Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll. Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm.
Ombyggnad av E4/E18 mellan trafikplats Glädjen-Arlanda
Utbyggnad till 3+3 körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Glädjen i söder och trafikplats Arlanda i norr, ca 13 km lång sträcka. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm. Anpassning av av- och påfartsramper, anpassning och breddning av broar, vattenskydd, viltpassager.
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm. Innedörrar görs utav Daloc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad kontor och butik i Märsta, etapp 4
Planer för rivning av lada och nybyggnad av 2st fastigheter för kontor och butiker i 3-5 våningar.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna
Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Nybyggnad av ca 60 bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av helikopterhangar i Sigtuna kommun
Avser hangar för helikoptrar i Sigtuna kommun.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola. Förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar med cirka 120 barn. Inflyttning 2021.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Steninge
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Renovering och förtätning av bostäder i Märsta
Upprustning av 6 flerbostadshus i 7 våningar, förtätning på befintliga parkeringsplatser.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter i 2st etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder. Konstruktör är tyvärr okänd för oss just nu.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3583 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nyanläggning av gata och VA mm i Arlandastad
Omfattning ca 1 km gata, gång och cykelvägar, även dagvattendammar ska byggas. Ledningsarbeten såsom VA, el, fjärrvärme, fiber mm ingår. Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nytt bagagehanteringssystem till Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser nytt bagagehanteringssystem i delprojektet Bagage 2050.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser byggnation av en ny Formiatanläggning; för att ta emot och lagra Formiat, samt tanka avisningsmaskiner på Stockholm Arlanda. Placeringen är den befintliga grusytan söder om byggnad 800 på Airside. Entreprenaden delas upp i: Obligatorisk Scope (Formiatanläggningen) samt Option (Pålning).
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Utveckling av torg och centrumbebyggelse i Sigtuna
Avser utveckling av hamnplan i Sigtuna. Planer finns för anläggande av torg, parkering och restaurang/centrumverksamhet. Området består idag av en grusyta.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Stadsängar, Sigtuna
Avser nybyggnad av ny livsmedelsbutik (Lidl).
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av bilbesiktning i Arlandastad
Ny besiktningsstation för lätta och tunga fordon på Voltgatan 13 i Arlandastad.
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 3
Omfattar nybyggnad av kontor och lager. Etapp 2: 1444840
Relining av flerbostadshus i Sigtuna
Relining i flerbostadshus
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av kallager med ca 400 kvm.
Ombyggnad för vårdcentral i Sigtuna
Ombyggnad av lokaler till vårdcentral. Projektet är ca 335 m2 LOA uppdelat på hus A och B beläget i bottenplan.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Ombyggnad av gångstråk i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser renovering av strandpromenaden i Sigtuna stad från ångbåtsbryggan till Stora Malmgatans början.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal på Broby 12:12 och 12:8.
Ombyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändrad användning från butik till vårdcentral.
Installation av solpaneler på skola i Sigtuna
Projektet avser installation av solpaneler på S:t Gertruds Skola, Porfyrvägen 1, Sigtuna, Sigtuna Kommun.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Inredning av vilorum vid depå i Sigtuna
Inredning av 7 övernattnings/vilorum i befintliga lokaler.
Nybyggnad av bilverkstad i Sigtuna
Förhandsbesked för bilverkstäder, försäljning och kontor.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av fem tvåbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell på Vallstanäs 2:349, Vallstanäs 2:350 och Vallstanäs 2:352.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell, lager och garage.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Nybyggnad av parkeringshus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av 4 flerbostadshus, 104 lägenheter på Pomologen 1. Samt nybyggnad av 4 flerbostadshus, 108 lägenheter på Orienteraren 1.
Rivning av kontor i Sigtuna
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändring användning från kontor till vårdcentral.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Byte av balkongfronter på 178 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Fasadändring på flerbostadshus och äldreboende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sigtuna
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Fasadändring på verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Avser fasadändring på verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Avser ändrad utvändig fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av maskinhall i Sigtuna
Avser ändring av maskinhall.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Bygganmälan för ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Fasadändring av flerbostadshus samt ändring av ventilation, Hus 9-11.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring på butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Fasadändring på enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Bygglov för byggbod, tidsbegränsat t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sophantering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggning av långtidsparkering.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbyggnad (max 25 m2).
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Skalmsta 3:11, Sälna 7:1, Skalmsta 3:10 och Skånela 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: