebad.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:3
Avser finplanering av gata, torg och parker i Sigtuna Stadsängar detaljplan 1. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av kallförråd och skärmtak samt mindre ombyggnad av befintlig lokal.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 3 enbostadshus Håsta 1:32,1:33,1:34.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Nybyggnad av långtidsparkering mm i Sigtuna
Nybyggnad av långtidsparkering för bilar samt reception och tvätthall.
Anläggande av entreprenörparkering på Stockholm Arlanda Airport
Avser entreprenörparkering med ca 400 p-platser på ca 10 000 kvm grusad yta, samt belysning.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Upphandling av generalkonsult för stadsbyggnadsprojekt Rosersberg i Sigtuna kommun
Uppdraget omfattar att bistå kommunen med konsultstöd i arbetet med stadsbyggnadsprojektet i Rosersberg. Generalkonsultupphandlingen omfattas endast av det geografiska området inom det kommande planprogrammet för Rosersberg. Upphandlingen omfattar bara de utredningar och stöd kommunen behöver inom ramen för detaljplanearbetet och markanvisningarna.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Ombyggnad av konferenslokal i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning av befintligt konferensrum.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av cafeteria i Sigtuna
Nybyggnad av caféstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för andrad användning av enbostadshus till hotell.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Installation av ny ventilation i hus 2 och 3.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Rivning av butik i Sigtuna
Rivning av butiksbyggnad.
Rivning av kallgarage i Sigtuna
Rivning av kallgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd, (18 Lägenheter) på Steninge 1:91, 1:92 & 1:93. (Tot. 18x3 lägenheter) .
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd. 18 lägenheter.
Ombyggnad av badbassäng i Sigtuna
Ändrad användning av simbassäng .
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ändrad användning från lokal till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av barack i Sigtuna
Rivning av mögelskadade baracker/moduler.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Rivning av nedbrunnet hus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Sigtuna
Solcellsinstallation på takytan.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Paviljongetablering samt skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Sigtuna
Tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer samt rivning på fastigheten.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för uppställningsplats.
Ombyggnad av klockstapel i Sigtuna
Flytt av provisorisk klockstapel.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: