Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Nybyggnad av ca 196 bostäder samt parkeringsdäck på 8-16 våningar.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Steninge, Etapp 1
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall på ca 5´500 - 6000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus tun 2 47 lägenheter.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av 33 st trygghetsbostäder samt 60 vårdbostäder.
Ombyggnad Arlandastad (Eurostop) Sigtuna
Ombyggnad Eurostop Arlandastad.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Avser nybyggnad av totalt 36 enbostadshus i Rävsta på Solhöjden. Husen byggs efter försäljning och bygglov kommer sökas löpande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser bostäder på Valsta centrums tak. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter. Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3
Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler i hus A och B på St Pers skola. Hus A består främst av matsal, aula och driftutrymmen där delas av huset skall renoveras. Hus B består till största delen av undervisningslokaler men även av en administrations del.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Avser en ny flygel med ca 40 nya rum, gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av hästklinik.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:2
Utbyggnad av Cirkulationsplats på väg 263, samt grundförstärkning av en återvinningsstation under mark. Allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten). I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ventilation och entresolplan på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Korsningslösning och signalanläggning vid väg 263 i Märsta
Signalombyggnad och ny kommunal anslutning norrifrån i befintlig korsning mellan väg 263 och 859. Trimning av trafiksignal i korsningen väg 263, Bristagatan. Trafiksäkrare utfart från Arlanda Golfbanan. Korsningen stängs och flyttas till korsning väg 263 och 273. Ny trafiksignalanläggning samt ny anslutande väg söderifrån i korsning väg 263 och 273.
Nya personhissar i B002 Terminal 5 på Arlanda flygplats
Avser 3 st personhissar i Terminal 5 mellan plan 2 ankomsthall och plan 3 avresehall, Stockholm-Arlanda Airport.
Ombyggnad av skola i Sigtuna
Anmälan om ytskiktsrenovering samt komplettering av el, luft, rör.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 3 enbostadshus Håsta 1:32,1:33,1:34.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Ombyggnad av kök av anstalt i Sigtuna
Ombyggnad av köket i Storboda anstalten samt utbyte av skorsten till ventilationshuvor.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av kallförråd och skärmtak samt mindre ombyggnad av befintlig lokal.
Restaurering av S:t Olofs kyrkoruin i Sigtuna
St Olofs kyrkoruin består av ett treskeppigt kor med absid, ett litet tvärskepp och ett mäktigt torn som smalnar av uppåt över korsmitten. St Olof kyrkoruin är belägen på kyrkogården väster om Mariakyrkan i Sigtuna.
Utvändig målning av fasader på flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser Hagtornsvägen 1-13 (utom Hagtornsvägen 12 och dess förråd) och Nyponvägen 2-22.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme på Rävsta skola i Sigtuna
Avser installation av bergvärme på Rävsta skola.
Installation av bergvärme i Husby Bygdeförening i Sigtuna
Avser bergvärme installation och konvertering till vattenburen värme.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av konferensrum till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av flerbostadshus för större utrymme för frisörsalong, café och cykelförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad/tillbyggnad av 2 flerbostadshus Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus med garage Steninge 1:177,1:178.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för påbyggnad av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ridbana 30x70 m.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak för bussar.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för personalbodar samt en verktygscontainer tidsbegränsat t o m 2018-09-30.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nytt skärmtak och entré.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av garage till miljörum.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikhus.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av kontorslokal för hyresgästanpassning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för byte av fasadpartier, ny dörr i fasad samt anmälan om eldstad.
Nybyggnad av kök i Sigtuna
Ansökan om bygglov för containerkök tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. komplementbyggnader (förråd).
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för schaktning.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggning av foajen med rivning av väggar och utökat konferensutrymme i kommunhus.
Installation av solcellspaneler på grundskola i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 101 kWp.
Installation av solcellspaneler på idrottshall i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 90 kWp.
Avlägsning av dagvattenledning samt återställande av mark i Sigtuna
Uppdraget avser att avlägsna nergrävd ledning för dagvatten samt återställande av mark på fastigheten Rävsta 5:59 i Sigtuna kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: