Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av järnvägsstation i Märsta
Nytt resecentrum, ny bangård med nya spår och plattformar, förbättrad kapacitet, en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Nybyggnad av ca 196 bostäder samt parkeringsdäck på 8-16 våningar.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:23
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:20: 1427456.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna etapp 3
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna. Ett planerat projekt efter etapp 2, 1461446.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Om-och tillbyggnad av 7-9 skola i Sigtuna
Avser om- och tillbyggnad av 7-9 skola vid Centralskolan.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 29 stycken radhus i Sigtuna. Byggstart kring årsskiftet dec-20 / jan-21.
Nybyggnad av seniorbostäder och handel i Rosersberg
Planer för nybyggnation av seniorbostäder och handel.
Nybyggnad av radhus i Steninge, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder. De har för avsikt att utveckla tillsammans. Brf Slottsträdgården omfattas av omkring 32 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3583 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser parkeringshus i två plan.
Ny planskild korsning/vägbro i Rosersberg
Ny vägbro över järnvägen. Bron planeras ha två körfält och en gång- och cykelväg på ena sidan.
Nyanläggning av gata och VA mm i Arlandastad
Omfattning ca 1 km gata, gång och cykelvägar, även dagvattendammar ska byggas. Ledningsarbeten såsom VA, el, fjärrvärme, fiber mm ingår. Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna etapp 1
I denna etapp är det: Stora Brännbovägen och Bergsvägen. Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus, 7st, Hillstone Park.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Stadsängar, Sigtuna
Avser nybyggnad av ny livsmedelsbutik (Lidl).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus. 12 lgh på Norrbacka 1:27 och nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh på Norrbacka 1:37.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sigtuna
Planer finns för nybyggnation av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 16 st bostäder.
Utveckling av torg och centrumbebyggelse i Sigtuna
Avser utveckling av hamnplan i Sigtuna. Planer finns för anläggande av torg, parkering och restaurang/centrumverksamhet. Området består idag av en grusyta.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnation av industribyggnad.
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av kallager med ca 400 kvm.
Nybyggnad av förskola och grundskola i Sigtuna
Nybyggnation av förskola, skola och idrottshall.
Ombyggnad för vårdcentral i Sigtuna
Ombyggnad av lokaler till vårdcentral. Projektet är ca 335 m2 LOA uppdelat på hus A och B beläget i bottenplan.
Ny cykelpark i Sigtuna
Avser nybyggnad av anläggning för utomhuscykling i Sigtuna.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad. Totala BTA 1200 kvm.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1.5
Denna upphandling avser etapp 1.5 och består av finplaneringsarbeten för allmän platsmark består av: gator och gång-/cykelvägar samt en parkeringsyta med en Återvinningsstation.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal på Broby 12:12 och 12:8.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Ombyggnad av gångstråk i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser renovering av strandpromenaden i Sigtuna stad från ångbåtsbryggan till Stora Malmgatans början.
Installation av solpaneler på skola i Sigtuna
Projektet avser installation av solpaneler på S:t Gertruds Skola, Porfyrvägen 1, Sigtuna, Sigtuna Kommun.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Märsta
Merkurigatan, Jupitergatan samt Uranusgatan.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnation av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av x antal enbostadshus på Kompositören 1, 2, 3 och 4 samt anläggande av parkering på Kompositören 7.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Nybyggnation av butik.
Rivning av förskola i Sigtuna
Rivning av förskola.
Ombyggnad av utställningshall i Sigtuna
Ändrad användning från simhall till utställningslokal.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sigtuna
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggande av parkeringsplatser, tidsbegränsat lov t.o.m 2025-05-11 på Valsta 3:50 & 3:9.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Nybyggnad av läktare och teknikbod.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybggnation av skola, tidsbegränsat t.o.m 2022-12-31-.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Nybyggnation av parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus på Rävsta 5:296 och Rävsta 5:297.
Tillbyggnad av garage i Sigtuna
Tillbyggnad av garage.
Rivning av kontor i Sigtuna
Rivning av kontorsbyggnad.
Installation av solpaneler på förskola i Sigtuna
Projektet avser installation av solpaneler på Tilsborgs förskola, Södertilsvägen 14-18 i Sigtuna.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Avser byte av elsystem i 9 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: